Deklarera inkomster av virtuella valutor

Inkomster av användning och brytning av virtuella valutor är skattepliktiga. Uppge dina inkomster av virtuella valutor på din skattedeklaration. Du kan deklarera kostnaderna som avdrag på skattedeklarationen.

Med virtuella valutor avses till exempel ethereum, tether, litecoin och bitcoin. 

Vinst av användning och växling av virtuella valutor beskattas som överlåtelsevinst, som utgör kapitalinkomst. Beskattningsbar inkomst uppkommer då

du växlar virtuell valuta till euro eller till annan officiell valuta

du växlar virtuell valuta till en annan virtuell valuta

du betalar fakturor med en virtuell valuta

du köper varor eller tjänster med en virtuell valuta.

Inkomst som fåtts av brytning av virtuell valuta beskattas i allmänhet som förvärvsinkomst.

Som värde på en virtuell valuta används dess växelkurs i euro vid tidpunkten för användningen eller brytningen. Värdet kan granskas från en känd börs för virtuella valutor.

Deklarera inkomsterna och kostnaderna på skattedeklarationen

1

Räkna din avkastning

Räkna dina vinster eller förluster av användningen av virtuell valuta med Skatteförvaltningens FIFO-räknare. Räknaren utgår från FIFO-principen (First In-First Out), enligt vilken virtuella valutor anses ha använts i den ordning som de skaffats.

Anteckna alla köp och försäljningar i räknaren. Räkna vinsten eller förlusten separat för varje försäljningstransaktion under skatteåret, det vill säga alltid då du växlat en virtuell valuta till en annan valuta eller använt den till inköp.

Gå till räknaren

2

Deklarera inkomsterna på skattedeklarationen

Växling och användning

Brytning

 • Deklarera inkomster av brytning i punkten Andra förvärvsinkomster.
 • Anteckna kostnader som hänför sig till brytningen i punkten Avdrag – Utgifter för inkomstens förvärvanande – Utgifter för förvärvande av övriga inkomster än löneinkomster. Sådana utgörs av till exempel ökade elkostnader och anskaffningsutgiften för utrustning som används för brytning, antingen partiellt eller i sin helhet.

Deklarera i MinSkatt

Om du deklarerar på papper, använd rätt blankett:

3

Förvara anteckningar i 6 år

Foga inte förvärvs-, inköps- eller försäljningsdokument till skattedeklarationen. Spara dock kvitton och verifikat i 6 år efter skatteårets utgång. Skatteförvaltningen begär verifikat vid behov.

Hur räknas överlåtelsevinst eller -förlust?

När du växlar till exempel virtuell valuta till euro, dollar eller en annan virtuell valuta, uppkommer antingen överlåtelsevinst eller -förlust för dig.

När du räknar vinst- eller förlustbeloppet, minska från försäljningspriset på den virtuella valutan

 • inköpspriset på den virtuella valutan
 • kostnader relaterade till inköpet, försäljningen och förvaringen av den virtuella valutan, såsom förmedlingsarvoden.

Du kan alternativt använda den presumtiva anskaffningsutgiften

Om du inte kan ge information om det faktiska inköpspriset på den virtuella valutan eller inköpsdagen, räknas överlåtelsevinsten enligt den så kallade presumtiva anskaffningsutgiften. Då dras den presumtiva anskaffningsutgiften av från försäljningspriset på den virtuella valutan i stället för att du drar av inköpspriset och kostnaderna för att skaffa vinst från det.

 • Om du ägt den virtuella valuta som du sålt i under 10 år, är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 % av försäljningspriset på den virtuella valutan.
 • Om du ägt den virtuella valuta som du sålt i över 10 år, är den presumtiva anskaffningsutgiften 40 % av försäljningspriset på den virtuella valutan.

Om information om den exakta inköpsdagen inte finns, deklarera på din skattedeklaration dock anskaffningsåret för den virtuella valutan, eftersom det påverkar beloppet på den presumtiva anskaffningsutgiften. Anteckna den första dagen av anskaffningsåret i punkten Anskaffningsdag i beräkningen av skatt på överlåtelsevinst, det vill säga till exempel 1.1.2013 och lämna övriga punkter tomma.

Observera att om du använder den presumtiva anskaffningsutgiften, får du inte längre dra av inköpspriset och kostnaderna för att skaffa vinsten från försäljningspriset på den virtuella valutan.

Sebastian har en gång i tiden förvärvat 200 st. av virtuell valuta A till ett pris på 5 €/st. Förvärvspriset har följaktligen uppgått till 1 000 euro. Sebastian köper varor till ett värde på sammanlagt 1 000 euro från en webbutik och betalar dessa med den virtuella valutan A. Vid tidpunkten för betalningen kostar den virtuella valutan A 10 euro per styck. Han byter med andra ord 100 st. av virtuell valuta A mot varorna i fråga.

Köp av varor, det vill säga byte av virtuell valuta mot webbutikens produkter realiserar samtidigt beskattningen av den virtuella valutans värdeökning, då Sebastian i denna situation får överlåtelsevinst som beskattas som kapitalinkomst: 1 000 euro – 500 euro (= förvärvspriset för 100 st. av virtuell valuta A) = 500 euro.

Sebastian deklarerar överlåtelsevinsten av användningen av den virtuella valutan på sin skattedeklaration enligt följande:

 • Överlåtelsedag: den dag då han köpte varorna med den virtuella valutan
 • Försäljningspris: värdet i euro på den virtuella valuta som användes för inköpet vid inköpstidpunkten
 • Anskaffningsdag: den dag då han en gång i tiden skaffade den virtuella valutan
 • Anskaffningspris: värdet i euro på den virtuella valuta som användes för inköpet

Du kan granska värdena från en känd börs för virtuella valutor. Sebastian får också dra av de utgifter som orsakats av förvärvet av egendomen, till exempel förmedlingsarvoden.

Efter köpet har Sebastian ännu kvar 100 st. av virtuell valuta A, vars anskaffningspris varit 500 euro.

Se fler exempel i anvisningen Beskattning av virtuella valutor 

Hur beskattas inkomst av brytning?

Inkomst av brytning är i allmänhet förvärvsinkomst (proof of work-protokollet). Den är inkomst för dig under det år då den virtuella valutan eller ett annat vederlag övergår till din virtuella plånbok eller till ditt konto för virtuell valuta.

Värdet på den virtuella valutan fastställs enligt den växelkurs som den har i euro vid tidpunkten för brytningen. När det handlar om inkomst som fåtts av brytning, kan du vid behov använda dagspecifika eller månadsspecifika snittkurser. Använd i värderingen konsekvent den periodisering som du valt, det vill säga antingen den dagspecifika eller månadsspecifika snittkursen och samma börsvärden under hela året.

Kostnader med anledning av brytning kan dras av

De kostnader som orsakas av brytning är avdragbara från förvärvsinkomst som fåtts av brytning. Därför kan kostnaderna inte längre senare dras av från eventuell överlåtelsevinst, då du växlar eller använder virtuell valuta.

Du kan dra av till exempel ökade elkostnader (utred först den faktiska ökningen av elkostnaderna) med anledning av brytningen från förvärvsinkomsterna. Du kan också dra av anskaffningsutgiften för utrustning som används för brytning.

Du kan dra av följande procentuella andelar från anskaffningsutgiften för utrustningen:

 • 25 %, då du använder utrustningen för att skaffa sporadisk inkomst av brytning
 • 50 %, då du använder utrustningen för att skaffa inkomst av brytning
 • 100 %, då du använder utrustningen i huvudsak för att skaffa inkomst av brytning.

Observera att du på begäran ska överlämna en utredning över hur mycket och till vad utrustningen används.

Kalle har köpt en dator till ett inköpspris på 1 800 euro. Han har skaffat datorn för privat bruk, men använder den också för brytning. Som avdrag i beskattningen godkänns 50 % av inköpspriset på datorn, det vill säga 900 euro. Kalle kan dra av den avdragbara anskaffningsutgiften på 900 euro på en gång i skattedeklarationen för det år då datorn köpts.

Inkomster av brytning beskattas som kapitalinkomst

Du kan också få ny virtuell valuta genom att du låser beloppet av den existerande virtuella valutan för att används på nätet och på detta sätt säkrar den virtuella valutan i fråga. Som ersättning för detta kan du få exempelvis 5 procent extra i virtuell valuta som betalas till dig dagligen (protokollet proof of stake).

I beskattningen anses då att det är fråga om inkomst på basis av den virtuella valuta som du tidigare ägt och därmed beskattas den virtuella valuta som du har fått extra som kapitalinkomst. Ange denna inkomst på skattedeklarationen i punkten Övriga kapitalinkomster och ange där de avdrag som hänför sig till inkomsterna i punkten Övriga avdrag från kapitalinkomster.

Närmare information

Läs mer och titta på exempel om beskattning av virtuell valuta i anvisningen Beskattning av virtuella valutor.

Vanliga frågor

Deklarera uppgifterna i deklarationen så här:

 • Överlåtelsedag: den dag då du bytte bitcoin till ethereum
 • Försäljningspris: det värde på de ethereum som du fått vid växlingen vid växlingstidpunkten
 • Anskaffningsdag: den dag då du skaffade bitcoin
 • Anskaffningspris: värdet på bitcoin i euro vid anskaffningstidpunkten
 • Deklarera också de utgifter som orsakats för att skaffa egendom och försäljningskostnader, till exempel förmedlingsarvoden.

Värdet på virtuella valutor kan granskas från en känd börs för virtuella valutor. Vid beräkning av överlåtelsevinst görs ett avdrag av anskaffningspriset och -kostnaderna för bitcoin från försäljningspriset.

Ja. Värdeuppgång för en virtuell valuta beskattas varje gång separat, då du växlar den till en annan valuta. Det är inte av betydelse om du lämnar kvar medlen på förmedlingstjänstens konto eller överför eurona till ditt eget bankkonto.

Ja. Om användning av virtuell valuta leder till förlust för dig, drar Skatteförvaltningen av den i första hand från överlåtelsevinst, och om sådan inte finns, görs avdraget från alla dina kapitalinkomster. Om du inte alls har kapitalinkomster eller om de understiger de avdragbara överlåtelseförlusterna, överförs avdraget till de följande fem åren.

Om du skaffat enbart virtuell valuta, men inte använt den för inköp eller växlat den till en annan valuta, är det inte nödvändigt att deklarera den virtuella valutan på skattedeklarationen.

Däremot ska den virtuella valuta som du fått av brytning alltid deklareras, eftersom den utgör förvärvsinkomst.

När du köper varor eller tjänster med ett debit betalkort som är anslutet till ditt konto för virtuell valuta får du återbäring i form av virtuell valuta för användningen av kortet. Denna återbäring utgör skattepliktig kapitalinkomst för dig enligt det gängse värdet vid mottagningstidpunkten.

Beskattningen av återbäringen på användningen av ett cashback-kort avviker från andra belöningssystem för stamkunder, såsom bonus- och poängsystem som butikskedjor eller banker erbjuder. Det beror på flera olika orsaker:

 • Procentandelen av den återbäring på användningen av cashback-kortet baserar sig i regel på hur mycket virtuell valuta du förvarar i tjänsten i fråga. Medan däremot exempelvis den förmånsprocent som dagligvarubutiker ger i form av bonus baserar sig på den totala summan av inköpen.
 • Återbäring på cashback-kortet används inte exempelvis till serviceavgifter utan du får nya tillgångar av tillhandahållaren av den virtuella valutan, i form av virtuell valuta. Du kan använda den tillgång du fått hur du vill, det vill säga utan begränsningar (jmf. med bonus inom en bankgrupp som inte kan fås som pengar utan de kan användas till att betala för sådana bank- och försäkringstjänster som bankgruppen fastställt).

Beskattningen av cashback-återbäringen utgör dock ett undantag. Återbäringen är skattefri om du inte behöver ha virtuell valuta på förvaringskontot i tjänsten i fråga för att få cashback-återbäring. Om till exempel den tjänst som tillhandahåller den virtuella valutan beviljar alla sina användare en minimikreditering (t.ex. 1 % på köp med kortet) är denna kreditering skattefri inkomst.

Så här anger du skattepliktiga återbäringar i beskattningen

När återbäringarna för användningen av ett cashback-kort utgör skattepliktig inkomst ska du ange dem på din förhandsifyllda skattedeklaration i punkten Övriga kapitalinkomster.

Om du säljer eller använder virtuell valuta senare kan du vid beskattningen av överlåtelsevinsten som anskaffningspris använda det gängse värde som du i beskattningen angett på den virtuella valutan.

Exempel: Mats har 100 stycken av den virtuella valutan A i förvaring i växeltjänsten för den virtuella valutan. Det berättigar till cashbacknivån 5 % när Mats använder betalkortet till att köpa något.

Mats använder kortet för att betala 5 000 euro för ett inköp och som cashback-återbäring får han 5 virtuella valutor A vilkas totala värde är 250 euro. För Mats har det uppkommit 250 euro i inkomst som han ska deklarera som övrig kapitalinkomst. När Mats senare säljer eller använder 5 virtuella valutor A ska han som anskaffningspris ange 250 euro i beskattningen av överlåtelsevinst.

När återbäringarna på användningen av cashback-kortet utgör skattefri inkomst behöver du inte ange dem på din förhandsifyllda skattedeklaration.

Om du säljer eller använder denna virtuella valuta senare är anskaffningspriset på den virtuella valutan 0 euro vid beskattningen av överlåtelsevinsten. Privatpersoner och dödsbon kan vid beskattningen av överlåtelsevinsten dock använda en så kallad presumtiv anskaffningsutgift som enligt ägartiden för den virtuella valutan är antingen 20 eller 40 procent av överlåtelsepriset.