Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Underskottsgottgörelse - Skatteförvaltningen gör avdraget på dina vägnar

Underskottsgottgörelsen är ett avdrag som Skatteförvaltningen gör automatiskt från skatten på förvärvsinkomsterna om du har rätt till avdraget. Du kan få underskottsgottgörelse om avdragen från kapitalinkomsterna är större än dina kapitalinkomster. 

Underskott uppstår exempelvis när utgifterna som ska dras av från kapitalinkomsterna är större än inkomsterna, till exempel när renoveringskostnaderna för en hyresbostad är större än hyresinkomsterna.

En del av detta underskott av kapitalinkomsterna dras av som underskottsgottgörelse från skatterna på förvärvsinkomster, till exempel löneinkomster.

Om du får underskottsgottgörelse visas den i ditt beskattningsbeslut i punkten Avdrag från skatter och avgifter.

Hur stort är beloppet av underskottsgottgörelsen?

Gottgörelsen är 30 % av underskottet.

Man kan få högst 1 400 euro i underskottsgottgörelse per år.

Om du har minderåriga barn läggs en barnförhöjning till maximibeloppet.

 • Om du eller ni med din make tillsammans har ett minderårigt barn läggs 400 euro till maximibeloppet. Då är underskottsgottgörelsen högst 1 800 euro.
 • Om antalet minderåriga barn är två eller flera, är förhöjningen sammanlagt 800 euro. Då är underskottsgottgörelsen högst 2 200 euro.

Nej, det behöver du inte. Skatteförvaltningen beviljar automatiskt barnförhöjningen i första hand till den av makarna vars inkomstskatt till staten för förvärvsinkomster är större. 

Om ni vill att barnförhöjningen beviljas den av makarna med mindre inkomster ska ni yrka på det i samband med skattedeklarationen. Ange då i punkten ”Underskottsgottgörelse och dess barnförhöjning” för hur många barn du yrkar på förhöjning i din beskattning.

Du kan yrka på barnförhöjning

Om ni har fler barn än ett kan ni dela barnförhöjningen med din make så att ni båda får en förhöjning på 400 euro. Förhöjningen måste delas på hälften. Den kan inte delas så att den ena av makarna får exempelvis 200 euro och den andra 600 euro.

Om ni har skiljt er eller bor isär är endast den av föräldrarna berättigad till barnförhöjning som är boförälder.

Du förlorar inte avdragsrätten. Om du har make eller maka och hens underskottsgottgörelse understiger 1 400 euro överförs till dig den andel av maximibeloppet som blir oanvänd för hen (= 1 400 euro - den använda underskottsgottgörelsen).

I andra fall fastställs en förlust inom kapitalinkomstslaget som kan dras av från dina kapitalinkomster under de följande10 åren allteftersom kapitalinkomst uppstår. Kapitalinkomster är till exempel försäljningsvinster av aktier och fondandelar, dividendinkomster och hyresinkomster.

Underskottsgottgörelsen kan överföras till den andra av makarna

I beskattningen kan man till din make eller maka överföra

 • den andel av maximibeloppet av underskottsgottgörelsen som blir oanvänd i din beskattning. Skatteförvaltningen gör detta automatiskt och du behöver inte yrka på det separat.
 • en underskottsgottgörelse som inte kan dras av i din beskattning. Det här sker om du inte har skatter på förvärvsinkomster eller om skatterna inte räcker till att dra av underskottsgottgörelsen. Detta kan du yrka på i skattedeklarationen. Gör ett yrkande
  • i MinSkatt i punkten Övriga avdrag - Barnförhöjning av underskottsgottgörelsen och överföring till make eller maka
  • på blankett 50B Kapitalinkomster och avdrag från dem 
  • Markera punkten ”Underskottsgottgörelsen som inte kan dras av från mina skatter ska dras av från makens/makans skatter”. Yrkandet ska framställas senast innan din beskattning för skatteåret slutförs.
  • Om du inte yrkar på överföring av underskottsgottgörelsen till din make eller maka fastställs en sådan förlust av kapitalinkomstslaget som dras av från dina kapitalinkomster under de följande 10 åren allteftersom kapitalinkomst uppstår.

Exempel: Mats och Maj har ett gemensamt minderårigt barn. Skatten på Mats förvärvsinkomster är 15 000 euro. Mats underskott i kapitalinkomstslaget är 11 000 euro. Maj har inget underskott i kapitalinkomstslaget.

Andelen av underskottsgottgörelsen, det vill säga 30 %, av Mats underskott på 11 000 euro i kapitalinkomstslaget utgör 3 300 euro. Maximibeloppet på underskottsgottgörelsen är dock 1 400 euro. Underskottsgottgörelsen (1 400 euro) för Maj överförs till godo för Mats eftersom Maj inte har något underskott i kapitalinkomstslaget.

Även barnförhöjningen av underskottsgottgörelsen beaktas i Mats beskattning. Maximibeloppet på Mats underskottsgottgörelse blir alltså 3 200 euro (maximibeloppet på hans egen underskottsgottgörelse 1 400 euro + Majs oanvända 1 400 euro + barnförhöjning 400 euro).

Dessa 3 200 euro dras av som underskottsgottgörelse från skatten på Mats förvärvsinkomster. Skatten på Mats förvärvsinkomster blir alltså 11 800 euro (15 000 euro - 3 200 euro).

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024