Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Studier i Finland

Om du är en utländsk student eller praktikant beskattar Finland i regel inte de inkomster som du får utanför Finland. Orsaken till detta är skatteavtalen mellan Finland och övriga länder. Om du däremot har inkomster från en finländsk arbetsgivare, beskattas inkomsterna i Finland.

Om du har kommit till Finland för att studera kan du inte få finländskt studiestöd. Det är möjligt att få studiestöd endast om du vistas i Finland av andra skäl än studier. Studiepenningen är skattepliktig. Det finns mer information om studiestöd och villkoren för det på FPA:s webbplats .

Om du arbetar i Finland ska du kontakta skattebyrån och ansöka om ett skattekort. Ta med ditt pass och studiekort eller ett studieintyg. Utifrån ditt studieintyg kan skattebyrån reda ut om du får skattelättnader med anledning av dina studier. Ge skattekortet till din arbetsgivare. Förutom den skatteprocent som har antecknats i skattekortet kan din finländska arbetsgivare även ta ut socialskyddsavgifter på din lön.

Om du vistas högst 6 månader i Finland betalar du källskatt

Om du vistas tillfälligt i Finland är du begränsat skattskyldig i Finland. En källskatt på 35 procent kommer att tas ut på din lön. Du kan ansöka om ett källskattekort som kommer att omfatta en anteckning om källskatteavdrag. Avdraget är 510 euro i månaden eller 17 euro per dag. Om du t.ex. har ett månadslångt anställningsförhållande och din lön är 1 000 euro, tar din finländska arbetsgivare ut en källskatt på den lön som först har varit föremål för källskatteavdrag. Skattebeloppet är 35 % x (1 000 € - 510 €) = 171,50 €. Källskatten är den slutliga skatten, och därför är det inte nödvändigt att lämna in någon skattedeklaration i Finland.

Du får ett intyg över din inkomst och den uttagna källskatten av din arbetsgivare. Spara intyget, eftersom du kan behöva det i ditt hemland för att undanröja dubbelbeskattning.

Du kan också begära progressiv beskattning

Du kan yrka på att din inkomst ska beskattas progressivt (på samma sätt som för personer som vistas över sex månader i Finland) i stället för genom källbeskattning. För progressiv beskattning ska du hos Skatteförvaltningen ansöka om ett skattekort för begränsat skattskyldiga. Ange i ansökan alla dina förvärvsinkomster i Finland, förvärvsinkomster som beskattas i din hemviststat samt avdragen på inkomsterna. I Finland betalar du skatt endast på de inkomster du intjänat i Finland, men de skattepliktiga intäkter du intjänat i hemviststaten kan höja skatten på dina finska inkomster.

Om du beskattas progressivt får du på våren efter arbetsåret en förhandsifylld skattedeklaration från Skatteförvaltningen i Finland. Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om det inte finns några fel eller brister i din förhandsifyllda skattedeklaration, behöver du inte returnera den. Du kan komplettera och korrigera uppgifter i din skattedeklaration i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Så här kontrollerar du skattedeklarationen

Så här deklarerar du.

Finland beskattar vanligen inte utländska studerande eller praktikanter för sådan inkomst som de har erhållit utanför Finland

Finland har ingått avtal om undanröjande av dubbelbeskattning med ca 70 stater. Enligt avtalen beskattas i Finland inte t.ex. ett stipendium som beviljats en utländsk praktikant av hemviststaten eller fickpeng som erhållits av EU.

Däremot inskränker de flesta skatteavtalen inte rätten att beskatta inkomst utbetald av en finsk arbetsgivare. Ett undantag kan uppkomma, då arbetet som utförs i Finland ansluter sig till personens studier i hemviststaten.  Då kan man göra följande avdrag med stöd av skatteavtal, om dessa avdrag antecknats på skattekortet eller källskattekortet:

Korea: Lönen är skattefri upp till 510 € i månaden för praktikanter i teknisk eller affärsbransch som vistas i Finland högst 5 år.
Belgien, Bulgarien, Bosnien och Hercegovina,Grekland, Indonesien, Kosovo, Kroatien, Luxemburg, Serbien, Montenegro, Tanzania, Thailand, Ungern: Lönen är skattefri upp till 510 € per månad, om vistelsen i Finland inte överstiger 183 dagar under ett kalenderår.
Argentina, Barbados, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Georgien, Indien, Israel, Nederländerna, Pakistan, Rumänien, Ryssland, Sri Lanka, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Vietnam, Österrike: Lönen är skattefri upp till 510 € per månad, om den oavbrutna vistelsen i Finland inte överstiger 183 dagar (är inte bundet till kalenderåret)
Egypten: Lönen är skattefri för studenter samt för praktikanter inom handel (Egypten: också industri). Lönen från annat arbete är skattefri upp till 510 € per månad.
Frankrike: Lönen är skattefri upp till 510 € per månad oberoende av vistelsetiden.Arbetet behöver inte ha någon anknytning till studierna.
Zambia: Lönen är skattefri upp till 510 € per månad, om vistelsen i Finland inte överstiger 365 dagar inom en tid på 2 år.
Portugal, Storbritannien (31.12.2018): Lönen är skattefri för praktikanter inom handel, industri eller jord- och skogsbruk. Om arbetet inte ansluter sig till studierna, är skattefritt 510 € per månad.
Japan: Lönen är skattefri om den inte överstiger 2000 USD under ett kalenderår.
Malaysia: Lönen är skattefri om den inte överstiger 2500 USD under ett kalenderår.
Filippinerna: Lönen är skattefri om den inte överstiger 1009,13 € under ett kalenderår.
Färöarna, Island: Skattefritt upp till 20 000 SEK under ett kalenderår.
Sri Lanka: Skattefritt 1681,88 € under ett kalenderår.

Om du vistas i Finland i över 6 månader

Om du vistas i Finland över sex månader är du allmänt skattskyldig i Finland. Din skatteprocent fastställs progressivt på basis av dina årsinkomster. Du kan uppskatta skatteprocenten med skatteprocenträknaren, men du ska ansöka om ett skattekort från Skatteförvaltningen. För detta behöver du en finländsk personbeteckning. Mer information om hur du ansöker om personbeteckning Ge skattekortet i original till din arbetsgivare.

Kom ihåg att lämna in en skattedeklaration till Finland

Du får en förhandsifylld skattedeklaration från Skatteförvaltningen i Finland på våren året efter arbetsåret. Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om det inte finns några fel eller brister i din förhandsifyllda skattedeklaration, behöver du inte returnera den. Du kan komplettera och korrigera uppgifter i din skattedeklaration i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Så här kontrollerar du skattedeklarationen

Så här deklarerar du.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2019