Understöd

De som betalar ut understöd anmäler uppgifterna om understöden till Skatteförvaltningen och de finns färdigt i din förhandsifyllda skattedeklaration. Både skattefria och skattepliktiga understöd finns antecknade i skattedeklarationen. 

Ett skattefritt eller skattepliktigt understöd?

Ett understöd eller stipendium som har erhållits för studier, vetenskaplig forskning eller konstutövande kan vara skattefri inkomst. 

Understödet är skattefritt utan övre gräns om utbetalaren är ett offentligt samfund, såsom staten, en kommun, centraldelegationen för konst, en regional konstdelegation, Finlands Akademi eller Nordiska rådet.

Understöd som utbetalats av privata aktörer är skattefria om det sammanlagda beloppet av alla understöd (både av offentliga och privata aktörer) som erhållits under ett år inte överstiger beloppet av statens konstnärsstipendium. Se de årliga beloppen för statens konstnärsstipendium i den detaljerade anvisningen i punkt 2.2.

Exempelvis på understöd för 2019 ska du betala skatt endast om de understöd som du fått av både offentliga och privata aktörer sammanlagt överstiger 20 728,44 euro efter avdrag för kostnader. Beskattningsbart är endast den andel som överstiger den nämnda gränsen. Gränsen för skattefriheten är 23 269,80 euro för 2020.

Observera att skattefriheten endast gäller de understöd och stipendier som erhållits för studier, vetenskaplig forskning eller konstutövande samt det så kallade biblioteksstipendiet som betalas till författare och översättare. Understöd och stipendier som erhållits för andra ändamål är alltid skattepliktig förvärvsinkomst oberoende av vem som beviljar dem.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Understöden visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen enligt de uppgifter som utbetalaren har anmält.

I den förhandsifyllda skattedeklarationen för 2019 har understöd av privata aktörer antecknats som skattepliktiga inkomster även om de understiger gränsen på 20 728,44 euro. De utgör trots detta inte beskattningsbar inkomst om de inte överstiger den ovannämnda eurogränsen och då behöver man inte betala skatt på dem. Om uppgifterna för övrigt är rätt behöver du inte korrigera uppgifterna om understödet.

Om du har beskattningsbara understöd visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen texten ”Skattepliktiga understöd sammanlagt" och det beskattningsbara eurobeloppet. Då frågas också de utgifter som hänför sig till understödet. 

Granska uppgifterna i skattedeklarationen och korrigera dem vid behov.

  • Ange uppgifterna om de understöd, stipendier och hederspris som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller som är fel i den. Ange både skattepliktiga och skattefria understöd.
  • Ange också utgifter för studier, forskning eller annan verksamhet för vilken de skattepliktiga understöden har beviljats. Avdragbara utgifter är exempelvis avdrag för arbetsrum, arbetsredskap samt resekostnader som hänför sig till understöd. Specificera utgifterna enligt om de hänför sig till skattepliktiga eller skattefria understöd.
  • Se närmare anvisningar i ifyllnadsanvisningen till blankett 10

Komplettera uppgifterna i MinSkatt

Om understödet visas färdigt i den förhandsifyllda skattedeklarationen kan du korrigera uppgifterna om understödet i MinSkatt i punkten Förhandsifyllda uppgifter. De understöd som saknas i skattedeklarationen kan du ange i MinSkatt i punkten Övriga inkomster > Understöd. 

Om du deklarerar på papper ska du använda blankett 10 Understöd. Blanketten ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen för din skattedeklaration.

Foga inte kvitton eller verifikationer till skattedeklarationen, utan förvara dem för dig själv. Skattebyrån kan be dem till påseende vid behov. Förvara kvittona och verifikationerna i sex år räknat från skatteårets utgång.

De understöd som en arbetsgrupp fått

När understödet beviljats en arbetsgrupp visas den i regel endast i den förhandsifyllda skattedeklarationen för den som har ansökt om understödet. Då står det i början av skattedeklarationen i punkten Uppgifter som ska kompletteras texten ”Du har fått understöd som har beviljats en arbetsgrupp. Du ska i MinSkatt eller på en blankett ange din egen andel av understödet.”

Deklarera alltså din andel av understödet i MinSkatt eller på blankett 10. Ange kostnaderna som hänför sig till understödet för att minska på det beskattningsbara beloppet. Kontrollera också uppgifterna om understöd och komplettera eller korrigera dem vid behov. 

Exempel 1. I Tinas skattedeklaration visas det understöd på 100 000 euro som utbetalats till arbetsgruppen. Tina korrigerar i MinSkatt beloppet till 20 000 euro som är hennes andel av arbetsgruppens understöd. Tina anger också de kostnader som hänför sig till understödet i punkten för dem. Understödet för de andra medlemmarna i gruppen, Simon och Per, visas inte i deras skattedeklarationer. De lägger till sin egen andel av understödet som ny uppgift i sina skattedeklarationer. Tina, Simon och Per får alla senare ett nytt beskattningsbeslut med de korrigerade uppgifterna.

Exempel 2. Jens har fått ett understöd men hela det beviljade understödet har använts till kostnaderna för forskningsprojektet. Jens anger kostnaderna i skattedeklarationen och därmed blir inget beskattningsbart understöd kvar. Jens får senare ett nytt beskattningsbeslut med korrigerade uppgifter.

Man ska på begäran lämna en utredning om delningen av understödet mellan medlemmarna i en arbetsgrupp. Det understöd som beviljats en arbetsgrupp kan anses som understöd endast för de medlemmar som utför egentlig forskning. 

Om du deklarerar i MinSkatt ska du som kostnader anteckna samma belopp som understödet är, på detta sätt blir det ingen beskattningsbar inkomst för dig. I MinSkatt kan man inte ange noll som understödsbelopp.

Om du deklarerar på papper ska du på blankett 10 i punkt 3.1 Skattepliktiga understöd sammanlagt ange 0 euro som belopp.

Du får ett nytt beskattningsbeslut senare, senast före utgången av oktober.

Vilket år beskattas understöd?

Från och med skatteåret 2019 är stipendier, studiepenning och övriga understöd samt priser inkomst för det skatteår då de utbetalas. Till och med 2018 har understöd alltid utgjort inkomst för det skatteår under vilket det har kunnat lyftas.