Information om MinSkatt

MinSkatt är en e-tjänst för Skatteförvaltningens kunder. I MinSkatt kan du nu sköta nästan alla skatteärenden.

Anvisningar för användningen av MinSkatt

I MinSkatt kan du exempelvis

 • ansöka om skattekort eller förskottsskatt
 • lämna din personliga eller företagets skattedeklaration
 • se dina beskattningsuppgifter
 • betala skatter eller kontrollera betalningsförbindelser
 • granska skatteåterbäringsbeloppet
 • ansöka om ett betalningsarrangemang
 • beställa skatteskuldsintyg
 • begära omprövning
 • anmäla kontonummer.

Under de närmaste åren kommer funktionerna att öka och då kan du även

Du kan logga in med bankkoder eller en Katso-kod

Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat, om du är:

 • en privatperson
 • en rörelseidkare eller en yrkesutövare
 • en jord- eller skogsbruksidkare
 • ett ombud för ett aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, öppet bolag, kommanditbolag eller en förening och har en i handelsregistret antecknad roll i företaget eller organisationen som ger dig rätt att sköta ärenden för denna aktörs räkning.

Följande aktörer kan identifiera sig med en Katso-kod eller med sina personliga nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat:

 • bolag (aktiebolag och bostads- och fastighetsaktiebolag)
 • stiftelser och föreningar som finns i handelsregistret

Följande aktörer kan identifiera sig med en Katso-kod:

 • bolag (aktiebolag samt bostads- och fastighetsaktiebolag)
 • stiftelser och föreningar
 • organisationer inom offentlig förvaltning (bl.a. kommuner och församlingar)
 • sammanslutningar (bl.a. jordbruks-, skogs- och näringssammanslutningar)
 • dödsbon som har ett FO-nummer
 • samfällda förmåner
 • utländska medborgare och företag.

Om du sköter ärenden för någons annans räkning behöver du en Suomi.fi-fullmakt eller en Katso-kod. Läs mera om att skapa en fullmakt.

I MinSkatt används Suomi.fi-identifikationen som möjliggör en så kallad engångsinloggning till alla de e-tjänster inom den offentliga förvaltningen som har tagit i bruk identifieringstjänsten. Från MinSkatt kommer du exempelvis direkt till tjänsten Suomi.fi-meddelanden utan att separat logga in dig.

Suomi.fi-fullmakter och deras innehåll

Med denna fullmakt kan ett ombud sköta alla skatteärenden för fullmaktsgivaren och få fullmaktgivarens skatteuppgifter.

 • Skatteärenden för en organisation.
 • Skatteärenden för en enskild näringsidkare, både de personliga och näringsverksamhetens.
 • Personliga skatteärenden för en fysisk person.

En omfattande fullmakt som gör det möjligt för ombudet att i praktiken för fullmaktsgivaren sköta alla de ärenden som fullmaktsgivaren även själv kan sköta i Skatteförvaltningens ärendehanteringskanaler. Fullmakten gör det möjligt att uträtta ärenden på kundserviceställen, i telefonkanaler, i MinSkatt, i Ilmoitin.fi och i tjänsten Lomake.fi. Fullmakten täcker även framtida ärendehanteringskanaler.

Fullmakten kan utnyttjas av alla:

 • Privatpersoner
 • Näringsidkare
 • Företag och andelslag (uppgiften om firmateckningsrätt från handelsregistret).

Med fullmakten kan exempelvis en bokföringsbyrå eller företagets anställda sköta företagets skatteärenden. En fysisk person kan också befullmäktiga en annan person att sköta skatteärendena på hens vägnar.

För näringsidkares del bör man observera att med hjälp av fullmakten kan exempelvis en bokföringsbyrå läsa och sköta näringsidkarens personliga skatteärenden. Även brev och beslut visas för ombudet.

I MinSkatt syns bland annat uppgifter om inkomstskatt, arvs- och gåvoskatt. Även förhandsavgöranden och omprövningsbegäranden samt omprövningsbeslut som gäller inkomstbeskattningen visas. Fullmaktshavaren har även tillgång till Skatteförvaltningens och skatterättelsenämndens omprövningsbeslut.

I MinSkatt visas också skatterevisionsberättelser som gäller företagsverksamheten och beslut om förhandsavgöranden som fattats i MinSkatt samt Skatteförvaltningens och skatterättelsenämndens omprövningsbeslut. Insiderinformation enligt marknadsmissbruksförordningen visas inte i MinSkatt.

Observera att om en näringsidkare ger fullmakt för skötsel av ärenden för hens räkning med hens FO-nummer, kan ombudet inte ändra fullmaktsgivarens kontonummer i MinSkatt. Om näringsidkaren däremot ger fullmakt för skötsel av ärenden med hens personbeteckning, har ombudet möjlighet att ändra fullmaktsgivarens kontonummer i MinSkatt.

Ombudet kan med denna fullmakt endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen på fullmaktsgivarens vägnar.

Med fullmakten är det möjligt att lämna deklarationer och anmälningar för fullmaktsgivaren i följande kanaler: E-tjänsterna Lomake.fi och Ilmoitin.fi. Observera att fullmakten inte berättigar att sköta ärenden i e-tjänsten MinSkatt, som alltid visar även kundens beskattningsuppgifter.

Katso-roller och behörigheter 

Behörigheten är avsedd för anställda eller bokförare som sköter skatteärenden för rörelseidkare, yrkesutövare, jord- eller skogsbruksidkare. Med denna behörighet kan du läsa, korrigera eller anmäla både näringsverksamhetens och fullmaktsgivarens personliga beskattningsuppgifter.

Om du sköter ärenden för en näringsidkare kan du använda alla funktioner och läsa alla uppgifter i MinSkatt.

Du kan exempelvis:

 • skapa ett skattekort eller ansöka om förskottsskatt
 • anmäla kontonummer
 • lämna in skattedeklarationer.

Rollen är avsedd för personer som har firmateckningsrätt i företaget. Om du sköter ärenden för ett företag eller en organisation kan du använda alla funktioner i MinSkatt, läsa alla uppgifter där och anmäla ett nytt eller ändrat kontonummer.

I MinSkatt kan du läsa brev som publiceras t.ex. om kundregistreringar, skatterevisioner och betalningar. Du kan också få e-postmeddelanden om anmärkningar och påminnelser som gäller bland annat förfallna betalningar samt nya meddelanden och brev som kommer till MinSkatt.

Behörigheten är avsedd för personer som är huvudanvändare och dessutom hanterar auktoriseringar i webbtjänsten Katso.

Om du sköter ärenden för ett företag eller en organisation kan du använda alla funktioner i MinSkatt, läsa alla uppgifter där och anmäla ett nytt eller ändrat kontonummer.

I MinSkatt kan du läsa brev som publiceras t.ex. om kundregistreringar, skatterevisioner och betalningar. Du kan också få e-postmeddelanden om anmärkningar och påminnelser som gäller bland annat förfallna betalningar samt nya meddelanden och brev som kommer till MinSkatt.

Rollen är avsedd för anställda eller bokförare som sköter företagets skatteärenden.

Om du sköter ärenden för ett företag eller en organisation kan du använda alla funktioner i MinSkatt, se alla uppgifter där och anmäla ett nytt eller ändrat kontonummer.

I MinSkatt kan du läsa brev som publiceras t.ex. om kundregistreringar, skatterevisioner och betalningar. Du kan också få e-postmeddelanden om anmärkningar och påminnelser som gäller bland annat förfallna betalningar samt nya meddelanden och brev som kommer till MinSkatt.

Videor och anvisningsikoner handleder dig

På inloggningssidan i MinSkatt hittar du anvisningar och anvisningsvideor som exempelvis hjälper dig med att skapa ett skattekort, lämna skattedeklarationen och betala skatter. Efter att du har loggat in i MinSkatt får du hjälp av anvisningsikoner.

Att sköta ärenden i MinSkatt och kundbetjäningen

Om du ber om vår hjälp då du uträttar ärenden kan våra kundrådgivare se dina uppgifter i MinSkatt. På detta sätt kan vi handleda dig i att använda tjänsten. Halvfärdiga uppgifter används inte i din beskattning.

Kundkontakterna i MinSkatt spelas in på band. Vi utnyttjar bandinspelningen vid behov

 • när vi utreder fel eller störningar som uppkommit i tjänsten
 • för att förbättra tjänstens kvalitet.

Vi förstör bandinspelningarna 30 dagar efter kundkontakten.

Vi lagrar dokumenten som finns i MinSkatt så länge som de behövs för beskattningen. Om du behöver dokumenten för annat bruk ska du spara filerna på din egen dator eller arkivera dem på annat sätt.

Spärrmarkerad kund: Både du och ditt ombud kan se dina spärrmarkerade uppgifter i MinSkatt. Inom Skatteförvaltningen är det endast vissa angivna personer som kan se spärrmarkerade uppgifter. Beakta dock att kundrådgivaren i undantagsfall kan se dina kontaktuppgifter från bandinspelningen. Kundrådgivarna hör till Skatteförvaltningens personal och de är bundna av sekretess.