Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Avdrag – vilka avdrag kan jag få i beskattningen?

Du kan beviljas olika avdrag i beskattningen. Dessa avdrag minskar på skattebeloppet. En del av avdragen gör vi automatiskt men vissa måste du ansöka om själv. Du kan deklarera avdragen redan för ditt skattekort eller senare i skattedeklarationen.

Deklarera själv dessa avdrag

Hushållsavdrag

Du kan få avdraget när du låter utföra arbete i ditt hem, till exempel städning eller renovering. 

Resekostnader

Ansök om avdraget om dina kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen överskrider 900 euro under året.

Distansarbete och avdrag

Läs närmare hurdana kostnader du kan dra av och hur du deklarerar dem.

Utgifter för förvärv av inkomst

Ansök om avdraget om dina utgifter för förvärv av löneinkomster överskrider 750 euro under året. Sådana utgifter är exempelvis utgifter för arbetsrum, arbetsredskap och facklitteratur. 

Avdrag från hyresinkomster

Om du får hyresinkomster kan du dra av kostnader för uthyrningen från dem.

Avdrag från kapitalinkomster

Du kan dra av kostnader som har uppstått vid förvärv av kapitalinkomster, till exempel vid investeringsverksamhet. Du får till exempel i sin helhet dra av räntor på skuld för förvärvande av inkomst.

Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga

Du kan få avdraget enligt prövning till exempel på basis av sjukdom, arbetslöshet eller underhållsskyldighet. Du ska alltid själv ansöka om avdraget.

Underhållsskyldighetsavdrag

Du kan få avdraget om du betalar underhållsbidrag för ditt barn. Det ska finnas ett avtal som socialnämnden bekräftat eller ett domstolsbeslut om underhållsbidraget.

Inkomstutjämning

Du kan yrka på inkomstutjämning om du under skatteåret som engångsbetalning har fått en förvärvsinkomst på minst 2 500 euro som intjänats i förskott eller efterskott under två eller flera år.

Donationsavdrag

Du kan få avdraget om du gör en donation till ett universitet eller en högskola.

Övriga avdrag som du själv ska ansöka om är 

Förhandsifyllda avdrag i skattedeklarationen

Dessa avdrag finns färdigt i skattedeklarationen. Skatteförvaltningen får uppgifterna direkt från till exempel arbetsmarknadsorganisationer, banker och pensionsbolag. Kontrollera uppgifterna när du får skattedeklarationen och korrigera dem vid behov.

Skatteförvaltningen gör följande avdrag för din räkning

Skatteförvaltningen beräknar automatiskt en del av avdragen utifrån dina inkomster, vilket betyder att du inte separat behöver yrka på dem. Avdragen görs alltså på tjänstens vägnar. 

Du beviljas automatiskt avdraget för förvärvande av inkomst om du får löneinkomst. Avdragsbeloppet är 750 euro. Avdraget kan dock inte vara större än din löneinkomst. Avdraget för förvärv av inkomst görs från löneinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen.

Om dina utgifter för förvärv av inkomst överstiger 750 euro ska du ange utgifterna i din skattedeklaration. 

Läs närmare anvisningar om att dra av utgifter för förvärv av inkomst

 

Du kan beviljas förvärvsinkomstavdrag om du får exempelvis löneinkomster eller förvärvsinkomstandel av företagsinkomst som ska fördelas. Däremot beviljas förvärvsinkomstavdraget inte exempelvis på pensionsinkomster eller sociala förmåner.

Förvärvsinkomstavdraget görs vid stats- och kommunalbeskattningen.

Avdragsbeloppet under åren 2024 och 2023:

 • Förvärvsinkomstavdraget är högst 3 570 euro.
 • Avdraget är 51 % av den andel av inkomsterna som berättigar till avdrag som överskrider 2 500 euro upp till en inkomst på 7 230 euro. 
 • För den del av inkomsten som överstiger 7 230 euro är avdraget 28 %.

Om din nettoförvärvsinkomst överstiger 14 000 euro minskar avdraget med 4,5 procent av den överstigande delen. När avdragsbeloppet minskas räknas alla förvärvsinkomster som inkomst, också exempelvis pension, arbetslöshetsersättning och sjukdagpenning.

Avdraget beviljas inte alls om dina nettoförvärvsinkomster överstiger 94 084 euro.

Du kan beviljas arbetsinkomstavdrag om du får exempelvis skattepliktiga löneinkomster eller förvärvsinkomstandel av företagsinkomst som ska fördelas.

Arbetsinkomstavdraget görs från statens inkomstskatt. Om din inkomstskatt inte räcker till görs avdraget från kommunalskatten, kyrkoskatten och sjukförsäkringens sjukvårdspremie enligt förhållandet mellan dessa skatter.

Avdragsbeloppet år 2024:

 • Arbetsinkomstavdragets maximibelopp är 2 140 euro.
 • Om löntagaren eller företagaren före ingången av 2024 har fyllt 65 år är arbetsinkomstavdragets maximibelopp 3 340 euro. Personer under 65 år får inte den åldersbaserade höjningen av arbetsinkomstavdragets maximibelopp.
 • Avdraget är 12 procent av det inkomstbelopp som berättigar till avdrag.
 • Avdraget minskas med 2,03 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 23 420 euro. Till den del nettoförvärvsinkomsten överstiger 71 900 euro minskar avdraget med 1,21 procent av den överskjutande delen.

Avdragsbeloppet år 2023:

 • Arbetsinkomstavdraget är högst 2 030 euro.
 • Om löntagaren eller företagaren före ingången av 2023 har fyllt
  • 60 år, är arbetsinkomstavdraget högst 2 230 euro
  • 62 år, är arbetsinkomstavdraget högst 2 430 euro
  • 65 år, är arbetsinkomstavdraget högst 2 630 euro
 • Avdraget är 12 procent av det inkomstbelopp som berättigar till avdrag.
 • Avdragsbeloppet minskar med 2,03 procent av den del av nettoförvärvsinkomsten som överstiger 22 000 euro och med 1,21 procent av den del som överstiger 70 000 euro.

När avdragsbeloppet minskas räknas alla förvärvsinkomster som inkomst, också exempelvis pension, arbetslöshetsersättning och sjukdagpenning.

Du kan få grundavdraget för skattepliktig förvärvsinkomst, såsom löneinkomster och pensioner. Avdraget görs vid stats- och kommunalbeskattningen. Grundavdraget minskar på förvärvsinkomsterna på vilket skatter betalas. 

Avdragsbeloppet år 2024:

 • Avdraget är högst 3 980 euro.
 • Om nettoförvärvsinkomsten efter avdragen vid stats- och kommunalbeskattningen överstiger 3 980 euro minskas avdraget med 18 % av den överskjutande delen.
 • Du beviljas inte ens ett partiellt grundavdrag om nettoförvärvsinkomsten efter de ovannämnda avdragen överstiger 26 092 euro. 

Avdragsbeloppet år 2023:

 • Avdraget är högst 3 870 euro.
 • Om nettoförvärvsinkomsten efter avdragen vid stats- och kommunalbeskattningen överstiger 3 870 euro minskas avdraget med 18 % av den överskjutande delen.
 • Du beviljas inte ens ett partiellt grundavdrag om nettoförvärvsinkomsten efter de ovannämnda avdragen överstiger 25 370 euro. 

Pensionsinkomstavdragets belopp beror på pensionstagarens samtliga beskattningsbara löneinkomster och andra förvärvsinkomster. Pensionsinkomstavdraget dras av från nettoförvärvsinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen.

Avdragsbeloppet år 2024:

 • Du beviljas pensionsinkomstavdrag år 2024 om dina nettoförvärvsinkomster är högst 55 927 euro.
 • Pensionsinkomstavdraget är högst 10 920 euro.
  • Om nettoförvärvsinkomsten är större än 10 920 euro, minskas avdraget med 51 procent av det överskjutande beloppet.
  • Till den del nettoförvärvsinkomsten överstiger 22 500 euro minskar avdraget med 15 procent av den överskjutande delen.

Avdragsbeloppet år 2023:

 • Du beviljas pensionsinkomstavdrag år 2023 om dina nettoförvärvsinkomster är högst 49 880 euro.
 • Pensionsinkomstavdraget är högst 10 320 euro.
  • Om nettoförvärvsinkomsten är större än 10 320 euro, minskas avdraget med 51 procent av det överskjutande beloppet.  
  • Till den del nettoförvärvsinkomsten överstiger 22 500 euro minskar avdraget med 15 procent av den överskjutande delen.

Om din hemkommun är på Åland kan du få ett invalidavdrag i kommunalbeskattningen.

Invalidavdraget kan beviljas om du har en bestående invaliditetsgrad på minst 30 % på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada. Invalidavdraget är högst 440 euro.

Rätten till invalidavdrag för personer som bor på det finländska fastlandet har upphört 31.12.2022.

Du kan beviljas studiepenningsavdrag under ett år då du får studiepenning. Studiepenningsavdraget görs vid stats- och kommunalbeskattningen.

Avdragsbeloppet under åren 2024 och 2023:

 • Avdraget är högst 2 600 euro men dock högst lika stort som ditt studiepenningsbelopp. Om du utöver studiepenningen får lön eller annan förvärvsinkomst minskar avdragsbeloppet.
 • Hälften (50 %) av den andel av förvärvsinkomsterna som överstiger 2 600 euro dras av från studiepenningsavdraget.
 • Om dina nettoförvärvsinkomster överstiger 7 800 euro får du inget avdrag.

Studielånsavdraget gäller endast de högskolestuderande som före 1.8.2014 inlett sina första högskolestudier som leder till högskoleexamen.

Om du har lyft studielån och avlagt examen inom tidsfristen kan du få studielånsavdrag. Avdraget beviljas för de år då du amorterar studielån.

Studielånsavdraget görs från statens inkomstskatt. Om din inkomstskatt inte räcker till görs avdraget från kommunalskatten, kyrkoskatten och sjukförsäkringens sjukvårdspremie enligt förhållandet mellan dessa skatter.

FPA avgör rätten till studielånsavdraget samt fastställer avdragets maximibelopp. Avdraget beviljas årligen av Skatteförvaltningen utifrån FPA:s uppgifter och du behöver inte särskilt yrka på studielånsavdrag i skattedeklarationen.  

Om du har inlett dina högskolestudier 1.8.2014 eller senare kan du få studielånskompensation av FPA efter att du avlagt examen. Studielånskompensationen utgör skattefri inkomst. Den syns inte i den förhandsifyllda skattedeklarationen och du behöver inte heller ange den i din deklaration

Läs mer om studielånskompensation på FPA:s webbplats.

När du har sjöarbetsinkomster får du också avdrag för sjöarbetsinkomst. Sjöarbetsinkomstavdraget görs från nettoförvärvsinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen.

Avdragsbeloppet under åren 2024 och 2023:

 • Sjöarbetsinkomstavdraget är 20 % av den totala sjöarbetsinkomsten. Avdraget är dock högst 7 000 euro.
 • Om du får sjöarbetsinkomst på över 50 000 euro minskar dock avdragets maximibelopp, dvs. 7 000 euro. På andelen som överskrider 50 000 euro beräknas först 5 %. Beloppet som motsvarar dessa 5 % dras av från 7 000 euro.
 • Avdraget höjs med 170 euro för varje hel kalendermånad under vilken fartyget inte besöker Finland (så kallat cross-trade-avdrag).

Läs mer om beskattningen av sjöarbetsinkomst.

Från vilket belopp görs avdraget – inkomsten eller skatten?

Hurdan inverkan avdragen har beror på hur de beräknas. Vissa avdrag beräknas direkt från skattebeloppet medan andra avdrag minskar på inkomstbeloppet utifrån vilket den slutliga skatten beräknas.

 • Avdrag som görs direkt från skatten är exempelvis hushållsavdrag, underhållsskyldighetsavdrag och inkomstutjämning. Dessa avdrag minskar det skattebelopp som ska betalas.
 • Andra avdrag, såsom resekostnader och avdrag för förvärvande av inkomst, dras däremot av från inkomsten innan skatten beräknas. De minskar alltså på det inkomstbelopp på vilket skatten beräknas, vilket indirekt påverkar det slutliga skattebeloppet.

Därför har avdrag som görs från skatten en större inverkan än avdrag som minskar på inkomstbeloppet.

Sidan har senast uppdaterats 20.6.2024