Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Aktiesparkonto

Inom ett aktiesparkonto kan du köpa och sälja börsaktier utan att du behöver betala skatt på enskilda transaktioner. Dividender och ränteinkomster beskattas inte heller i det skedet när de sätts in på aktiesparkontot. Intäkter på aktiesparkontot beskattas först när du tar ut pengar från kontot.

Hur fungerar ett aktiesparkonto?

Ett aktiesparkonto består av ett separat penningkonto och förvaringskonto för aktier.

Från och med 2024 kan du placera högst 100 000 euro i pengar på aktiesparkontot (tidigare var maximibeloppet 50 000 euro). Du kan sätta in pengarna på en gång eller som flera depositioner på kontot. Du kan endast placera pengar på aktiesparkontot – du kan alltså inte överföra aktier som du äger till kontot.

På aktiesparkontot kan det dock samtidigt finnas både pengar och aktier. Du kan köpa och sälja placeringsobjekt inom kontot utan skatt. Du kan även placera de dividender och de räntor som du fått i nya aktier. Avkastningen på aktiesparkontot beskattas först när du tar ut medel från kontot.

Du kan endast ta ut pengar från aktiesparkontot och därmed måste du sälja eventuella aktier innan du tar ut medel. Du kan ta ut pengar från kontot när som helst. Uttagen har alltså inte begränsats till någon viss depositionstid.

Om aktiesparkontot går på förlust kan du avdra förlusten från dina kapitalinkomster endast under det år som du avslutar aktiesparkontot. Förlusten dras alltså inte av ännu i det skedet när du tar ut medel från kontot.

Banken sköter förskottsinnehållningen – kontrollera din förhandsifyllda skattedeklaration

När du tar ut medel från aktiesparkontot indelas medlen i avkastning och kapital. Den del som utgör kapital är fri från skatt medan avkastningen utgör skattepliktig inkomst. Banken eller en annan tjänsteleverantör räknar ut avkastningen på dina vägnar och verkställer förskottsinnehållningen som är 30 % av avkastningen.

Om du tagit ut medel från ett aktiesparkonto under skatteåret överförs uppgifterna om avkastningsbeloppet och förskottsinnehållningen automatiskt till din förhandsifyllda skattedeklaration. Du behöver alltså inte deklarera uppgifter separat – det räcker med att du kontrollerar uppgifterna när du får den förhandsifyllda skattedeklarationen. Avkastningen av aktiesparkontot visas på skattedeklarationen i punkten Avkastning eller förlust av aktiesparkonto.

Om du inte har tagit ut medel från aktiesparkontot under skatteåret visas ingen avkastning på skattedeklarationen i punkten Avkastning eller förlust av aktiesparkonto. Uppgifterna om aktiesparkontot och det gängse värdet på tillgångarna på kontot visas dock i punkten ”Tillgångar”.

Tjänsteleverantören avdrar i allmänhet sina serviceavgifter eller övriga kostnader från penningkontot på ditt aktiesparkonto. Då kan du inte avdra dem från dina övriga kapitalinkomster.

Om du tar lån för att placera medel på aktiesparkontot är lånet i fråga skuld för förvärvande av inkomst. Räntan på skulden för förvärvande av inkomst avdras till fullt belopp från alla kapitalinkomster. Kontrollera att användningsändamålet med lånet har angetts korrekt i din förhandsifyllda skattedeklaration.

Hur beräknas avkastningen?

Du kan fastställa avkastningen på ditt aktiesparkonto på följande sätt:

Skilj åt andelen av vinsten från aktiesparkontots gängse värde.

Dividera vinsten med det gängse värdet på kontomedlen.

Multiplicera detta belopp med det eurobelopp som du tagit ut från kontot.

Exempel 1: Susanne har på ett aktiesparkonto deponerat 10 000 euro, med vilka hon köpt aktier i ett finländskt börsbolag. Värdet på aktierna har stigit med 5 000 euro. Detta innebär att kontomedlens gängse värde är 15 000 euro och vinsten 5 000 euro.
Susanne säljer av aktierna på sitt kontot och tar ut 1 500 euro i pengar från kontot. Den skattepliktiga kapitalinkomsten av detta belopp är 500 euro:
5 000 euro (vinst) / 15 000 euro (gängse värde) x 1 500 euro (uttaget belopp) = 500 euro.
Den återstående delen av uttaget från kontot, det vill säga 1 000 euro (1 500 euro − 500 euro), är ett skattefritt uttag av kapital. I så fall blir det återstående kapitalbeloppet som Susanne deponerat 9 000 euro (= 10 000 euro - 1 000 euro).


Exempel 2: Kenneth placerar 10 000 euro på aktiesparkontot och köper aktier för hela beloppet. Under året sjunker värdet på aktierna till 7 000 euro. Kenneth tar ut 2 000 euro från aktiesparkontot. Ingen skatt betalas på beloppet, eftersom aktiesparkontot är på förlust. Kenneth kan avdra förlusten i beskattningen först det år då han avslutar kontot.

I det gängse värdet på aktiesparkontot beräknas penningmedlen på kontot och värdet på aktierna vid tidpunkten för uttaget. Som värde på börsaktier används deras värde enligt slutkursen dagen före uttagsdagen.

Du kan bara ha ett aktiesparkonto

Du kan samtidigt endast ha ett aktiesparkonto. Det är viktigt att notera detta, eftersom Skatteförvaltningen på varje aktiesparkonto påför en skatteförhöjning på 10 euro per dag om du samtidigt har flera aktiesparkonton.

Om du vill byta bank kan du överföra tillgångarna på ditt aktiesparkonto direkt till en annan bank. Du behöver alltså inte sälja aktierna eller betala skatt i samband med överföringen. I detta fall ska du säga upp avtalet om det tidigare aktiesparkontot med din gamla bank och ingå ett avtal om nytt aktiesparkonto med din nya bank. Dina tillgångar överförs till det nya kontot genast när det gamla avtalet slutar.

Den partiella skattefriheten eller den presumtiva anskaffningsutgiften för dividender kan inte utnyttjas

Om du har ett vanligt värdeandelskonto är 15 % av dividenderna från finska börsaktier på kontot skattefria. När det gäller aktiesparkonton kan du inte utnyttja denna skattefria del: skatt ska betalas på all avkastning - inklusive dividender. 

Skattesats på kapitalinkomst

Skattesats för kapitalinkomst
upp till 30 000 euro 30 %
den del som överskrider 30 000 euro 34 %

Handel med aktier på ett aktiesparkonto avviker också från konventionell aktiehandel så att man i samband med aktieförsäljning inte kan tillämpa den presumtiva anskaffningsutgiften.

Vanliga frågor

Om du har fler än ett aktiesparkonto påför Skatteförvaltningen skatteförhöjning. Skatteförhöjningen är i regel 10 euro per dag per aktiesparkonto. Syftet med sanktionen är att eliminera oegentligheter, eftersom det är tillåtet att placera högst 50 000 euro i pengar på ett aktiesparkonto.

Ingen skatteförhöjning påförs om du under skatteåret på grund av ett uppenbart misstag har haft flera aktiesparkonton i kraft samtidigt, men sparmedlen, det vill säga pengarna eller aktierna, under skatteåret har funnits på högst ett aktiesparkonto. Skatteförhöjningen påförs inte eller beloppet nedsätts också om

  • skatteförhöjningen är oskälig med tanke på det ringa beloppet av medel på aktiesparkontot
  • det finns ett giltigt skäl för att inte påföra en skatteförhöjning eller nedsätta beloppet av den. Dessa skäl kan vara till exempel att du blivit sjuk och därför inte haft möjlighet att sköta ärenden som gäller aktiesparkontona eller att du på grund av störningar i dataförbindelserna inte oavsett försök har lyckats avsluta aktiesparkontot.

Nej, det påförs inga sanktioner ifall du har bara ett aktiesparkonto. Skatteförhöjning påförs om du har flera aktiesparkonton. Däremot har antalet vanliga värdeandelskonton inte begränsats. Du kan också äga andelar i flera olika placeringsfonder samtidigt, även i olika banker.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024