Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Avdrag från kapitalinkomsterna

Du har rätt att från dina kapitalinkomster dra av de utgifter som du har haft för att förvärva eller bibehålla inkomsterna.

Utgifter, räntor och lån

Du kan från kapitalinkomsterna dra av utgifterna för förvaltningen och förvaringen av värdepapper och placeringsfondandelar. Vi får i regel uppgifterna om förvaltningsutgifterna från banker, andra värdepappersförvarare och fondbolag både i Finland och utomlands.

Självrisken för utgifterna för förvaltning och förvaring av värdepapper är 50 euro. Ange utgifterna utan att dra av självriskandelen.

Sådana utgifter för förvärvande av inkomster som kan dras av från kapitalinkomsterna kan vara till exempel

  • telefonkostnader
  • kostnader för datorer och dataförbindelser (t.ex. för bredband)
  • kostnader för inköp av facklitteratur

Utgifterna ska hänföra sig till inkomstförvärvet, t.ex. till investeringsverksamhet.

När går det att dra av avdraget för arbetsrum från kapitalinkomster?

Om du arbetar hemma för att förvärva kapitalinkomster kan du också ansöka om avdrag för arbetsrum från kapitalinkomsterna.

  • Om du arbetar hemma hela tiden och på heltid för att förvärva kapitalinkomster kan du ansöka om 940 euro i schablonmässigt avdrag för arbetsrum.
  • Om du arbetar hemma sporadiskt för att förvärva kapitalinkomster kan du ansöka om 235 euro i schablonmässigt avdrag för arbetsrum. Till exempel endast passivt aktieinnehav är inte sådant arbete hemma utifrån vilket du har rätt till avdrag för arbetsrum.

Observera! det sammanlagda beloppet av det schablonmässiga avdraget för arbetsrum från olika inkomster kan vara högst 940 euro (år 2023) i kalenderåret.

Exempel 1. Olof är löntagare och förvärvsarbetar på heltid. Han följer aktivt näringslivet och utvecklingen av börskurser. Han har endast några enstaka aktieköp eller aktieförsäljningar per månad. Därtill äger han sedan länge aktier av vilka han får dividendinkomster årligen.

Olofs investeringsverksamhet är till sin karaktär långvarigt och passivt aktieinnehav. Värdepappershandeln som han bedriver under året som bisyssla är småskalig. Olofs arbete hemma för att förvärva kapitalinkomster så obetydligt att han inte kan ansöka om ett schablonmässigt avdrag för arbetsrum för att dras av från kapitalinkomsterna.

Exempel 2. Saga äger två bostadslägenheter. Hon bor i den ena lägenheten och hyr ut den andra kortfristigt till resenärer via en internetplattform. Nya hyresgäster kommer och går flera gånger per månad.

Saga arbetar hemma flera gånger i veckan med arbeten som anknyter till uthyrningen av bostaden. Hon kan ansöka om 235 euro i schablonmässigt avdrag för arbetsrum från sina kapitalinkomster, eftersom hon arbetar hemma kontinuerligt men dock inte på heltid eller deltid.

Exempel 3: Sam har ett avlönat arbete och arbetar mer än 50 procent av sin arbetstid hemma på distans. Han får 940 euro i schablonmässigt avdrag för arbetsrum från löneinkomsterna. Utöver detta kan Sam inte längre dra av avdrag för arbetsrum från sina kapitalinkomster.

Hur mycket kan jag dra av?

Premier för frivillig pensionsförsäkring och långsiktigt sparande, dvs. LS-avtal, får dras av till ett belopp på högst 5 000 euro per år.

Varifrån görs avdraget?

Premierna dras av från kapitalinkomsterna under betalningsåret.

Om du inte har kapitalinkomster eller kapitalinkomsterna inte räcker till för att göra avdrag kan du göra avdraget i form av en så kallad särskild underskottsgottgörelse från skatter på förvärvsinkomster. Den särskilda underskottsgottgörelsen är 30 procent.

Om du inte har tillräckligt med skatt på förvärvsinkomsterna gör Skatteförvaltningen avdraget automatiskt från din makes eller makas beskattning. Om inte ens makens skatter räcker till förblir premien till dessa delar slutgiltigt oavdragen.

Förlust fastställs inte på grund av premier för pensionsförsäkringar och LS–avtal.

Vem kan göra avdraget?

Endast den försäkrade kan dra av premierna i sin beskattning. Även om din make eller maka skulle ha betalat din försäkringspremie kan hen inte dra av den i sin beskattning.

Mer information

Information om att dra av premier för en frivillig pensionsförsäkring i beskattningen

Detaljerade anvisningar om beskattningen av premier för frivilliga pensionsförsäkringar och LS-avtal

Hur mycket kan jag dra av?

Från och med 2023 kan du inte längre dra av räntor på bostadslån i beskattningen. Räntor på studielån kan inte heller dras av.

Räntor på skuld för förvärvande av inkomst kan dras av i sin helhet. Skuld för förvärvande av inkomst betyder att skulden har tagits för förvärvande av skattepliktig inkomst. Du har exempelvis tagit ett lån för att köpa en placeringsbostad av vilken du får hyresinkomster eller aktier för att få dividendinkomster.

När beviljas jag avdrag?

Åren 2023 och 2024 kan du dra av räntorna på lån i beskattningen endast om det är fråga om skuld för förvärv av inkomst. Kontrollera att lånets användningsändamål har antecknats rätt i skattedeklarationen och skattekortsuppgifterna. Korrigera uppgiften om användningsändamålet vid behov.

Varifrån görs avdraget?

Räntorna på skuld för förvärvande av inkomst dras i första hand av från kapitalinkomsterna, till exempel hyresinkomsterna eller överlåtelsevinsterna. Återbetalningarna av lånekapitalet är inte en avdragbar utgift i beskattningen.

Om du inte har kapitalinkomster eller tillräckligt med kapitalinkomster för att göra avdraget beviljas du ett avdrag i form av en så kallad underskottsgottgörelse från skatter på förvärvsinkomster. Underskottsgottgörelsen är 30 procent av räntebeloppet. Underskottsgottgörelsen är högst 1 400 euro. Den kan dock höjas med en eventuell barnförhöjning som är 400 euro för ett minderårigt barn och 800 euro för två eller flera minderåriga barn.

Mer information

Du kan från dina kapitalinkomster dra av amorteringarna av ett delägarlån som beskattats som kapitalinkomst.

Avdragen ska dras av inom 5 år från det året då du har tagit lånet. Om det inte finns tillräckligt med beskattningsbara kapitalinkomster, dras avdraget av i form av en så kallad underskottsgottgörelse från skatterna på förvärvsinkomster.

Läs mer om delägarlån som räknas som kapitalinkomst.

Med eftermarknadsgottgörelse avses en gottgörelse som har upplupit av masskuldebrevslån och som motsvarar ränta. Eftermarknadsgottgörelsen uppkommer under tiden mellan räntebetalningsdagen och dagen för överlåtelsen av masskuldebrevslånet. Gottgörelsen fås eller betalas i samband med överlåtelse av masskuldebrevet.

I samband med köp av masskuldebrevslån kan köparen betala eftermarknadsgottgörelse till säljaren. Eftermarknadsgottgörelsen utgör då för köparen utgifter för förvärvande av inkomst, och köparen kan dra av den i sin egen beskattning.

Förluster

Förlust som har fastställts i beskattningen dras alltid av från inkomsten inom samma inkomstslag. Förlust av förvärvsinkomst kan inte dras av från kapitalinkomsterna och förlust av kapitalinkomst får inte dras av från förvärvsinkomsterna.

Förlusterna ska dessutom alltid dras av från resultatet av den förvärvskälla där de uppkommit. Detta betyder att exempelvis en förlust som har uppkommit i näringsverksamheten inte kan dras av från jordbruksinkomsten och en förlust som har uppkommit inom jordbruket inte får dras av från inkomsten av näringsverksamhet.

Förluster från försäljning av egendom eller annan överlåtelse dras av från alla kapitalinkomster.

Om du inte alls har kapitalinkomster eller om summan av dina kapitalinkomster är mindre än de försäljningsförluster som ska dras av, kan avdraget göras under de följande fem åren. På basis av försäljningsförlust kan du inte få underskottsgottgörelse i beskattningen av förvärvsinkomster.

Små försäljningsförluster kan inte dras av. Avdraget beviljas inte om de sammanlagda anskaffningsutgifterna för den egendom som överlåtits under skatteåret uppgår till högst 1 000 euro.

Deklarera försäljningsförlusten i MinSkatt eller på blankett 9 (Överlåtelsevinst eller -förlust)

Läs mer om avdraget för överlåtelseförlust.

Du kan yrka på att den förlust som uppkommit av näringsverksamhet och jordbruk helt eller delvis ska dras av från de kapitalinkomster som du har förvärvat under samma år. Du ska yrka på avdraget innan beskattningen för skatteåret i fråga slutförs.

Om du exempelvis är en delägare i en jordbrukssammanslutning och du från dina kapitalinkomster vill dra av en förlust som uppkommit av sammanslutningens jordbruk eller en förlust av nedläggningen av sammanslutningens jordbruk, ska du i din personliga skattedeklaration anteckna det förlustbelopp som ska dras av.

Det uppstår ett underskott om avdragen från kapitalinkomsterna är större än kapitalinkomsterna.

Om skatterna på förvärvsinkomsterna inte räcker till för att dra av underskottet, dvs. för underskottsgottgörelsen, fastställs en förlust i kapitalinkomstslaget i beskattningen. Förlusten avdras från kapitalinkomsterna under de 10 därpå följande skatteåren allteftersom kapitalinkomster uppkommer.

Sidan har senast uppdaterats 19.2.2024