Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Elavdrag – du kan få avdrag för höga elenergikostnader

Du kan få ett elavdrag i skattedeklarationen för 2023 om elräkningarna i din stadigvarande bostad har varit stora. Avdraget beviljas endast för januari–april 2023. Det är fråga om ett tillfälligt avdrag på grund av höga elpriser.

Hur stort är avdraget?

Du kan få elavdrag om de totala kostnaderna för elenergin var över 2 000 euro för fyra månader. Elavdraget är 60 procent av de elenergikostnader för januari–april 2023 som översteg 2 000 euro.

Beräkna avdragsbeloppet med räknaren

 • Avdraget är högst 2 400 euro per stadigvarande bostad. Avdraget är alltså inte personligt utan det räknas per elförbrukningsplats. Till exempel makar som bor i samma bostad kan få sammanlagt högst 2 400 euro i avdrag.
 • Om du samtidigt har använt fler än en stadigvarande bostad beviljas avdraget endast för en bostad, det vill säga den huvudsakliga bostaden. Avdrag beviljas inte för elenergikostnaderna för en fritidsbostad.
 • Du får maximiavdraget om elenergikostnaderna för 4 månader var minst 6 000 euro.
 • Elavdraget och de övriga hushållsavdragen har en gemensam självrisk på 100 euro. Om du inte har andra hushållsavdrag dras självrisken av från elavdraget. Elavdraget påverkar inte hushållsavdragets maximibelopp eller de arbeten som berättigar till hushållsavdrag.
 • Du kan dela elavdraget med den person som du bor med om ni båda har betalat elkostnader.

Exempel. Elenergiräkningarna för din stadigvarande bostad var sammanlagt 3 000 euro för den el som förbrukades under januari–april 2023. Elavdraget beräknas utifrån det elenergipris inklusive moms som överskrider gränsen på 2 000 euro, i det här fallet alltså utifrån 1 000 euro. Avdraget är 60 % x 1 000 euro = 600 euro. 
Om du inte ansöker om något annat hushållsavdrag dras självrisken på 100 euro av från beloppet 600 euro. Du får 500 euro i elavdrag.

Exempel. Du bodde stadigvarande med din sambo i ett egnahemshus som hen äger. Elenergiräkningarna för huset var totalt 3 000 euro i januari–april 2023. Om ni delar på elenergiräkningarnas kostnader ska båda ansöka om avdrag för sina egna andelar.
Avdraget beviljas för de elenergikostnader som överstiger 2 000 euro, dvs. för 1 000 euro. Om ni delar sinsemellan jämnt på elräkningarna och avdraget har ni båda 500 euro i avdragbara kostnader. Avdraget är 60 procent av detta belopp, det vill säga 60 % x 500 euro = 300 euro för vardera.
Självrisken är personlig. Först dras det alltså av 100 euro i självrisk per person om ni inte har andra hushållsavdrag. Efter självrisken får ni båda 200 euro i avdrag.

Gör så här när du ansöker om elavdrag

1

Kontrollera din elräkning

Räkna ihop 4 månaders elenergikostnader för tiden 1.1–30.4.2023. Betalningstidpunkten är inte av betydelse, bara den infaller år 2023.  

Räkna in i kostnaderna priset på elenergi inklusive moms och grundavgiften för elenergi. Det går inte att få avdrag för elöverföring varför du inte ska lägga till elöverföringens grundavgift eller andra elöverföringskostnader i beloppet. Utred vid behov med ditt elbolag vad de olika avgifterna i din räkning innebär.

Obs! Avdraget beräknas utifrån den el som förbrukats under januari–april. Lägg inte till elräkningen för december i kostnaderna även om betalningsdagen infaller i januari. Å andra sidan kan du räkna räkningen för april in i kostnaderna även om betalningsdagen infaller i maj. 

Du kan få elavdrag om de totala kostnaderna för elenergin är mer än 2 000 euro för fyra månader.

2

Kontrollera och komplettera den förhandsifyllda skattedeklaration

Om du har gjort en skattekortsändring under 2023 och ansökt om elavdrag visas avdraget i den förhandsifyllda skattedeklarationen som du får på våren 2024. Kontrollera och korrigera skattedeklarationen vid behov.

Om du inte har angett avdraget för skattekortet ska du lägga till avdraget i skattedeklarationen. Avdraget beaktas i ditt beskattningsbeslut som skickas till dig före utgången av oktober.

Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper, i anvisningen ska du välja punkten Hushållsavdrag.

Räcker dina skatter till elavdraget?

Elavdraget dras av direkt från skatterna. Ibland kan elavdraget vara större än skattebeloppet. Om dina skatter inte är tillräckliga för att göra elavdraget, drar Skatteförvaltningen av den oavdragna andelen från din makes eller makas skatter. Du kan uppskatta beloppet av dina skatter med skatteprocenträknaren.

Se exempelbilden på skatteprocentsräknarens resultat.

Du ser också beloppet av dina skatter i beskattningsbeslutet som du får på våren 2024 tillsammans med den förhandsifyllda skattedeklarationen eller senare när du har kompletterat din skattedeklaration.

Vi kan inte fastställa några exakta gränser eftersom inkomstgränsen påverkas av till exempel om du får lön, pension eller förmånsinkomster; i vilken kommun du bor, hur gammal du är, om du betalar kyrkoskatt och vilka avdrag du har i din beskattning. Dessutom kan du ha kapitalinkomster som du ska betala skatt på.

Här ges alltså endast riktgivande gränser. Uppskatta ditt skattebelopp exempelvis med hjälp av skatteprocenträknaren.

Löntagare

 • I genomsnitt börjar skatt tas ut till exempel
  • i Helsingfors, då löneinkomsterna överstiger ca 18 600 euro
  • i S:t Michel, då löneinkomsterna överstiger ca 16 900 euro
 • Det är möjligt att få ett fullt elavdrag när elenergikostnaderna överskrider 6 000 euro och löneinkomsterna är i genomsnitt
  • ca 28 320 euro i Helsingfors
  • ca 26 700 euro i Jyväskylä
  • ca 25 400 euro i S:t Michel

Pensionär

 • Skatt börjar tas ut om pensionen överstiger 12 882 euro i det finländska fastlandet. På Åland är gränsen 10 360 euro.
 • Det är möjligt att få ett fullt elavdrag när elenergikostnaderna överskrider 6 000 euro och pensionsinkomsterna är i genomsnitt
  • 19 180 euro i Helsingfors
  • 18 500 euro i Jyväskylä
  • 18 050 euro i S:t Michel

Se fler exempel på skattebelopp på olika inkomstnivåer

Har du fått elstöd eller utkomststöd för elkostnader av FPA?

Om det inte har funnits tillräckligt mycket skatter för att få elavdraget har du kunnat ansöka om det elstöd som beviljats av FPA under år 2023. Läs mer om elstödet på FPA:s webbplats.

Observera att elavdraget inte beviljas om du på basis av samma kostnader har fått FPA:s elstöd eller utkomststöd på basis av elkostnader. Det samma gäller övriga direkta understöd från statens eller något annat offentligt samfunds medel. Skatteförvaltningen får uppgifterna om elstödsmottagarna från FPA.

Den retroaktivt betalda elpriskompensationen påverkar inte elavdraget

Den retroaktivt betalda elpriskompensationen kompletterar det elavdrag som beviljas av Skatteförvaltningen och det elstöd som FPA betalar.

FPA eller Skatteförvaltningen ansvarar inte för beviljandet av elpriskompensationen utan elbolagen har dragit av summan automatiskt direkt från elräkningen. 

Den retroaktivt betalda elpriskompensationen påverkar inte beloppet av Skatteförvaltningens elavdrag. Även om du har fått elpriskompensation av elbolaget kan du ändå få elavdraget till fullt belopp. Vid beräkningen av elavdraget dras alltså elpriskompensationen inte av från elenergipriset.

Läs mer: Lagarna om retroaktiv elpriskompensation och om förlängning av betalningstiderna för elräkningar träder i kraft nästa vecka

Det går inte att få elavdrag för kostnaderna för jordbruk eller näringsverksamhet

Om du har en gemensam elmätare för hemmet och lokalerna för jordbruk eller näringsverksamhet ska du dela elenenergikostnaderna mellan dessa. Dra av jordbrukets andel av elen från dina jordbruksinkomster och näringsverksamhetens andel från dina inkomster av näringsverksamhet. Du kan få elavdrag för övriga elenergikostnader på normalt sätt.

Samma gäller också förvärvsverksamhet: om du exempelvis hyr ut en del av ditt hem kan du inte dra av samma elkostnader både från hyresinkomster och som elavdrag.

Vanliga frågor

Se vanliga frågor om elavdrag.

Sidan har senast uppdaterats 4.1.2024