Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här deklarerar du vinster och förluster av virtuella valutor i MinSkatt

I MinSkatt kan du deklarera försäljning av virtuella valutor

a) enskilt

b) på en gång för hela året.

Med försäljning avses att du växlar en virtuell valuta till en annan virtuell valuta eller en officiell valuta eller att du använder den för inköp eller betalning av fakturor.

Om du deklarerar hela årets försäljningar på en gång, ska du observera följande:

 • Bifoga en separat kalkyl över överlåtelsevinst, där alla försäljningstransaktioner under året specificeras. Du kan göra kalkylen över överlåtelsevinst till exempel med Skatteförvaltningens FIFO-räknare. Om du använder Skatteförvaltningens räknare ska du göra en kalkyl över varje slag av virtuell valuta som du sålt – till exempel har du bitcoin och litecoin ska du göra upp separat kalkyler över dessa.
 • Om du under skatteåret har haft både vinstbringande och förlustbringande försäljningar, ska du utöver bilagan i inmatningsfälten i MinSkatt även fylla i två separata kalkyler över överlåtelsevinst – en över de vinstbringande försäljningarna och en annan över de förlustbringande försäljningarna. Då kan förlusterna dras av från vinsterna i rätt ordning.
  Så här gör du:
  • Plocka ut de vinstbringande och förlustbringande försäljningarna separat ur kalkylen och bifoga dem. Om du använder Skatteförvaltningens FIFO-räknare visas de vinstbringande och förlustbringande transaktionerna i tabellens vänstra övre hörn när du är klar med kalkylen.
  • Fyll först i kalkylen över vinstbringande försäljningar i MinSkatt. Här kan du deklarera de vinstbringande försäljningarna för olika virtuella valutor tillsammans (i MinSkatt behöver du alltså inte fylla i specifikationer för t.ex. bitcoin och litecoin). 
  • Välj sedan Lägg till en ny överlåtelse och fyll i kalkylen över förlustbringande försäljningar.
 1. Se bild

  Välj i sektionen Inkomstskatt för personer i punkten Förhandsifyllda skattedeklarationen 2022 länken Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen.

 2. Se bild

  Välj länken Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

 3. Se bild

  I fasen Bakgrundsinformation ser du dina egna uppgifter. Gå till fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

  Om du har deklarerat uppgifter om försäljning av virtuella valutor tidigare visas de i punkten Kapitalinkomster. I så fall kan du korrigera uppgifterna eller deklarera nya försäljningar i den här fasen.

 4. Se bild

  Om det i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag inte visas några uppgifter om överlåtelser av virtuella valutor eller andra överlåtelser ska du gå till fasen Övriga inkomster. Rulla sidan ned till punkten Kapitalinkomster.

 5. Se bild

  Välj Ja i punkten Överlåtelsevinster. Välj sedan Lägg till en ny överlåtelse.

 6. Se bild

  Välj punkten Virtuella valutor och ange namnen på de virtuella valutorna.

 7. Se bild

  Ange i punkten Namn på köpare eller annan mottagare namnet eller namnen på bolaget som förmedlat den virtuella valutan.

  a) När du deklarerar en enskild försäljning

  • Ange som överlåtelsedatum den dag då du bytte en virtuell valuta till en annan virtuell valuta, en officiell valuta eller använde den virtuella valutan för inköp.
  • Ange som försäljningspris värdet på den virtuella valutan i euro vid den tidpunkt då du använde den eller bytte den till en annan valuta.

  b) När du deklarerar försäljningar för hela året på en gång

  Om du deklarerar försäljningen av virtuella valutor för hela året på en gång ska du i den här punkten fylla i följande uppgifter:

  • Ange som överlåtelsedatum årets sista dag, det vill säga 31.12.2022
  • Ange som försäljningspris det sammanlagda beloppet av försäljningspriserna för hela året (försäljningspriserna för vinstbringande respektive förlustbringande försäljningar på separata specifikationer).
 8. Se bild

  Gå till punkten Anskaffningsuppgifter och kostnader.

  a) När du deklarerar en enskild försäljning

  • Ange som anskaffningsdatum den dag då du skaffade den virtuella valutan.
  • Ange som anskaffningspris värdet på den virtuella valutan i euro vid den tidpunkt då du skaffade den.
  • Ange även utgifterna för anskaffningen och försäljningen av egendomen.

  b) När du anger anskaffningsuppgifterna om försäljningarna för hela året

  Om du anger anskaffningsuppgifterna om försäljningarna för hela året ska du här fylla i följande uppgifter:

  • Ange som anskaffningsdatum årets första dag (1.1.2022) även om anskaffningarna hänför sig till flera olika år.
  • Ange som anskaffningspris det sammanlagda anskaffningspriset på de virtuella valutor som du sålt under året (anskaffningspriserna på vinstbringande försäljningar på en egen specifikation och förlustbringande på en annan specifikation).
  • Ange utgifterna för anskaffningen av den virtuella valutan, till exempel det totala beloppet av förmedlingsarvoden. Ange även de totala försäljningskostnaderna för hela året.
 9. Se bild

  I den uträkning som finns i punkten Överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust ser du beloppet av överlåtelsevinsten både enligt de verkliga utgifterna och enligt den presumtiva anskaffningsutgiften. Systemet använder automatiskt det alternativ som är förmånligare för dig.

 10. Se bild

  I slutet av uträkningen av överlåtelsevinsten i punkten Bilagor ska du välja knappen Lägg till en fil och som bilagetyp Bilaga som gäller virtuella valutor.

  Som bilaga ska du spara en uträkning med en specifikation av överlåtelsevinsterna och överlåtelseförlusterna av försäljningen av virtuella valutor.

  • Räkna ut vinsten eller förlusten separat för varje försäljningstransaktion under skatteåret, det vill säga alltid då du bytt en virtuell valuta till en annan virtuell valuta, till en officiell valuta eller använt den till inköp.
  • Om den virtuella valuta som du har sålt har skaffats i flera poster, ska du räkna ut den realiserade värdestegringen eller värdeminskningen separat för varje post.
  • Du kan använda Skatteförvaltningens FIFO-räknare för detta. Spara filen i pdf-format eftersom det inte går att lägga till bifogade filer i Excel-format i MinSkatt.

  Observera att om du haft både vinstbringande och förlustbringande överlåtelser, ska du fylla i två separata uträkningar av överlåtelsevinsterna i fälten i MinSkatt – en av de vinstbringande försäljningarna och en annan av de förlustbringande försäljningarna. Då kan förlusterna dras av från vinsterna i rätt ordning. Du ska alltså från din uträkning plocka ut de vinstbringande och förlustbringande försäljningarna separat.

  Välj till sist OK för att spara uppgifterna.

 11. Se bild

  Du kan lägga till en ny specifikation genom att välja Lägg till en ny överlåtelse.

Sidan har senast uppdaterats 22.3.2023