Skogsgåvoavdraget

Om du fått skogsegendom i gåva kan du ha rätt till skogsgåvoavdrag. Avdraget görs från kapitalinkomsten av skogsbruk i inkomstbeskattningen. Du kan yrka på avdrag för första gången för skatteår 2017.

Vilka är villkoren för avdragsrätt?

Du kan få rätt till skogsgåvoavdrag om dessa villkor uppfylls:

  • Du har fått skog som gåva 1.1.2017 eller senare.
  • Du har betalat gåvoskatt för skogsgåvan.
  • Det inte är fråga om en gemensam gåva som avses i arvs- och gåvobeskattningen.
  • På den skog du fått som gåva har inte tillämpats lättnad vid generationsväxling i enlighet med arvs- och gåvoskattelagen.
  • Den skog du fått som gåva är tillräckligt stor till arealen.

Minimiarealen bestäms enligt i vilken kommun skogen finns. Minimiarealen erhålls genom att dividera 30 000 euro med skogens hektarvärde enligt värderingslagen.

Avdragsrätt gäller också alltid om skogsmarkens areal är minst 100 hektar, även om ovan nämnda beräkningsformel skulle ge en större areal.

Du kan ta reda på vilken minimiareal som tillämpas på skogsgåvoavdrag i den kommun din skog finns i en  webbtjänst som administreras av Finlands Skogscentral (www.skogscentralen.fi).

Vem har rätt till avdrag?

Rätt till skogsgåvoavdrag har endast personer, det vill säga inte t.ex. aktiebolag eller samfällda skogar. Avdragsrätt kan också uppkomma om du får en del av en skog som gåva och utövar skogsbruk i en beskattningssammanslutning eller tillsammans med din make eller maka.

Avdragsrätten är inte begränsad till gåvogivarens anhöriga. Avdragsrätt kan även uppkomma för andra än anhöriga (dvs. personer som betalat gåvoskatt enligt skatteklass 2), och då uppkommer på motsvarande sätt en större avdragsgrund.

Ett dödsbo kan kräva skogsgåvoavdrag i den avlidnes beskattning för dödsåret men inte längre för året efter dödsåret.

Hur uppkommer en avdragsgrund?

Avdragsgrunden för skogsgåvoavdrag uppkommer utifrån den gåvoskatt du betalat. Vid beräkningen av avdragsgrunden beaktas endastskogsmark du fått som gåva och samtidigt överlåtnaimpediment.

Avdragsgrund uppkommer alltså inte av den gåvoskatt du betalat utifrån värdet på skogsbruksmaskiner, byggnader eller byggplatser för byggnader, även om du fått gåvorna med samma gåvobrev.

Rätt till avdrag kan också uppkomma utifrån gåvoskatt som du betalat i samband med ett köp av gåvonatur. Vid beräkningen av avdragsgrunden beaktas då bara den del av skogsmarken som motsvarar en gåva. För den del som ses som en affär får du dessutom rätt till skogsavdrag.

Att göra skogsgåvoavdrag

Skogsgåvoavdraget görs från nettokapitalinkomsten av skogsbruk efter företagaravdrag. Beloppet framgår av ditt beskattningsbeslut.

I fråga om makar som tillsammans utövar skogsbruk eller delägare i en beskattningssammanslutning görs avdraget från den nettokapitalinkomst av skogsbruk som fördelas på dem utifrån deras ägarandel av beskattningssammanslutningen eller det skogsbruk som makarna utövar tillsammans.

Yrka på skogsgåvoavdrag innan den beskattning som verkställs för skatteåret blir färdig. Du kan göra ett avdragsyrkande på en följeblankett till din personliga förhandsifyllda skattedeklaration. Skogsgåvoavdrag behandlas inte i skogsskattedeklarationen 2C.

Använd avdragsgrunden senast det femtonde skatteåret efter det år du fått gåvan.

Avdragets högsta och minsta belopp

Beloppet av skogsgåvoavdraget under skatteåret kan vara högs 50 procent av nettokapitalinkomsten av skogsbruk före skogsgåvoavdrag. Därtill får skogsgåvoavdraget under ett skatteår uppgå till högst195 000 euro, och summan av skogsgåvoavdraget för skatteåret och av de skogsgåvoavdrag som gjorts tidigare får inte överstiga avdragsgrunden.

Avdraget under ett skatteår ska uppgå till minst 1 500 euro.

Kapitalinkomst av skogsbruk som berättigar till skogsgåvoavdrag kan inflyta från all skog och även impediment som du äger.

Påföljder vid överlåtelse av en skogsbrukslägenhet

Om du överlåter minst tio procent av den sammanräknade arealen för skogsfastigheter eller delar av skogsfastigheter som du fått som gåva innan 15 år har förflutit från tilldelningen av gåvan ska du inkomstföra de skogsgåvoavdrag du gjort.  Det sammanlagda beloppet av skogsgåvoavdrag förhöjt med 20 procent läggs till din kapitalinkomst av skogsbruk under överlåtelseåret eller till den negativa kapitalinkomsten av skogsbruk.

Skogsgåvoavdrag som inte dragits av kan du inte dra av efter överlåtelse.

Av skogsgåvoavdraget uppkommer statsstöd

Av skogsgåvoavdraget uppkommer de minimis-baserat statsstöd. Stödet beskrivs närmare på blanketten för avdragsyrkande. Beloppet av det stöd som uppkommer av avdraget finns uträknat på ditt beskattningsbeslut.

Anteckningar

Ta reda på i dina skatteanteckningar

  • hur avdragsgrunden för skogsgåvoavdrag uppkommer (gåvoskatt som betalats för skogen, skogens avkastningsvärde och den skogsavdragsgrund som beräknat utifrån dem)

  • kapitalinkomsten av skogsbruk som ligger till grund för det avdrag som görs för varje skatteår

  • beloppet av skogsgåvoavdraget för skatteåret och beloppet av outnyttjad avdragsgrund efter skogsgåvoavdraget.