Återbäring av skatter

Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder.

Hur mycket skatteåterbäring får jag?

Du kan se beloppet av en skatteåterbäring i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet som du har fått per post.

Se beloppet i MinSkatt

Beakta att om din skatteåterbäring har använts till obetalda skatter syns en eventuell ändring inte i skatteåterbäringsbeloppet på ingångssidan. Du kan granska uppgifterna om användningen av skatteåterbäringen under fliken "Genomförda betalningar och återbäringar".

 Läs anvisningen:

När betalas skatteåterbäring?

Du får skatteåterbäringen för skatteår 2017 på ditt konto 11.12.2018 om du är privatperson, rörelseidkare eller yrkesutövare, jordbruksföretagare eller skogsägare. Bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag får också sin skatteåterbäring samma dag.

Företag, organisationer och samfällda förmåner, dvs. aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser har sina egna skatteåterbäringsdagar. Skatteåterbäringarna för företag och organisationer betalas på bankkonto den 5:e dagen i den andra månaden efter den månad då deras beskattning har slutförts. Om den 5:e dagen inte är en vardag betalas skatteåterbäringen på närmast följande vardag. Läs mer om slutförandet av beskattningen för företag och organisationer.

Till vilket konto betalas skatteåterbäringen?

Skatteåterbäringen betalas in på det bankkonto som du har anmält. Kontrollera kontonumret i MinSkatt, den förhandsifyllda skattedeklarationen eller beskattningsbeslutet. Anmäl ditt nya eller förändrade kontonummer. Det går inte att anmäla kontonummer per telefon.

Läs anvisningen: Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

Läs mer om ändring av kontonummer.

Varför fick jag inte skatteåterbäringen på mitt konto? 

Exempel på situationer då du inte får skatteåterbäringen på ditt konto:

 • Du har anmält fel kontonummer, t.ex. numret på ett avstängt konto.
 • Du har inte alls anmält ett kontonummer.
 • Vi har använt återbäringen till obetalda skatter eller dina skatteskulder.
 • Utsökningsmyndigheten har använt skatteåterbäringen till att betala skulder som är i utsökning.
 • Skatteåterbäringen har understigit 5 euro (återbäringsgränsen för skatter på eget initiativ är 20 euro).
 • Du har anmält något annat än ditt eget kontonummer, till exempel kontonumret för ett snabblåneföretag.
 • Du har inte lämnat in alla skattedeklarationer (t.ex. momsdeklarationer) eller de innehåller väsentliga brister.

Hur får jag min skatteåterbäring om jag inte har anmält kontonummer eller om mitt konto har avslutats?

Om du inte har anmält ditt nya kontonummer och återbäringen har betalats in på ditt avslutade konto, returneras skatteåterbäringen till Skatteförvaltningen. Du får per post en förfrågan om kontonummer för återbäringen som returnerats. När du anmäler ett nytt kontonummer i MinSkatt får du återbäringen på ditt konto inom ungefär en vecka.

Om du inte har anmält ditt kontonummer till Skatteförvaltningen får du fr.o.m. 19.12.2018 skatteåterbäringen via OP i form av en betalningsanvisning, dvs. en penningförsändelse. Företag, organisationer och samfällda förmåner har egna skatteåterbäringsdagar.

OP skickar ett meddelande om betalningsanvisningen till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Betalningsanvisningar skickas enbart till adresser i Finland. När du har fått meddelandet, kan du inom 28 dagar från datumet i meddelandet lösa in skatteåterbäringen på ett kontor i Finland som erbjuder kassatjänster åt OP-gruppen. Närmare anvisningar finns i meddelandet från banken. Ta helst med meddelandet när du löser in din skatteåterbäring.

Löser du inte in betalningsanvisningen inom 28 dagar returneras beloppet till Skatteförvaltningen. Du får en förfrågan om kontonummer per post. När du har anmält ett nytt kontonummer i MinSkatt får du återbäringen inom ungefär en vecka.

Obs! En skatteåterbäring som betalas in på ditt bankkonto står till ditt förfogande betydligt tidigare än en återbäring som betalas i form av en betalningsanvisning.

Att lösa in en betalningsanvisning är avgiftsbelagt

Andelsbankerna tar enligt sina servicetariffer ut en avgift för att lösa in en betalningsanvisning. Eftersom inlösningen är avgiftsbelagd betalar vi inte återbäringar som underskrider 15 euro i form av betalningsanvisningar annars än på kundens begäran.

På skatteåterbäringar betalas ränta

Skatteförvaltningen betalar återbäringsränta på skatteåterbäringen. På privatpersonernas skatteåterbäringar för skatteåret 2017 betalas ränta för tiden 1.2–30.11.2018.

På företags- och organisationskundernas skatteåterbäringar betalas ränta från och med ingången av den andra månaden som följer på räkenskapsperiodens utgång till den dag då återbäringen debiteras Skatteförvaltningens konto eller används till skattebetalning. Om företaget eller organisationen har betalat skatten efter den andra månaden som följer på skatteårets utgång, beräknas ränta fr.o.m. dagen efter betalningsdagen.

År 2018 är återbäringsräntan 0,5 %.

För skatter på eget initiativ betalas 0,5 % krediteringsränta.

På återbäringen av förskottsskatt eller tilläggsförskott betalas ingen återbäringsränta. Dessa skatter kan återbäras cirka en vecka efter att Skatteförvaltningen har klargjort förutsättningarna för återbäringen.

Övriga skatteåterbäringar

Skatteförvaltningen betalar även andra skatteåterbäringar, till exempel på grund av omprövning av eller sökande av ändring i beskattningen.
Kunden får ett omprövningsbeslut där återbäringsbeloppet meddelas. Återbäringen betalas i allmänhet inom en vecka från datumet för återbäringsbeslutet in på det bankkonto som kunden har anmält.

Vanliga frågor

Din skatteåterbäring har använts till skatter på eget initiativ som förföll till betalning 12.11, exempelvis moms eller arbetsgivarprestationer, eftersom en betalning inte registreras hos Skatteförvaltningen samma dag som den betalas. Enligt lagen om skatteuppbörd ska en återbäring användas som betalning för en skatteförpliktelse.

De inbetalningar för skatter på eget initiativ som har blivit över antingen återbetalas till dig automatiskt eller blir och väntar på skatter som förfaller senare. Tidpunkten för återbetalningen beror på den tidpunkt och gräns som du har ställt för återbäring i MinSkatt.

Du kan ansöka om att få dina inbetalningar för skatter på eget initiativ återbetalade genom att gå till punkten Funktioner i MinSkatt och välja ”Ansökan om återbäring, skatter på eget initiativ". I dessa fall återbetalas betalningen till dig inom cirka en vecka om du inte har andra obetalade skatter.

Om du inte har ansökt om återbetalning av din inbetalning för skatter på eget initiativ i MinSkatt, har din inbetalning lämnats kvar för att användas till kommande skatteförpliktelser. Den 12 december var det igen förfallodag för skatter på eget initiativ. Då användes den inbetalning du gjorde 12.11, och som hade lämnats kvar, till de skatter som förföll 12.12. Om du betalade skatter på eget initiativ den 12 december men förpliktelsen redan var betalad, lämnas den nya inbetalningen kvar för att användas till kommande förpliktelser. Du kan också be om återbetalning av din inbetalning via MinSkatt.

Din skatteåterbäring har använts till de skatter som anges i brevet, men också till andra obetalda skatter, såsom moms, arvsskatt eller gåvoskatt. Dessa skatter anges inte i brevet, eftersom det endast upplyser dig om det återbäringsbelopp som har använts. Efter 21.11 får du ett nytt brev med information om vilka andra skatter din skatteåterbäring har använts till. Du kan också gå till MinSkatt (skatt.fi/minskatt) för att kontrollera vilka skatter återbäringen används till:

 1. Logga in i MinSkatt. På ingångssidan visas endast skatteåterbäringsbeloppet enligt beskattningsbeslutet.
 2. Öppna fliken ”Genomförda betalningar och återbäringar” på ingångssidan.
 3. Om du trycker på ”Uppgifter om användning” på samma flik, får du fram detaljerade uppgifter om hur din återbäring har använts.

Till följd av att Skatteförvaltningens uppdaterar sina datasystem handläggs användningen av skatteåterbäringar för närvarande i olika system och därför postas också brev från olika system.

Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av att din skatteåterbäring används till obetalda skatter eller för att du har fått ett meddelande om detta.

Förfallodagen för den första raten av fastighetsskatten var 3.9.2018 och för den andra raten 15.10.2018.

Om du inte betalade båda raterna av fastighetsskatten eller betalade exempelvis den andra raten först 31.10.2018 eller efter det, har din skatteåterbäring använts för att betala fastighetsskatten 31.10.2018.

Om din skatteåterbäring redan hann användas som betalning för fastighetsskatten och du trots allt betalade fastighetsskatten för sent 31.10.2018 eller efter det, så har din betalning

 • använts till dina eventuella andra förfallna skatter eller
 • återbetalats om du inte längre har haft andra obetalda skatter.     

Vi har sänt dig ett brev om att skatteåterbäringen har använts för att betala fastighetsskatten. Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av detta.

Om du har skatter som redan förfallit till betalning, används din skatteåterbäring för dessa skatter efter att beskattningen har slutförts 31.10. Du får per post ett meddelande om att skatteåterbäringen har använts.

Användning av skatteåterbäring för arvsskatt

Om du före förfallodagen betalar en arvsskatt som förfaller 1.11, används betalningen för arvsskatten. Om du betalar arvsskatten på förfallodagen eller först efter det, används skatteåterbäring som betalning för arvsskatten. Om vi har hunnit använda din skatteåterbäring för arvsskatten, återbetalas den eventuella betalning som du gjort på förfallodagen eller efter det inom cirka en vecka.

Användning av skatteåterbäringar för skatter på eget initiativ, till exempel mervärdesskatt

Om du senast 8.11 betalar en skatt på eget initiativ som förfaller 12.11 med en referens som är avsedd för skatter på eget initiativ, används betalningen för skatten på eget initiativ. Om du betalar en skatt på eget initiativ först efter 8.11, exempelvis på förfallodagen 12.11, används din skatteåterbäring för att betala skatten på eget initiativ. När du betalar skatten med en referens för skatter på eget initiativ får du din betalning i återbäring i enlighet med vad du har angett som återbäringsgräns och -tidpunkt ifall du inte har andra förfallna skatter att betala. Du kan också ansöka i MinSkatt om att din betalning återbetalas. Då får du betalningen tillbaka inom cirka en vecka, förutsatt att du inte har andra skatter som förfallit till betalning.

Skatteåterbäringen används i regel inte för skatter som förfaller till betalning efter 12.11.

Om du har obetalda skatter används din återbäring till att betala de obetalda skatterna. Återbäringsbeloppet minskar således med beloppet av de obetalda skatterna. Skatteåterbäringen används också till att betala skatter som ingår i ett betalningsarrangemang.

Du får ett meddelande i MinSkatt eller per post om skatteåterbäringen har används till att betala skatter.

Din skatteåterbäring kan användas till att betala sådana skatter som du ansvarar för. Återbäringsbeloppet minskar således med beloppet av de obetalda skatterna.

Vi skickar ett meddelande om återbäringens användning till att betala skatter både till dig och till sammanslutningen vars skatteskulder din återbäring har använts till.

Skatteförvaltningen kan inte betala skatteåterbäringen på ditt konto om din skatteåterbäring har överförts till banken för att lösas in som betalningsanvisning. Kontakta vid behov OP gruppens andelsbank.

Om du inte löser in skatteåterbäringen som betalningsanvisning, returnerar banken skatteåterbäringen tillbaka till Skatteförvaltningen. Du har 28 dagar på dig från datumet på meddelandet att lösa in betalningsanvisningen. Därefter betalar vi skatteåterbäringen på ditt konto genast när du har anmält oss ditt kontonummer.

År 2019 slutförs beskattningen kundspecifikt den dag som anges i beskattningsbeslutet. Utbetalningsdagen för skatteåterbäring och förfallodagen för kvarskatt bestäms enligt den tidpunkt då beskattningen slutförs. Beskattningen kan slutföras betydligt tidigare än förut och samtidigt tidigareläggs även utbetalningsdagen för eventuell skatteåterbäring. För de flesta privatpersoner betalas skatteåterbäringarna i fortsättningen redan i augusti. Beloppet av skatteåterbäringen finns i det beskattningsbeslut som postas till dig och i MinSkatt.

Skatteåterbäringens utbetalningsdag påverkas av:

 • datumet då din beskattning slutförs
 • ändringar som du gjort i skattedeklarationen
 • ändringar som din make/maka gör i sin skattedeklaration.