Kvarskatt – privatpersoner

Om du har betalt för lite skatt under året ska du betala det belopp som fattas som kvarskatt.  I beskattningsbeslutet eller i MinSkatt hittar du alla uppgifter som behövs för att betala kvarskatten – kontonumret, referensnumret, kvarskattebeloppet och förfallodagen.

Logga in i MinSkatt

Skatteförvaltningen bankkonto i OP har tagits ur bruk

Betala in skatterna på Skatteförvaltningens konto i Danske Bank eller Nordea. Du ser de uppdaterade betalningsuppgifterna antingen i MinSkatt eller i ditt beskattningsbeslut.

Denna anvisning är avsedd för privatpersoner samt rörelseidkare och yrkesutövare. Här kan du läsa mer om samfundens kvärskatter.

När ska kvarskatten betalas?

För största delen av privatpersonerna infaller förfallodagarna för kvarskatt i augusti och oktober eller i september och november. Betalningsraterna är två om kvarskatten är 170 euro eller mera.

Kvarskatt påförs inte om beloppet är mindre än tio euro.

Om du eller din make eller maka gjorde ändringar i skattedeklarationen ändras förfallodagarna för kvarskatten. Även kvarskattebeloppet kan ändras. Vi skickar dig ett nytt beskattningsbeslut med nya betalningsuppgifter före utgången av oktober.

Om du eller din make eller maka gjorde ändringar i skattedeklarationen ska du vänta på ett nytt beskattningsbeslut med nya betalningsuppgifter innan du betalar kvarskatten. Du får eventuellt det nya beskattningsbeslutet först efter den ursprungliga förfallodagen. I MinSkatt ser du om din skattedeklaration fortfarande är under behandling eller om du redan har fått det nya beslutet.

Taulukko jossa jäännösveron vuoden 2021 eräpäivät verotuksen valmistumiskuukauden perusteella
Månaden då beskattningen slutförs Förfallodagen för den första kvarskatteraten Förfallodagen för den andra kvarskatteraten
maj 1.7.2021 1.9.2021
juni 2.8.2021 1.10.2021
juli 1.9.2021 1.11.2021
augusti 1.10.2021 1.12.2021
september 1.11.2021 3.1.2022
oktober 1.12.2021 1.2.2022

Hur ska jag betala kvarskatten?

Du kan betala kvarskatten

När du betalar kvarskatten i nätbanken eller via MinSkatt visas betalningen i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

När du betalar via MinSkatt debiteras betalningen ditt konto samma dag. Förfallodagen kan inte ändras.

Det räknas ränta på kvarskatten

Det räknas nedsatt dröjsmålsränta på kvarskatten från 1.2.2021 till och med förfallodagen. Räntan är medräknad i beloppet som visas i MinSkatt och beskattningsbeslutet. År 2021 är den nedsatta dröjsmålsräntan 2 %. Det dras dock alltid av 20 euro från räntan (eller räntebeloppet om det understiger 20 euro). Läs mer om nedsatt dröjsmålsränta.

Vanliga frågor

Du ska inte betala. Vänta i lugn och ro på det nya beskattningsbeslutet med en ny förfallodag och nya betalningsuppgifter. Du ser i MinSkatt om din beskattning ännu är halvfärdig. Det nya beslutet kommer per post eller endast till MinSkatt om du har tagit i bruk suomi.fi-meddelanden. I detta fall får du ett meddelande i din e-post när det nya beslutet har kommit.

Referensnumret för kvarskatt är ett gemensamt referensnummer för alla dina inkomstskatter (också för förskottsskatt och tilläggsförskott). Det belopp som du har betalat med referensnumret används till den inkomstskatt som förfaller först till betalning.

Exempel: Om du till exempel måste betala förskottsskatt 24.6 och 23.7 och förfallodagen för din kvarskatt är 1.8 används den inbetalning som du gjort med referensnumret för inkomstskatt till att betala förskottsskatterna för juni och juli och först därefter till att betala kvarskatten.

Om kvarskattebeloppet ökar på grund av ändringarna i din beskattning och din tidigare betalning har varit för liten, får du ett nytt beskattningsbeslut med nya giroblanketter för betalningen. Beskattningsbeslutet och betalningsuppgifterna hittar du också i MinSkatt.

Om kvarskattebeloppet däremot minskar från det tidigare, återbärs den överbetalade andelen till dig på den skatteåterbäringsdag som anges på det nya beskattningsbeslutet, om du inte har några förskottsskatter på kommande eller andra obetalda skatter sedan tidigare.

Den överbetalade andelen återbärs inte om

  • du även har förskottsskatt att betala. Din inbetalning för kvarskatten används till att betala förskottsskatt om förfallodagen för förskottsskatten infaller före förfallodagen för kvarskatten. Detta på grund av att kvarskatt och förskottsskatt har samma referensnummer. Efter detta återbärs den eventuella överflödiga andelen till dig inom cirka en vecka. Betalningen som använts till förskottsskatten beaktas inte på ditt nya beskattningsbeslut med de nya uppgifterna för betalning av kvarskatten.
  • du har andra obetalda skatter eller skatteskuld i utsökning. Din inbetalning för kvarskatten används då till att betala dem. Betalningen som använts till andra obetalda skatter beaktas inte i ditt nya beskattningsbeslut med de nya uppgifterna för betalning av kvarskatten. Efter detta återbärs den eventuella överflödiga andelen till dig inom cirka en vecka.

Om du har gjort ändringar i din skattedeklaration ska du vänta på ett nytt beskattningsbeslut med nya betalningsuppgifter innan du betalar din kvarskatt. Om du eller din make eller maka gjorde ändringar i skattedeklarationen eller om vi från annat håll har fått in uppgifter som påverkar din beskattning, fortsätter din beskattning och förfallodagarna för kvarskatten ändras. Även kvarskattebeloppet kan ännu ändras. När din beskattning har slutförts får du ett nytt beskattningsbeslut med betalningsuppgifter. Observera att du eventuellt får det nya beslutet först efter den ursprungliga förfallodagen för kvarskatten. I MinSkatt ser du om din skattedeklaration fortfarande är under behandling eller om ett nytt beskattningsbeslut redan har skapats för dig.

Det lönar sig att ansöka om betalningsarrangemang först efter förfallodagen för kvarskatten, eftersom betalningsarrangemangets första förfallodag infaller redan inom 30 vardagar från det att arrangemanget beviljas.

Du kan också betala delar av kvarskatten innan du ansöker om ett betalningsarrangemang. Betalningsuppgifterna anges i MinSkatt och i beskattningsbeslutet. Du behöver inte nödvändigtvis ansöka om ett betalningsarrangemang om du kan betala kvarskatten på basis av den betalningsuppmaning du fått efter förfallodagen.

Observera att en dröjsmålsränta på 7 % ska betalas för en obetald skatt eller en obetald del av den räknat från dagen efter den ursprungliga förfallodagen fram till betalningsdagen.

Du kan också betala kvarskatt före förfallodagen. Beakta dock att referensnumret för kvarskatt är ett genemsamt referensnummer för alla dina inkomstskatter. Förutom kvarskatt används referensnumret även för förskottsskatter som du betalar för exempelvis hyresinkomster eller rörelseidkares eller yrkesutövares företagsinkomster. Det belopp som du har betalat används till den inkomstskatt som förfaller först. Om du har förskottsskatt som ska betalas och förfallodagen för den infaller före förfallodagen för kvarskatten används betalningen till förskottsskatten.

Exempel: Kvarskatten är 1 000 euro och förfallodagen för den är 3.12. Utöver kvarskatten har du att betala 100 euro i förskottsskatt som förfaller till betalning 23.11. Du betalar kvarskatten på förhand 10.11. Eftersom förskottsskattens förfallodag infaller tidigare används 100 euro av beloppet du betalat till förskottsskatten. Det återstående beloppet på 900 euro används till att betala kvarskatten. Om du betalar 100 euro i förskottsskatt på förfallodagen 23.11 används denna betalning i sin tur till återstoden av kvarskatten.

Du kan betala båda raterna på en gång. Båda raterna har samma referensnummer så du ska använda den, räkna ihop raterna och betala beloppet på en gång. Referensnumret är ett så kallat referensnummer för personlig inkomstskatt. Du ser referensen på giroblanketterna och i MinSkatt. Beakta att referensnumret är gemensamt för alla dina inkomstskatter, också för eventuella förskottsskatter. Det belopp som du har betalat används till den inkomstskatt som först förfaller till betalning.

Använd alltid referensnumret för personlig inkomstskatt när du betalar kvarskatt. Referensnumret och kontonumret ser du i beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Om du betalar kvarskatten via MinSkatt är referensnumret och kontonumret färdigt ifyllda.

Om du har betalat för mycket används det extra beloppet till inkomstskatter i ordning enligt förfallodag och även sådana som har förfallodag på kommande. Om alla inkomstskatter blir betalda används återstoden av betalningen till att betala andra förfallna skatter, såsom fastighetsskatt. Återstoden återbetalas till det bankkonto som du har angett om du inte har skulder i utsökning.

Från och med 2018 gottskrivs påförd förskottsskatt för privatpersoner i beskattningen för skatteåret och till det belopp som förskottsskatten har påförts. Detta gäller förskott som påförts för skatteåret i fråga både under skatteåret och efter det.

Påförd förskottsskatt gottskrivs i beskattningen för skatteåret även om den är obetald. Obetald förskottsskatt påförs alltså inte längre på nytt att betalas som kvarskatt. För obetalda förskottsskatter beräknas och uppbärs däremot dröjsmålsränta från och med dagen efter förfallodagen till och med den dag då den betalas. Dröjsmålsräntan för 2019 är 7 %. En obetald förskottsskatt kan också drivas in genom utsökning.

Betalda förskottsskatter som inte behövs till att betala skatteårets skatter gottskrivs genom att sänka förskottsskatteraterna. De förskottsskatterater som inte behövs avlyfts. Likaså avlyfts de obetalda förskottsskatterna och de dröjsmålspåföljder som hänför sig till dem om förskottsskatten inte behövs för att betala skatteårets skatt.