Att betala kvarskatt – personkunder

Den här anvisningen är avsedd för personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare. Här kan du läsa mer om organisationers kvarskatter.

Beskattningsbeslutet och uppgifterna för betalning visas i MinSkatt på våren 2019. Du får dem också hem per post. Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna på suomi.fi får du dock inte papperspost. Då visas beskattningsbeslutet och uppgifterna för betalning endast i MinSkatt.

När ska kvarskatten betalas?

Förfallodagarna för kvarskatt infaller mellan juli och februari. För de flesta är kvarskattens första förfallodag 1.8.2019.

Förfallodagarna är bundna till slutdatumet för beskattningen som infaller vid olika tidpunkter för olika kunder. Det påverkar slutförandet av beskattningen om du exempelvis gör ändringar i din skattedeklaration eller om din maka eller make gör ändringar i sin skattedeklaration. Förfallodagen för kvarskattens första rat är tidigast en månad efter att beskattningen har slutförts.

Om ditt kvarskattebelopp är 170 euro eller mer delas beloppet upp i två betalningsrater. Den andra ratens förfallodag infaller 2 månader efter den första ratens förfallodag.

Kontrollera dina förfallodagar i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Du kan logga in i MinSkatt exempelvis med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Du kan också betala kvarskatt före förfallodagen. Beakta dock att referensnumret för kvarskatt är ett genemsamt referensnummer för alla dina inkomstskatter. Förutom kvarskatt används referensnumret även för förskottsskatter som du betalar för exempelvis hyresinkomster eller rörelseidkares eller yrkesutövares företagsinkomster. Det belopp som du har betalat används till den inkomstskatt som förfaller först. Om du har förskottsskatt som ska betalas och förfallodagen för den infaller före förfallodagen för kvarskatten används betalningen till förskottsskatten.

Exempel: Kvarskatten är 1 000 euro och förfallodagen för den är 3.12. Utöver kvarskatten har du att betala 100 euro i förskottsskatt som förfaller till betalning 23.11. Du betalar kvarskatten på förhand 10.11. Eftersom förskottsskattens förfallodag infaller tidigare används 100 euro av beloppet du betalat till förskottsskatten. Det återstående beloppet på 900 euro används till att betala kvarskatten. Om du betalar 100 euro i förskottsskatt på förfallodagen 23.11 används denna betalning till återstoden av kvarskatten.

Du kan betala båda raterna på en gång. Båda raterna har samma referensnummer så du ska använda den, räkna ihop raterna och betala beloppet på en gång. Referensnumret är ett så kallat referensnummer för personlig inkomstskatt. Du ser numret på giroblanketterna och i MinSkatt. Beakta att referensnumret är gemensamt för alla inkomstskatter, också för eventuella förskottsskatter. Det belopp som du har betalat används till den inkomstskatt som förfaller först.

Varifrån får jag betalningsuppgifterna för kvarskatten?

Du hittar alla uppgifter som behövs för betalningen i MinSkatt – kontonumret, referensnumret, kvarskattebeloppet och förfallodagen. Samma uppgifter finns också i beskattningsbeslutet och på de bifogade giroblanketterna.

Läs anvisningen: Så här kontrollerar du kvarskattebeloppet och betalningsuppgifterna i MinSkatt

Du får giroblanketterna för kvarskatten på våren tillsammans med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Observera att om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna i suomi.fi får du inte giroblanketterna hem per post.

Om det inte finns något att korrigera eller komplettera i din skattedeklaration förblir giroblanketterna i kraft. Spara giroblanketterna för betalningen. Om din beskattning ändras skickar Skatteförvaltningen senare ett nytt beskattningsbeslut med betalningsuppgifter.

Hur ska jag betala kvarskatten?

Du kan betala kvarskatten

Läs anvisningen: Så här betalar du kvarskatt via MinSkatt

När du betalar en skatt via MinSkatt debiteras ditt konto med betalningen samma dag. Förfallodagen kan inte ändras.

Obs! När du har betalat kvarskatten visas betalningen i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

Det räknas ränta på kvarskatten

Det räknas så kallad nedsatt dröjsmålsränta på kvarskatten från 1.2.2019 till och med förfallodagen. Räntan är medräknad i beloppet som visas i MinSkatt och beskattningsbeslutet. År 2019 är den nedsatta dröjsmålsräntan 2 %. Det dras dock alltid av 20 euro från räntan (eller räntebeloppet om det understiger 20 euro).

Vanliga frågor

Om du har gjort ändringar i din skattedeklaration ska du vänta på ett nytt beskattningsbeslut med nya betalningsuppgifter. Om du eller din make gjorde ändringar i skattedeklarationen ändras förfallodagarna för kvarskatten. Även kvarskattebeloppet kan ännu ändras. Du får ett nytt beskattningsbeslut med de nya betalningsuppgifterna. Observera att du eventuellt får det nya beslutet först efter förfallodagen för den ursprungliga kvarskatten. I MinSkatt ser du om din skattedeklaration fortfarande är under behandling eller om ett nytt beskattningsbeslut redan har skapats för dig.

Om jag redan betalade kvarskatten?

Om du redan betalade kvarskatten och också gjorde ändringar i din skattedeklaration, återbärs den eventuella överflödiga andelen till dig på den skatteåterbäringsdag som anges på det nya beskattningsbeslutet, om du inte har några förskottsskatter eller andra obetalda skatter.

  • Om du har förskottsskatt som ska betalas används betalningen till den om förfallodagen för förskottsskatten infaller före förfallodagen för kvarskatten. Efter det återbärs den eventuella överflödiga andelen till dig inom cirka en vecka. Betalningen som använts till förskottsskatten beaktas inte på ditt nya beskattningsbeslut med de nya uppgifterna för betalning av kvarskatten.
  • Om förskottsskatten blir betald i sin helhet eller om du inte alls har någon förskottsskatt att betala används din betalning till dina andra obetalda skatter eller skatteskuld som är i utsökning. Efter det återbärs den eventuella överflödiga andelen till dig inom cirka en vecka. Betalningen som använts till andra obetalda skatter beaktas inte på ditt nya beskattningsbeslut med de nya uppgifterna för betalning av kvarskatten.

Om kvarskattebeloppet ökar på grund av de ändringar som du gjort och din tidigare betalning har varit för liten, får du ett nytt beskattningsbeslut och giroblanketter för betalningen. Om du har förskottsskatt som ska betalas används betalningen till den om förfallodagen för förskottsskatten infaller före förfallodagen för kvarskatten. Om förskottsskatten blir betald i sin helhet eller om du inte alls har någon förskottsskatt att betala används din betalning till dina andra obetalda skatter eller skatteskuld som är i utsökning.

Obs! Följ upp sin situation i MinSkatt.

 

Referensnumret för kvarskatt är ett gemensamt referensnummer för alla dina inkomstskatter (också för förskottsskatten och tilläggsförskottet). Det belopp som du har betalat med referensnumret används till den inkomstskatt som förfaller först till betalning.

Om du till exempel måste betala förskottsskatt 24.6 och 23.7 och förfallodagen för din kvarskatt är 1.8 används din inbetalning som du gjort med referensnumret för inkomstskatt till betalning av förskottsskatterna för juni och juli och först därefter till betalning av förskottsskatten.

Använd alltid referensnumret för personlig inkomstskatt när du betalar kvarskatt. Referensnumret och kontonumret ser du i beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Om du betalar kvarskatten via MinSkatt är referensnumret och kontonumret färdigt ifyllda.

Referensnumret för kvarskatten är en så kallad RF-referens. Skriv referensnumret i sin helhet, även bokstäverna RF. Går det av någon orsak inte att mata in RF-referensen kan de fyra första tecknen utelämnas.

Om du inte kan använda referensnumret vid betalning exempelvis från en utländsk nätbank ska du anteckna hela referensnumret i meddelandefältet.

Om du har betalat för mycket används det extra beloppet till inkomstskatter i ordning enligt förfallodag och även sådana som har förfallodag på kommande. Om alla inkomstskatter blir betalda används återstoden av betalningen till att betala andra förfallna skatter, såsom fastighetsskatt. Återstoden återbetalas till det bankkonto som du har angett om du inte har skulder i utsökning.

Från och med 2018 gottskrivs påförd förskottsskatt för personkunder i beskattningen för skatteåret och till det belopp som förskottsskatten har påförts. Detta gäller förskott som påförts under skatteåret och efter det för skatteåret i fråga.

Påförd förskottsskatt gottskrivs i beskattningen för skatteåret även om den är obetald. Obetald förskottsskatt påförs alltså inte längre på nytt att betalas som kvarskatt. För obetalda förskottsskatter beräknas och uppbärs däremot dröjsmålsränta från och med dagen efter förfallodagen till och med den dag då den betalas. År 2019 är dröjsmålsräntan 7 %. En obetald förskottsskatt kan också drivas in genom utsökning.

Betalda förskottsskatter som inte behövs till att betala skatteårets skatter gottskrivs genom att sänka förskottsskatteraterna. De förskottsskatterater som inte behövs avlyfts. Likaså avlyfts de obetalda förskottsskatterna och de dröjsmålspåföljder som hänför sig till dem om förskottsskatten inte behövs för att betala skatteårets skatt.