Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anställningsförmåner

En anställningsförmån (naturaförmån) som beviljas av arbetsgivaren beskattas som löneinkomst. Förmånens värde läggs till mottagarens löneinkomst. Skatteförvaltningen beslutar årligen om de olika anställningsförmånernas värden.

Om det för någon anställningsförmån inte har fastställts ett beskattningsvärde, används förmånens gängse värde i beskattningen. På detta sätt kan man gå till väga i situationer där det gängse värdet är lägre än det värde på naturaförmånen som fastställts av Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen fastställer årligen värdet av följande anställningsförmåner:

 • bostadsförmån
 • bostadsförmån, inklusive el
 • garageförmån
 • kostförmån
 • bilförmån
 • telefonförmån.

Beräkningen av naturaförmåner hittar du på sidan 

Bostadsförmån

Om en bostad ställs till ditt förfogande på basis av ett anställnings- eller tjänsteförhållande eller om bostaden ingår i lönen, utgör detta en skattepliktig bostadsförmån. Bostadens värde påverkas av bostadens ålder, ombyggnader och areal. Dessutom är beskattningsvärdet för bostäder inom huvudstadsregionen högre än för bostäder på annat håll i Finland.

För bostadsförmånen fastställer Skatteförvaltningen ett månadsspecifikt och kvadratmeterspecifikt värde som läggs till grundvärdet. Bostadsförmånens beskattningsvärde kan inte överskrida detta, men i vissa fall kan värdet sänkas. Detta är möjligt exempelvis då det är fråga om en gårdskarlsbostad eller en bostad som också används som representationslokal.

Garageförmån

Om arbetsgivaren ställer ett garage eller en parkeringsplats i anslutning till eller i närheten av bostaden till ditt förfogande, är det fråga om en skattepliktig garageförmån. Däremot är en garageplats som ställs till förfogande på arbetsplatsen under arbetstid inte en skattepliktig förmån.

Kostförmån

Kostförmånens värde bestäms enligt om det är fråga om

 • sedvanlig arbetsplatsmåltid
 • anstaltsmåltid
 • förmån i anslutning till övervakning av måltid
 • kostförmån för hotell-, restaurang- eller flygpersonal
 • lunchkupong eller annat motsvarande.

Bilförmån

Om du eller din familj har använt arbetsgivarens person- eller skåpbil för privat körning anses detta utgöra bilförmån. Privata körningar omfattar även resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Bilförmånen kan vara fri bilförmån eller bruksförmån av bil. Det är fråga om fri bilförmån då arbetsgivaren betalar alla kostnader som orsakas av bilen. I fallet med bruksförmån betalar du själv åtminstone bränslekostnaderna. Bilförmånens värde är i allmänhet ett fast månadsbelopp. Även kilometervärde kan tillämpas, men då ska en körjournal föras över de privata körningarna. Kilometrarna beräknas utifrån journalen.

Bilförmånens värde påverkas av bilens inköpspris, året för ibruktagandet samt extrautrustningen. I vissa situationer kan ändringar göras i ett schablonmässigt beräknat värde för bilförmånen. Ändringar kan vara motiverade exempelvis då arbetsresorna under kalenderåret uppgått till 30 000 kilometer eller om de privata körningarna i körjournalanteckningarna är ringa.

Bilförmånsräknare

Telefonförmån

Om du på fritiden använder en telefon för privata samtal som arbetsgivaren också betalar, får du en skattepliktig telefonförmån av arbetstagaren. I skatteförvaltningens beslut om naturaförmåner fastställs vilka kostnader telefonförmånen täcker. Användning av en mobiltelefon som betalningsmedel ingår inte i telefonförmånen, utan denna beskattas separat. Däremot är privat användning av en dataförbindelse skattefri.

Personalbiljett

En personalbiljett är skattefri upp till ett värde på 3 400 euro. 

Cykelförmån 

Cykelförmånen är skattefri upp till 1 200 euro om året. Dess värde upp till 1 200 euro inräknas i det sammanlagda skattefria maximibeloppet på 3 400 euro av personalbiljetten och cykelförmånen.

Motions- och kulturförmåner

Arbetsgivaren kan erbjuda varje arbetstagare en skattefri motions- och kulturförmån. Förmånen kan ges i form av sedlar eller andra betalmedel till ett värde på högst 400 euro per år. På den här förmånen behöver arbetstagaren inte betala skatt och arbetsgivaren kan dra av beloppet i beskattningen.

Kulturförmånen kan använda även för virtuella evenemang. Med motionsförmånen har det varit möjligt redan tidigare. Med kulturförmånen går det att också betala inträdesbiljetter till vissa mässor.

Mer information i den detaljerade skatteanvisningen Personalförmånerna i beskattningen i punkt 3.6

Övriga anställningsförmåner

Om anställningsförmånens värde inte har fastställts i Skatteförvaltningens beslut, anses det gängse värdet vara förmånens värde. Dessa förmåner omfattar exempelvis hemvårdsförmåner, båtförmåner och bonusresor. Hemvårdsförmånen utgör ett undantag då arbetsgivaren betalar en sköterska för att ta hand om ett sjukt barn under högst fyra dagar. Om denna typ av tillfällig vård ordnas av arbetsgivaren, är den skattefri för arbetstagaren.

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2022