Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

När du arbetar i ett anställningsförhållande kan arbetsgivaren betala skattefria kilometerersättningar eller dagtraktamenten för arbetsresor

Kilometerersättningar och dagtraktamenten är skattefria resekostnadsersättningar. Du kan få dem av din arbetsgivare om du gör en arbetsresa. Du ska stå i ett arbetsavtalsförhållande till betalaren eftersom skattefria ersättningar endast kan betalas till anställda.

En arbetsresa är en resa som görs för att utföra arbetsuppgifter. Du kan göra en arbetsresa till ett särskilt arbetsställe där du endast arbetar tillfälligt. De särskilda arbetsställena är typiskt exempelvis olika mäss-, utbildnings- och konferensställen som du besöker sporadiskt. Arbetet är inte längre tillfälligt om du arbetar på samma ställe i mer än tre år.

Reseersättningar som arbetsgivaren betalar är skattefria om de grundar sig antingen på faktiska kostnader eller på Skatteförvaltningens årliga beslut om ersättningar, det vill säga beslutet om dagtraktamenten och kilometerersättningar.

Skatteförvaltningens beslut om ersättningar:
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2024
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2023

Kilometerersättning för användning av egen bil

Kilometerersättningen ersätter resekostnader för en arbetsresa om du har gjort resan med egen bil. Som egen bil avses också en bil som du inte äger men har i din besittning. Du kan få kilometerersättningar också för andra transportmedel, till exempel för resor med motorcykel eller båt.

År 2024 kan du få högst 0,57 euro/km i skattefri kilometerersättning för användningen av bil. (År 2023 är beloppet 0,53 euro/km.) Detta är grundbeloppet av kilometerersättningen.

 • Om du har andra passagerare med i bilen får du ett tillägg på 4 cent/km till grundbeloppet. Resan för de andra passagerarna ska hänföra sig till samma arbetsgivares ärende.
 • Om du behöver en släpvagn för arbetsresan beroende på arbetet är tillägget till grundbeloppet 10 cent/km år 2024. (År 2023 är beloppet 9 cent/km).
 • Du kan inte får kilometerersättning för användningen av en tjänstebil med undantag för en bruksförmånsbil. Då är grundbeloppet av kilometerersättningen 13 cent/km år 2024. (År 2023 är beloppet 14 cent/km).

Anvisningar till olika situationer

När du har en egentlig arbetsplats på en ort men gör en arbetsresa till en annan ort då och då, kan arbetsgivaren ersätta kostnader för arbetsresan skattefritt.

Om du använder egen bil till arbetsresorna betalar arbetsgivaren skattefria kilometerersättningar till dig.

Observera att den vanliga resan mellan hemmet och arbetsplatsen inte är en arbetsresa. Arbetsresor är inte heller fritidsresor eller andra resor som hänför sig till privata ärenden. Arbetsgivare kan inte betala skattefria kilometerersättningar för dessa.

Läs anvisningarna om hur du i beskattningen kan dra av kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

Om du inte har en plats för arbetet utan dina arbetsobjekt varierar, kan din arbetsgivare betala dig skattefria kilometerersättningar för varierande arbetsobjekt. Arbetsgivaren kan ersätta resor som inleds antingen från den egentliga arbetsplatsen eller hemifrån.

Om arbetsgivaren inte ersätter kostnaderna eller ersätter endast en del av dem kan du i beskattningen dra av de kostnader som denne inte har ersatt.

I beskattningen betraktas du som en person som utför rörligt arbete.
Läs närmare anvisningar om hur du ska dra av resekostnader i beskattningen om arbetsgivaren inte har ersatt dem.

Om du är rörelseidkare eller yrkesutövare, alltså firmaföretagare, kan du inte betala dig själv skattefria kilometerersättningar eller dagtraktamenten. Du kan dock göra ett skatteavdrag i beskattningen för ett motsvarande belopp.

Du kan få ett så kallat tilläggsavdrag för bilkostnaderna om bilen hör till ditt privathushåll, men du gör en resa med bilen som hänför sig till ditt företags näringsverksamhet. Du kan få ett tilläggsavdrag för kostnader för tillfälliga arbetsresor. Maximibeloppet av tilläggsavdraget är detsamma som maximibeloppet av dagtraktamentet för löntagare. Det finns information om dagtraktamenten senare på den här sidan.

Läs mer om resekostnadsavdrag för firmaföretagare i deklarationsanvisningen (till skattedeklaration 5). Anvisningar finns särskilt i avsnittet Användning av privathushållets bil för körningar inom näringsverksamheten. I anvisningen redogörs på vilka grunder du kan få ett tilläggsavdrag och hur du ska ange det i skattedeklarationen.

Om du reser några gånger per år för att exempelvis granska en lägenhet som du har hyrt ut eller röja sly på din skogsbruksenhet, kan du dra av de faktiska resekostnaderna i beskattningen: till exempel kostnaderna för tågbiljetterna eller användningen av egen bil. Som kostnader för egen bil kan du dra av 0,30 euro/km år 2023. Ange avdraget i skattedeklarationen i den punkt som avdraget hänför sig till.

Exempel på avdrag för resekostnader:

Kontrollera om bestämmelserna för så kallade specialbranscher kan gälla dig. De kan vara tillämpliga i din situation om alla följande villkor uppfylls:

 • Du är löntagare och arbetar inom byggnads-, jordbyggnads- eller skogsbranschen.
 • Du har ingen egentlig arbetsplats utan arbetar på varierande arbetsobjekt, exempelvis på olika byggarbetsplatser.
 • Resorna till arbetsobjekten är dagliga.

Om alla villkor uppfylls är de dagliga resorna resor inom så kallade specialbranscher.

Din arbetsgivare kan betala kilometerersättningar för resor inom specialbranscher. Kilometerersättningarna är skattefria om de inte överstiger beloppet enligt Skatteförvaltningens årliga beslut. Beloppen redogörs i början av denna sida.

Din arbetsgivare kan också betala skattefritt dagtraktamente för resor inom specialbranscher om alla följande villkor uppfylls:

 • Du är arbetstagare inom en specialbransch.
 • Under arbetsresan har du övernattat i en bostad som du har hyrt eller som din arbetsgivare har arrangerat.
 • Du har varit inkvarterad i samma bostad eller i närområdet i högst 3 års tid.
 • Du har din stadigvarande bostad (ditt hem) på annan ort.
 • Resans varaktighet och distansen till ditt hem motsvarar de krav som ställs i Skatteförvaltningens beslut om resekostnader.
 • Arbetskommenderingen har inte avbrutits. Dagtraktamenten kan inte betalas för den tid då kommenderingen har avbrutits exempelvis på grund av semester eller veckoslut.

Om arbetsgivaren inte ersätter kostnaderna kan du läsa anvisningen om hur du kan dra av resekostnaderna.

Kontrollera närmare villkor samt beloppen av kilometerersättningen och dagtraktamentet:

Du kan också få skattefria ersättningar när du utför frivilligarbete. Det hänför sig visserligen begränsningar till skattefria ersättningar. Du kan få följande ersättningar skattefritt:

 • dagtraktamenten för högst tjugo dagar per kalenderår
 • logiersättningar endast mot kvitton eller andra verifikationer
 • ersättningar för kostnader för kollektivtrafikens resebiljetter mot kvitton – det finns inget maximibelopp för dessa ersättningar
 • kilometerersättningar för högst 3 000 euro per kalenderår.

Du kan allmänt avtala med betalaren om att inget arvode betalas till dig utan att endast exempelvis resekostnader ersätts.

Också som ägarföretagare (ab, kb eller öb) kan du arbeta i bolaget utan att få penninglön. Bolaget kan ändå betala dig skattefria resekostnadsersättningar om du gör arbetsresor som gäller bolagets ärenden. Ersättningarna är skattefria endast om villkoren i Skatteförvaltningens kostnadsbeslut uppfylls och du gör en reseräkning till företagets bokföring.

Du som intressebevakare inte kan ta emot skattefria kostnadsersättningar, såsom dagtraktamenten och kilometerersättningar, av din huvudman.

Läs mer: Anvisningar för intressebevakare – intressebevakarens och huvudmannens skatteärenden

För arbetsresor kan du få skattefria dagtraktamenten eller måltidsersättningar

Din arbetsgivare kan också betala dig dagtraktamenten för en arbetsresa. Dagtraktamentet är en ersättning för att arbetsresan orsakar exempelvis större måltidskostnader än vanligt. Arbetsgivaren kan betala ett skattefritt dagtraktamente om du gör en arbetsresa till en destination mer än femton kilometer från platsen där resan startar. Resan kan starta antingen från din egentliga arbetsplats eller ditt hem. Arbetsresans längd påverkar beloppet av dagtraktamentet.

Beloppen av dagtraktamenten 2023 och 2024

Beloppet av ett dagtraktamente beror på resans längd och på om det är fråga om en inrikes- eller utrikesresa.

Dagtraktamenten 2023 och 2024:

Om du inte får något dagtraktamente kan du i stället få skattefri måltidsersättning. Förutsättningen är att du inte kan äta på din vanliga matplats på grund av arbetsresan. Maximibeloppet på måltidsersättningen är 12,75 euro per dag år 2024. (År 2023 är beloppet 12 euro).

Om du under något resedygn har fått gratis mat eller maten ingår i resebiljetten eller i priset på hotellrummet, kan endast 50 procent av det normala inrikes partiellt dagtraktamentet betalas skattefritt. Heldagstraktamentet och utlandsdagtraktamentet minskar på motsvarande sätt (50 %) om du har fått två gratis måltider under dygnet.

Exempel: En löntagare gör en arbetsresa som börjar på måndagen klockan 8 och slutar på torsdagen klockan 9. Arbetsresan varar sammanlagt 73 timmar. Arbetsresan inkluderar alltså tre resedygn, och för varje dygn kan arbetsgivaren betala ut ett skattefritt dagtraktamente.

Deklarera inte skattefria kilometerersättningar eller dagtraktamenten till Skatteförvaltningen

Skattefria kilometerersättningar eller dagtraktamenten ska inte anges för skattekortet och visas inte i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Arbetsgivaren ska dock anmäla uppgifterna till inkomstregistret, och därmed finns de skattefria kostnadsersättningarna i dina uppgifter hos Skatteförvaltningen.

Ansök om skattefria kilometerersättningar, dagtraktamenten eller måltidsersättningar hos din arbetsgivare

Gör en reseräkning på arbetsresan till arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan ersätta resekostnader, till exempel betala flyg- och tågbiljetter och inkvarteringskostnader, såsom hotellavgifter, mot kvitton. Arbetsgivaren kan också betala skattefria kilometerersättningar och dagtraktamenten så länge som villkoren för dem uppfylls och de maximibelopp som Skatteförvaltningen bekräftat inte överskrids.

Observera att ifall skattefria ersättningar betalas felaktigt, till exempel om villkoren för en arbetsresa inte har uppfyllts eller för mycket dagtraktamente har betalats, utgör ersättningarna lön. Då ska skatt och lönebikostnader betalas för dem i efterhand. Därtill kan detta medföra sanktioner.

Sidan har senast uppdaterats 17.11.2023