Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

16A Utredning av utlandsinkomster (förvärvsinkomster), blankettanvisning

Utlandsinkomster ska deklareras för beskattning

Personer som bor i Finland ska betala skatt till Finland även på sina utlandsinkomster.

Du kan deklarera dina utlandsinkomster i MinSkatt. Då behöver du ingen blankett, men du kan använda den här blankettanvisningen som hjälp när du deklarerar förvärvsinkomster. Om du vill deklarera på papper hittar du pappersblanketten på blankettbeskrivningssidan: Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomster (blankett 16A).

Använd samma blankett både för att deklarera uppgifter som saknas och för att korrigera uppgifter. Skatteförvaltningen får vissa utlandsinkomstuppgifter direkt från det andra landet. Uppgifterna finns också med i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Sådana uppgifter är exempelvis pensionsinkomster från Sverige. Kontrollera uppgifterna och korrigera dem vid behov:

Om du deklarerar utlandsinkomster på en pappersblankett, observera att det finns en egen blankett för kapitalinkomster. Deklarera dina utländska kapitalinkomster på blankett 16B.

Lämna uppgifter om lön som en utländsk arbetsgivare betalat för arbete som utförts i Finland på blankett 50A (Förvärvsinkomster och avdrag från dem) eller alternativt i MinSkatt.

Ansökan om skattekort, ansökan om förskottsskatt eller begäran om omprövning

Du kan också använda blankett 16A för att lämna uppgifter för skattekort eller förskottsskatt. Lämna ansökan om skattekort eller förskottsskatt på blankett 5010r och bifoga blankett 16A till din ansökan.

Använd blankett 16A också när du begär omprövning efter att beskattningen har slutförts. Fyll i en begäran om omprövning (blankett 3308r) och bifoga blankett 16A till den.

Du kan också ansöka om skattekort och förskottsskatt eller begära omprövning i MinSkatt. Då behöver du inga pappersblanketter.

Allmänt om att fylla i och lämna blanketten

Om du korrigerar uppgifter som du tidigare gett eller ansöker om rättelse av beskattningen, fyll i hela den del av blanketten i vilken du korrigerar någon uppgift.

Ange inkomsterna i euro med en cents noggrannhet. Om inkomsten har betalats i någon annan valuta än euro ska du räkna om inkomsten i euro enligt Europeiska centralbankens medelkurs. Du kan också använda dagskurs på utbetalningsdagen.

Kontrollera skatteårets medelkurs

Returadressen finns på första sidan av blanketten. Bifoga inga kvitton eller verifikationer till blanketten utan behåll dem för dig själv i sex år efter skatteårets utgång. Skatteförvaltningen ber om dem vid behov.

Så här fyller du i blanketten

1 Personuppgifter och skatteår
2 Pensionsinkomster från utlandet
3 Utlandsarbete på vilket du yrkar att sexmånadersregeln ska tillämpas
4 Utlandsarbete som inte omfattas av sexmånadersregeln
5 Övriga utländska förvärvsinkomster

1 Personuppgifter och skatteår

Ange ditt namn och din personbeteckning. Ange också skatteåret, dvs. det år under vilket du har fått utlandsinkomsten.

2 Pensionsinkomster från utlandet

Ange här dina pensionsinkomster från utlandet. De utländska pensionsinkomsterna har grupperats på blanketten i enlighet med vad pensionen grundar sig på. Alternativen är:

2.1 Pension som baserar sig på tjänstgöring inom privatsektorn (obligatorisk försäkring)

Ange här din arbetspension som du får på basis av att du har varit anställd i ett privat företag.

2.2 Pension som baserar sig på tjänstgöring inom den offentliga sektorn

Ange här din arbetspension som du får på basis av att du har varit exempelvis statligt eller kommunalt anställd.

2.3 Pension som baserar sig på tjänstgöring inom den offentliga sektorns rörelseverksamhet

Ange här din arbetspension som du får på basis av att du har varit anställd i ett företag som bedriver ett offentligt samfunds rörelseverksamhet.

2.4 Pension som baserar sig på någon annan socialförsäkring

Ange här exempelvis olycksfallspension, pension som motsvarar finländsk folkpension eller annan pension som grundar sig på socialskyddslagstiftningen. Ange dock inte arbetspensioner i den här punkten. Dem anger du i punkterna 2.1–2.3

2.5 Pension som baserar sig på en själv tecknad frivillig försäkring

En pension som baserar sig på en sådan frivillig pensionsförsäkring som du själv tecknat.

2.6 Pension som baserar sig på tjänstgöring inom privatsektorn (frivillig försäkring)

Ange här din pension som baserar sig på en sådan frivillig pensionsförsäkring som din arbetsgivare tecknat för dig.

Om pensionen inte grundar sig på någon av de ovanstående, ange pensionen i punkten 2.7 Annan pension, vad? Ange även vad pensionen grundar sig på.

Ange familjepension som grundar sig på förmånslåtarens (avliden make eller förälder) intjänade arbetspension i enlighet med vad förmånslåtarens pension hade grundat sig på. Ange i punkt 2.1 exempelvis sådan familjepension som make A har mottagit till följd av att make B arbetade i ett privat företag.

Ange landet där pensionen har fåtts, pensionsutbetalarens namn och pensionsbelopp (brutto). Om du har betalat skatt på pensionen utomlands ska du ange skatten i punkten Skatt som betalats till utlandet. Som utländsk skatt anges inte socialskyddsavgifter som tagits ut utomlands.

Om pensionen har betalats i någon annan valuta än euro ska du ange kostnaderna för valutaväxel. Dessa kostnader ska du ange endast om det sammanlagda beloppet överskrider 60 euro/år eftersom Skatteförvaltningen drar av från pensionsbeloppet 60 euro i kostnader för valutaväxel i beskattningen.

Om du yrkar på periodisering av pensionen och inkomstutjämning, kryssa för punkt 2.8.

Om din pension är kapitalinkomst ska du deklarera den på blankett 16B i punkten 5.4 Annan kapitalinkomst, vad?

Läs mer om pension som betalats från utlandet

3 Utlandsarbete på vilket du yrkar att sexmånadersregeln ska tillämpas

Beskattningen av löneinkomster från utlandet påverkas av om den s.k. sexmånadersregeln kan tillämpas på lönen. Med sexmånadersregeln avses bestämmelsen om skattefrihet i 77 § i inkomstskattelagen.

Ange i den här punkten uppgifterna om sådan utlandstjänstgöring på vilken du yrkar att sexmånadersregeln ska tillämpas. Om lönen omfattas av regeln behöver du inte betala inkomstskatt på lönen i Finland. Du ska dock betala den försäkrades sjukförsäkringspremie på lönen i Finland om du enligt sjukförsäkringslagen är försäkrad i Finland.

Framställ yrkandet om att sexmånadersregeln ska tillämpas även om lönen redan syns på den förhandsifyllda skattedeklarationen som lön enligt sexmånadersregeln.

Om du har arbetat delvis i Finland (exempelvis på distans) och delvis utomlands, kontrollera att din lön för arbete i Finland har antecknats som skattepliktig lön i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om uppgifterna inte är korrekta, ange hur mycket du har fått sådan lön för ditt arbete i Finland på vilken sexmånadersregeln inte tillämpas. Du kan lämna uppgifterna i MinSkatt. Om du vill deklarera på papper, ange din lön för arbete i Finland på blankett 50A (Förvärvsinkomster och avdrag från dem).

Kontrollera i skatt.fi när sexmånadersregeln kan tillämpas på arbetet.

3.1 Utlandsarbete under skatteåret

 • Ange tjänstgöringsland och tjänstgöringsperiod.

 • Ange om det fråga om försäkringslön som arbetsgivaren och arbetstagaren avtalat om, förskottsinnehållningspliktig lön eller anställningsoption.

 • Ange arbetsgivarens namn, arbetsgivarens hemviststat och beloppet av lön.

 • Om du arbetar någon annanstans än i arbetsgivarens hemviststat, ange om arbetsgivaren har ett fast driftställe i tjänstgöringslandet.

 • Ange om du har ett A1/E101-intyg från Finland eller ett beslut från FPA om att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

 • Ange om du ansöker om överföring av skatten från Finland till ett annat nordiskt land. Läs mer i anvisningen Det nordiska avtalet om skatteuppbörd och överföring.

 • Ange också antalet dagar som du har vistats i Finland under skatteårets lopp (dagar som vistats i Finland under utlandsarbetet).

 • Om arbetet fortsätter oavbrutet in på följande år ska du ange till och med vilken dag arbetet fortsätter (Arbetet upphör) och i vilket land du arbetar.

3.2 Vistelse i Finland under skatteåret (ankomst- och utresedag)

 • Specificera dina vistelseperioder i Finland i punkt 3.2 och anteckna varje vistelseperiod i sitt eget fält (ankomst- och utresedag).

 • Om du arbetade utomlands också under året som föregick skatteåret ska du i punkt 3.3 ange tjänstgöringslandet, arbetsperiod och arbetsgivarens namn.

Läs mer om arbete utomlands

4 Utlandsarbete som inte omfattas av sexmånadersregeln

Ange här utlandsarbete som inte omfattas av sexmånadersregeln. Fyll i tjänstgöringslandet, arbetsgivarens namn och arbetsgivarens hemviststat.

Om du arbetar någon annanstans än i arbetsgivarens hemviststat, ange om arbetsgivaren har ett fast driftställe i tjänstgöringslandet.

Ange om inkomsten är

 • utbetald av en arbetsgivare inom den offentliga sektorn
 • sjöarbetsinkomst som tjänats ombord på ett utländskt fartyg
 • inkomst som tjänats ombord på ett utländskt luftfartyg
 • inkomst som tjänats som gränsgångare i Sverige eller Norge.

Ange också om du

 • har ett A1/E101-intyg från Finland eller ett beslut från FPA om att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland
 • yrkar på inkomstutjämning
 • ansöker om överföring av skatten från Finland till ett annat nordiskt land eller från ett annat nordiskt land till Finland.

Ange beloppet av lön (penninglön och naturaförmåner). Om du har betalat skatt på lönen utomlands ska du ange skatten i punkten Skatt som betalats till utlandet. Som utländsk skatt anges inte socialskyddsavgifter som tagits ut utomlands.

Ange eventuella kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i anknytning till utlandsarbetet samt utgifterna för förvärvande av inkomst.

Om du har arbetat delvis i Finland (exempelvis på distans) och delvis utomlands, korrigera vid behov uppgiften om din lön för arbete i Finland. Du kan korrigera löneuppgifterna i MinSkatt. Om du vill deklarera på papper, korrigera lönebeloppet på blankett 50A (Förvärvsinkomster och avdrag från dem).

Läs mer om arbete utomlands

5 Övriga utländska förvärvsinkomster

Ange här dina övriga förvärvsinkomster från utlandet. Förvärvsinkomsterna har grupperats på blanketten enligt följande:

5.1 Ersättning för arbete
5.2 Lön eller arvode till en artist eller sportutövare
5.3 Stipendium eller understöd
5.4 Arvode för medlemskap i ett förvaltningsorgan
5.5 Royalty

Om inkomsten är ingen av de ovan nämnda ska du ange den i punkt 5.6 Annan inkomst, vad? Berätta hurdan inkomst det är fråga om. Ange i den här punkten exempelvis dina utlandsinkomster från sociala medier, såsom inkomster av streamning, bildgallerier och andra tjänster i sociala medier.

Ange landet från vilket inkomsten har fåtts, utbetalarens namn och inkomstbeloppet (brutto). Om du har betalat skatt på inkomsten utomlands ska du ange skatten i punkten Skatt som betalats till utlandet. Ange också eventuella utgifter för förvärvande av inkomst som hänför sig till utlandsinkomsten. Ange om betalaren hör till den offentliga sektorn. I fråga om arbetsersättningar ska du ange även tjänstgöringsland.

Om du yrkar på inkomstutjämning, kryssa för punkt 5.7.