Gåva

Man måste betala gåvoskatt när egendom överförs till en annan person som gåva och värdet av gåvorna är 5 000 euro eller mera. Man måste betala gåvoskatt även då man av samma gåvogivare inom tre år har fått gåvor vars sammanlagda värde är minst 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska lämnas inom tre månader från den dag då gåvan getts.

E-tjänster

Lämna in gåvoskattedeklarationen i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

Gå till MinSkatt

I MinSkatt kan du också betala gåvoskatten som nätbetalning efter att du har fått gåvobeskattningsbeslutet.
Se anvisningarna för gåvodeklarationen.

Om du lämnar en gåvoskattedeklaration eller dess uppgifter till Skatteförvaltningen för sent, kan du bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning.

För vilka gåvor ska man betala gåvoskatt?

Gåvoskatt ska betalas på all slags egendom när den som ger eller mottar gåvan eller båda bodde i Finland när gåvan gavs.

Gåvoskatten omfattar fastigheter samt lösöre såsom bilar, båtar, börsaktier och aktier i bolag som inte är noterade, bostadsaktier, pengar, andel i dödsbo, avstående från besittningsrätt, utlandsresor och djur.

Värdet på gåvan är minst 5 000 euro

Du måste betala gåvoskatt, om värdet på en enskild gåva är 5 000 euro (4 000 euro före 1.1.2017) eller mera. Om gåvogivarna är flera räknas gåvoskatten separat för varje gåva av respektive gåvogivare.

Anders ger en gåva på 8 500 euro åt sin dotter Lisa. Lisa betalar gåvoskatt enligt skatteklass 1. Gåvoskatten för 2017 är 380 euro.
Men om Anders och hans hustru Tina ger 7 500 euro åt dottern Lisa på så sätt att båda ger 3 750 euro behöver Lisa inte betala gåvoskatt.

Om Anders och hans hustru Tina ger 10 500 euro åt dottern Lisa på så sätt att båda ger 5 250 euro ska Lisa betala gåvoskatt enligt skatteklass 1. Gåvoskatten för 2017 på 5 250 euro enligt skatteklass 1 är 116 euro. Lisa betalar gåvoskatt sammanlagt 232 euro (116 euro x 2).

Gåvor som fåtts under tre år räknas samman

Du ska betala gåvoskatt när du av samma gåvogivare inom tre år får gåvor till ett totalt värde av minst 5 000 euro (4 000 euro före 1.1.2017). Gåvorna som getts under tre år räknas ihop även om de är olika slags egendom.

Anders ger 19.1.2016 sin dotter Lisa en bostadsaktie värd 75 000 euro på vilken Lisa betalar 8 270 euro i skatt enligt skatteklass 1. Anders ger också en fastighet värd 200 000 euro som gåva åt Lisa 27.4.2016.

Gåvorna har fåtts av samma gåvogivare inom tre år, så därför räknas värdet på gåvorna samman (75 000 + 200 000 = 275 000 euro). Skatten på en gåva värd 275 000 euro enligt skatteklass 1 år 2016 är 38 520 euro. Från detta belopp avdras den gåvoskatt som Lisa betalat på den tidigare gåvan, 8 270 euro, alltså ska hon betala 30 250 euro i gåvoskatt.

Om Anders hade gett bostadsaktien åt Lisa före 26.4.2013 eller tidigare, hade denna gåva inte slagits samman med gåvan som gavs 27.4.2016. Då hade Lisa behövt betala gåvoskatt endast på gåvan värd 200 000, alltså 25 770 euro.

Om de tidigare gåvorna beaktas när gåvoskatten fastställs, dras den betalda gåvoskatten av från den skatt som fastställs på gåvornas sammanlagda värde. Från gåvoskatten på en gåva du fått 2017 dras av den på de tidigare gåvorna fastställda gåvoskatten som räknas ut enligt skatteskalan som trädde i kraft 1.1.2017.

Anders gav 1.1.2016 sin dotter Lisa en gåva på 5 000 euro som Lisa betalat 180 euro i gåvoskatt på i enlighet med skatteklass 1. Anders gav även 8.4.2017 Lisa en gåva värd 20 000 euro.

Eftersom gåvorna har fåtts av samma gåvogivare under en period på tre år, räknas värdet på gåvorna samman (5 000 + 20 000 = 25 000 euro). Skatten på en gåva på 25 000 euro uppgår i skatteklass 1 till 1 700 euro år 2017. Från detta belopp dras den gåvoskatt av som Lisa tidigare betalat men som beräknad enligt skattetabellen som trädde i kraft 1.1.2017 är 100 euro. Därför ska hon nu betala 1 600 euro i gåvoskatt.

Då man räknar ut värdet på gåvor som fåtts under en period på tre år tar man även hänsyn till gåvor som är värda mindre än 5 000 euro (4 000 euro före 1.1.2017). Om du under en treårsperiod har fått gåvor vars sammanlagda värde understiger 5 000 euro och inte tidigare har lämnat en gåvoskattedeklaration för gåvorna, ska du deklarera de tidigare gåvorna vars värde understiger 5 000 euro i gåvoskattedeklarationen. Deklarera dessa gåvor vid punkten "Övriga gåvor vars värde understiger 5 000 euro som du under de senaste tre åren har fått av samma gåvogivare".

Anders har 3.1.2014 gett sin dotter Lisa en gåva i pengar på 1 500 euro. Därtill har Anders 1.5.2016 gett Lisa en gåva på 5 000 euro. Det sammanlagda värdet på gåvorna är 6 500 euro, och därför har Lisa lämnat in en gåvoskattedeklaration för gåvan som hon fått 1.5.2016. I gåvoskattedeklarationen deklarerade Lisa den gåva hon fick 1.5.2016 och som tidigare gåva den gåva hon fått 3.1.2014. Lisa betalade gåvoskatt på det totala värdet (6 500 euro) enligt skatteklass 1, 300 euro. Lisa får ytterligare 2 000 euro av Anders 2.1.2017. Lisa har under tre år fått sammanlagt 8 500 euro av en och samma gåvogivare. Skatten på 8 500 euro är 380 i skatteklass 1. Gåvoskatten som tidigare fastställts för Lisa dras av från gåvoskatten på det sammanlagda beloppet av samtliga gåvor. Gåvoskatten som ska dras av räknas dock ut enligt den gåvoskatteskala som trädde i kraft 1.1.2017. Från den skatt som nu ska betalas dras alltså av den gåvoskatt som tidigare fastställts på 6 500 euro och som enligt skatteskalan 1.1.2017 är 220 euro. Skattebeloppet som ska dras av är alltså inte 300 euro, som Lisa tidigare har betalat. Lisa ska alltså betala 160 euro i gåvoskatt (380 € – 220 €).

Gåvoskatt betalas på förskott på arv

En gåva som är större än sedvanligt och som getts åt bröstarvingar (barn, barnbarn o.s.v.) anses i princip som förskott på arv (presumtion om förskott på arv) om inte gåvogivaren i gåvobrevet särskilt bestämt att gåvan inte ska räknas som förskott på arv.

Man ska betala gåvoskatt på förskott på arv när man får förskottet.

En gåva och ett förskott på arv skiljer sig i beskattningen från varandra endast genom hur de beaktas i arvsbeskattningen och arvskiftet efter att gåvogivaren har avlidit. Man ska alltså betala gåvoskatt på förskott på arv men förskottet beaktas även vid arvsbeskattningen.

Läs mer om gåvor som man fått av arvlåtaren.

Bostadsaktier eller fastigheter ska ges som gåva i sin helhet eller i bråkdelar

En bostadsaktie eller en fastighet kan ges som gåva endast som en helhet eller som en bråkdel (t.ex. ¼). Det går inte att skänka en andel till ett visst eurobelopp (t.ex. 4 999 euro) av en bostadsaktie eller fastighet.

Försäkringsersättningar beskattas som gåva

Om du med stöd av ett förordnande om förmånstagare har fått en försäkringsersättning är detta en gåva. Däremot betalas gåvoskatt inte på ersättningar som betalas på den avlidnes livförsäkring eller frivilliga pensionsförsäkring på grund av dödsfall. Dessa ersättningar beaktas i arvsbeskattningen.

En försäkringsersättning anses inte vara en gåva till den del ersättningen beskattas som inkomst i mottagarens inkomstbeskattning. För samma inkomst behöver man alltså inte betala skatt två gånger:

  • Gåvoskatt ska betalas endast på beloppet som sparats för försäkringsersättning.
  • Inkomstskatt ska betalas på den ackumulerade avkastningen på försäkringsersättningen. Det här betyder att man inte behöver betala gåvoskatt på avkastningen.
  • Man ska även betala inkomstskatt på försäkringsersättningen när förmånstagaren hör till skatteklass 2 (i förhållande till gåvogivaren, dvs. försäkringstagaren). Då behöver man inte betala gåvoskatt på ersättningen.

Mera information om vem som hör till skatteklass 2.

När en försäkring har fåtts vederlagsfritt med stöd av ett förmånstagarförordnande tas gåvoskatt ut först då ersättningarnas sammanlagda belopp överskrider 8 500 euro under en tidsperiod om tre år om försäkringen har upphört eller sagts upp före 1.1.2013. Försäkringsersättningarna från samtliga olika gåvogivare räknas samman i det skattefria beloppet av 8 500 euro. En försäkringsersättning som har upphört eller sagts upp efter 1.1.2013 omfattas av gåvoskatten oberoende av när försäkringsavtalet har tecknats.

Gåva eller lån?

Ett lån kan anses som gåva då man av omständigheterna kan konstatera att det från första början inte har funnits någon avsikt att betala tillbaka lånet.

Lånet kan vara räntefritt. Man måste upprätta en återbetalningsplan för lånet och amorteringarna måste kunna verifieras. Lånebeloppet och återbetalningsplanen ska vara realistiska med hänsyn till gäldenärens betalningsförmåga. Om ett lån amorteras med hjälp av skattefria gåvor som ges vart tredje år, kan lånet utgöra en gåva i beskattningen.

Det är i allmänhet inte möjligt att ett minderårigt barn amorterar ett lån. När föräldrarna lånar åt barnen anses det i princip som gåva om barnet inte har några inkomster att betala tillbaka lånet med.

Gåvoskatt i internationella situationer

Man måste betala gåvoskatt då egendom överförs till en annan person som gåva och

  • om den som mottar eller ger gåvan är bosatt i Finland vid tidpunkten då gåvan ges, eller
  • om fast egendom som finns i Finland ges som gåva samt för aktier eller andelar i samfund vars tillgångar till mer än 50 procent består av fast egendom i Finland.

Man måste även betala gåvoskatt i Finland på egendom som finns utomlands, t.ex. en bostad i Spanien när den som ger eller får gåvan vid tidpunkten för gåvan var bosatt i Finland.

Även en gåva som fåtts från utlandet omfattas av finsk gåvoskatt, t.ex. pengar av en person som är bosatt utomlands, när den som får gåvan vid tidpunkten för gåvan var bosatt i Finland.

Eventuellt måste man betala gåvoskatt fastän båda parterna i gåvan bor utomlands. Gåvoskatt ska betalas när fast egendom som finns i Finland ges som gåva samt för aktier eller andelar i samfund vars tillgångar till mer än 50 procent består av fast egendom i Finland.

Läs mera om arvs- och gåvobeskattningen i internationella situationer.

Du kan be om ytterligare information om gåvobeskattningen genom att skicka ett meddelande i MinSkatt. Logga in i tjänsten exempelvis med dina bankkoder.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken