Skatteåterbäring – personkunder

Denna anvisning är avsedd för personkunder samt yrkesutövare och rörelseidkare. Här kan du läsa mer om organisationers skatteåterbäringar.

Från och med 2019 slutförs beskattningen vid olika tidpunkter för olika kunder. Dagen för slutförandet syns i beskattningsbeslutet. Slutdatumet påverkar när skatteåterbäringen betalas eller när förfallodagarna för kvarskatt infaller.

Observera också att du inte längre kan överföra skatteåterbäringen till förmån för din maka eller make.

Hur mycket skatteåterbäring får jag?

Du ser skatteåterbäringsbeloppet i MinSkatt och i beskattningsbeslutet. Största delen av personkunderna får sitt beskattningsbeslut på våren 2019  i MinSkatt och per post. Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna i suomi.fi får du beskattningsbeslutet endast i MinSkatt.

När får jag skatteåterbäringen?

Skatteåterbäringarna betalas ut mellan juli och december. Största delen av personkunderna får sin skatteåterbäring 6.8.2019.

Det som påverkar skatteåterbäringens betalningsdag är exempelvis dagen då din beskattning slutförs, de ändringar som du gjort i skattedeklarationen eller de ändringar som din make eller maka har gjort i sin skattedeklaration. Du ser din egen betalningsdag i MinSkatt och i beskattningsbeslutet. Du kan logga in i MinSkatt exempelvis med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Obs! Om det sker ändringar i din beskattning kan skatteåterbäringsbeloppet eller betalningsdagen ännu ändras.

Varför fick jag inte skatteåterbäringen i tid?

Skatteåterbäringsbeloppet eller betalningsdagen kan ändras exempelvis om du har kompletterat eller korrigerat uppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om din maka eller make har gjort ändringar i sin skattedeklaration. Betalningen av skatteåterbäringen kan även fördröjas om Skatteförvaltningen inte har ditt riktiga kontonummer. Skatteåterbäringen kan också ha använts till att betala skatter som har förfallit till betalning.

Läs mer om varför du inte har fått din skatteåterbäring.

Det betalas ränta på skatteåterbäringar

Skatteförvaltningen betalar återbäringsränta på skatteåterbäringar. Räntan räknas inte med i summan som visas på beskattningsbeslutet utan den läggs till beloppet som återbärs i samband med återbäringen. Räntan för 2019 är 0,5 %.

Vanliga frågor

Tidigare betalades skatteåterbäringarna samtidigt i december till alla kunder men nu har skatteåterbäringarna inte längre en gemensam betalningsdag. Beskattningen för olika kunder slutförs vid olika tidpunkter, och skatteåterbäringen betalas inom cirka två månader efter att beskattningen slutförts. Största delen får återbäringen i augusti, det vill säga tidigare än förut. En del kan få återbäringen först i december, såsom tidigare.

Om du har obetalda skatter används din skatteåterbäring i regel till att betala dem till och med den 4 dagen i den månad som följer efter slutdatumet för beskattningen. Återbäringsbeloppet minskar således med beloppet av de obetalda skatterna. Skatteåterbäringen används även till skatter som ingår i ett betalningsarrangemang.

I sammandraget av skatter ser du hur skatteåterbäringen har använts. Sammandrag skapas alltid i slutet av månaden. Läs mer om sammandraget.

Din skatteåterbäring betalas i form av en betalningsanvisning om du inte har anmält ditt kontonummer till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen kan inte betala skatteåterbäringen på ditt konto om din skatteåterbäring redan har överförts till banken för att lösas in som betalningsanvisning.

Du har 28 dagar tid att lösa in betalningsanvisningen. Tidsfristen börjar från datumet på betalningsanvisningen. Om du inte löser in betalningsanvisningen, returnerar banken skatteåterbäringen tillbaka till Skatteförvaltningen. Därefter betalar vi skatteåterbäringen på ditt konto inom en vecka från att du har anmält oss ditt kontonummer. Du kan lätt anmäla ditt kontonummer i MinSkatt.

Om du före förfallodagen betalar en arvsskatt som förfaller till betalning den 1 dagen i månaden, används din betalning till arvsskatten. Om du betalar arvsskatten på förfallodagen eller först efter den använder Skatteförvaltningen din skatteåterbäring till att betala arvsskatten. Om din skatteåterbäring har hunnit användas till arvsskatten används din betalning till att betala senare rater av arvsskatten. Om du har betalat alla arvsskatterater återbetalas den extra betalningen inom cirka en vecka om du inte har andra förfallna skatter eller skulder i utsökning.

Om du betalade skatter på eget initiativ på förfallodagen, det vill säga den 12 dagen i månaden, hade betalningen och uppgifterna inte hunnit fram till Skatteförvaltningen under samma dag. Därför användes också din skatteåterbäring för att betala samma skatter. Enligt lagen om skatteuppbörd ska skatteåterbäringen användas till att betala förfallna skatter.

Din betalning som blivit över blir och väntar på skatter som förfaller senare eller återbetalas till dig automatiskt. Återbäringstidpunkten och återbäringsgränsen som du har valt i MinSkatt påverkar återbetalningen och tidpunkten. Läs mer om återbäring av skatter på eget initiativ.

Om valen du gjort i MinSkatt är sådana att din betalning blir och väntar på kommande skatter kan du ändå ansöka om att få det betalda beloppet tillbaka. Välj i MinSkatt i punkten ”Funktioner” ”Ansökan om återbäring, skatter på eget initiativ” och fyll i de uppgifter som behövs. Då får du betalningen tillbaka inom cirka en vecka om du inte har andra förfallna skatter.

Om du betalade samma förskottsskatterat också själv även om vi redan hann använda din skatteåterbäring till att betala förskottsskatten används din betalning till att betala de förskottsskatter (och andra inkomstskatter), som har förfallodag därefter. Kontrollera i MinSkatt hur mycket det återstår att betala. Om du inte längre har att betala inkomstskatt, andra förfallna skatter eller skulder i utsökning returnerar vi din extra betalning till dig automatiskt.

Din skatteåterbäring kan användas till att betala sådana skatter som du ansvarar för. Återbäringsbeloppet minskar således med beloppet av de obetalda skatterna.

Vi skickar ett meddelande om återbäringens användning både till dig och till sammanslutningen vars skatteskulder din återbäring har använts till.