Att betala kvarskatt

Denna anvisning gäller personkunder, rörelseidkare, yrkesutövare, bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag samt jordbruksföretagare och skogsägare.

När ska kvarskatt betalas?

Om du inte har betalat tillräckligt skatt under det föregående året ska du betala den resterande skatten efteråt som kvarskatt. Du får giroblanketterna för kvarskatten från Skatteförvaltningen tillsammans med beskattningsbeslutet.

Den första raten av kvarskatten för skatteåret 2017 ska betalas 3.12.2018 och den andra 1.2.2019.

Om kvarskattebeloppet är 170 euro eller mer delas beloppet upp i två rater. En kvarskatt som understiger 170 euro ska betalas på en gång 3.12.2018.

Se betalningsuppgifterna i MinSkatt

Du ser kvarskattebeloppet och betalningsuppgifterna i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Du kan logga in i MinSkatt exempelvis med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Du ser även uppgifterna samt på giroblanketterna som du fick med det.

Betala kvarskatten som nätbetalning i MinSkatt

Du kan betala kvarskatten som nätbetalning via MinSkatt där betalningsuppgifterna finns färdigt ifyllda. När du betalar en skatt i MinSkatt debiteras ditt konto med betalningen samma dag. Förfallodagen kan inte ändras.

Gå till MinSkatt för att betala

När du har betalat kvarskatten syns betalningen i MinSkatt om 1–2 dagar.

Ta i bruk e-faktura eller direktbetalning

Om du vill kan du betala kvarskatten med e-faktura eller direktbetalning. Personkunder samt rörelseidkare och yrkesutövare kan ta i bruk e-fakturan eller direktbetalningen. Direktbetalningen är avsedd för de kunder som inte använder en nätbank.

Du kan beställa e-fakturan i din nätbank eller ingå ett direktbetalningsavtal med banken senast tre veckor före förfallodagen för kvarskatt. E-fakturan syns i nätbanken ca två veckor före förfallodagen.

Läs mer: skatt.fi/efaktura

Observera att betalningarna används till din inkomstskatt enligt förfallodagarna. Om du har annan obetald inkomstskatt utöver kvarskatt används din betalning först till den. Läs mer om hur betalningar används till olika skatter.

I sammandraget finns en uppmaning att betala förfallen kvarskatt

Skatteförvaltningen skickar inte längre separata betalningspåminnelser om kvarskatt. Vi påminner om obetalda skatter med en betalningsuppmaning i det månatliga sammandraget. Beroende på dina skatteskulder kan du få 1–3 betalningsuppmaningar i sammandraget innan kvarskatten sänds till utsökning. Du får alltid en anmälan i sammandraget innan dina obetalda skatter sänds till utsökning. Om du har betalningssvårigheter kan du även ansöka om betalningsarrangemang i MinSkatt.

Sammandraget skapas alltid i slutet av månaden och den finns i MinSkatt genast i början av följande månad. Du får sammandraget även per post om du inte har valt att sköta myndighetsärenden elektroniskt på adressen suomi.fi/meddelanden.

Läs mer om sammandraget.

Dröjsmålsränta tas ut på kvarskatt som har betalats för sent

På försenad kvarskatt ackumuleras dröjsmålsränta. Du kan själv beräkna beloppet av dröjsmålsräntan exempelvis i MinSkatt eller med ränteräknaren (vero.fi/viivekorkolaskuri).

Dröjsmålsräntan beräknas från och med dagen efter förfallodagen t.o.m. betalningsdagen (dessa dagar medräknade). Räntesatsen för dröjsmålsräntan fastställs årligen. Dröjsmålsräntan är 7 % år 2018 och 2019. Som räntedagar räknas månadens och årets faktiska dagar. År 2018 och 2019 har 365 räntedagar.

Beräkna och betala dröjsmålsräntan med en cents noggrannhet eftersom räntan inte har något minimibelopp. Lägg dröjsmålsräntan till beloppet på skatten du ska betala och betala hela summan med samma betalningsuppgifter. Betalningen går alltid först till dröjsmålsräntan och först därefter till skatten. Ta i beaktande att dröjsmålsränta även tas ut på en eventuell skatteförhöjning.

På kvarskatten tas det även ut kvarskatteränta

Förskottsuppbörden för skatteår 2017 kunde kompletteras räntefritt under januari 2018. På kvarskatten har det beräknats ränta fr.o.m. 1.2.2018 fram till förfallodagen för kvarskattens första rat. Kvarskatternas räntesats fastställs årligen. Kvarskattebeloppet påverkar räntesatsen. Skatteåret 2017

  • underskrider kvarskatten 10 000 euro är räntan 0,5 %.
  • till den del kvarskatten överskrider 10 000 euro är räntan 2 %.

Från kvarskatteräntan avdras 20 euro, dock högst räntans belopp. I praktiken ska du betala ränta på kvarskatten för skatteåret 2017 om kvarskattebeloppet överskrider cirka 4 788 euro. Beloppet på kvarskatteräntan ser du på ditt beskattningsbeslut. Betala kvarskatteräntan på samma gång som du betalar kvarskatten.

Om du inte kan betala skatten i tid kan du ansöka om ett betalningsarrangemang

Om du inte kan betala skatten senast på den förfallodag som anges i betalningsuppmaningen i sammandraget kan du ansöka om ett betalningsarrangemang. Läs mer om betalningsarrangemang.

Läs anvisningen: Så här ber du om betalningsarrangemang i MinSkatt

Om Skatteförvaltningen överför en obetald skatt till utsökning, ska den skatt som gått till utsökning betalas till utsökningsmyndigheten enligt deras anvisningar. Du får alltid en betalningsuppmaning i sammandraget innan skatten skickas till utsökning. För att undvika utsökning ska du betala skatten senast på den dag som anges i sammandraget.

Om du har frågor om betalningen av kvarskatt ska du ringa servicenumret 020 497 027. Om din fråga gäller kvarskattebeloppet eller beskattningsbeslutet (exempelvis avdrag) ska du ringa servicenumret 029 497 003.

Vanliga frågor om att betala

År 2019 slutförs beskattningen vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga, på den dag som anges i beskattningsbeslutet. Förfallodagen för kvarskatt och utbetalningsdagen för skatteåterbäring bestäms enligt dagen då beskattningen slutförs. Beskattningen kan slutföras betydligt tidigare och samtidigt tidigareläggs förfallodagarna för eventuell kvarskatt. För de flesta förfaller kvarskatten i fortsättningen redan i augusti. Förfallodagarna och beloppet som ska betalas ser du i beskattningsbeslutet eller i MinSkatt.

Faktorer som påverkar dina förfallodagar är:

  • datumet då din beskattning slutförs
  • ändringar som du gjort i skattedeklarationen
  • ändringar som din make/maka gör i sin skattedeklaration

Du får giroblanketterna för kvarskatten på våren tillsammans med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Giroblanketterna gäller om det inte finns något att korrigera eller komplettera i din skattedeklaration. Spara giroblanketterna så att du har dem när du betalar skatten. Om din beskattning ändras skickar Skatteförvaltningen ett nytt beskattningsbeslut med betalningsuppgifter på hösten.

Från november 2018 kan alla betala kvarskatt med Skatteförvaltningens nya kontonummer och referensnummer för inkomstskatt. Referens- och kontonumret finns i MinSkatt. Du kan också betala kvarskatten i MinSkatt.

Då du betalar kan du använda konto- och referensnumren på de giroblanketter som du redan har fått. Betalningen går, i likhet med betalningar med det nya referensnumret för inkomstskatt, till inkomstskatt enligt förfallodag. Om du har förskottsskatter som förfaller före förfallodagen för kvarskatt, går inbetalningen först till dem.

Du kan betala kvarskatt med referensnumret för inkomstskatt före förfallodagen. Inbetalningen används till inkomstskatterna enligt förfallodagarna i ordning från den äldsta till den senaste. Om dina förskottsskatter förfaller före förfallodagen för kvarskatt, går inbetalningen först till dem.

Exempel: Du har 1 000 euro i kvarskatt som förfaller till betalning 3.12.2018 samt 100 euro i förskottsskatt som förfaller 23.11.2018. När du betalar kvarskatten i förväg 10.11, används används 100 euro av betalningen först till förskottsskatteraten och sedan 900 euro till kvarskatteraten. När du 23.11.2018 betalar förskottsskatteraten på 100 euro, används inbetalningen till resten av kvarskatten.

Om du har betalat kvarskatt eller förskottskomplettering för skatteåret 2017 på förhand senast 1.10.2018 har du fått ett nytt beskattningsbeslut och nya giroblanketter där den andel som du redan betalat har beaktats i både skatte- och räntebeloppet. Vi har skickat ett nytt beskattningsbeslut med giroblanketter till dig före slutet av oktober. Om du har betalat kvarskatt före förfallodagen men efter 1.10.2018 skickar vi dig inga nya giroblanketter.

Om det återstår kvarskatt att betala är förfallodagen för kvarskattens första rat 3.12.2018. Om den återstående skatten är mindre än 170 euro ska den betalas i en rat i december. Kvarskatt på 170 euro eller mer delas i två betalningsrater som förfaller i december och februari.

Exempel: Kvarskattebeloppet är 300 euro och det har fördelats på två rater på 150 euro som ska betalas i december och februari. Du har betalat decemberraten på 150 euro 13.6.2018. Du har fått ett nytt beskattningsbeslut och en ny giroblankett där förfallodagen för den obetalda kvarskatten på 150 euro är i december. Du undviker således inte betalningsraten i december genom att betala decemberraten på förhand.

Exempel: Kvarskattebeloppet uppgår till 550 euro. Betalningsraterna är 275 euro i december och 275 euro i februari. Du betalar 200 euro 18.7.2018. Du får ett nytt beskattningsbeslut och giroblanketter där betalningsraterna för den obetalda kvarskatten är 175 euro i december och 175 euro i februari.

Ja, du kan betala båda raterna på en gång om du räknar ihop beloppen av raterna och använder referensnumret på giroblanketterna eller referensnumret för inkomstskatt i MinSkatt. Inbetalningen används till inkomstskatter enligt förfallodagarna i ordning från den äldsta till den senaste, även till eventuell förskottsskatt.

Om du har betalat för mycket används betalningarna enligt förfallodagarna till inkomstskatt, även till rater som inte har förfallit. Om alla inkomstskatter blir betalda används den överbetalda andelen till andra förfallna skatter, till exempel fastighetsskatt. Återstoden återbärs till bankkontot som du har angett om du inte har skulder i utsökning.

Om du har betalat kvarskattens båda rater med referensnumret för den första eller den andra raten riktas betalningarna ändå rätt. Inbetalningarna används till inkomstskatter enligt deras förfallodagar i ordning från den äldsta till den senaste.

När du betalar kvarskatt ska du alltid använda bankkonto- och referensnumret som finns antecknat på giroblanketten. RF-referensnumret skrivs i sin helhet, inklusive bokstäverna RF. Går det av någon orsak inte att mata in RF-referensen kan de fyra första tecknen utelämnas.

Om du inte kan använda referensnumret vid betalning exempelvis från en utländsk nätbank ska du anteckna hela referensnumret i meddelandefältet.

Nyckelord: