Beskattningsbeslutet och den förhandsifyllda skattedeklarationen

Du fick den förhandsifyllda skattedeklarationen för privatpersoner i mars–april 2019. De flesta kunder fick sitt beskattningsbeslut med skattedeklarationen. Skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och betalningsdagarna framgår av beslutet.

Granska ditt beskattningsbeslut i MinSkatt

De utsatta dagarna för att lämna skattedeklarationen under våren var 7.5, 14.5 och 21.5.2019. Glömde du att komplettera din skattedeklaration inom utsatt tid? Läs anvisningarna och agera genast! 

Beskattningsbeslutet är en uträkning av din beskattning

1

Om du inte gjorde ändringar i din skattedeklaration

Om du eller din make inte gjorde några ändringar i skattedeklarationen förblir det beskattningsbeslut, det beskattningsintyg och de giroblanketter för kvarskatt som du fick i våras i kraft. Då får du inte ett nytt beskattningsbeslut per post på hösten.

2

Om du gjorde ändringar i din skattedeklaration

Du får ett nytt beskattningsbeslut om

  • du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen
  • din maka eller make har korrigerat sin skattedeklaration
  • Skatteförvaltningen har fått korrigerade uppgifter från annat håll, till exempel från arbetsgivaren.

I det nya beslutet flyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt sannolikt framåt. Vi skickar de nya beskattningsbesluten före utgången av oktober.

3

Kontrollera uppgifterna i beskattningsbeslutet

När du får beskattningsbeslutet ska du kontrollera att uppgifterna stämmer.

4

Komplettera uppgifter som saknas eller korrigera uppgifter som är felaktiga

Om du upptäcker ett tydligt fel (såsom ett räknefel) i beskattningsbeslutet ska du ringa vårt servicenummer. Telefonnumret hittar du i beslutet. På detta sätt kan vi korrigera felet innan din beskattning slutförs. Datumet då din beskattning slutförs hittar du i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Om du märker ett fel först efter att beskattningen slutförts ska du begära omprövning.

5

Får du skatteåterbäring?

Största delen av personkunderna får sin skatteåterbäring 6.8 eller 4.9.2019. Skatteåterbäringsdagen infaller vid olika tidpunkter för olika kunder. Utbetalningsdagen för din skatteåterbäring hittar du i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Kontrollera också att ditt kontonummer stämmer.

Om du har gjort ändringar i din skattedeklaration flyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen sannolikt framåt. . Läs mer om skatteåterbäring

6

Ska du betala kvarskatt?

För största delen av personkunderna infaller förfallodagen för den första raten av kvarskatten 1.8.2019 och för den andra raten 1.10.2019. Förfallodagarna kan infalla vid olika tidpunkter för olika kunder. Kontrollera därför förfallodagarna för din kvarskatt i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Om du har gjort ändringar i skattedeklarationen flyttas de ursprungliga förfallodagarna för kvarskatt sannolikt framåt.

Betalningsuppgifterna för kvarskatten hittar du i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Om du fick en preliminär beskattningsuträkning med skattedeklarationen ska du betala kvarskatten först efter att du har fått beskattningsbeslutet.

Om du äger en fastighet ska du observera att förfallodagarna för fastighetsskatt och kvarskatt ligger nära varandra på hösten (förfallodagarna för fastighetsskatt är 3.9 och 15.10).

Läs mer om kvarskatt.

 Vanliga frågor

Du har fått ett meddelande om att din beskattning fortsätter av någon av följande orsaker:

  • du själv eller din make har korrigerat skattedeklarationen
  • Skatteförvaltningen har från annat håll fått in uppgifter som påverkar din beskattning
  • skattekontrollsåtgärderna är inte ännu färdiga

Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av meddelandet.

Du får ett nytt beskattningsbeslut före utgången av oktober. Beskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika kunder. Slutdatumet ser du i det nya beskattningsbeslutet.  Det nya beskattningsbeslutet påverkar sannolikt betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt. Även utfallet av din beskattning (skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och räntorna som anknyter till dem) kan ändras.

Mer information om skatteåterbäringar och kvarskatter

 

Underskottsgottgörelsen visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen för alla privatpersoner i punkten Övriga uppgifter. I samma punkt visas också antalet minderåriga barn och uppgifterna om maken eller makan.

Uppgifterna visas i skattedeklarationen så här:

Du har inte ansökt om barnförhöjning på underskottsgottgörelsen. MinSkatt eller blankett 50B
Du har inte ansökt om att underskottsgottgörelsen ska överföras till maken eller makan. MinSkatt eller blankett 50B

Om du vill att barnförhöjningen på underskottsgottgörelsen görs i din egen beskattning, ska du i MinSkatt eller på blankett 50B ange för hur många barn du yrkar på förhöjning.

Om du vill att underskottsgottgörelsen ska överföras till din makes eller makas beskattning i det fall att du inte har skatter som påförs för förvärvsinkomster eller om dina skatter inte räcker till för att dra av hela underskottsgottgörelsen, ska du ange detta i MinSkatt eller på blankett 50B.

Vad är underskottsgottgörelse?

Underskott uppstår om de avdrag (exempelvis räntorna på bostadslån) som ska göras på kapitalinkomsterna (exempelvis hyresinkomster) är större än kapitalinkomsterna.  Av detta underskott får man som underskottsgottgörelse dra av 30 % (32 % i fråga om räntor på lån för första bostad) från skatterna på förvärvsinkomsterna.  Underskottsgottgörelsens maximibelopp är 1 400 euro. En barnförhöjning läggs till maximibeloppet om du har minderåriga barn.

Mer information om underskottsgottgörelse

Näringsidkare, jordbruksidkare och deras makar får en preliminär beskattningsuträkning tillsammans med skattedeklarationen, istället för ett beskattningsbeslut. Det beror på att Skatteförvaltningen ännu saknar en del av dina eller din makes beskattningsuppgifter.

I den preliminära beskattningsuträkningen finns en uppskattning av skatteåterbäringen eller kvarskatten vid tidpunkten då skattedeklarationen skapades. Observera att beloppet kan ändras.

Kontrollera skattedeklarationen och deklarera uppgifter som saknas eller som ska korrigeras. Du får beskattningsbeslutet efter att både din och din makes skattedeklaration har handlagts.

Av beskattningsbeslutet som du fick med den förhandsifyllda skattedeklarationen framgår ett slutdatum för beskattningen. Datumet kan dock flyttas framåt om du korrigerar din skattedeklaration, om din make korrigerar sin skattedeklaration eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får in uppgifter som påverkar din beskattning.

Du får ett meddelande om att slutdatumet för beskattningen har ändrats om verkställandet av din eller din makes beskattning ännu inte är färdig eller om Skatteförvaltningen från något annat håll har fått in nya uppgifter som påverkar din beskattning. Om du fick ett sådant meddelande ska du lungt vänta på ett nytt beskattningsbeslut. Beskattningsbesluten skickas senast före utgången av oktober.

Obs! När slutdatumet för beskattningen ändras flyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen och förfallodagarna för kvarskatt framåt. Betala alltså den eventuella kvarskatten först efter att du har fått det nya beskattningsbeslutet.

De jord- och skogsbruksuppgifter du deklarerade under början av året har sannolikt inte hunnit överföras till den förhandsifyllda skattedeklarationen innan den skrevs ut och postades. Vänta tills du fått det slutliga beskattningsbeslutet, och kontrollera att de jord- och skogsbruksuppgifter du deklarerat har beaktats på det.

Beskattningsbesluten för sammanslutningar har skickats i mars–april.

Efter det har det skickats nya beskattningsbeslut för en del sammanslutningar. För en del har det nya beslutet samma innehåll som det tidigare.

Om beskattningsbeslutet har samma innehåll som beslutet som sändes tidigare och alla uppgifter är rätt behöver du inte kontakta Skatteförvaltningen. Du behöver inte heller ta kontakt om det nya beskattningsbeslutet har ändrats men uppgifterna i den stämmer.

Om det finns uppgifter i beskattningsbeslutet som behöver korrigeras ska du kontakta servicenumret som antecknats i beslutet.

Den förhandsifyllda skattedeklarationen innehåller mer uppgifter än tidigare. Alla uppgifter har inte använts i beräkningen av den beskattningsbara inkomsten. Kontrollera att uppgifterna som använts i beräkningen av den beskattningsbara inkomsten stämmer och korrigera uppgifterna vid behov i MinSkatt.

De övriga uppgifterna visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen endast som tilläggsinformation för dig. Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen beträffande dessa uppgifter.

Vad innebär barnförhöjning på underskottsgottgörelse och överföring av underskottsgottgörelse mellan makarna?

Underskottsgottgörelsen visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen för alla privatpersoner i punkten Övriga uppgifter. I samma punkt visas också antalet minderåriga barn och uppgifterna om maken eller makan.

Uppgifterna visas i skattedeklarationen så här:

Du har inte ansökt om barnförhöjning på underskottsgottgörelsen.

 MinSkatt eller blankett 50B

Du har inte ansökt om att underskottsgottgörelsen ska överföras till maken eller makan.

 MinSkatt eller blankett 50B

Om du vill att barnförhöjningen på underskottsgottgörelsen görs i din egen beskattning, ska du i MinSkatt eller på blankett 50B ange för hur många barn du yrkar på förhöjning.

Om du vill att underskottsgottgörelsen ska överföras till din makes eller makas beskattning i det fall att du inte har skatter som påförs för förvärvsinkomster eller om dina skatter inte räcker till för att dra av hela underskottsgottgörelsen, ska du ange detta i MinSkatt eller på blankett 50B.

Vad är underskottsgottgörelse?

Underskott uppstår om de avdrag (exempelvis räntorna på bostadslån) som ska göras på kapitalinkomsterna (exempelvis hyresinkomster) är större än kapitalinkomsterna.  Av detta underskott får man som underskottsgottgörelse dra av 30 % (32 % i fråga om räntor på lån för första bostad) från skatterna på förvärvsinkomsterna.  Underskottsgottgörelsens maximibelopp är 1 400 euro. En barnförhöjning läggs till maximibeloppet om du har minderåriga barn.

Mer information om underskottsgottgörelse