Hyresinkomster

Alla hyresinkomster och kostnader som hänför sig till dem måste deklareras i beskattningen. Också om det efter att kostnaderna har dragits av från inkomsterna inte skulle finnas kvar någon beskattningsbar hyresinkomst ska uppgifterna ändå deklareras. Hyresinkomster beskattas som kapitalinkomst.

Skattesats på kapitalinkomst

Pääomatulon veroprosentit
fram till 30 000 euro 30%
över 30 000 euro 34%

Det lönar sig att ändra skattekortet eller ansöka om förskottsskatt om du får hyresinkomst. Då uppbärs skatten vid rätt tidpunkt och du undviker kvarskatt som beror på hyresinkomster.

Alternativ 1: Beställ ett nytt skattekort eller höj sin skattesats

Du kan höja din skattesats t.ex. på lön eller pension så att skatterna också täcker skatten på hyresinkomst. Du kan höja din skattesats antingen genom att beställa ett nytt skattekort eller genom att meddela en högre skattesats direkt till t.ex. din arbetsgivare.

E-tjänster

Ange uppgifterna under Kapitalinkomster > Hyresinkomster i tjänsten. Markera punkten Inkomsterna som omfattas av förskottsbetalning finns med i beräkningen av skattekortet. Dessutom ska du kontrollera att även de övriga inkomsterna, skatterna som tas ut på dem samt avdragen är rätt.

  • Uppskatta din skatteprocent med vår räknare (skatt.fi/skatteraknare) Du måste fylla i alla inkomster, skatterna som tagits ut på dem samt avdragen för att skatteprocenten ska beräknas rätt. Du kan själv meddela till utbetalaren av inkomsten (arbetsgivaren eller utbetalaren av pensionen) att skatt ska tas ut enligt en högre skatteprocent. Du behöver alltså inget nytt skattekort för att höja skatteprocenten.

Alternativ 2: Ansök om förskottsskatt

I stället för att du ändrar på skattekortet kan Skatteförvaltningen räkna ut betalningsrater för förskottsskatt för dig.  Bifogat till beslutet om förskottsskatt finns även giroblanketter för att betala skatten. Förskottsskatten betalas under skatteåret i två eller fler rater.

E-tjänster

Ange uppgifterna under Kapitalinkomster > Hyresinkomster i tjänsten. När du betalar skatten för hyresinkomsterna som förskottsskatt ska du markera punkten Förskottsskatt beräknas på inkomsterna som omfattas av förskottsbetalning.

Deklarera alltid hyresinkomsterna på skattedeklarationen

Kom ihåg att alltid deklarera hyresinkomsterna på skattedeklarationen eftersom de inte automatiskt överförs från skattekortet eller enligt förskottsskatterna.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Gå till tjänsten

Det är ännu inte möjligt att lämna in uppgifter för skatteåret 2017 här. Webbtjänsten öppnas 8.3.2018 för dig som ska lämna in din skattedeklaration senast 3.4.2018 (rörelseidkare och yrkesutövare). För andra kunder öppnas webbtjänsten i slutet av mars.

 

Du kan också deklarera uppgifterna genom att lämna in skattedeklarationsblanketten på papper och bilageblanketten 7H eller 7K.

Förändringar i uthyrningsverksamheten

Om hyresinkomstens belopp ändras eller uthyrningen avbryts eller tar slut ska du ansöka om ändring av skattekortet. Ansök om ändring av förskottsskatten eller avlyftande av förskottsskatt om du har betalat förskottsskatt. Om du inte särskilt ansöker om avlyftande av förskottsskatt kommer du att få en betalningspåminnelse och efter det skickas den obetalda förskottsskatten till utsökning.

Spara kvittona själv

Bifoga inte kvitton till skattedeklarationen utan förvara dem och skicka dem till Skatteförvaltningen bara om du ombeds göra det. Du måste föra anteckningar om din hyresverksamhet och i dessa ska det ingå de uppgifter och verifikat som behövs för beskattningen. Spara anteckningarna under 6 år från att beskattningen har slutförts.

Vad är hyresinkomst?

Du får hyresinkomst när du överlåter nyttjanderätten till ett föremål du äger eller förvaltar till en annan mot en penningersättning eller annan förmån som har ett penningvärde. För det mesta är det en aktielägenhet eller en fastighet som hyrs ut men som hyresinkomst räknas också en ersättning som fåtts för att överlåta t.ex. en veckoaktie, bil, husvagn, båt eller maskiner och anläggningar i en annans bruk.

Som hyresinkomst räknas hyran och dessutom övriga betalningar hyresgästen betalar till hyresvärden, såsom vattenavgift eller hyran för parkeringsplats. En hyresgaranti är däremot inte en inkomst för hyresvärden, utom om garantin används för att kvittera en obetald hyra.

Uppge hyresinkomsten som inkomst för det år då du har fått hyran

Om hyresgästen t.ex. betalar hyran i förväg på föregående års sida räknas hyran i beskattningen som en inkomst för det år då den betalats.

Exempel: Anton har år 2016 betalat hyra för 11 månader år Peter, eftersom man betalade hyran för december först i januari 2017. Peter deklarerar hyresinkomsten för 11 månader i beskattningen för 2016. Om Anton betalar alla hyror för år 2017 (12 månader) under år 2017 deklarerar Peter 13 månaders hyra som hyresinkomst för år 2017.

Ange endast din egen andel av hyresinkomsterna och kostnaderna

Om du äger endast en del av den uthyrda egendomen ska du deklarera endast din egen andel av hyresinkomsterna och de utgifter som hänför sig till inkomsterna. Till exempel personer som äger en gemensam placeringsbostad deklarerar båda endast sin egen andel av hyresinkomsterna och av kostnaderna som ska dras av från dem.

Exempel: Makarna Sanna och Patrik äger vardera hälften av en aktielägenhet, som de har hyrt ut till Sven Svensson. Sven betalar hyra 800 euro i månaden så Sanna och Patrik får sammanlagt 9 600 euro hyresinkomst per år. Lägenhetens skötselvederlag är 130 euro per månad, dvs. sammanlagt 1 560 euro per år. Det finns sammanlagt 180 euro övriga kostnader som anknyter till uthyrningsverksamheten. Sanna ska i skattedeklarationen deklarera sin egen andel av hyresinkomsterna (4 800,00 euro) och kostnaderna som anknyter till den (780,00 euro och 90,00 euro). Också Patrik ska deklarera samma uppgifter.

Hyresinkomsterna och kostnaderna för varje objekt ska deklareras separat

Om du äger flera bostäder eller övriga objekt som du hyr ut måste du deklarera hyresinkomsterna och kostnaderna som anknyter till dem separat för varje objekt som du hyr ut. Överför de sammanlagda hyresinkomsterna eller -förlusterna till punkten Hyresinkomster eller Förluster av hyresinkomst på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Exempel: Hyresinkomsten från bostad A (efter att kostnaderna har dragits av) är 4 500 euro och hyresinkomsten från bostad B är 4 000 euro. Förlusten från uthyrningsverksamheten från bostad C är 2 000 euro. Fyll i en separat specifikation för varje bostads hyresinkomster och -kostnader. Den beskattningsbara hyresinkomstens belopp är sammanlagt 8 500 euro och förlusten från uthyrningsverksamhet 2 000 euro.

Ägaren har inte alltid besittningsrätt till egendomen. Exempelvis kan en gåvogivare förbehålla sig besittningsrätten till egendomen. Den som har besittningsrätten har rätt att använda egendomen och att få dess intäkter, till exempel hyra.
Besittningsrätten kan vara:
Användningsrätt som baserar sig på ett testamente eller den efterlevande makens besittningsrätt till den avlidne makens kvarlåtenskap:

  • Om den efterlevande maken har besittningsrätt till dödsboets egendom, är hyresinkomsten eller annan inkomst från egendomen i beskattningen inkomst för den efterlevande maken. Den efterlevande maken deklarerar sina hyresinkomster och de utgifter som hänför sig till dessa i sin egen beskattning.

Gåvogivarens förbehåll för besittningsrätten

  • Om gåvogivaren har förbehållit sig besittningsrätten till den egendom som givits som gåva, har gåvogivaren även rätt till hyresinkomsten från egendomen. Gåvogivaren, dvs. innehavaren av besittningsrätten deklarerar hyresinkomsterna och de utgifter som hänför sig till dessa i sin egen beskattning.

Exempel: Lisa har gett sin dotter Maja en aktielägenhet som gåva och förbehållit sig besittningsrätten till bostaden. Lägenheten har varit uthyrd. Lisa har fått hyresinkomster och stått för kostnaderna för dessas förvärvande. Lisa deklarerar sina hyresinkomster och de utgifter som hänför sig till dessa i sin egen beskattning.

Exempel: Makarna Hans och Lena har ägt hälften var av en hyreslägenhet. Hans avlider. Hans och Lena hade ett inbördes besittningsrättstestamente för all egendom. Enligt testamentet har Lena besittningsrätt till all egendom i dödsboet. Lena får alla inkomster från hyreslägenheten och ansvarar för kostnaderna. Lena deklarerar alla inkomster och kostnader i sin egen beskattning.

Även inkomst från underhyresförhållande är hyresinkomst. Ett underhyresförhållande uppstår, då en hyresgäst överlåter en del av sitt hyresobjekt till en annan person mot hyra eller annat vederlag. Hyra som betalas av en underhyresgäst är skattepliktig kapitalinkomst för huvudhyresgästen.

Huvudhyresgästen får från hyresinkomsten dra av kostnader som hänför sig till uthyrningen, som till exempel den andel av hela sin hyra till huvudhyresvärden som motsvarar den del av bostaden som är i hyresgästens användning.

Exempel: Hanna bor på hyra i en 65 m2 stor aktielägenhet. Hon betalar 1 500 euro i månadshyra för lägenheten. I hyran ingår el och vatten.

Hanna har från och med 1.3.2017 hyrt ut ett 12 m2 stort rum åt Heidi. Köket och badrummet, sammanlagt 28 m2, är i gemensam användning. Heidi betalar 700 euro i månadshyra till Hanna.

Hanna får under år 2017 en hyresinkomst på 700 euro x 10 mån. = 7 000 euro. Hanna får från sin hyresinkomst dra av de kostnader som hänför sig till uthyrningen. En sådan kostnad är den andel av hyran som motsvarar den del av bostaden som används av Heidi av den hyra som Hanna själv betalar till huvudhyresvärden: (12 m2 + 28 m2 x 50 %) / 65 m2 x 1 500 euro x 10 mån. = 6 000 euro. Den beskattningsbara hyresinkomsten för Hanna blir 1 000 euro.

Hyresinkomst från eget företag ska deklareras i beskattningen. Hyran ska till sin storlek motsvara gängse hyra.

Inkomster från näringsverksamhet eller jordbruk kan omfatta hyresinkomst, till exempel arrende för åkerareal. En sådan hyresinkomst behandlas inte separat som kapitalinkomst, utan inräknas i näringsverksamhetens eller jordbrukets s.k. företagsinkomst som ska fördelas.

Hyresinkomsterna deklareras i beskattningen som inkomster från jordbruk eller näringsverksamhet.

Om andra än äkta makar tillsammans äger en fastighet, bildar Skatteförvaltningen av ägarna en fastighetssammanslutning för beskattningen. En hyresinkomst från en fastighetssammanslutning deklareras i fastighetssammanslutningens beskattning, inte i den personliga beskattningen. Fastighetssammanslutningens resultat fördelas för att beskattas som inkomster för sammanslutningens delägare.

Skattesatsen för kapitalinkomster

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken