Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Försäljning av bostad

Du kan sälja din stadigvarande bostad skattefritt om båda villkoren uppfylls samtidigt

 • Du har ägt bostaden i minst 2 år,
 • Du själv eller någon i din familj har utan avbrott bott stadigvarande i bostaden i minst 2 år under din ägartid. Till familjen anses höra make eller maka samt minderåriga barn.

Annars beskattas bostadens överlåtelsevinst, dvs. försäljningsvinst, som kapitalinkomst. Ifall du säljer bostaden med förlust kan du i första hand dra av förlusten i beskattningen av skatteårets överlåtelsevinster.

Du kan komplettera skattebeloppet för 2023 genom att betala tilläggsförskott. Se anvisningar.

Även om du inte betalar skatt för försäljningen av din bostad ska du se till att uppgifterna om försäljningen syns i din förhandsifyllda skattedeklaration.  

Kontrollera uppgifterna när du får den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om uppgifterna om försäljningen saknas i skattedeklarationen
ska du deklarera uppgifterna i MinSkatt. Välj Ja i punkten Överlåtelsevinster eller -förluster i skattedeklarationen. Välj därefter länken Lägg till en ny överlåtelse. Fyll sedan i uppgifterna. 

Om bostadsförsäljningen syns som skattepliktig i skattedeklarationen
ska du i MinSkatt svara Ja i punkten Var den sålda lägenheten din egen stadigvarande bostad? Fyll sedan i uppgifterna.

Läs närmare deklarationsanvisningar i MinSkatt

Du kan också lämna uppgifterna på blankett 9.

Observera när du deklarerar:

 • Du kan inte fördela bostadens försäljningsvinst på två olika år om du har sålt bostaden på en gång. Bostadens försäljningsvinst beskattas alltid som försäljningsårets kapitalinkomst. Beskattningstidpunkten påverkas inte av när köpeskillingen betalas.
 • Om du ursprungligen inte har fått bostaden på en gång, utan t.ex. med två olika köp eller som arv i två delar, ska du deklarera försäljningen som två separata överlåtelser.

1. ANSÖK OM FÖRSKOTTSSKATT

Ansök om förskottsskatt i MinSkatt eller genom att lämna blankett 9 (uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust) till Skatteförvaltningen. Läs mer om förskottsskatter

Du får beslutet och betalningsuppgifterna i MinSkatt och per post.

Du kan ansöka om förskottsskatt till och med att din beskattning slutförs. Om du vill slippa dröjsmålspåföljder, ska din ansökan vara framme hos Skatteförvaltningen senast vid utgången av överlåtelseåret.

2. KONTROLLERA

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen och korrigera den vid behov i MinSkatt.

Bostadens försäljningsvinst beskattas som försäljningsårets kapitalinkomst. Beskattningstidpunkten påverkas inte av köpeskillingens betalningstid.

Vinst eller förlust uppkommer av försäljning

När du säljer bostad får du i regel försäljningsvinst, det vill säga överlåtelsevinst, eller försäljningsförlust, det vill säga överlåtelseförlust. När du beräknar storleken på vinsten eller förlusten ska du från försäljningspriset dra av

det inköpspris som du betalt på bostaden och överlåtelseskatten

utgifterna för vinstens förvärvande, såsom förmedlingsarvode och leveransavgift.

Om du har fått aktierna i gåva eller arv kan du från försäljningspriset dra av det beskattningsvärde som använts vid gåvobeskattningen eller arvsbeskattningen. Läs mer om att beräkna vinsten eller förlusten i den detaljerade skatteanvisningen Beskattning av överlåtelse av värdepapper i punkt 4 Beräkning av överlåtelsevinst och -förlust.

Man kan använda den presumtiva anskaffningsutgiften i stället för inköpspriset och anskaffningsutgifterna för vinsten

När du beräknar vinst- eller förlustbeloppet kan du från försäljningspriset dra av den presumtiva anskaffningsutgiften i stället för att från priset dra av inköpspriset och utgiften för vinstens förvärvande eller beskattningsvärdet vid arvs- eller gåvobeskattningen.

 • Om du har ägt den sålda bostaden under 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 % av försäljningspriset på bostaden.
 • Om du har ägt den sålda bostaden minst 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 40 % av försäljningspriset på bostaden.

Mer information om den presumtiva anskaffningsutgiften i den detaljerade skatteanvisningen Beskattning av överlåtelse av värdepapper i punkt 4.2.2 Presumtiv anskaffningsutgift och ägartid.

Observera att om du använder den presumtiva anskaffningsutgiften får du inte längre från försäljningspriset dra av inköpspriset och utgiften för vinstens förvärvande.

Det är alltså fråga om två olika alternativ:
antingen inköpspriset + utgiften för vinstens förvärvande (eller beskattningsvärdet)
eller den presumtiva anskaffningsutgiften

Gör så här om du sålde bostaden med förlust:

 1. Skatteförvaltningen kontaktar dig och frågar om mera information. Du får en utredningsbegäran om överlåtelsevinsten per post.
 2. Kontrollera och korrigera vid behov uppgifterna i utredningsbegäran.
 3. Kontrollera ännu uppgifterna i skattedeklarationen på våren.

Hur dras förlusten av?

Förluster för bostadsförsäljningen får dras av både från överlåtelsevinster och övriga kapitalinkomster. Överlåtelseförluster får inte dras av från förvärvsinkomsterna.

Om du inte har kapitalinkomster alls under försäljningsåret eller om de är mindre än förlusterna som ska dras av, drar Skatteförvaltningen överlåtelseförlusterna av från dina kapitalinkomster under de följande 5 åren.

Överlåtelseförlusten uppstår det året under vilket ett bindande köp eller annat överlåtelseavtal har ingåtts.

Du får inte dra av förlusten från försäljning av din egen stadigvarande bostad om en motsvarande försäljningsvinst hade varit skattefri.

Överlåtelsevinsten beskattas enligt skattesatsen för kapitalinkomster

Säljaren betalar skatt för överlåtelsevinsten enligt skattesatsen för kapitalinkomster.

Skattesatserna för kapitalinkomster
upp till 30 000 euro 30 %
för den andel som överstiger 30 000 euro 34 %

Vanliga frågor

Du kan inte dra av avgiften för registrering i bostadsdatasystemet eller andra kostnader för registrering av aktiebrevet till elektroniskt format från hyresinkomsterna. Däremot kan du dra av dessa kostnader i beskattningen av överlåtelsevinst om du säljer lägenheten senare. Ange då kostnaderna i punkten för anskaffningsutgifter när du beräknar överlåtelsevinsten.

Om det är fråga om en överlåtelse av egen stadigvarande bostad som också annars är skattefri, kan kostnaderna för registrering av aktiebrevet inte dras av i beskattningen.

Kostnader som kan dras från överlåtelsevinsten är till exempel

 • Lantmäteriverkets avgift för registrering av äganderätten till en aktielägenhet (för tillfället 63 euro)
 • kostnader som banken debiterar om den på ägarens vägnar sköter registreringen av aktiebrev i pappersform till elektroniskt format
 • kostnader för makulering av bortkomna aktiebrev för att äganderätten ska kunna registreras i bostadsdatasystemet.
Sidan har senast uppdaterats 10.6.2024