Förhandsifylld skattedeklaration

Alla förhandsifyllda skattedeklarationer för privatpersoner är nu i MinSkatt. De är framme per post före utgången av april. 

Om det inte finns någonting att korrigera i skattedeklarationen behöver du inte göra någonting.

Om du korrigerar deklarationen är det utsatta datumet då deklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen antingen 4.5., 11.5. eller 18.5.2021. Ditt utsatta datum ser du på våren i din egen skattedeklaration och i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Se deklarationsanvisningen

Rörelseidkarna och yrkesutövarna, jordbruksidkarna samt deras makar: Glömde du att deklarera uppgifter före det utsatta datumet 1.4.2021? Läs anvisningarna och agera genast! 

Gör så här när du får skattedeklarationen:

1

Kontrollera skattedeklarationen

Kontrollera alltid alla uppgifter som finns i din skattedeklaration. 

2

Om uppgifterna är rätt behöver du inte göra något

Om det inte finns något att komplettera eller korrigera behöver du inte göra någonting. Om du inte ändrar på uppgifterna har du lämnat din skattedeklaration med det förhandsifyllda innehållet.

3

Komplettera uppgifter som saknas eller korrigera uppgifter som är felaktiga

Om du behöver korrigera eller komplettera uppgifterna ska du deklarera ändringarna i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Se deklarationsanvisningen

Om du korrigerar din skattedeklaration ska deklarationen i MinSkatt eller på pappersblanketter vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen som antecknats i din skattedeklaration. Den sista inlämningsdagen ser du på första sidan i din skattedeklaration och i MinSkatt. Se också vid behov anvisningar till att sköta ärenden på pappersblanketter.

5

Får du skatteåterbäring?

Största delen av personkunderna får sin skatteåterbäring 4.8 eller 4.9.2020. Skatteåterbäringsdagen infaller vid olika tidpunkter för olika kunder. Utbetalningsdagen för din skatteåterbäring hittar du i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Kontrollera också att ditt kontonummer stämmer.

Om du har gjort ändringar i din skattedeklaration flyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen sannolikt framåt. 

Läs mer om skatteåterbäring.

6

Ska du betala kvarskatt?

För största delen av personkunderna infaller förfallodagen för den första raten av kvarskatten 2.8.2021 och för den andra raten 1.10.2021. Förfallodagarna kan infalla vid olika tidpunkter för olika kunder. Kontrollera därför förfallodagarna för din kvarskatt i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Om du har gjort ändringar i skattedeklarationen flyttas de ursprungliga förfallodagarna för kvarskatt sannolikt framåt.

Betalningsuppgifterna för kvarskatten hittar du i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Om du fick en preliminär beskattningsuträkning med skattedeklarationen ska du betala kvarskatten först efter att du har fått beskattningsbeslutet.

Om du äger en fastighet ska du observera att förfallodagarna för fastighetsskatt och kvarskatt ligger nära varandra på hösten (de flesta fastighetsägare har förfallodagarna för fastighetsskatten 6.8.2021 och 6.10.2021). 

Läs mer om kvarskatt.

Förlängd deklarationstid

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till det, exempelvis om du blir sjuk. Lämna in en ansökan till Skatteförvaltningen före den sista inlämningsdagen för din skattedeklaration.

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid i MinSkatt eller på en pappersblankett.

Vanliga frågor

Näringsidkare, jordbruksidkare och deras makar får en preliminär beskattningsuträkning tillsammans med skattedeklarationen, istället för ett beskattningsbeslut. Det beror på att Skatteförvaltningen ännu saknar en del av dina eller din makes beskattningsuppgifter.

I den preliminära beskattningsuträkningen finns en uppskattning av skatteåterbäringen eller kvarskatten vid tidpunkten då skattedeklarationen skapades. Observera att beloppet kan ändras.

Kontrollera skattedeklarationen och deklarera uppgifter som saknas eller som ska korrigeras. Du får beskattningsbeslutet efter att både din och din makes skattedeklaration har handlagts.

Så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Datumet då din beskattning slutförs framgår av ditt beskattningsbeslut som du hittar i din postlåda i MinSkatt. Du får beskattningsbeslutet också per post om du inte har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, dvs. Suomi.fi-meddelanden.

Se exempelbilden av första sidan av beskattningsbeslutet

Slutdatumet för beskattningen är kundspecifik. Beskattningen kan slutföras mellan maj och oktober. Makars beskattning slutförs alltid samtidigt.

För en del jordbruks- och näringsidkare visas gamla förluster ogrundat som avdragbara på den förhandsifyllda skattedeklarationen för 2020. Förlusterna har antecknats som avdragbara även om de har använts redan under tidigare år.

Skatteförvaltningen korrigerar de ogrundade förlusterna så att de inte längre visas i det slutliga beskattningsbeslutet som skickas till kunderna före utgången av oktober. Du behöver inte själv deklarera gamla förluster och inte heller kontakta Skatteförvaltningen på grund av dessa förluster.

På grund av förlusterna som visas ogrundat på den förhandsifyllda skattedeklarationen kan beloppet av den kvarskatt eller skatteåterbäring som antecknats i den preliminära beräkningen ändras. Om redan använda förluster tas bort för skatteåret 2020 får du ett separat beslut om rättelsen av beskattningen.

För en del kunder har de pensioner som OP-Eläkesäätiö och OP-Eläkekassa betalat ut visats felaktigt i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Pensionerna kan ha antecknats två gånger i skattedeklarationen eller saknas helt och hållet.

Skatteförvaltningen har korrigerat pensionsuppgifterna i skattedeklarationen i MinSkatt. Du kan kontrollera uppgifterna genom att välja knappen Korrigera. Du behöver inte göra någonting om pensionsuppgifterna är rätt i MinSkatt. Du får också ett korrigerat beskattningsbeslut senare.