Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

I mars–april får du den förhandsifyllda skattedeklarationen i MinSkatt och hem per post. Om du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du ett e-postmeddelande när din skattedeklaration är i MinSkatt.

Se tidsplanen för skattedeklarationen 

Kontrollera skattadeklarationen och komplettera uppgifter som saknas eller korrigera uppgifter som är felaktiga. Om det inte finns något att komplettera eller korrigera behöver du inte göra någonting. 

Den här anvisningen följer punkterna i skattedeklarationen i MinSkatt. Motsvarande rubriker finns också på din skattedeklaration som du har fått på papper men ordningen kan variera.

Observera att MinSkatt inte har numrerade blanketter, såsom blankett 7H (Hyresinkomster – aktielägenheter). Ange uppgifterna om olika inkomster under de rätta rubrikerna, till exempel hyresinkomsterna i punkten för dem.

 1. För att kontrollera din skattedeklaration ska du under Observera eller under punkten Funktioner välja länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 2. Välj 2020.

 3. I punkten Inkomstskatt ska du välja Förhandsifylld skattedeklaration.

 4. Välj Korrigera.

Bakgrundsinformation

I denna punkt visas de av följande uppgifter som gäller dig:

 • namn
 • det kontonummer som finns i Skatteförvaltningens uppgifter
 • hemkommun
 • församling (grunden för kyrkoskatt)
 • make/maka
 • antal minderåriga barn

Vi får de flesta kunduppgifter (exempelvis namn och hemkommun) från befolkningsdatasystemet. Vid behov ska du korrigera dessa uppgifter via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Så här deklarerar du i MinSkatt

I punkten Kunduppgifter kan du ange om du har separerat från din make eller maka under skatteåret.

Så här deklarerar du på papper

Invalidprocenten och att du separerat från din make eller maka kan du anmäla på blankett 50A (Förvärvsinkomster och avdrag från dem).

Om ditt kontonummer saknas eller är felaktigt ska du anmäla det rätta kontonumret. Kontonumret syns i MinSkatt i det internationella IBAN-formatet.

I MinSkatt kan du också anmäla kontonumret för ditt minderåriga barn. Barnet kan också själv anmäla sitt kontonummer genom att logga in i MinSkatt med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat om barnet har tillgång till dem.

I denna punkt finns de av följande uppgifter om tillgångar som gäller dig:

 • lägenheter, det vill säga aktier i bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag
 • aktier i andra bolag och andelar i andelslag (inte sedvanliga andelar i konsumtionsandelslag och andelsbanker)
 • fastigheter
 • andelar i placeringsfonder och fondföretag
 • andra värdepapper och värdeandelar (inte masskuldebrev som omfattas av källskatt på ränteinkomst eller motsvarande masskuldebrev inom EES-området)
 • aktiesparkonto
 • andelar i öppna bolag, kommanditbolag och andra sammanslutningar
 • besittnings- eller nyttjanderätt till en fastighet, till aktier i bostadsaktie- eller fastighetsbolag eller till andra värdepapper
 • tillgångar utomlands.

Ange inte andra tillgångar, såsom personbilar, båtar eller lösöre i hemmet.

Närmare uppgifter om de fastigheter som du äger kan du kontrollera i fastighetsskattedeklarationen. Om du skaffat eller överlåtit en fastighet eller om det gjorts reparationer eller ändringar i en fastighet som du äger, ska du ange uppgifterna i fastighetsskattedeklarationen.

I skattedeklarationen visas de tillgångar som Skatteförvaltningen har haft uppgifter om den 31 december 2020. Om det finns ett fel eller någon egendom saknas i uppgifterna om tillgångar ska du korrigera uppgifterna. Ange också de ändringar i tillgångarna som skett under skatteåret. 

Så här deklarerar du i MinSkatt

De tillgångar som vi har uppgifter om visas i fasen Bakgrundsinformation som är den första fasen av skattedeklarationen.

 • Om det i punkten Uppgifter om tillgångar visas endast en del av tillgångarna ska du lägga till de uppgifter som saknas genom att välja Tillägg till och ändringar av tillgångar.
 • Om du sålt eller på annat sätt överlåtit dina tillgångar ska du ange uppgifterna om överlåtelsen i en senare fas i den punkt som reserverats för dem (Vinst från försäljning av värdepapper eller Överlåtelsevinster, annan egendom än värdepapper).

Så här deklarerar du på papper

Använd rätt blankett:

Inkomster

Löner, arvoden och pensioner

I denna punkt finns de av följande uppgifter som gäller dig:

 • Löner, optioner och ersättningar:
  • de löner och naturaförmåner samt arvoden och ersättningar som du får i ett
  • anställningsförhållande eller tjänsteförhållande
  • anställningsoptioner och aktiepremier
  • skattepliktiga kostnadsersättningar
  • kostnadsersättningar till familjedagvårdare
 • Arbetsersättningar och bruksavgifter:
  • momsskyldigas arbetsersättningar
  • icke-momsskyldigas arbetsersättningar
  • bruksavgifter och arvoden för arbetstagares uppfinning
 • Arvoden till familjevårdare eller närståendevårdare
 • Dividender och överskott som grundar sig på arbetsinsats och som utgör arbetsersättning eller löneinkomst
 • Sjöarbetsinkomster (löner och naturaförmåner)
 • Övriga förvärvsinkomster:
  • arvoden till idrottare
  • övriga skattepliktiga och förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomster, såsom
  • understöd för hobbyverksamhet eller tillfälliga arvoden
  • andelar i personalfonder samt överskott
  • kompletteringsdagpenning från en sjukkassa
  • kostnadsersättning till medlare
 • Pension som arbetsgivaren betalat ut
 • Löner som en utländsk arbetsgivare betalat ut
  • lön från en utländsk arbetsgivare som inte har ett fast driftställe i Finland
  • lön eller sjöarbetsinkomst som grundar sig på ett avtal om nettolön och som utbetalats av en utländsk arbetsgivare
  • utländska löne- och sjöarbetsinkomster för vilka endast sjukförsäkringspremie påförs
  • anställningsoptioner och aktiepremier som baserar sig på utländsk löne- och sjöarbetsinkomst

Arbetsgivaren eller någon annan utbetalare anmäler uppgifterna om de utbetalda lönerna till inkomstregistret. Skatteförvaltningen får uppgifterna från inkomstregistret och de visas i din skattedeklaration.

Om du märker fel eller brister i uppgifterna ska du korrigera uppgifterna och också anmäla felen till löneutbetalaren så att hen kan korrigera uppgifterna i inkomstregistret.

Om du yrkar på värdeminskning av bilförmånen, se anvisningar i punkten värdeminskning av bilförmånen.

 1. A) Välj namnet på utbetalaren.

  Om utbetalarens namn inte finns i listan ska du se anvisningarna i punkt B.

  • Om inkomstbeloppet är fel ska du anteckna det rätta beloppet.
  • Om du lägger till en helt ny inkomst från samma utbetalare ska du välja Lägg till inkomst. Ange uppgifterna om inkomsterna och förskottsinnehållningen på dessa.
  • Välj Lägg till en premie som dragits av, om det till inkomsterna anknyter något av följande avdrag:
   • obligatoriska pensionsförsäkringspremier
   • obligatoriska arbetslöshetsförsäkringspremier
   • kostnadsersättningar till familjevårdare
   • premier för kollektiv tilläggspensionsförsäkring
 2. B) Välj Lägg till en ny utbetalare.

  • Ange utbetalarens FO-nummer eller personbeteckning samt namn
  • Välj Lägg till inkomst. Ange uppgifterna om inkomsterna och förskottsinnehållningen på dessa.
  • Välj Lägg till en premie som dragits av, om det till inkomsterna anknyter något av följande avdrag: 
   • obligatoriska pensionsförsäkringspremier
   • obligatoriska arbetslöshetsförsäkringspremier
   • kostnadsersättningar till familjevårdare
   • premier för kollektiv tilläggspensionsförsäkring

  Ange separat de inkomster som du fått av olika utbetalare. För detta ska du på nytt välja Lägg till en ny utbetalare.

Mer information

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar eller korrigerar löneuppgifter på en pappersblankett ska du använda blankett 50A förvärvsinkomster och avdrag från dem.

I denna punkt finns pensioner från Finland

 • arbets- och företagarpension
 • pension enligt folkpensionslagen
 • garantipension
 • en pension på basis av försäkringar som beskattas som förvärvsinkomst
 • avkastning på ett kapitaliseringsavtal.

Om du har fått pensioner från utlandet ska du kontrollera eller ange uppgifterna om dem i punkten Inkomster från utlandet.

Vi får uppgifterna om utbetalade pensioner och förskottsinnehållningar på dem av pensionsutbetalarna. Uppgifterna om pensionerna visas i regel färdigt i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Retroaktivt betalade pensioner kan periodiseras

Om du på en gång retroaktivt betalats lagstadgad pension kan du yrka på periodisering av pensionsinkomsten, det vill säga att den allokeras som förvärvsinkomst för ett tidigare år. Du kan begära periodisering om du retroaktivt betalats pension för ett tidigare år för minst 3 månader och om det sammanlagda beloppet är minst 500 euro.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De pensioner som vi har uppgifter om finns angivna i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter eller deklarerar en ny pension från samma utbetalare ska du välja utbetalarens namn i punkten Pensioner.

Om du lägger till en ny pension från en ny utbetalare ska du gå till fasen Övriga inkomster. I punkten Pensioner ska du välja Ja och därefter Lägg till en ny pension.

Om du har fått pension retroaktivt kan du yrka på periodisering av pensionsinkomsten så här:

 • Välj Ja i punkten Yrkar du på periodisering av pensionsinkomsten?
 • Ange eller välj den tidsperiod i kalendern för vilken pensionen har utbetalats.
 • Ange pensionsbeloppet.

Om du har betalat skatt på din finska pensionsinkomst i din hemviststat utomlands och yrkar på att den ska avräknas ska du ange skattebeloppet i punkten Skatter som ska betalas till utlandet.

Mer information

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar eller korrigerar pensionsuppgifter på en pappersblankett ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.

Pensionsinkomst och avräkning av utländsk skatt (omvänd avräkning)

Enligt vissa skatteavtal undanröjs dubbelbeskattningen undantagsvis i den stat där inkomsten har fåtts. Skatt som du betalat i din hemviststat på din finska pension kan avräknas om

 • du bor i Spanien och får pension från Finland
 • du bor i Schweiz, Thailand eller Italien och har fått sådan pension från Finland som grundar sig på lagstiftningen om social trygghet.

Läs mer: Pension från Finland till Spanien

Förmåner som hör till den här punkten är bland annat

 • inkomstrelaterad dagpenning
 • grunddagpenning
 • arbetsmarknadsstöd
 • moderskapspenning
 • föräldrapenning
 • hemvårdsstöd
 • studiepenning
 • sjukdagpenning
 • vuxenutbildningsstöd
 • temporärt epidemistöd som FPA utbetalat
 • dagpenning vid smittsam sjukdom

I den här punkten anges inte pensioner eller förmåner från utlandet. Deklarera dessa inkomster separat i den punkt som reserverats för dem (Pensioner eller Utländska inkomster).

Vi får uppgifter om förmåner och förskottsinnehållningar på dem från FPA och andra utbetalare av förmåner. Uppgifterna om förmåner visas i regel i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om någon förmån saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen ska du deklarera det totala bruttobeloppet.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De förmåner som vi har uppgifter om finns antecknade i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter eller deklarerar en ny förmån från samma utbetalare ska du välja utbetalarens namn i punkten Förmåner.

Om du lägger till en ny förmån från en ny utbetalare ska du gå till fasen Övriga inkomster. Välj Ja i punkten Förmåner och välj sedan Lägg till en ny förmån.

Ange

 • utbetalarens namn (om utbetalaren inte finns i listan ska du välja Annan finländsk utbetalare och ange utbetalarens namn i det fält som öppnas)
 • typen av förmånen, beloppet och förskottsinnehållningarna på förmånen.

Du kan lägga till uppgifter om andra förmåner genom att på nytt välja Lägg till en ny förmån.

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar eller korrigerar förmånsuppgifter på en pappersblankett ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.

Kapitalinkomster

I denna punkt finns följande inkomster:

 • Bruksavgifter som du fått för utnyttjande av en sådan upphovsrätt eller industriell äganderätt som du köpt eller ärvt (upphovsrättsersättning). Upphovsrätten kan gälla till exempel ett litterärt eller konstnärligt verk eller ett fotografi. Industriella äganderätter är till exempel patent, mönsterrätter och varumärken.
 • Kapitalinkomster som arbetsgivaren betalat, till exempel ränta på lönefordran och garantiprovisioner.

Uppgifter om övriga bruksavgifter anges i punkten Bruksavgifter och arvoden för arbetstagares uppfinning.

Betalaren av upphovsrättsersättningar eller arbetsgivaren som betalar ut kapitalinkomst anmäler uppgifterna till inkomstregistret. Skatteförvaltningen får uppgifterna från inkomstregistret och de visas i din skattedeklaration. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov. Meddela också utbetalaren om att det finns fel så att hen kan lämna korrigerade uppgifter till inkomstregistret.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Både de bruksavgifter som vi har uppgifter om och de kapitalinkomster som arbetsgivaren betalat och som vi har uppgifter om finns antecknade i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 • Om du korrigerar uppgifter ska du välja namnet på utbetalaren och redigera uppgifterna. Om du endast ser en del av inkomsterna ska du lägga till den inkomst som saknas genom att välja Lägg till en inkomst.
 • Om uppgifterna om en betalare saknas ska du välja Lägg till en ny betalare och komplettera uppgifterna.

Om inga av dessa uppgifter visas i de förhandsifylla uppgifterna ska du gå till fasen Övriga inkomster. Välj Ja i punkten Bruksavgifter som utgör kapitalinkomst och kapitalinkomster från arbetsgivare och välj därefter Lägg till en ny utbetalare.

 • Ange uppgifterna om utbetalaren och välj Lägg till inkomst.
 • Ange inkomstslaget och beloppet. Ange också förskottsinnehållningen på inkomsterna.

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar eller korrigerar dessa inkomstuppgifter på en pappersblankett ska du använda blankett 50B Kapitalinkomster och avdrag från dem. Deklarera inkomsterna som annan kapitalinkomst i punkt 3 på blanketten.

Ange i denna punkt hyresinkomster som du får exempelvis av följande egendom:

 • aktielägenhet
 • fastighet
 • veckoaktie
 • bil, husvagn, båt
 • maskin eller anläggning.

Ange i denna punkt också kostnaderna för uthyrningen. Läs närmare om vilka kostnader för uthyrningen du får dra av.

Du ska deklarera dessa uppgifter även om det inte kvarstår någon skatt att betala på hyresinkomsterna efter att kostnaderna dragits av.

Deklarera de hyresinkomster du fått från gårdsbruket (såsom arrende av åkermark) på skattedeklarationen för jordbruk. 

Om du har deklarerat hyresinkomsterna redan tidigare för ditt skattekort eller för skattedeklarationen eller betalat förskottsskatt på hyresinkomsterna kan uppgifterna redan visas färdigt i skattedeklarationen. Kontrollera uppgifterna och komplettera de uppgifter som saknas.

Läs mer om hyresinkomster 

Så här deklarerar du i MinSkatt

Hyresinkomster som vi har uppgifter om syns i skattedeklarationen i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om inga hyresinkomster visas i de förhandsifylla uppgifterna ska du gå till fasen Övriga inkomster.

Se anvisningen för MinSkatt.

Obs. Ange hyresinkomster från utlandet i punkten Utländska inkomster.

Mer information

Så här deklarerar du på papper

Använd rätt blankett:

Här finns försäljningar och andra överlåtelser exempelvis av följande egendom:

 • fastighet, såsom egnahemshus, tomt eller gårdsbruksenhet
 • aktier i bostads- eller fastighetsaktiebolag, till exempel en höghuslägenhet
 • aktier i ett onoterat bolag (andra än börsbolag)
 • en andel av en näringssammanslutning, det vill säga ett öppet bolag eller kommanditbolag
 • anläggningstillgångar i skogsbruket
 • överlåtelsevinster från användning av virtuell valuta, såsom bitcoin (ange inkomsten från grävning av virtuell valuta i punkten Övriga förvärvsinkomster).

Obs! Vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper visas i en egen punkt. Ange försäljningar av de egendomar som finns utomlands i punkten Utländska inkomster.

I skattedeklarationen finns färdigt antecknade de vinster och förluster av försäljningen av fastigheter, bostadsaktier och annan egendom som Skatteförvaltningen har beräknat på basis av de tillgängliga uppgifterna. Kontrollera uppgifterna och komplettera de uppgifter som saknas.

Ange alla överlåtelser av egendom, även om överlåtelsevinsten inte utgör skattepliktig inkomst eller om förlusten inte är avdragbar. Du kan exempelvis sälja din egen stadigvarande bostad skattefritt, och även en överlåtelse i samband med en generationsväxling kan vara skattefri. Du ska dock deklarera även dessa överlåtelser.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De överlåtelser som vi har uppgifter om finns antecknade i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter ska du välja egendomen i fråga och redigera uppgifterna. Om du endast ser en del av överlåtelserna ska du lägga till de uppgifter som saknas genom att välja Lägg till en överlåtelse.

Om inga överlåtelser visas i de förhandsifyllda uppgifterna ska du gå till fasen Övriga inkomster. Välj Ja i punkten Överlåtelsevinster och -förluster och välj därefter Lägg till en ny överlåtelse. Om det är fråga om virtuell valuta, välj Annan egendom som egendomstyp och skriv orden virtuell valuta i punkten Beskrivning av annan egendom.

Om du har överlåtit egendom som finns utomlands ska du ange uppgifterna i punkten Utländska inkomster.

Mer information

Så här deklarerar du på papper 

Deklarera överlåtelsevinster eller förluster från Finland på blankett 9 Annan överlåtelsevinst eller -förlust. Om egendomen befinner sig utomlands ska du använda blankett 16B Utredning av utlandsinkomster, kapitalinkomster.

I denna punkt finns försäljningsvinster och försäljningsförluster av följande egendom:

 • aktier och övriga värdepapper, också värdepapper som sålts via en utländsk distansförmedlare
 • andelar i placeringsfonder
 • sådan kapitalåterbäring som beskattas som överlåtelse och som betalas ut av ett annat än ett börsbolag.

Även försäljning eller inlösen av ett masskuldebrevslån kan skapa inkomst som beskattas som överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust.

Vi får i regel uppgifterna om försäljningen av värdepapper och andelar i placeringsfonder från bankerna, övriga värdepappersförvarare och fondbolag både i Finland och utomlands. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Om anskaffningsdagen och anskaffningspriset saknas

I skattedeklarationen kan exempelvis anskaffningsdatumet för och anskaffningspriset på värdepappren saknas. I så fall använder vi vid uträkningen av överlåtelsevinsten den så kallade presumtiva anskaffningsutgiften som är 20 % eller 40 % av försäljningspriset på aktierna.

I den preliminära beskattningsuträkningen har försäljningsvinsten räknats ut enligt den presumtiva anskaffningsutgiften. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Sök anskaffningsuppgifterna till exempel i de dokument du fått från banken. Om du inte hittar dem kan du ange anskaffningsåret för värdepappren, eftersom det påverkar den presumtiva anskaffningsutgiften. Anteckna då i punkten ”Anskaffningsdatum" den första dagen av anskaffningsåret (det vill säga till exempel 1.1.1998) och lämna de övriga punkterna tomma. Läs mer om den presumtiva anskaffningsutgiften och beskattningen av överlåtelsevinster av värdepapper

Så här deklarerar du i MinSkatt

De överlåtelser som vi har uppgifter om finns antecknade i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifterna ska du välja Öppna specifikation för att få fram en specifikation av dina värdepappersaffärer. Välj namnet på det värdepapper vars uppgifter du vill komplettera.

Alternativt kan du bifoga den specifikation som du har fått från banken. Om du lämnar uppgifterna på en bilaga ska du räkna ihop försäljningspriserna, (dvs. överlåtelsepriserna) på alla de värdepapper som du sålt under skatteåret och ange vinsterna och förlusterna separat.

Om inga överlåtelser visas i de förhandsifylla uppgifterna ska du gå till fasen Övriga inkomster och ange uppgifterna där. Ta hjälp av följande anvisning från punkt 10 framåt: Så här deklarerar du i MinSkatt överlåtelse av egendom.

Mer information

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar vinster eller förluster av försäljningen av värdepapper i Finland eller utomlands på en pappersblankett ska du använda blankett 9A. På blanketten deklarerar du också de överlåtelser som du gjort via en utländsk distansmäklare. Deklarera övriga kapitalinkomster som du fått via en distansmäklare på blankett 16B.

I denna punkt finns

 • dividender från noterade bolag, det vill säga börsbolag
 • dividender från onoterade bolag
 • sådan återbetalning av kapital som du fått från ett börsbolag och som beskattas som dividendinkomst
 • överskott från andelslag.

Vi får i regel uppgifterna om dividender både av finländska och av utländska banker och övriga värdepappersförvarare. Också dividenduppgifterna från onoterade bolag samt överskottsuppgifterna från andelslag kommer direkt från de årsanmälningar som utbetalarna lämnat. Kontrollera uppgifterna och komplettera de uppgifter som saknas. Läs mer om beskattningen av dividender.

Om du är ägarföretagare eller företagardelägare

Om du är ägarföretagare och har lyft ett delägarlån från bolaget ska du ange det belopp av delägarlånet som är obetalat vid utgången av skatteåret.

Om du är företagardelägare och i din användning har haft en bostad som hör till tillgångarna i det bolag som delat ut dividend, ska du ange värdet på bostaden sådant det var i bolagets nettoförmögenhet under det föregående året (bokföringsvärdet på bostaden eller ett högre beskattningsvärde).

Ange värdet på bostaden i den här punkten endast om du äger över 30 procent av aktierna i bolaget eller har en motsvarande andel av röstetalet. Du är företagardelägare också om din ägarandel eller ditt röstetal tillsammans med dina familjemedlemmar överskrider 50 procent.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De dividender som vi har uppgifter om finns angivna i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifterna ska du välja namnet på det bolag som betalat ut dividend och redigera uppgifterna. Om du endast ser en del av de dividender och överskott som du fått ska du lägga till de uppgifter som saknas genom att välja Lägg till en ny dividendinkomst.

Om inga dividendinkomster eller överskott visas i de förhandsifylla uppgifterna ska du gå till fasen Övriga inkomster. Välj Ja i punkten Dividendinkomst och välj därefter Lägg till en ny dividendinkomst.

Om du har fått dividendinkomst från utlandet ska du ange uppgifterna i punkten Utländska inkomster.

Så här deklarerar du på papper

Om du lämnar uppgifter om dividender på en pappersblankett ska du använda rätt blankett:

Fyll även i blankett 13 Utredning av delägarlån och av indelningen av dividender i förvärvs- och kapitalinkomster om

 • du är företagardelägare och du i din användning har haft en bostad som hör till tillgångarna i det bolag som delat ut dividend eller om du har lyft delägarlån från bolaget
 • du är ägarföretagare och har lyft delägarlån från bolaget.

I denna punkt finns exempelvis

 • avkastningar av placerings- och sparlivförsäkringar (exempelvis avkastning av så kallat försäkringsskal)
 • ränteinkomster av privata lån
 • eftermarknadsgottgörelser
 • valutakursvinster
 • inkomster av försäljning av virke från tomtmark (exempelvis från sommarstugan)
 • försäljningsinkomster av marksubstanser
 • de inkomster av brytning (mining) av virtuell valuta som beskattas som kapitalinkomst (protokollet proof of stake).

I regel får vi uppgifter om dessa kapitalinkomster till exempel från bankerna, andra värdepappersförmedlare och prestationsbetalare. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De övriga kapitalinkomster som vi har uppgifter om finns i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter ska du välja utbetalaren av kapitalinkomsten och redigera uppgifterna. Om du endast ser en del av de kapitalinkomster som du fått ska du lägga till de uppgifter som saknas genom att välja Lägg till en ny kapitalinkomst.

Om punkten Övriga kapitalinkomster inte visas i de förhandsifylla uppgifterna ska du gå till fasen Övriga inkomster. Välj Ja i punkten Övriga kapitalinkomster och därefter Lägg till en ny kapitalinkomst och lägg till de uppgifter som saknas.

Om du har fått kapitalinkomst från utlandet ska du ange uppgifterna i punkten Utländska inkomster. Lägg till en ny utländsk kapitalinkomst och välj inkomstslaget. 

Så här deklarerar du på papper

Använd rätt blankett:

I denna punkt finns de ränteinkomster som du fått av finländska utbetalare, till exempel

 • avkastning som betalats till placeringsfond
 • ränta på masskuldebrevslån.

Du behöver inte ange räntor på vanliga bankinsättningar eller andra källskattepliktiga räntor.

Vi får i regel uppgifterna om ränteinkomster och förskottsinnehållningar på dem från utbetalarna av räntorna. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Om du korrigerar uppgifterna ska du ange ränteinkomstslaget och beloppet av den ränteinkomst som du fått under hela året och förskottsinnehållningarna på den. Ange inte ränteinkomster på vilka källskatt redan tagits ut (30 %).

Om du deklarerar ränteinkomster från utlandet ska du läsa anvisningarna om att deklarera.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De ränteinkomster som vi har uppgifter om finns angivna i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter ska du välja namnet på utbetalaren av ränteinkomsten och redigera uppgifterna. Om du endast ser en del av de ränteinkomster som du fått ska du lägga till de uppgifter som saknas genom att välja Lägg till en ny ränteinkomst.

Om inga ränteinkomster visas i de förhandsifylla uppgifterna ska du gå till fasen Övriga inkomster. Välj Ja i punkten Ränteinkomst och välj därefter Lägg till en ny ränteinkomst.

Om du har fått ränteinkomst från utlandet ska du ange uppgifterna i punkten Utländska inkomster. Lägg till en ny utländsk kapitalinkomst och välj ränteinkomst som inkomstslag.

Så här deklarerar du på papper

Använd rätt blankett:

I denna punkt finns avkastning eller förlust av ditt aktiesparkonto om du har tagit ut pengar från aktiesparkontot under skatteåret. Vi får i regel uppgiften från banken eller någon annan tjänsteleverantör. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Den avkastning eller förlust från aktiesparkontot som vi har uppgifter om finns angiven i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter ska du välja namnet på utbetalaren och redigera uppgifterna.

Om ingen avkastning eller förlust av aktiesparkontot visas i de förhandsifylla uppgifterna ska du gå till fasen Övriga inkomster. Välj Ja i punkten Avkastning eller förlust av aktiesparkonto och därefter Lägg till en ny uppgift.

Mer information

Så här deklarerar du på papper 

Om du deklarerar avkastningen eller förlusten av ditt aktiesparkonto på en pappersblankett ska du använda blanketten 50B Kapitalinkomster och avdrag från dem.

Utlandsinkomster

I denna punkt finns utländska förvärvsinkomster, såsom

 • pensioner
 • löner och arvoden
 • övriga förvärvsinkomster, såsom arbetsersättning, lön eller arvode till en idrottare eller artist, stipendium eller understöd, royalty och arvode för medlemskap i förvaltningsorgan.

Vi får uppgifter om vissa utlandsinkomster direkt från det andra landet. Dessa uppgifter visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Sådana uppgifter är exempelvis pensionsinkomster från Sverige. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Så här deklarerar du i MinSkatt

 De utländska inkomster som vi har uppgifter om finns antecknade i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter ska du välja namnet på utbetalaren och redigera uppgifterna.

Om du endast ser en del av utlandsinkomsterna ska du lägga till de uppgifter som saknas.

Om inga utlandskomster visas i de förhandsifylla uppgifterna ska du komplettera uppgifterna i fasen Övriga inkomster.

Mer information

Så här deklarerar du på papper

Använd rätt blankett:

I denna punkt finns utländska kapitalinkomster, såsom

 • dividendinkomster
 • hyresinkomster eller förluster av hyresverksamhet
 • överlåtelsevinster och överlåtelseförluster samt antalet skattefria överlåtelser
 • övriga kapitalinkonster, såsom ränteinkomster.

Vi får uppgifter om vissa utlandsinkomster direkt från det andra landet. Dessa uppgifter visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Sådana uppgifter är till exempel pensionsinkomster från Sverige och dividendinkomster från utlandet. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De utländska inkomster som vi har uppgifter om finns antecknade i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter ska du välja namnet på utbetalaren och redigera uppgifterna. Om du endast ser en del av utlandsinkomsterna ska du lägga till de uppgifter som saknas genom att välja Lägg till en ny utländsk kapitalinkomst.

Om inga utlandskomster visas i de förhandsifylla uppgifterna ska du komplettera uppgifterna i fasen Övriga inkomster.

Så här deklarerar du på papper

Använd blanketten 16B Utredning av utlandsinkomster, kapitalinkomster

Övriga inkomster

Förvärvsverksamhet innebär att du får inkomster exempelvis av arbete som frilans eller familjedagvårdare (om du är enskild familjedagvårdare och hör till förskottsuppbördsregistret).

I den här punkten anges inte

 • inkomster som hänför sig till löneinkomster
 • de inkomster som du fått som företagare.

Ange de förvärvsinkomster av förvärvsverksamheten som saknas helt i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Ange också alla utgifter som hänför sig till förvärvsverksamheten – också de utgifter som hänför sig till de inkomster som finns i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Till dessa hör till exempel utgifter för material och förnödenheter samt avdrag för arbetsrum.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Ange inkomster av och utgifter för förvärvsverksamheten i fasen Övriga inkomster i punkten Förvärvsverksamhet. Ange förvärvsinkomsterna i punkten Inkomster från förvärvsverksamhet år 2020 och utgifterna som hänför sig till dem i punkten Utgifter för förvärvsverksamhet år 2020.

Mer information

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar inkomsterna av och utgifterna för förvärvsverksamheten på en pappersblankett ska du använda blankett 11 Förvärvsverksamhet.

I denna punkt finns de av följande uppgifter som gäller dig:

 • Understöd, stipendier och hederspris – både skattepliktiga och skattefria.
 • Utgifter för studier, forskning eller annan verksamhet för vilken de skattepliktiga understöden har beviljats. Avdragbara utgifter är exempelvis avdrag för arbetsrum, arbetsredskap samt resekostnader som hänför sig till understöd. Specificera utgifterna enligt om de hänför sig till skattepliktiga eller skattefria understöd.

Understöden visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen enligt de uppgifter som utbetalarna av understöden har anmält. Både skattefria och skattepliktiga understöd finns antecknade i skattedeklarationen. Kontrollera uppgifterna i skattedeklarationen och korrigera dem vid behov. 

De understöd som en arbetsgrupp fått

När ett understöd beviljats en arbetsgrupp visas det i regel endast i den förhandsifyllda skattedeklarationen för den som har ansökt om understödet. Deklarera i så fall endast din andel av understödet i MinSkatt eller på blankett. Ange också de kostnader som hänför sig till understödet.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De understöd som vi har uppgifter om finns antecknade i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter ska du välja namnet på utbetalaren och redigera uppgifterna. Om du endast ser en del av understöden ska du lägga till de uppgifter som saknas genom att välja Lägg till ett nytt understöd. Komplettera uppgifterna också med de utgifter som hänför sig till understöden.

Om inga understöd visas i de förhandsifylla uppgifterna ska du komplettera uppgifterna i fasen Övriga inkomster. Ange separat skattepliktiga och skattefria understöd. Ange på samma gång också de utgifter som hänför sig till understöden i fråga.

Mer information

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar uppgifter om understöd på en pappersblankett ska du använda blankett 10 Understöd

Ange i den här punkten beloppet av de delägarlån som du lyft under året (1.1–31.12). Endast det lånebelopp beskattas som delägarlån som du inte har betalat tillbaka under samma år, senast den 31 december.

Delägarlånet utgör skattepliktig kapitalinkomst om du ensam eller tillsammans med din familj äger minst 10 % av aktierna i långivarbolaget eller om ni har en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför.

Vi får uppgifter om delägarlån via den årsanmälan som aktiebolaget lämnar. Aktiebolag måste lämna årsanmälan både om de delägarlån som fysiska personer lyft och som beskattas som kapitalinkomst och om återbetalningen av dem. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov. Om det är fråga om ett delägarlån som du lyft från ett utländskt aktiebolag och dess återbetalning ska du ange uppgifterna om delägarlånet själv.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De delägarlån som vi har uppgifter om finns antecknade i skattedeklarationen i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter ska du välja delägarlånet och redigera uppgifterna.

Om inga delägarlån visas i de förhandsifylla uppgifterna ska du komplettera uppgifterna i fasen Övriga inkomster.

Mer information

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar uppgifterna om delägarlån på en pappersblankett ska du använda blankett 13 Utredning av delägarlån och av indelningen av dividender i förvärvs- och kapitalinkomster.

Deklarera i denna punkt dina övriga, tillfälliga förvärvsinkomster som inte är inkomster som du fått i ett anställningsförhållande och som inte är arbetsersättning. Övriga förvärvsinkomster är exempelvis 

 • understöd som du fått för hobby- och rekreationsverksamhet
 • betjäningsavgifter
 • inkomster av privatundervisning
 • hittelön och tävlingspris
 • inkomst från brytning (mining) av virtuell valuta (protocollet proof of work).

Ange varje inkomst i en egen punkt. Skriv en kort beskrivning av hurdan inkomst du har fått. Ange också det inkomstbelopp som du fått under hela året (1.1–31.12). Ange det totala bruttobeloppet av inkomsterna, det vill säga du ska inte dra av de skatter och avgifter som tagits ut.

Om du har fått inkomster av samma verksamhet flera gånger under året ska du ange dessa inkomster och avdrag i punkten Förvärvsverksamhet.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Ange övriga förvärvsinkomster i fasen Övriga inkomster i punkten Övriga förvärvsinkomster. Ange de utgifter för förvärvande av inkomst som gäller dessa inkomster i fasen Övriga avdrag. Välj "Ja" i punkten Kostnader för förvärvande av inkomst och ange uppgifterna i punkten Utgifter för förvärvande av andra inkomster än löneinkomster.

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar övriga förvärvsinkomster på en pappersblankett ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.

I denna punkt finns överskott från andelslag, till exempel ränta på andelskapital.

I regel får vi uppgifterna om överskott som ett andelslaget betalat ut direkt från den årsanmälan som andelslaget lämnat. Kontrollera uppgifterna och komplettera de uppgifter som saknas.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De överskott från andelslag som vi har uppgifter om finns antecknade i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter ska du välja namnet på utbetalaren och redigera uppgifterna. Om du endast ser en del av de överskott som du fått ska du lägga till de uppgifter som saknas genom att välja Lägg till ett nytt överskott.

Om inga överskott visas i de förhandsifylla uppgifterna ska du gå till fasen Övriga inkomster. Välj Ja i punkten Överskott från andelslag och välj därefter Lägg till ett nytt överskott.

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar på en pappersblankett sådana överskott från andelslag som du fått från Finland ska du använda blanketten 50B Kapitalinkomster och avdrag från dem.

I denna punkt finns pensionsinkomster från Finland om du är begränsat skattskyldig. En begränsat skattskyldig är en person som inte bor i Finland. I denna punkt finns exempelvis

 • arbets- och företagarpension
 • pension enligt folkpensionslagen
 • garantipension
 • de pensioner som grundar sig på försäkringar och som beskattas som förvärvsinkomst.

Vi får uppgifterna om utbetalade pensioner och förskottsinnehållningar på dem av pensionsutbetalarna. Uppgifterna om pensionerna visas i regel färdigt i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Pension som betalas ut retroaktivt kan periodiseras

Om du på en gång retroaktivt betalats lagstadgad pension kan du yrka på periodisering av pensionsinkomsten, det vill säga att den allokeras som förvärvsinkomst för ett tidigare år. Du kan begära periodisering om du retroaktivt betalats pension för ett tidigare år för minst 3 månader och om det sammanlagda beloppet är minst 500 euro. 

Pensionsinkomst och avräkning av utländsk skatt (omvänd avräkning)

Enligt vissa skatteavtal undanröjs dubbelbeskattningen undantagsvis i den stat där inkomsten har fåtts. Skatt som du betalat i din hemviststat på din finska pension kan avräknas om

 • du bor i Spanien och får pension från Finland
 • du bor i Schweiz, Thailand eller Italien och har fått sådan pension från Finland som grundar sig på lagstiftningen om social trygghet.

Läs mer: Pension från Finland till Spanien

Så här deklarerar du i MinSkatt

De pensioner som vi har uppgifter om finns angivna i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter eller deklarerar en ny pension från samma utbetalare ska du i punkten Pensioner välja utbetalarens namn.

Om du lägger till en ny pension från en ny utbetalare ska du gå till fasen Övriga inkomster. Välj Ja i punkten Pensioner och prestationer för en begränsat skattskyldig sammanlagt år 2020 och välj därefter Lägg till en ny inkomst.

Om du yrkar på periodisering av en pensionsinkomst som utbetalats retroaktivt ska du göra så här:

 • Välj Ja i punkten Yrkar du på periodisering av pensionsinkomsten?
 • Ange eller välj den tidsperiod i kalendern för vilken pensionen har utbetalats.
 • Ange pensionsbeloppet.

Om du har betalat skatt på din finska pensionsinkomst i din hemviststat utomlands och yrkar på att den ska avräknas ska du ange skattebeloppet i punkten Skatter som ska betalas till utlandet.

Mer information

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar pensionsinkomster för en begränsat skattskyldig på en pappersblankett ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.

Avdrag

Du kan i beskattningen beviljas olika avdrag som sänker beloppet av den skatt som du ska betala. En del av avdragen görs automatiskt men vissa ska du deklarera själv.

De vanligaste avdragen

Du kan dra av kostnaderna för resor till, från och i arbetet. Sådana är exempelvis kostnader för

 • resor mellan bostaden och arbetsplatsen
 • veckoslutsresor till hemmet, om du arbetar på en annan ort 
 • resor mellan din stadigvarande bostad (hemmet) och en sekundär arbetsplats
 • tillfälliga arbetsresor till ett särskilt arbetsställe, till exempel resor inom en specialbransch. 

Om du har angett dina resekostnader tidigare, till exempel när du ansökte om skattekort eller förskottsskatt, visas uppgifterna i regel färdigt i din skattedeklaration. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov. Lägg till de resekostnader i skattedeklarationen som du inte har angett tidigare. 

Så här deklarerar du i MinSkatt

De resekostnader som vi har uppgifter om finns i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar eller tar bort resekostnader ska du först välja vilket kommunikationsmedel du använt (kollektivtrafik, annat än kollektivtrafik eller båda) och göra de ändringar som behövs. Om du endast ser en del av resekostnaderna ska du välja Lägg till en ny resekostnad och fylla i uppgifterna som saknas.

Deklarera kostnaderna för munskydd tillsammans med kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i punkten Kollektivtrafik – Tidsperiodens kostnader för resor med kollektivtrafik.

Om inga resekostnader visas i de förhandsifyllda uppgifterna ska du gå till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Resekostnader och sedan Lägg till en ny resekostnad. Observera att resekostnaderna ska specificeras enligt typ av resa, till exempel resorna mellan bostaden och arbetsplatsen anges i en egen punkt. 

Läs mer

Läs mer om hur resekostnader dras av i beskattningen

Så här deklarerar du på papper

Använd rätt blankett:

Ange de kostnader som du under skatteåret betalat för de arbeten som berättigar till hushållsavdrag. Sådana arbeten är exempelvis

 • renoveringsarbete
 • städning och andra hushållsarbeten
 • vård- och omsorgsarbete.

Du kan få hushållsavdrag om du har köpt arbetet från ett förskottsuppbördsregistrerat företag eller anställt en arbetstagare.

Om du har angett hushållsavdraget tidigare, exempelvis när du ansökte om skattekort eller förskottsskatt, visas avdraget i regel färdigt i skattedeklarationen. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov. 

Om du har anställt en arbetstagare och använder Palkka.fi för att betala ut löner, förmedlar Palkka.fi hushållsavdragsuppgifterna till skattedeklarationen.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Hushållsavdrag som vi har uppgifter om visas i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar eller tar bort uppgifter om hushållsavdrag ska du välja företaget eller arbetstagaren i fråga och redigera uppgifterna. Om du endast ser en del av de uppgifter som berättigar till hushållsavdrag ska du lägga till de uppgifter som saknas.

Om inget hushållsavdrag visas i de förhandsifyllda uppgifterna ska du gå till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Hushållsavdrag och sedan Lägg till en ny kostnad. 

Så här deklarerar du hushållsavdrag i MinSkatt 

Läs mer

Läs mer om hushållsavdrag

Så här deklarerar du på papper

Använd rätt blankett:

Om du är medlem i ett fackförbund eller en arbetslöshetskassa som står under en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation får du dra av 

 • medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer
 • medlemsavgifter till en arbetslöshetskassa.

Vi får i regel uppgifterna om dina medlemsavgifter direkt från fackförbunden och arbetslöshetskassorna. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De medlemsavgifterna som vi har uppgifter om visas i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter ska du välja namnet på fackföreningen eller arbetslöshetskassan och redigera uppgifterna. Om du ser bara en del av medlemsavgifterna, ska du lägga till uppgifterna som saknas.

Om inga medlemsavgifter till ett fackförbund eller en arbetslöshetskassa visas i de förhandsifyllda uppgifterna ska du gå till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och sedan Lägg till en ny medlemsavgift.

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar medlemsavgifterna till fackföreningar och arbetslöshetskassor på en pappersblankett ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.

Du kan i beskattningen dra av de kostnader som förvärvande av löneinkomst orsakat. Sådana är exempelvis kostnader för

 • arbetsrum
 • egna arbetsredskap
 • facklitteratur
 • utbildningskostnader
 • ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor
 • förtroendemannaavgifter.

Du kan också dra av kostnader som hänför sig till andra inkomster än löneinkomster, såsom

 • utgifter för förvärvande av övriga arbetsinkomster
 • utgifter för förvärvande av inkomster som hänför sig till förmåner och övriga förvärvsinkomster.

Ange inte i denna punkt avdrag för bostad på arbetsorten eller kostnader för förvärvande av kapitalinkomster. Sådana avdrag ska du ange separat i punkterna som reserverats för dem. Läs mer om utgifter för förvärvande av inkomst.

Observera att självrisken är 750 euro

Om dina kostnader för förvärvande av löneinkomster uppgår till höst 750 euro per år behöver du inte deklarera dem. Du beviljas automatiskt 750 euro i avdrag för förvärvande av inkomst.

Om dina utgifter för förvärvande av löneinkomster överstiger 750 euro under året ska du deklarera dem i sin helhet. Dra inte av självriskandelen.

Om du har angett utgifter för förvärvande av inkomst tidigare, till exempel när du ansökte om skattekort eller förskottsskatt, visas avdraget för förvärvande av inkomst i regel redan färdigt i skattedeklarationen. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov. 

I skattedeklarationen kan du lägga till de utgifter för förvärvande av inkomst som du inte angett tidigare. 

Så här deklarerar du i MinSkatt

De utgifter för förvärvande av inkomst som vi har uppgifter om visas i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar eller tar bort utgifter för förvärvande av inkomst ska du välja Öppna specifikation och redigera uppgifterna. Om du endast ser en del av utgifterna för förvärvande av inkomst ska du lägga till de uppgifter som saknas.

Om inga utgifter för förvärvande av inkomst visas i de förhandsifyllda uppgifterna ska du gå till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst och sedan Öppna specifikation. Observera att du ska ange separat de utgifter för förvärvande av inkomst som anknyter till löneinkomster och de utgifter som anknyter till andra inkomster än lön.

Så här deklarerar du i MinSkatt utgifter för förvärvande av inkomst

Läs mer

Läs mer om för vilka kostnader du kan få avdrag för förvärvande av inkomst 

Läs mer om distansarbete och avdrag

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar utgifterna för förvärvande av inkomst på papper ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.

Du får dra av räntor på bostadslån och räntor på skulder för förvärvande av inkomst antingen helt eller delvis. Avdragbara räntor är

 • räntor på bostadslån, när det är fråga om din egen eller din familjs stadigvarande bostad
 • räntor på ett lån som hänför sig till första bostad, när det är fråga om din egen eller din
 • familjs stadigvarande bostad
 • räntor på ett lån som tagits för förvärvande av inkomst, till exempel ett lån som hänför
 • sig till förvärvande av en placeringsbostad
 • vissa räntor på borgenslån.

Räntor på övriga lån, såsom konsumtionskredit, kan inte dras av. 

Vi får i regel uppgifter om räntor på ett bostadslån och på skuld för förvärvande av inkomst från bankerna och andra kreditgivare. Kontrollera att användningsändamålet med lånet har angetts korrekt i skattedeklarationen eftersom det påverkar ränteavdraget i beskattningen. Kontrollera uppgifterna och korrigera dem vid behov. 

Delägare i en näringssammanslutning: Om du har tagit en lån för att förvärva en andel i en sammanslutning, ska du dra av räntorna på lånet i din egen skattedeklaration, inte i sammanslutningens skattedeklaration.

Delägare i en jordbrukssammanslutning: Om du har tagit ett lån för sammanslutningens verksamhet, ska du dra av räntorna på lånet i din egen skattedeklaration, inte i sammanslutningens skattedeklaration.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De räntor på lån som vi redan har uppgifter om visas i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du vill redigera eller ta bort räntor på lån ska du välja långivarens namn och korrigera uppgifterna i specifikationen.

Om du exempelvis hyr ut din egen bostad, ändras användningsändamålet med lånet från bostadslån till skuld för förvärvande av inkomst. Korrigera uppgifterna i punkten Skuldens användningsändamål. Ange i procent vilken andel som är bostadslån och vilken andel är skuld för förvärvande av inkomst.

Om en skuld för förvärvande av inkomst hänför sig till utlandsinkomster, kryssa för punkten och ange vad lånet hänför sig till.

Ange i punkten Skuld som hänför sig till förvärvskällan räntorna både på ett lån som du tagit för att förvärva en andel av en näringssammanslutning och på ett lån som du tagit för verksamheten i en jordbrukssammanslutning.

Om inga skulder eller räntor visas i de förhandsifyllda uppgifterna ska du gå till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Räntor på skuld och sedan Lägg till en ny ränta eller skuld.

Läs mer

Läs mer om hur ränteutgifterna dras av i beskattningen
 

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar ett nytt lån eller ändringar i ränteuppgifterna på en pappersblankett ska du använda blankett 50B Kapitalinkomster och avdrag från dem.

Övriga avdrag

Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga kan beviljas enligt prövning till exempel på basis av sjukdom, arbetslöshet eller underhållsskyldighet. Avdraget ska alltid ansökas själv. Om du ansöker om avdraget ska du inte bifoga kvitton eller verifikationer. Vi ber om dem vid behov.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Gå till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga och ange kostnaderna som du haft på grund av sjukdom eller för någon annan orsak.

Läs mer

Läs mer om avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar uppgifter om avdraget med en pappersblankett ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.

Denna punkt visas för dig i MinSkatt om du bor på Åland.
Om du har hemkommun på Åland kan du deklarera följande avdrag som görs från de skatter som betalas till landskapet eller dess kommuner:

 • avdrag för sjukdomskostnader (egna och dina familjemedlemmars sjukdomskostnader)
 • studieavdrag
 • studielånsavdrag
 • Hyreskostnader för arbetsbostad på Åland

Så här deklarerar du i MinSkatt

Gå till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Åländska avdrag och ange uppgifterna om de avdrag som gäller dig.
Obs. Deklarera hyreskostnaderna för en arbetsbostad på Åland i samband med resekostnaderna.

Mer information

Läs mer i den detaljerade anvisningen Beskattning på Åland

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar avdragsuppgifterna på en pappersblankett använd blankett 17 Ålandsbilaga.

Du kan yrka på avdrag för bostad på arbetsorten om du har hyrt en bostad för dig eftersom din egentliga arbetsplats ligger över 100 kilometer från din stadigvarande bostad. Läs mer och se övriga villkor för avdraget för bostad på arbetsorten.

Om du har angett avdraget för bostad på arbetsorten tidigare, exempelvis när du ansökte om ändringsskattekort eller förskottsskatt, har du i regel uppgifterna färdigt i din skattedeklaration. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov. 

Om du har arbetat i ditt hem till exempel på distans ska du läsa anvisningarna till avdrag för arbetsrum i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Det avdrag för bostad på arbetsorten som vi har uppgifter om syns i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Kontrollera och korrigera uppgifterna. Om uppgifter saknas ska du lägga till dem här.

Om du deklarerar avdraget för bostad på arbetsorten för första gången i skattedeklarationen ska du fortsätta till fasen Övriga avdrag. Ta hjälp av följande anvisning från punkt 7 framåt: Så här deklarerar du i MinSkatt avdrag för bostad på arbetsorten.

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar uppgifterna om avdraget för bostad på arbetsorten på en pappersblankett ska du använda blankett 19 Avdrag för bostad på arbetsorten.

Ange i denna punkt premierna för obligatoriska pensionsförsäkringar från annat än löner, till exempel

 • FöPL-premier (försäkring enligt lagen om pension för företagare) när du inte drar av dem i skattedeklarationen för näringsverksamhet
 • LFöPL-premier (försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare) när du inte drar av dem i skattedeklarationen för jordbruk eller skogsbruk
 • LFöPL-premier för stipendietagare
 • sådana pensionspremier i anslutning till utlandsarbete som du själv betalar.

Du kan ange de obligatoriska FöPL- eller LFöPL-försäkringspremierna antingen i din egen eller i din makes beskattning. Om du yrkar på avdrag av din makes FöPL- eller LFöPL-försäkringspremier eller om din make yrkar på avdrag av dina FöPL- eller LFöPL-försäkringspremier, ska yrkandet framställas senast innan din och din makes beskattning slutförs.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Beloppet av den arbetsinkomst som utgör grunden för försäkringspremierna och försäkringens typ visas i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du drar av FöPL- eller LFöPL-premierna i din egen beskattning ska du gå till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten FöPL- eller LFöPL-premier eller andra obligatoriska pensionsförsäkringspremier och ange beloppet av premierna under hela året.

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar uppgifterna om pensionsförsäkringspremier på en pappersblankett, använd blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.

Du kan från kapitalinkomsterna dra av utgifterna för förvaltning och förvaring av värdepapper och placeringsfondandelar.

Vanligen får vi uppgifterna om förvaltningsutgifter från banker, andra värdepappersförvarare och fondbolag både i Finland och utomlands. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Självrisken för utgifterna för förvaltning och förvaring av värdepapper är 50 euro. Ange utgifterna utan att dra av självriskandelen.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De utgifter för förvaltning och förvaring som vi har uppgifter om finns antecknade i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag under punkt Förvaringsutgifter för värdepapper. Om du korrigerar uppgifter ska du välja betalningsmottagaren och ange deras uppgifter. Om förvaltningsutgifter saknas ska du välja Lägg till en ny förvaltningsutgift.

Om utgifter för förvaltning av värdepapper inte finns med i de förhandsifyllda uppgifterna ska du gå till fasen Övriga avdrag och välja Ja i punkten Förvaltningsutgifter för värdepapper. Ange de uppgifter som saknas.

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar förvaltnings- och förvaringsutgifter för värdepapper på en pappersblankett ska du använda blanketten 50B Kapitalinkomster och avdrag från dem. Deklarera på denna blankett också de utgifter för förvaltning av värdepapper som du betalat till utlandet.

I denna punkt finns

 • premier för frivillig pensionsförsäkring
 • premier som betalats på basis av ett LS-avtal (avtal om långsiktigt sparande).

Premierna får dras av endast i den försäkrades egen beskattning, inte i makens beskattning. Premierna får dras av om försäkringsbolaget är verksamt antingen i Finland eller någon annanstans inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi får uppgifterna om premierna för frivilliga pensionsförsäkringar och LS - avtal i allmänhet från banker, försäkringsbolag eller andra försäkringsproducenter. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De avgifter för frivilliga pensionsförsäkringar och LS-avtal som vi har uppgifter om finns angivna i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter ska du välja betalningsmottagaren och redigera uppgifterna. Om du ser endast en del av avgifterna, ska du lägga till de uppgifter som saknas.

Om det inte finns några premier för frivilliga pensionsförsäkringar och LS - avtal i de förhandsifyllda uppgifterna ska du gå till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller LS-avtal och välj därefter Lägg till en ny avgift.

Läs mer

Läs hur premierna för frivilliga pensionsförsäkringar dras av i beskattningen

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar premier för frivilliga pensionsförsäkringar eller LS-avtal på en pappersblankett ska du använda blankett 50B Kapitalinkomster och avdrag från dem.

Om delägarlånet har beskattats som kapitalinkomst kan du dra av återbetalningarna av delägarlånet i beskattningen under de följande åren.

Återbetalningarna av delägarlån är i allmänhet färdiga i skattedeklarationen på basis av aktiebolagets årsanmälan. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

De återbetalningar av delägarlån som lyfts från ett utländskt aktiebolag ska deklareras själv.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De återbetalningar av delägarlån som vi har uppgifter om har antecknats i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag i punkten Återbetalt delägarlån. Om du korrigerar uppgifter ska du välja aktiebolagets namn och ange uppgifterna. Om det saknas återbetalningar ska du välja Lägg till ett nytt delägarlån.

Om de återbetalda delägarlånen inte visas i de förhandsifyllda uppgifterna, gå till fasen Övriga avdrag och välj Ja i punkten Återbetalt delägarlån. Ange uppgifterna om delägarlånet och det återbetalda delägarlånets belopp under skatteåret.

Läs mer

Läs hur de delägarlån som en fysisk person lyft från ett aktiebolag beskattas (detaljerad anvisning)

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar återbetalning av delägarlån på en pappersblankett ska du använda blankett 13 Utredning av delägarlån och av indelningen av dividender i förvärvs- och kapitalinkomster.

Ange här övriga utgifter för förvärvande eller bibehållande av kapitalinkomster. De kan vara exempelvis:

 • övriga kostnader än räntor som anknyter till en skuld för förvärvande av inkomst, exempelvis expeditionsavgiften för ett lån
 • eftermarknadsgottgörelse som du betalat till säljaren när du köpte masskuldebrev
  kursförlust av valutahandel. 

Räntor på skuld för förvärvande av inkomst eller andra avdragbara räntor på skulder anges i punkten Räntor på skuld.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De avdrag som vi har uppgifter om visas i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Kontrollera och korrigera uppgifterna. Om uppgifter saknas ska du lägga till dem här.

Om andra avdrag från kapitalinkomsterna inte finns med i de förhandsifyllda uppgifterna ska du gå till fasen Övriga avdrag. Svara Ja i punkten Övriga avdrag från kapitalinkomster, komplettera avdragsbeloppet och skriv en utredning av de avdragbara utgifterna.

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar avdragsuppgifterna på en pappersblankett ska du använda blankett 50B Kapitalinkomster och avdrag från dem.

I den här punkten kan du ange uppgifterna om de underhållsbidrag på basis av vilka du kan beviljas underhållsskyldighetsavdrag.

Om du har angett underhållsskyldighetsavdraget tidigare, exempelvis när du ansökte om ändringsskattekort, visas avdraget i regel färdigt i skattedeklarationen. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Det underhållsskyldighetsavdrag som vi har uppgifter om syns i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Kontrollera och korrigera uppgifterna. Om uppgifter saknas ska du lägga till dem här.

Om du deklarerar underhållsskyldighetsavdraget för första gången i skattedeklarationen ska du fortsätta till fasen Övriga avdrag. Ta hjälp av följande anvisning från punkt 7 framåt: Så här deklarerar du underhållsskyldighetsavdrag i MinSkatt.

Läs mer

Läs mer om underhållsskyldighetsavdrag som baserar sig på underhållsbidrag

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar avdragsuppgifterna på en pappersblankett ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.

Underskottsgottgörelsen är ett avdrag som Skatteförvaltningen gör automatiskt från skatten på förvärvsinkomsterna. Du kan få underskottsgottgörelse om avdragen från kapitalinkomsterna är större än dina kapitalinkomster.

 • Du kan yrka på förhöjning av underskottsgottgörelsens maximibelopp om det bildas underskottsgottgörelse för dig och du har minderåriga barn.
 • Du kan också yrka på överföring av underskottsgottgörelse till din make om underskottsgottgörelsen inte kan göras från dina egna skatter.

Du ska ansöka om barnförhöjning och överföring av underskottsgottgörelse till din make innan din egen beskattning slutförs.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Du kan yrka på barnförhöjning och överföring av underskottsgottgörelse till maken i fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Barnförhöjning på underskottsgottgörelse och överföring till make och ange uppgifterna.

Läs mer

Läs mer om underskottsgottgörelse

Så här deklarerar du på papper

Om du yrkar på barnförhöjning eller överföring av underskottsgottgörelse till maken på en pappersblankett ska du använda blankett 50B Kapitalinkomster och avdrag från dem.

Du kan yrka på inkomstutjämning om du under skatteåret har fått en förvärvsinkomst på minst 2 500 euro som engångsbetalning och följande villkor uppfylls:

 • Inkomsten har intjänats i förskott eller efterskott för två eller flera år.
 • Inkomstbeloppet utgör minst en fjärdedel av det sammanlagda beloppet av din nettoförvärvsinkomst under året. Med nettoförvärvsinkomst avses det sammanlagda beloppet av alla förvärvsinkomster minskat med kostnaderna för förvärvande av inkomsten.

Om du har yrkat på inkomstutjämning tidigare, exempelvis när du ansökte om skattekort eller förskottsskatt, finns inkomstutjämningen i regel färdigt i skattedeklarationen. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Ange yrkandet på inkomstutjämning i skattedeklarationen om du inte har angett det tidigare. Framställ yrkandet innan din beskattning slutförs för det år då du fick engångsinkomsten.

Om det är fråga om periodisering av pensionsinkomst ska du begära periodisering i samband med att du deklarerar pensionsinkomst.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Ditt tidigare yrkande på inkomstutjämning har antecknats i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

Om du inte tidigare har yrkat på inkomstutjämning ska du fortsätta till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Yrkande på inkomstutjämning och lämna uppgifterna som bifogad fil.

Läs mer

Läs om villkoren för inkomstutjämning

Så här deklarerar du på papper

Om du yrkar på inkomstutjämning på en pappersblankett ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.

I denna punkt finns en eftermarknadsgottgörelse som du har betalat till säljaren då du köpte ett masskuldebrev.

Vi får i regel direkt från värdepappersförmedlaren uppgifter om den eftermarknadsgottgörelse som du betalat. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De eftermarknadsgottgörelser som vi har uppgifter om finns antecknade i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Om du korrigerar uppgifter ska du välja förmedlarens namn och redigera uppgifterna. Om du endast ser en del av eftermarknadsgottgörelserna, ska du lägga till de uppgifter som saknas.

Om det inte finns några eftermarknadsgottgörelser i de förhandsifyllda uppgifterna ska du gå till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Uttagen eftermarknadsgottgörelse och välj därefter Lägg till en ny eftermarknadsgottgörelse.

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar en eftermarknadsgottgörelse på en pappersblankett ska du använda blankett 50B Kapitalinkomster och avdrag från dem.

Arbetsgivaren anmäler bilförmånen till inkomstregistret. Uppgiften överförs från inkomstregistret till den förhandsifyllda skattedeklarationen och den har räknats med i den löneinkomst som betalaren har anmält.

I denna punkt kan du yrka på värdeminskning av bilförmånen. Ändringarna kan vara motiverade till exempel om du under kalenderåret haft arbetskörningar som överskrider 30 000 km eller om dina privata körningar som baserar sig på anteckningar i körjournalen har varit få.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Bilförmånen är medräknad i löneinkomsterna men du yrkar på att värdet av bilförmånen ska minskas

Om arbetsgivaren har anmält bilförmånen till inkomstregistret syns bilförmånen i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag i punkten Löner och naturaförmåner.

 • Välj arbetsgivarens namn. Bilförmånen och de övriga naturaförmånerna har räknats med i löneinkomsterna. Du ser i regel värdet av bilförmånen på ditt lönebesked.
 • Svara Ja i punkten Yrkar du på att bilförmånens värde ska minskas? och ange uppgifterna. 

Bilförmånen saknas i löneinkomsterna

Om bilförmånen saknas i de löneinkomster som visas i skattedeklarationen ska du göra så här:

 • Gå till punkten Löner och naturaförmåner. Välj arbetsgivarens namn och lägg till värdet av bilförmånen genom att välja Lägg till en ny löneinkomst. Meddela också utbetalaren att uppgiften saknas så att denna kan korrigera uppgifterna i inkomstregistret.
 • Gå därefter till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Nedsättning av bilförmånens värde och ange uppgifterna.

Lönerna saknas helt i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag

Om inga löneuppgifter eller ingen bilförmån visas i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag ska du göra så här:

 • Gå till fasen Övriga inkomster.
 • Välj Ja i punkten Löner, arvoden och ersättningar.
 • Välj Lägg till en ny utbetalare och ange både lönerna och bilförmånen i punkten Inkomstbelopp. Meddela också utbetalaren att uppgiften saknas så att denna kan korrigera uppgifterna i inkomstregistret.
 • Gå därefter till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Nedsättning av bilförmånens värde och ange uppgifterna.

Läs mer

Läs mer om bilförmånen

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar nedsättningen av bilförmånens värde på en pappersblankett ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.

Du kan yrka på skogsgåvoavdrag om du har fått skogsegendom i gåva. Villkoren för avdraget är till exempel att den skog du fått är tillräckligt stor till arealen och att du under skatteåret har haft tillräckligt med kapitalinkomster av skogsbruk.

Läs närmare om villkoren för avdraget och avdragsbeloppet

Du ska ansöka om skogsgåvoavdrag senast innan din beskattning för skatteåret slutförs. Du kan inte yrka på skogsgåvoavdrag retroaktivt för tidigare skatteår.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Gå till fasen Övriga avdrag i skattedeklarationen. Punkten Skogsgåvoavdrag visas när du väljer länken Visa mera i den nedre kanten av sidan. Svara Ja i punkten Skogsgåvoavdrag och ange de begärda uppgifterna.

När du deklarerar i MinSkatt kan det i din skattedeklaration redan färdigt finnas 

 • avdragsgrunder för de skogar som du fått i gåva
 • tidigare använda skogsgåvoavdrag
 • beloppet av den avdragsgrund som står till ditt förfogande.

Du kan ändra dessa basuppgifter. Om det inte finns basuppgifter ska du själv ange uppgifterna och MinSkatt beräknar beloppet av den tillgängliga avdragsgrunden.

Så här deklarerar du på papper

Om du yrkar på skogsgåvoavdrag på en pappersblankett ska du använda blankett 2L Skogsgåvoavdrag.

Ange i denna punkt den återkrävda pensionen eller förmånen – till exempel dagpenning eller studiepenning.

Om du har återkrävts pension eller förmån, ange det återbetalda beloppet.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Gå till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Återkravsavdrag och ange det belopp som du återbetalat till utbetalaren.

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar återkravsavdrag på en pappersblankett ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.

Ange i denna punkt en penningdonation till ett universitet eller en högskola. Privatpersoner eller dödsbon kan göra avdraget om syftet med donationen är att främja vetenskap eller konst.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Gå till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Donationsavdrag och välj därefter Lägg till en ny gåva.

Läs mer

Läs mer om det donationsavdrag som du kan göra för donationer till universitet eller högskolor

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar donationsavdraget på en pappersblankett ska du använda blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem.

Skatteförvaltningen gör följande avdrag på dina vägnar

Dessa avdrag behöver du inte deklarera separat eftersom Skatteförvaltningen gör dem automatiskt:

 • avdrag för förvärvande av inkomst (se också punkten Utgifter för förvärvande av inkomst i anvisningen)
 • förvärvsinkomstavdrag
 • arbetsinkomstavdrag
 • grundavdrag
 • pensionsinkomstavdrag
 • invalidavdrag (ange dock en ny eller ändrad invaliditetsprocent)
 • studiepenningsavdrag
 • studielånsavdrag
 • avdrag för sjöarbetsinkomst.

Avdragsbeloppen ser du i beskattningsbeslutet.

Läs mer om avdrag som görs på tjänstens vägnar 

 

Internationella situationer

Om du har flyttat utomlands eller kommit från utlandet för att arbeta i Finland, kan du vid behov framställa följande yrkanden:

 • Jag yrkar på att jag ska anses vara bosatt utomlands enligt skatteavtalet.
 • Jag yrkar på begränsad skattskyldighet
 • Jag yrkar på skattebefrielse eller skattelättnad på basis av skatteavtalet eftersom jag är studerande, lärare eller forskare.
 • Jag yrkar på att A1-intyget eller ett motsvarande intyg om att jag omfattas av social trygghet i mitt hemvistland ska beaktas i beskattningen.

Om du yrkar på avräkning av skatt som betalas till utlandet (omvänd avräkning) ska du läsa anvisningarna i punkt Pensionsinkomster eller i punkt Pensioner och prestationer för begränsat skattskyldiga.

Om du är begränsat skattskyldig hyrd arbetstagare och källskatteavdraget saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller avdragsbeloppet är fel kan du yrka på källskatteavdrag på pappersblankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem. Du kan inte deklarera eller korrigera avdraget i MinSkatt. Ange dina arbetsperioder och antalet arbetsdagar sammanlagt på blankett 50A. Du behöver inte deklarera källskatteavdraget om du har yrkat på progressiv beskattning i stället för källbeskattning.

Om du är begränsat skattskyldig och du har inkomster på vilka det tagits ut källskatt i Finland, till exempel dividender, ska du inte deklarera dessa inkomster på skattedeklarationen.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Gå till fasen Övriga avdrag i skattedeklarationen. Ange dina yrkanden i punkten Internationella situationer. Välj Ja om du vill yrka på att skatteavtalet eller begränsad skattskyldighet ska beaktas. Markera punkten för ditt yrkande och bifoga de nödvändiga dokumenten.

Om du deklarerar förvärvs- och kapitalinkomster från utlandet ska du gå till punkten Utländska inkomster.

Mer information

Läs mer om

Så här deklarerar du på papper

Använd rätt blankett:

Förluster som dras av från kapitalinkomsterna

I denna punkt finns

 • förlust av kapitaliseringsavtal
 • förlust av tidsbunden frivillig pensionsförsäkring
 • förlust av sparlivförsäkring
 • en förlust av vissa försäkringar på vilken ett särskilt beskattningsförfarande tillämpas.

I regel får vi uppgifterna om förluster direkt från till exempel banker och försäkringsbolag. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Så här deklarerar du i MinSkatt

De förluster som vi har uppgifter om visas i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag i punkten Förluster som ska dras av från kapitalinkomsterna. Om du korrigerar uppgifter ska du välja namnet på utbetalaren och korrigera uppgifterna.

Om förluster som ska dras av från kapitalinkomster inte finns med i de förhandsifyllda uppgifterna ska du gå till fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten Förluster som dras av från kapitalinkomster och välj förlustslaget.

Så här deklarerar du på papper

Om du deklarerar förluster som ska dras av från kapitalinkomsterna på en pappersblankett ska du använda blankett 50B Kapitalinkomster och avdrag från dem.

Så här sparar och skickar du uppgifterna

Om uppgifterna redan är färdigt rätt

Om alla uppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen är rätt och inga uppgifter saknas behöver du inte skicka skattedeklarationen.

Om du korrigerar uppgifter

Du kan komplettera uppgifterna antingen på en gång eller i flera omgångar.

 • Alternativ 1: Komplettera och korrigera uppgifterna på en gång. Skicka skattedeklarationen senast på den utsatta dagen. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din deklaration.

 • Alternativ 2: Du kan lägga till uppgifter och korrigera uppgifterna flera gånger fram till den utsatta dagen för din skattedeklaration. Kom ihåg att alltid skicka skattedeklarationen när du har lagt till eller korrigerat uppgifter.

  Om du vill ändra eller lägga till uppgifter på nytt ska du öppna skattedeklarationen en gång till för att komplettera den. Alltid när du har angett uppgifter om inkomster och avdrag syns de som förhandsifyllda uppgifter från och med följande dag.

 • Alternativ 3: Du kan också spara deklarationen som halvfärdig och fortsätta deklarera senare. Sparade uppgifter bevaras i 2 veckor. Alltid när du sparar på nytt börjar en ny period på 2 veckor. Slutligen ska du komma ihåg att skicka din skattedeklaration senast på den utsatta dagen så att uppgifterna förmedlas till Skatteförvaltningen.