Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Kvitton och verifikationer

Alla verifikationer behöver inte förvaras. Om uppgiften är rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen behöver du inte förvara kvittot. Typiska sådana uppgifter är verifikationer på löner och lån.

Spara dock de verifikationer som gäller hushållsavdrag och överlåtelse av egendom!

Såsom tidigare behöver du inte spara verifikationer för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Spara dock en eventuell körjournal.

Spara verifikationerna i sex år efter skatteårets utgång!

Foga inte kvitton eller verifikationer till skattedeklarationen, utan förvara dem för dig själv. Skattebyrån kan be dem till påseende vid behov.

Om du gör tillägg eller rättelser i den förhandsifyllda skattedeklarationen (t.ex. kostnader för inkomstens förvärvande eller hushållsavdrag), förvara kvittona och verifikationerna i sex år räknat från skatteårets utgång.

Det lönar sig att spara verifikationer på anskaffning och ombyggnad av egendom även en längre tid. Det är möjligt att du behöver verifikationerna om du senare måste beräkna beloppet av överlåtelsevinst eller -förlust efter att du sålt egendomen.

Verifikationerna och de övriga uppgifterna får också förvaras i elektroniskt format - det räcker om du vid behov kan skriva ut dem på papper.

Anteckningsskyldighet

Anteckningsskyldigheten gäller uthyrningsverksamhet, jord- och skogsbruk samt förvärvsverksamhet som inte ska betraktas som näringsverksamhet och för vilken den skattskyldige inte är bokföringsskyldig.

Anteckningar ska göras också om investeringsverksamhet. Investeringsverksamhet är t.ex. anskaffning av värdepapper, andelar i placeringsfonder och annan motsvarande egendom samt handeln med dessa.

Anteckningsskyldigheten betyder att du måste ha sådana anteckningar eller förvara sådana verifikationer av vilka framgår tillräckligt detaljerat t.ex. anskaffnings- och överlåtelsetiden samt anskaffnings- och överlåtelsepriserna. Du behöver inte ha en särskild anteckningsbok - det räcker att du har sparat verifikationerna.

I värdeandelssystemet räcker det om du sparar alla mottagna kontoutdrag och verifikationer i kronologisk ordning.

Sidan har senast uppdaterats 9.12.2020