Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Vad är en skattedeklaration och hur ser den ut?

Skattedeklarationen är en sammanställning av inkomsterna och avdragen under det föregående året. Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen varje vår i mars–april.

Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, det vill säga Suomi.fi-meddelanden, får du ett e-postmeddelande när du kan granska skattedeklarationen. Till övriga kunder skickas skattedeklarationen också hem per papperspost.

Obs. Exemplen uppdateras i Februari 2024.

Deklarationens innehåll

De flesta kunder får beskattningsbeslutet och beskattningsintyget med skattedeklarationen. Innehållet i skattedeklarationen är annorlunda om alla beskattningsuppgifter ännu inte är tillgängliga. Detta är fallet för exempelvis företagare, jordbruksidkare eller personer som har fått exempelvis hyresinkomst eller överlåtelsevinst.


Skattedeklarationens framsida

Se ett exempel på framsidan (pdf)

På framsidan av den förhandsifyllda skattedeklarationen har det antecknats

 • den utsatta dagen för skattedeklarationen
  Du ska korrigera och komplettera senast på den utsatta dagen. Om du deklarerar på papper ska blanketterna vara framme hos Skatteförvaltningen på den utsatta dagen.
 • skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och betalningsdagen
  Observera, att betalningsdagen kan flyttas om du gör ändringar i din skattedeklaration eller din maka/make gör ändringar i sin egen. Betalningsdagen kan också flyttas om Skatteförvaltningen från annat håll får in sådana tilläggsuppgifter som påverkar din beskattning. Om din beskattning fortsätter meddelar vi om detta med ett separat brev, en begäran om utredning eller ett nytt beskattningsbeslut. Uppgifterna om skatteåterbäring och kvarskatt saknas för de kunders del som inte får ett beskattningsbeslut med sin skattedeklaration (t.ex. företagare).
 • bankkonto till vilket Skatteförvaltningen betalar en eventuell skatteåterbäring.
  Kontrollera kontonumret och korrigera det vid behov i MinSkatt eller på en pappersblankett. Om Skatteförvaltningen inte har ditt kontonummer finns det en anmärkning om detta på framsidan av skattedeklarationen.

Uppgifter som utgör grunden för beskattningen

Se ett exempel på uppgifter som utgör grunden för beskattningen (pdf)

Kontrollera uppgifterna som utgör grunden för beskattningen och ange de uppgifter som saknas. Skatteåterbäring eller kvarskatt som ska betalas har beräknats på basis av dessa uppgifter. Om din skattedeklaration också har rubriken "Uppgifter som ska kompletteras” ska du lämna de uppgifter som begärs.

Alla uppgifter kan korrigeras i MinSkatt. Om du deklarerar på papper ser du den rätta blanketten i den högra kolumnen för varje uppgiftsfält.


Beskattningsbeslut 

Se ett exempel på beskattningsbeslutet (pdf)

I regel får kunderna beskattningsbeslutet med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Beskattningsbeslutet innehåller en beräkning på utfallet av din beskattning. I beskattningsbeslutet ser du även

 • det personliga slutdatumet för beskattningen
 • skatteåterbäringsbeloppet och utbetalningsdagen eller kvarskattebeloppet och förfallodagarna.

Om du gör ändringar i din förhandsifyllda skattedeklaration eller om Skatteförvaltningen från annat håll (t.ex. från arbetsgivaren) får in uppgifter som påverkar din beskattning får du ett nytt beskattningsbeslut. I beslutet får du ett nytt slutdatum för beskattningen och skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet samt betalningsdagarna. Då slutdatumet för beskattningen ändras flyttas sannolikt även utbetalningsdagen för skatteåterbäring och förfallodagarna för kvarskatter.

Vilka saker påverkas av slutdatumet för beskattningen?

Dagen då beskattningen slutförs är kundspecifik i fortsättningen. Datumet kan uppskjutas om du korrigerar din skattedeklaration, om din maka/make korrigerar sin skattedeklaration eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får in uppgifter som påverkar din beskattning. Slutdatumet för beskattningen påverkar exempelvis:

 • Utbetalningsdagen för skatteåterbäring eller förfallodagen för kvarskatt bestäms enligt slutdatumet för beskattningen.
 • Om du märker ett fel i din beskattning först efter att beskattningen slutförts ska du begära omprövning.
 • Vissa yrkanden ska framställas innan beskattningen slutförs och utifrån dessa kan inte omprövning begäras efteråt. Dessa yrkanden är bl.a. inkomstutjämning, att dela hushållsavdrag mellan makar och avdrag av premier för obligatoriska pensionsförsäkringar.

Beskattningsintyg

Beskattningsintyget har bifogats till beskattningsbeslutet. Det är bra att spara den för eventuell senare användning. Beskattningsbeslutet och beskattningsintyget finns också i MinSkatt.

Beskattningsbeslutet, beskattningsintyget och giroblanketterna för kvarskatt som skickats med den förhandsifyllda skattedeklarationen förblir i kraft, om det inte finns något att korrigera i skattedeklarationen. I så fall skickar vi inte ett nytt beskattningsbeslut eller beskattningsintyg.


Preliminär beskattningsuträkning

Om du inte får ett beskattningsbeslut med skattedeklarationen beror det på att Skatteförvaltningen ännu inte har tillgång till alla uppgifter för att verkställa beskattningen. Med den förhandsifyllda skattedeklarationen finns det i detta fall en preliminär beskattningsuträkning som har gjorts på basis av de aktuella uppgifterna.

Den preliminära beskattningsuträkningen får exempelvis de företagare och jordbruksidkare som lämnar in sin skattedeklaration för näringsverksamheten eller jordbruket samtidigt med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Du kan även få en preliminär beskattningsuträkning om du har hyresinkomster eller överlåtelsevinster eller -förluster att deklarera.

Också delägarna i en fastighetssammanslutning och i en näringssammanslutning som inte har haft någon verksamhet kan få en preliminär beskattningsuträkning. Läs mer om vad en fastighetssammanslutning är

I dessa situationer skickar vi dig ett beskattningsbeslut först efter att vi har behandlat din och din eventuella makas eller makes skattedeklaration. Kontrollera din personliga skattedeklaration och komplettera den vid behov.

Det nya beskattningsbeslutet får du före utgången av oktober.

Om näringssammanslutningen inte har haft någon verksamhet i fjol behöver sammanslutningens deklaration inte lämnas.

Om det inte har kommit in några hyresinkomster för fastigheten i fjol behöver sammanslutningens deklaration inte lämnas. Om fastigheten har hyrts ut i fjol och du inte har deklarerat hyresinkomsterna ännu ska du ange uppgifterna på blankett 7K.

Vanliga frågor

Betala kvarskatten först när du har fått beskattningsbeslutet.

En del av kunderna (exempelvis rörelseidkare, yrkesutövare och jordbruksidkare) får en preliminär beskattningsuträkning med skattedeklarationen. Beskattningsbeslutet skickas senare till dessa kunder. 

Beloppet i den preliminära beskattningsuträkningen är en uppskattning av skatteåterbäringen eller kvarskatten vid tidpunkten då skattedeklarationen skapades. Eftersom de uppgifter som påverkar beskattningen ännu kan ändras och uppgifterna i den preliminära beskattningsuträkningen inte är slutliga, kan även beloppet av skatteåterbäringen eller kvarskatten ändras. Vänta tills du får beskattningsbeslutet och betala den eventuella kvarskatten först efter det.

Om du betalar skatten innan du har fått beskattningsbeslutet, riktas betalningen inte rätt utan återbetalas till dig.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024