Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hushållsavdrag

Hushållsavdraget innebär en skattelättnad. Du får hushållsavdrag när du köper exempelvis dessa arbeten till ditt hem: städning, barnpassning, renovering av en bostad och installation av datorer. Hushållsavdrag får du också för arbete på din fritidsbostad. 

Vill du deklarera ett hushållsavdrag?

Läs anvisningarna: så här deklarerar du hushållsavdraget

Hurdant arbete ger rätt till avdrag?

Vilka är villkoren för hushållsavdrag?
Observera att du inte kan få hushållsavdrag om du till exempel har fått vissa stöd för samma arbete.

Vilka arbeten berättigar till hushållsavdrag?

Avdragsbeloppet: arbeten som betalats under 2024 och 2023

Avdragsbeloppet påverkas av vilket arbete man ansöker om hushållsavdrag för. Arbetets karaktär påverkar avdragsprocenten och maximibeloppet.

Renovering, dvs. arbete som innebär ombyggnad och underhåll av bostad 

  • Maximibeloppet för hushållsavdraget är 2 250 euro per person. Självrisken är 100 euro per år per person.
  • Hushållsavdraget beviljas endast för arbetets andel. Du får dra av 40 % av arbetets andel om du har köpt arbetet av ett företag. 
  • Om du anställde en arbetstagare får du dra av 15 % av den lön du betalat samt arbetsgivarens lönebikostnader som anknyter till lönen.

Hushålls-, omsorgs- och vårdarbete samt Avstående från oljeuppvärmning

  • Maximibeloppet av hushållsavdraget är 3 500 euro per person. Självrisken är 100 euro om året per person så som tidigare.
  • Hushållsavdraget beviljas endast för arbetets andel. Avdraget är 60 % av arbetets andel när arbetet har köpts av ett företag.
  • Om en arbetstagare anställs går det att dra av 30 % av lönen samt arbetsgivarens lönebikostnader som anknyter till lönen.

Fysioterapi eller ergoterapi som ges i hemmet

År 2024 fås hushållsavdrag också för fysioterapi och ergoterapi som ges i hemmet. En förutsättning är att vården ges av en legitimerad fysio- eller ergoterapeut. Dessutom ska företaget ha rätt att producera tjänster och vara infört i förskottsuppbördsregistret.

Du kan inte ännu yrka på avdrag för fysio- eller ergoterapi på skattedeklarationen för år 2023 men du kan ange avdraget för skattekortet för år 2024. Ange kostnaderna för fysioterapi eller ergoterapi i punkten omsorgs- och vårdarbete. Så här anger du hushållsavdraget för skattekortet eller skattedeklarationen i förväg

Obs! Du får inte hushållsavdrag exempelvis för utrustning eller resekostnader. När företagaren skickar dig en faktura för arbetet ska fakturan innehålla en specifikation. I specifikationen ser du priset på arbetet. Efter detta kan du ansöka om hushållsavdrag för priset på arbetet.

Kan jag dela avdraget med min make eller maka?

Hushållsavdraget är ett individuellt avdrag. Ni kan alltså med din make eller maka få avdrag enligt följande:

  • sammanlagt 4 500 euro per år för renoveringskostnader
  • sammanlagt 7 000 euro per år för hushållsarbete, omsorgs- och vårdarbete samt för avstående från oljeuppvärmning (för år 2024 också för fysio- och ergoterapi).

Om det finns både renoveringskostnader och hushålls-, omsorgs- och vårdarbete att dras av, kan makarna sammanlagt dra av högst 7 000 euro och av detta kan högst 4 500 euro utgöra renoveringskostnader.

Betalar båda makarna självrisken?

Om ni vill kan ni ansöka om hela avdraget i beskattningen för endast den ena maken om makarnas avdrag uppgår till sammanlagt högst 2 250 euro för renoveringskostnader eller 3 500 euro för hushållsarbete, omsorgs- och vårdarbete samt för avstående från oljeuppvärmning. Då betalar ni självrisken endast en gång.

Om maximibeloppet för en person överskrids men endast den ena av makarna ansöker om avdrag, drar Skatteförvaltningen automatiskt av den överskridande delen i beskattningen av den andra av makarna. Då betalar ni båda två självrisken på 100 euro.

Exempel: Du har med din maka eller make låtit utföra en köksrenovering. I fråga om renoveringsarbete är avdraget för en person högst 2 250 euro. Makarnas sammanlagda avdrag är högst 4 500 euro. Ni vill dela hushållsavdraget jämnt. Slutsumman på fakturan är 13 000 euro. Arbetets andel av fakturan är 6 000 euro. 

Båda deklarerar i sina egna skattedeklarationer slutsumman på fakturan och arbetets andel av den. Båda anger även i deklarationen sin egen andel av kostnaderna, det vill säga i detta fall 3 000 euro, eftersom ni har delat kostnaderna jämt. Skatteförvaltningen beräknar avdraget och drar av självriskandelen.

Om ni inte delar på avdraget och endast en av er deklarerar avdraget, överskrids maximibeloppet på avdraget. Då överför Skatteförvaltningen den överskridande andelen automatiskt till beskattningen av den andra maken eller makan.

Om dina skatter inte är tillräckliga för att göra avdraget, drar Skatteförvaltningen automatiskt av det oavdragna beloppet från din makes eller makas skatter. 

Även en sambo kan få hushållsavdraget

Även en sambo kan få avdraget. Det räcker att sambon betalat sådana kostnader som berättigar till avdrag och bor i bostaden. Möjligheten att överföra avdraget till den andra av makarna gäller dock endast sådana personer som betraktas som makar i beskattningen. Vad betyder make och maka i beskattningen?

Vanliga frågor

Du kan få hushållsavdraget per kalenderår.

Avdraget görs från skatterna för det år under vilket du har betalat företagets faktura eller lönen till arbetstagaren och lönebikostnaderna. Om du exempelvis låter göra renoveringsarbete vid årsskiftet och betalar fakturor under två olika år kan du få hushållsavdrag de båda åren. Observera att också självrisken går för båda åren.

Hushållsavdraget dras i första hand av från skatten på förvärvsinkomst och kapitalinkomst. De flesta andra avdragen görs inte direkt från skatten, utan de dras av från förvärvsinkomsterna innan skatten beräknas. Därför påverkar de inte skatten lika mycket som hushållsavdraget.

Om skatterna inte räcker till för att göra hela hushållsavdraget, kan den del som inte dragits av dock inte överföras till följande år.

När du betalar för arbetet till ett företag: Kontrollera först att företaget är förskottsuppbördsregistrerat. Se sedan på fakturan hur mycket du betalade för arbetet till företaget. Försäkra dig om att arbetets andel inkluderar momsen. Hushållsavdraget beräknas enligt det momspliktiga priset på arbetet. Om det är fråga om renoveringsarbete är hushållsavdraget 40 % av detta belopp.

Från produkten drar du dock av självrisken, det vill säga 100 euro. Resultatet du får är beloppet på ditt hushållsavdrag.

Exempel: Du beviljas maximibeloppet av hushållsavdrag, det vill säga 2 250 euro, när du betalar ett företag 5 875 euro för arbetet: 5 875 euro x 40 % – självrisken 100 euro = 2 250 euro.

Om du anställer en arbetstagare är beräkningssättet lite annorlunda: Du får dra av 15 % av den lön du betalat samt arbetsgivarens lönebikostnader. Dra även då av självrisken på 100 euro. Därefter får du det belopp som utgör hushållsavdraget. Maximibeloppet är även då 2 250 euro.

Sidan har senast uppdaterats 4.1.2024