Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

1B Resekostnader – Veckoslutsresor, deklarationsanvisning

Deklarera med den här blanketten kostnaderna för veckoslutsresor till hemmet om du arbetar på en annan ort. Du får dra av veckoslutsresor i följande fall:

 • Din egentliga arbetsplats är på en annan ort än var din familj bor och du själv bor på arbetsorten under arbetsveckan. Om du inte har familj kan du inte dra av sådana resekostnader.
 • Om du arbetar på annan ort tillfälligt på ett s.k. särskilt arbetsställe. Då får du dra av veckoslutsresorna till din hemort även om du inte har någon familj.

I beskattningen anses du ha familj om du är gift eller lever i ett registrerat partnerskap eller om du har en sambo med vilken du har eller har haft ett gemensamt barn.

Dra av resekostnaderna enligt det billigaste fortskaffningsmedlet, dock inte om din arbetskommendering på den tillfälliga arbetsorten har avbrutits. Om resan till hemorten beror på att arbetskommenderingen har avbrutits får du dra av kostnaderna enligt det transportmedel du använt (t.ex. egen bil).

Du kan lämna uppgifterna i MinSkatt eller på denna blankett. På sidan blanketter får du blanketten och ytterligare information. Returaddressen finns på första sidan av blankett.

Om du har haft flera olika arbetsplatser eller om t.ex. din hemadress har ändrats under året kan du lämna uppgifterna på flera blanketter.

Övriga resor – välj rätt blankett

Du kan deklarera dina övriga resor i MinSkatt eller på följande blanketter:

 • resorna mellan den stadigvarande bostaden (hemmet) och den egentliga arbetsplatsen – blankett 1A
 • resorna mellan den stadigvarande bostaden (hemmet) och en sekundär arbetsplats – blankett 1C
 • resor till en s.k. särskild arbetsplats (t.ex. resor inom bygg-, mark- och anläggnings- eller skogsbranschen) – blankett 1D
  Vad betyder särskilt arbetsställe?

Avdraget kan beaktas i skattekortet

Du kan deklarera resekostnaderna för ett skattekort. Då beaktas avdraget i skattekortets förskottsinnehållningssats och inte först efteråt vid den slutliga beskattningen.

Lämna uppgifterna för skattekortet i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Du kan dock också söka ändring i skattekortet med pappersblankett 5010r (Ansökan om skattekort och/eller förskottsskatt). Då ska du bifoga den här blanketten till din ansökan.

Resekostnaderna som du har anmält för skattekortet överförs också till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Kontrollera uppgifterna och korrigera dem vid behov. Om du korrigerar uppgifterna ska du på nytt ange alla de kostnader för veckoslutsresor som du redan har deklarerat.

Du kan också ansöka om avdrag i efterskott

Du kan också deklarera resorna mellan bostaden och arbetsplatsen senare i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Då lämnar du uppgifterna i MinSkatt eller på den här blanketten senast på den utsatt dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Du kan använda den här blanketten även för att begära omprövning av kostnaderna för veckoslutsresor efter att beskattningen har slutförts. Fyll i en begäran om omprövning och bifoga denna blankett. Du kan också begära omprövning i MinSkatt.

Om du korrigerar en tidigare inlämnad uppgift eller begär omprövning av beskattningen ska du fylla i alla uppgifter om veckoslutsresorna.

Resekostnaderna minskar beloppet av den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Observera att dina skatter inte minskar lika mycket.

Läs mer om veckoslutsresor i beskattningen

1 Personuppgifter och skatteår

Ange ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du deklarerar resekostnader.

2 Kostnader för veckoslutsresor med kollektivtrafikmedel/år

2.1 Kryssa för grunderna på vilka du vill dra av kostnader för dina veckoslutsresor.

Om det är frågan om tillfälligt arbete på en annan ort, ska du också ange om veckoslutsresan har ett samband med avbrott av en arbetskommendering. Ange orsaken till avbrottet genom att kryssa för respektive punkt, dvs. om du avtalat med din arbetsgivare om att arbetskommenderingen avbryts eller om du har gjort resan i samband med semester eller sjukledighet. Om din arbetskommendering har avbrutits kommer kostnaderna för veckoslutsresan att dras av från dina förvärvsinkomster som utgift för förvärvande av inkomst.

Läs mer om avdrag av kostnader för förvärvande av inkomst

Om veckoslutsresorna ska du ange följande uppgifter:

 • Från: adressen till den plats på arbetsorten där resan börjar (t.ex. adressen till inkvarteringsstället)
 • Till: din familjs adress eller adressen till din egen stadigvarande bostad (hemmet)
 • Första dag och sista dag: tidsperiod under vilken du har gjort veckoslutsresor
 • Tur- och returresa: resans längd tur och retur
 • Resekostnader sammanlagt under denna tid: resekostnaderna sammanlagt under denna tidsperiod.

Om du använder flera olika kollektivtrafikmedel ska du ange biljettpriserna sammanlagt för de olika trafikmedlen i punkten Resekostnader sammanlagt under denna tid.

3 Kostnader för veckoslutsresor med andra fortskaffningsmedel än kollektivtrafikmedel/år

3.1 Kryssa för vilket fordon du har använt för resan. Om du under året använt flera olika kollektivtrafikmedel ska du kryssa för det fordon du använt mest. Om ditt fordon inte nämns på blanketten ska du lämna punkterna blanka.

3.2 Kryssa för din motivering för varför du använt andra än kollektivtrafikmedel. Du kan göra avdrag enligt annat trafikmedel än kollektivtrafik i följande situationer:

 • det finns ingen kollektivtrafik överhuvudtaget
 • du hinner inte besöka hemmet under veckoslutet om du använder kollektivtrafik.

Om din arbetskommendering på en annan ort avbryts och du därför reser till din hemort kan du dra av resekostnaderna enligt det transportmedel du använt (t.ex. egen bil). Då ska du lämna punkten blank. Ange orsaken till arbetskommenderingens avbrott i punkt 3.3 på blanketten.

3.3 Kryssa för grunderna på vilka du vill dra av kostnader för dina veckoslutsresor. Om det är frågan om tillfällig vistelse på en annan ort ska du dessutom ange om du avtalat med arbetsgivaren att din arbetskommendering avbryts för veckoslutet, eller om du har gjort resan i samband med semester eller sjukledighet. Om det är frågan om ett sådant avbrott av arbetskommenderingen ska resekostnaderna dras av från dina förvärvsinkomster som utgifter för förvarvande av inkomst.

Ange följande uppgifter:

 • Från: adressen till den plats på arbetsorten där resan börjar (t.ex. adressen till inkvarteringsstället)
 • Till: din familjs adress eller adressen till din egen stadigvarande bostad (hemmet)
 • Första dag och sista dag: tidsperiod under vilken du har gjort veckoslutsresor
 • Tur- och returresa: resans längd tur och retur
 • Resekostnader sammanlagt under denna tid: resekostnaderna sammanlagt under denna tidsperiod.
 • Hur många gånger under tidsperioden du gjort en veckoslutsresa tur och retur med andra än kollektivtrafikmedel.

Kontrollera hur mycket du kan beviljas i resekostnadsavdrag för olika fordon.

Om du använder flera olika trafikmedel ska du ange de sammanlagda resekostnaderna i punkten Resekostnader sammanlagt under denna tid.

4 Personalbiljett (Fyll i endast om du ansöker om ändring av skattekortet.)

Om din arbetsgivare har gett dig en personalbiljett ska du här ange biljettens värde. Fyll i denna punkt endast om du deklarerar resekostnader för ett skattekort. Du behöver inte fylla i uppgiften för skattedeklarationen eftersom Skatteförvaltningen får uppgiften från din arbetsgivare.

5 Tjänstecykel (Fyll i endast om du ansöker om ändring av skattekortet.)

Om din arbetsgivare har gett dig en tjänstecykel ska du här ange dess naturaförmånsvärde. Värdet av tjänstecykeln dras av från personalbiljettens skattefria belopp, eftersom det skattefria beloppet på 3 400 euro är gemensamt för dessa förmåner. Fyll i denna punkt endast om du deklarerar resekostnader för ett skattekort. Du behöver inte fylla i uppgiften för skattedeklarationen eftersom Skatteförvaltningen får uppgiften från din arbetsgivare.

Om du använder tjänstecykeln för resor mellan bostaden och arbetsplatsen och naturaförmånsvärdet på tjänstecykeln överstiger 1 200 euro, kan du begära 98 euro i resekostnadsavdrag för cykeln i punkt 3 Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats med andra fortskaffningsmedel än med kollektivtrafikmedel/år.

Datera och underteckna blanketten. Ange också ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid.

Sidan har senast uppdaterats 28.4.2023