Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Aktieförsäljning

Du behöver inte betala skatt på att äga aktier. Du betalar skatt på dina aktier när du säljer dem.

Samma bestämmelser gäller i regel beskattningen av aktieförsäljning oavsett om aktierna är från ett finskt eller utländskt bolag eller om köpet genomförts via ett inhemskt eller utländskt värdeandelskonto. Det påverkar inte heller beskattningen om bolaget i fråga är noterat eller onoterat.

Vinst eller förlust uppkommer av försäljning

När du säljer aktier får du i regel försäljningsvinst, det vill säga överlåtelsevinst, eller försäljningsförlust, det vill säga överlåtelseförlust. När du beräknar storleken på vinsten eller förlusten ska du från försäljningspriset dra av

det inköpspris som du betalt på aktierna och överlåtelseskatten

utgifterna för vinstens förvärvande, såsom förmedlingsarvode och leveransavgift.

Om du har fått aktierna i gåva eller arv kan du från försäljningspriset dra av det beskattningsvärde som använts vid gåvobeskattningen eller arvsbeskattningen. Läs mer om att beräkna vinsten eller förlusten i den detaljerade skatteanvisningen Beskattning av överlåtelse av värdepapper i punkt 4 Beräkning av överlåtelsevinst och -förlust.

Man kan använda den presumtiva anskaffningsutgiften i stället för inköpspriset och anskaffningsutgifterna för vinsten

När du beräknar vinst- eller förlustbeloppet kan du från försäljningspriset dra av den presumtiva anskaffningsutgiften i stället för att från priset dra av inköpspriset och utgiften för vinstens förvärvande eller beskattningsvärdet vid arvs- eller gåvobeskattningen.

  • Om du har ägt de sålda aktierna under 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 % av försäljningspriset på aktierna.
  • Om du har ägt de sålda aktierna minst 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 40 % av försäljningspriset på aktierna.

Mer information om den presumtiva anskaffningsutgiften i den detaljerade skatteanvisningen Beskattning av överlåtelse av värdepapper i punkt 4.2.2 Presumtiv anskaffningsutgift och ägartid.

Observera att om du använder den presumtiva anskaffningsutgiften får du inte längre från försäljningspriset dra av inköpspriset och utgiften för vinstens förvärvande.

Det är alltså fråga om två olika alternativ:
antingen inköpspriset + utgiften för vinstens förvärvande (eller beskattningsvärdet)
eller den presumtiva anskaffningsutgiften

Exempel: Alfred köpte 1 000 aktier i Bolag Ab 1994. Inköpspriset på aktierna var 4 mark per aktie, det vill säga sammanlagt 4 000 mark. Alfred betalade ett förmedlingsarvode på 40 mark för aktieköpet. Anskaffningspriset på aktierna är således 4 040 mark, det vill säga 679,47 euro.

Alfred säljer aktierna i fråga 2023. Försäljningspriset är 2,50 euro per aktie, det vill säga sammanlagt 2 500 euro. Försäljningskostnaderna som anses som utgifter för vinstens förvärvande är 25 euro.

Vid försäljningstidpunkten har Alfred ägt aktierna i Bolag Ab i minst 10 års tid. Alltså den presumtiva anskaffningsutgiften är 40 % av försäljningspriset, det vill säga 2 500 euro x 40 % = 1 000 euro.

Beloppet som ska dras av från försäljningspriset är alltså större enligt den presumtiva anskaffningsutgiften (1 000 €) än det sammanlagda beloppet av det faktiska inköpspriset och utgifterna för vinstens förvärvande (679,47 € + 25 € = 704,47 €). Det lönar sig alltså ur beskattningens synvinkel att beräkna försäljningsvinsten genom att dra av den presumtiva anskaffningsutgiften från försäljningspriset. I detta fall blir den beskattningsbara försäljningsvinsten mindre, det vill säga 1 500 euro (2 500 € – 1 000 €).

Om Alfred hade skaffat aktierna först år 2015 och sålt dem redan 2023 hade han ägt dem i mindre än 10 år. Då hade den presumtiva anskaffningsutgiften varit 20 % av försäljningspriset, det vill säga 2 500 euro x 20 % = 500 euro. I detta fall hade det varit beskattningsmässigt förmånligare för Alfred att använda det sammanlagda beloppet av det faktiska inköpspriset och utgifterna för vinstens förvärvande (704,47 €) i stället för den presumtiva anskaffningsutgiften (500 €). Om det faktiska inköpspriset och utgifterna för vinstens förvärvande hade dragits av från försäljningspriset hade den beskattningsbara försäljningsvinsten varit mindre: 1 795,33 euro (2 500 euro - 704,47 euro).

Försäljningsvinst är i regel skattepliktig inkomst

När du säljer aktier med vinst betalar du skatt på försäljningsvinsten enligt skattesatsen för kapitalinkomster.

Skattesats på kapitalinkomst

Skattesats för kapitalinkomst
upp till 30 000 euro 30 %
den del som överskrider 30 000 euro 34 %

Så här betalar du skatt på försäljningsvinst av aktier

Om du har sålt aktier för högst 1 000 euro sammanlagt under kalenderåret behöver du inte betala skatt på försäljningsvinsten. Till försäljningspriset på 1 000 euro räknas alla försäljningar under året, inte enbart aktieförsäljningar. Skattefria försäljningar räknas inte med.

Mer information finns i den detaljerade skatteanvisningen Helt eller delvis skattefria överlåtelsevinster i personbeskattningen i kapitel 2.

Försäljningsförlusten dras av från dina kapitalinkomster

Om försäljningen av aktierna leder till förlust för dig avdras förlusten i första hand från överlåtelsevinster och om det inte finns vinster görs avdraget från alla dina kapitalinkomster. 

Om du inte alls har kapitalinkomster eller om dina kapitalinkomster är mindre än de försäljningsförluster som ska dras av, kan avdraget göras under de följande 5 åren.

Försäljningsförluster avdras dock inte alls om inköpspriset på de aktier som du har sålt under kalenderåret sammanlagt var högst 1 000 euro.

Observera också att den försäljningsförlust som uppkommit inte påverkar beskattningen av dina förvärvsinkomster. Du kan alltså inte få underskottsgottgörelse på basis av förlusten.

Vid försäljningen av aktier på ett värdeandelskonto används FIFO-principen

Vid försäljningen av aktier på ett värdeandelskonto ska man alltid följa FIFO-principen: First In – First Out (Först in - först ut). Om du har sådana aktier i samma bolag som du köpt vid olika tidpunkter säljer du dem i samma ordning som du köpt dem - de äldsta först.

FIFO-principen är dock värdeandelskontospecifik. Om du har aktier i samma bolag i flera elektroniska aktieportföljer kan du sälja dem från den nyare portföljen tidigare än från den gamla.

Läs mer om FIFO-principen i den detaljerade skatteanvisningen Beskattning av överlåtelse av värdepapper i punkt 21 Överlåtelseordning för värdepapper.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Kontrollera att uppgifterna om försäljningen av aktier och om dividendintäkter visas rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen som du fått på våren.

Om du har sålt aktier eller andra värdepapper via en utländsk distansmäklare ska du också ange vinster och förluster av dessa köp.

Så här anger du uppgifterna om dina placeringar

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024