Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattningsbeslut och beskattningsintyg

De flesta kunder får beskattningsbeslutet med den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren. Beskattningsbeslutet innehåller

 • en beräkning av slutresultatet av din beskattning
 • skatteåterbäringens belopp och utbetalningsdag om du får skatteåterbäring 
 • beloppet av och förfallodagarna för kvarskatten om du ska betala kvarskatt
 • det personliga slutdatumet för beskattningen.

Beskattningsbeslutet finns även i MinSkatt när beslutet är färdigt.

Granska beskattningsbeslutet i MinSkatt 

Så här hittar du beskattninsbeslutet i MinSkatt

När du får beskattningsbeslutet ska du kontrollera att uppgifterna stämmer. 

Om du upptäcker ett tydligt fel (såsom ett räknefel) i beskattningsbeslutet ska du ringa vårt servicenummer. Telefonnumret finns på beslutet. På detta sätt blir felet korrigerat innan din beskattning slutförs. Datumet då din beskattning slutförs finns på beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

En del av kunderna har en preliminär beskattningsuträkning på den förhandsifyllda skattedeklarationen och de får inte ett beskattningsbeslut med skattedeklarationen. Läs mer on den preliminära beskattningsuträkningen.

Skatteåterbäringsdagen eller förfallodagarna för kvarskatt kan ändras

I beskattningsbeslutet finns antingen skatteåterbäring eller kvarskatt antecknad. Utbetalningsdagen för skatteåterbäring och förfallodagarna för kvarskatt är personliga i fortsättningen. Din utbetalningsdag eller dina förfallodagar ser du i beskattningsbeslutet. Skatteåterbäringarna betalas ut mellan juli och december och förfallodagarna för kvarskatt infaller mellan juli och februari.

Om du korrigerar uppgifter i skattedeklarationen får du ett nytt beskattningsbeslut. Även utbetalningsdagen för skatteåterbäring och förfallodagarna för kvarskatt flyttas då sannolikt framåt. Den nya utbetalningsdagen eller de nya förfallodagarna ser du i det nya beskattningsbeslutet. Om du måste betala kvarskatt får du de nya giroblanketterna med det korrigerade beskattningsbeslutet.

Om du inte korrigerar skattedeklarationen, förblir beskattningsbeslutet, beskattningsintyget och de eventuella giroblanketterna för kvarskatt som du fått på våren i kraft. Du får alltså inte ett nytt beskattningsbeslut per post, om inte dina eller din makas eller makes beskattningsuppgifter ändras.

Vanliga frågor

Du kan få ett nytt beskattningsbeslut exempelvis för att:

 • du korrigerade din förhandsifyllda skattedeklaration
 • din maka eller make har korrigerat sin skattedeklaration
 • Skatteförvaltningen har från annat håll fått in uppgifter som påverkar din beskattning
 • kunden har vid Skatteförvaltningen blivit selekterad för noggrannare granskning.

Om du har fått ett nytt beskattningsbeslut trots att du inte själv har korrigerat uppgifterna ska du jämföra det nya beskattningsbeslutet med det beslut som du fick på våren. Det nya beskattningsbeslutet påverkar sannolikt betalningsdagen för skatteåterbäringen eller förfallodagarna för kvarskatt. Även slutresultatet av din beskattning (skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och räntorna som anknyter till dem) har eventuellt ändrats.

Mer information om skatteåterbäringar och kvarskatter

Om du gjorde ändringar i din skattedeklaration får du ett nytt beskattningsbeslut i maj-oktober.

Ta i bruk Suomi.fi-meddelandena så får du ett meddelande till din e-post genast då ditt beskattningsbeslut finns i MinSkatt. Samtidigt slipper du all papperspost från oss.

Så här hittar du ditt beskattningsbeslut i MinSkatt

Ytterligare information om beskattningsbeslutet

Tidtabellen för beskattningen och skatteåterbäringen är alltid gemensam för makar. Om någondera av makarna gör ändringar i sin skattedeklaration kan skatteåterbäringsdagen ändras för båda. 

Du får ett nytt beskattningsbeslut, om

 • du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen
 • Skatteförvaltningen har fått in korrigerade uppgifter från annat håll, till exempel från arbetsgivaren.
 • Du får det nya beskattningsbeslutet senast i slutet av oktober.

Om du inte får ett nytt beskattningsbeslut förblir beskattningsbeslutet, beskattningsintyget och giroblanketterna för kvarskatt som du fått på våren i kraft.

Om du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om Skatteförvaltningen från annat håll har fått in uppgifter som påverkar din beskattning, får du ett nytt beskattningsbeslut senast i slutet av oktober.

Vi skickar de nya beskattningsbesluten i slumpmässig ordning.

Om du inte fick ett beskattningsbeslut med skattedeklarationen beror det på att Skatteförvaltningen ännu saknar en del av dina eller din makas eller makes beskattningsuppgifter. Du fick i alla fall en preliminär beskattningsuträkning som har gjorts på basis av de tillgängliga uppgifterna. I den preliminära beskattningsuträkningen finns en uppskattning av skatteåterbäringen eller kvarskatten vid tidpunkten då skattedeklarationen skapades. Observera att beloppet kan ändras.

Kontrollera skattedeklarationen och deklarera uppgifterna som saknas eller som ska korrigeras. Du får beskattningsbeslutet efter att både din och din makas eller makes skattedeklarationer har behandlats.

Du kan få en preliminär beskattningsuträkning exempelvis i följande fall:

 • Du är företagare eller jordbruksidkare och du lämnar samtidigt både den förhandsifyllda skattedeklarationen och skattedeklarationen för näringsverksamhet eller jordbruk.
 • Du har hyresinkomster eller överlåtelsevinst eller -förlust som du ännu ska deklarera.
  Alla din makas eller makes beskattningsuppgifter är ännu inte tillgängliga. Vi skickar dig ett beskattningsbeslut först efter att vi har behandlat både din och din makas eller makes skattedeklaration.

Nej. Den utsatta dagen för skattedeklarationen och dagen då beskattningen slutförs är två olika saker.

Den utsatta dagen för skattedeklarationen är den dag då du senast ska komplettera din egen skattedeklaration. De utsatta dagarna för 2024 är 2.4, 7.5., 14.5. och 21.5. Den utsatta dagen för din skattedeklaration kan du kontrollera i din skattedeklaration eller i MinSkatt.

Dagen då beskattningen slutförs är den dag då Skatteförvaltningen har slutfört din beskattning – till exempel de ändringar som du gjort i din skattedeklaration har behandlats. Dagen då din beskattning slutförs kan du se i ditt beskattningsbeslut som finns i MinSkatt.

Slutdatumet för beskattningen påverkar exempelvis:

 • Utbetalningsdagen för skatteåterbäring eller förfallodagarna för kvarskatt bestäms enligt slutdatumet för beskattningen.
 • Om du märker ett fel i din beskattning först efter att beskattningen slutförts ska du begära omprövning.
 • Vissa yrkanden ska framställas innan beskattningen slutförs och utifrån dessa kan inte omprövning begäras efteråt. Dessa yrkanden är till exempel inkomstutjämning, att dela hushållsavdrag mellan makar och periodisering av pensionsinkomster.

Dagen då din beskattning slutförs kan du se i ditt beskattningsbeslut som finns i MinSkatt. Så här hittar du beskattningsbeslutet i MinSkatt

Du får beskattningsbeslutet också per post om du inte har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, dvs. Suomi.fi-meddelanden.

Se exempelbilden av första sidan av beskattningsbeslutet (pdf)

Slutdatumet för beskattningen är kundspecifik. Beskattningen kan slutföras mellan maj och oktober. Makars beskattning slutförs alltid samtidigt.

Beskattningsbesluterna för 2018 - 2022 är i MinSkatt.

Beskattningsbeslutet för 2017 eller tidigare åren syns inte i MinSkatt. De finns endast tillgänglig som pappersutskrift. Om du behöver ett nytt beskattningsbeslut eller beskattningsintyg ska du ringa servicenumret 029 497 003 (Inkomstbeskattning av personkunder).

 • Du kan skriva ut beskattningsintyget och beskattningsbeslutet i MinSkatt.
 • Så här hittar du beskattningsbeslut, beskattningsintyg och brev i MinSkatt
 • Du kan också få beskattningsintyget genom att ringa numret 029 497 003 (Personkunders inkomstbeskattning).
 • Vid behov kan du be om ett intyg på engelska i MinSkatt eller genom att ringa numret 029 497 024 (Internationell inkomstbeskattning av personkunder).
 • Om du behöver ett intyg över dina inkomster för annat ändamål än beskattningen, exempelvis för en familjemedlems studier utomlands eller för att ansöka om hyresbostad:
 • Skriv ut beskattningsintyget och beskattningsbeslutet i MinSkatt.
 • Så här hittar du beskattningsbeslut, beskattningsintyg eller brev i MinSkatt
 • Du kan också få beskattningsintyget genom att ringa numret 029 497 024 (Internationell inkomstbeskattning av personkunder).  Berätta också om du behöver intyget undertecknat av skattemyndigheten.

Om du behöver ett intyg på engelska ska du själv låta översätta intyget. I kundanvisningen What does the tax return look like finns en länk till ett finskspråkigt beskattningsbeslut där termer har översatts till engelska. Om du vill kan du också utnyttja det.

Posta intygsmallen med ett följebrev till adressen:

Skatteförvaltningen, Internationell inkomstbeskattning av personkunder PB 1, 00052 SKATT.

Skriv också ditt telefonnummer i följebrevet om vi eventuellt kontaktar dig.

Spara beskattningsbeslutet och beskattningsintyget

Dina beskattningsuppgifter finns specificerade i beskattningsbeslutet. Där kan du exempelvis kontrollera vem som har betalat lönen eller på vilket lån bostadsskuldens ränteavdrag har beräknats. Beskattningsbeslutet kan du behöva exempelvis då du ansöker om en hyresbostad eller när avgiften för barndagvård bestäms.

Spara den förhandsifyllda skattedeklarationen, beskattningsbeslutet och beskattningsintyget. Du kan även vid behov skriva ut dem senare i MinSkatt. Så här hittar du beskattninsbeslutet och beskattninsintyget i MinSkatt

Sidan har senast uppdaterats 26.4.2024