Information om MinSkatt

MinSkatt ersätter stegvis de flesta av Skatteförvaltningens nuvarande e-tjänster.

Bekanta dig med anvisningarna för MinSkatt

Ändringar i autentiseringen och auktoriseringen

Ändringar i elektronisk autentisering och auktorisering. Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-fullmakter i november 2018. Ytterliga information

I MinSkatt kan du i dagens läge

 • lämna in inkomstskattedeklarationer för samfund och samfällda förmåner
 • ansöka om förskottsskatt eller tilläggsförskott för samfund
 • lämna in deklarationer av skatter på eget initiativ (t.ex. moms eller arbetsgivarprestationer)
 • be om betalningsarrangemang (skatter på eget initiativ, inkomstskatt för samfund, gåvoskatt och arvsskatt)
 • beställa skatteskuldsintyg
 • lämna in gåvoskattedeklarationer
 • meddela kontonummer
 • fråga om arbetsgivarprestationer eller gåvoskatt.

För inkomskatt och skatter på eget initiativ kan du även

 • läsa beslut
 • svara på begäranden om utredning
 • lämna in omprövningsbegäran
 • kontrollera betalningskontaktuppgifter eller betala direkt på nätet.

Inloggning i MinSkatt

Privatpersoner och yrkesutövare loggar in med bankkoder

Du kan autentisera dig i MinSkatt med dina personliga nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat om du är

 • en privatperson
 • en rörelseidkare eller en yrkesutövare
 • en jord- eller skogsbruksidkare

Följande kundgrupper behöver en Katso-kod fram till november 2018

 • Bolag (bl.a. aktiebolag och bostads- och fastighetsaktiebolag)
 • Samfund (bl.a. stiftelser och föreningar)
 • Organisationer inom offentlig förvaltning (bl.a. kommuner och församlingar)
 • Sammanslutningar (bl.a. jordbruks-, skogs- och näringssammanslutningar)
 • Dödsbon (som har FO-nummer)

Suomi.fi-fullmakter och deras innehåll

Ett ombud med denna fullmakt kan sköta alla auktoriserarens skatteärenden och få hens skatteuppgifter.

 • En organisations skatteärenden.
 • En enskild näringsidkares skatteärenden, både de personliga och näringsverksamhetens.
 • En fysisk persons personliga skatteärenden.

En omfattande fullmakt som gör det möjligt för ombudet att i praktiken sköta alla ärenden för auktoriseraren som denne själv kan sköta i Skatteförvaltningens ärendehanteringskanaler. Fullmakten gör det möjligt att uträtta ärenden i kontor, i telefonkanaler, i MinSkatt, i Ilmoitin.fi och i Lomake.fi. Fullmakten täcker även framtida ärendehanteringskanaler.

Fullmakten kan utnyttjas av alla:

 • Privatpersoner
 • Näringsidkare
 • Företag och andelslag (uppgiften om firmateckningsrätt från handelsregistret)

För näringsidkares del bör man observera att med hjälp av fullmakten kan exempelvis en bokföringsbyrå se och sköta näringsidkarens personliga skatteärenden. Bokföringsbyråns representant ser exempelvis den förhandsifyllda skattedeklarationen och uppgifter om fastighetsbeskattningen.

Med fullmakten kan t.ex. en bokföringsbyrå eller företagets anställda sköta företagets alla skatteärenden. En fysisk person kan också auktorisera en annan person att sköta skatteärendena på hens vägnar. Även brev och beslut visas för ombudet, såsom beslut till omprövningsbegäran.

Ombudet kan med denna fullmakt endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen på auktoriserarens vägnar.

Med fullmakten är det möjligt att lämna deklarationer och anmälningar för auktoriseraren i följande kanaler: Webbtjänsterna Lomake.fi och Ilmoitin.fi. Observera att fullmakten inte berättigar att sköta ärenden i webbtjänsten MinSkatt, som alltid visar även kundens beskattningsuppgifter.

Fullmakten kan utnyttjas av alla:

 • Privatpersoner
 • Näringsidkare
 • Företag och andelslag (uppgiften om firmateckningsrätt från handelsregistret)

Katso-roller och behörigheter 

Rollen är avsedd för personer som har firmateckningsrätt i företaget.

Om du sköter ärenden för ett samfunds del kan du använda alla funktioner i MinSkatt och se i MinSkatt alla uppgifter som gäller samfundet. 

Om du sköter ärenden för en privatpersons del är alla funktionerna i MinSkatt tillgängliga för dig (du kan också anmäla kontonummer) men

 • i saldot i MinSkatt visas inte uppgifter om gåvoskatt
 • du ser inte närmare uppgifter som gäller arvs- och gåvoskatt, exempelvis beslut och utredningsbegäranden. Uppgifterna om arvs- och gåvoskatt syns dock i sammandraget. Uppgifterna visas även om sammandraget inte innehåller skatter på eget initiativ. I uppgifterna om användningen av betalningar och i andra brev som gäller betalningar och användningen av betalningarna kan dessutom ingå betalningsuppgifter som gäller arvs- och gåvoskatt.

I MinSkatt kan du läsa brev som publiceras t.ex. om kundregistreringar, skatterevisioner och betalningar. Du kan också få e-postmeddelanden om anmärkningar och påminnelser som gäller bland annat förfallna betalningar samt nya meddelanden och brev som kommer till MinSkatt.

 

Rollen är avsedd för personer som är huvudanvändare och dessutom hanterar auktoriseringar i webbtjänsten Katso.

Om du sköter ärenden för ett samfunds del kan du använda alla funktioner i MinSkatt och se i MinSkatt alla uppgifter som gäller samfundet. 

Om du sköter ärenden för en privatpersons eller en yrkesutövares del är alla funktionerna i MinSkatt tillgängliga för dig (du kan också anmäla kontonummer) men i saldot som syns i MinSkatt visas inte uppgifter om gåvoskatt

 • du ser inte närmare uppgifter som gäller arvs- och gåvoskatt, exempelvis beslut och utredningsbegäranden. Uppgifterna om arvs- och gåvoskatt syns dock i sammandraget. Uppgifterna visas även om sammandraget inte innehåller skatter på eget initiativ. I uppgifterna om användningen av betalningar och i andra brev som gäller betalningar och användningen av betalningarna kan dessutom ingå betalningsuppgifter som gäller arvs- och gåvoskatt.

I MinSkatt kan du läsa brev som publiceras t.ex. om kundregistreringar, skatterevisioner och betalningar. Du kan också få e-postmeddelanden om anmärkningar och påminnelser som gäller bland annat förfallna betalningar samt nya meddelanden och brev som kommer till MinSkatt.

 

Rollen är avsedd för anställda eller bokförare som sköter företagets skatteärenden.

(f.d. Skattekontobehörighet)

Om du sköter ärenden för ett samfunds del kan du använda alla funktioner i MinSkatt och se i MinSkatt alla uppgifter som gäller samfundet.

Om du sköter ärenden för en privatpersons del är alla funktionerna i MinSkatt tillgängliga för dig (du kan också anmäla kontonummer) men

 • i saldot i MinSkatt visas inte uppgifter om gåvoskatt du ser inte närmare uppgifter som gäller arvs- och gåvoskatt, exempelvis beslut och utredningsbegäranden.
 • Uppgifterna om arvs- och gåvoskatt syns dock i sammandraget. Uppgifterna visas även om sammandraget inte innehåller skatter på eget initiativ. I uppgifterna om användningen av betalningar och i andra brev som gäller betalningar och användningen av betalningarna kan dessutom ingå betalningsuppgifter som gäller arvs- och gåvoskatt.

I MinSkatt kan du läsa brev som publiceras t.ex. om kundregistreringar, skatterevisioner och betalningar. Du kan också få e-postmeddelanden om anmärkningar och påminnelser som gäller bland annat förfallna betalningar samt nya meddelanden och brev som kommer till MinSkatt.

 

 

Rollen är avsedd för anställda eller bokförare som sköter deklarationerna av företagets skatter på eget initiativ.

(f.d. behörigheten Periodskattedeklarant)

Du kan deklarera skatter på eget initiativ, läsa deklarationsuppgifter och svara på begäranden om utredning som gäller deklarationer.

Du kan dessutom ändra på skatteperiodens längd, lämna in kommunåterbäringsanmälan och beställa intyg över momsskyldighet.

Du får information till din e-post om att ett meddelande har anlänt till MinSkatt.

Du får inte e-postmeddelanden om att t.ex. skattedeklarationer är försenade eller påminnelser om förfallna betalningar.

Saldo- och betalningsuppgifter eller andra funktioner i MinSkatt är inte tillgängliga.

(Behörigheter har inte sedan 2010 kunnat anslutas till nya auktoriseringar.)

Du kan deklarera skatter på eget initiativ, läsa deklarationsuppgifter och svara på begäranden om utredning som gäller deklarationer. Du kan dessutom ändra på skatteperiodens längd, lämna in kommunåterbäringsanmälan och beställa intyg över momsskyldighet.

Du får information till din e-post om att ett meddelande har anlänt till MinSkatt. Du får inte e-postmeddelanden om att t.ex. skattedeklarationer är försenade eller påminnelser om förfallna betalningar.

Saldo- och betalningsuppgifter eller andra funktioner i MinSkatt är inte tillgängliga.

(Behörigheter har inte sedan 2010 kunnat anslutas till nya auktoriseringar.)

Du kan deklarera skatter på eget initiativ, läsa deklarationsuppgifter och svara på begäranden om utredning som gäller deklarationer. Du kan dessutom ändra på skatteperiodens längd, lämna in kommunåterbäringsanmälan och beställa intyg över momsskyldighet.

Du får information till din e-post om att ett meddelande har anlänt till MinSkatt. Du får inte e-postmeddelanden om att t.ex. skattedeklarationer är försenade eller påminnelser om förfallna betalningar.

Saldo- och betalningsuppgifter eller andra funktioner i MinSkatt är inte tillgängliga.

Rollen är avsedd för anställda eller bokförare som sköter företagets skatteärenden.

Du kan lämna in inkomstskattedeklarationer för samfund, läsa deklarationsuppgifter och svara på begäranden om utredning som gäller deklarationer. Du kan också ansöka om förskottsskatt och granska förskottskattebeloppet, ändra på företagets bransch och ansöka om förlängd tid för att lämna in inkomstskattedeklarationen för samfund.

Du får information till din e-post om att ett meddelande har anlänt till MinSkatt. Du får inte e-postmeddelanden om att t.ex. skattedeklarationer är försenade eller påminnelser om förfallna betalningar.

Saldo- och betalningsuppgifter eller andra funktioner i MinSkatt är inte tillgängliga.

 

Läs mer om Katso-kod och autentisering.

Videor och informationsrutor som hjälpmedel

På MinSkatts inloggningssida hittar du videor som hjälper dig att lämna en skattedeklaration, betala skatt och rätta en skattedeklaration. När du har loggat in i tjänsten får du hjälp genom anvisningsikonerna.

Kundrådgivning och användning av MinSkatt

För att kunna handleda dig i användningen av tjänsten kan våra kundrådgivare se dina uppgifter i MinSkatt. Halvfärdiga uppgifter används inte i din beskattning. Allt som sker i MinSkatt bandas. Inspelningen kan vid behov användas till att reda ut orsaker till fel och störningar som uppstått i tjänsten och till att förbättra tjänstens kvalitet. Inspelningarna förstörs inom 30 dagar.

Skatteförvaltningen lagrar dokumenten som finns i MinSkatt så länge som de behövs för beskattningen. Om du behöver dokumenten för annat bruk ska du spara dokumenten på din egen dator eller arkivera dem på annat sätt.

Spärrmarkerad kund: Både du och ett ombud som du har gett fullmakt till kan se dina spärrmarkerade uppgifter i MinSkatt. Inom Skatteförvaltningen är det endast vissa utsedda personer som kan se dina uppgifter som är spärrmarkerade. Observera dock att kundrådgivare i vissa specialsituationer kan se dina spärrmarkerade uppgifter från inspelningarna. Kundrådgivarna hör till Skatteförvaltningens personal och är bundna av sekretessplikt.