Punktbeskattning

Punktskatter är indirekta skatter på konsumtion eller användning av vissa produkter. Punktskatter uppbärs av statsekonomiska skäl, men även bl.a. social- och hälsopolitiska mål samt miljö- och energipolitiska mål förknippas med dem. Punktskatter uppbärs både på produkter som har tillverkats i Finland och på produkter som införs till Finland.

Punktbeskattning är produktspecifik beskattning, skattebeloppet baserar sig på mängden produkter som konsumerats eller som frisläppts för skattebelagd konsumtion. Punktskatterna är antingen harmoniserade genom direktiv eller nationella. Med harmonisering avses att produkterna är punktskattepliktiga inom hela EU och har en miniminivå. Om vissa punktskatter föreskrivs nationellt.

Harmoniserade punktskatter:

  • Tobaksskatt
  • Alkoholskatt
  • Skatt på flytande bränslen
  • Skatt på elström och vissa bränslen

Nationella punktskatter och avgifter av punktskattekaraktär:

  • Skatt på läskedrycker
  • Skatt på dryckesförpackningar
  • Avfallsskatt
  • Oljeavfallsavgift
  • Oljeskyddsavgift
  • Försörjningsberedskapsavgift

Bestämmelserna för varje ovan nämnda grupp finns i separata skattelagar. Om beskattningsförfarandet för alla skatteslag föreskrivs i punktskattelagen.

Harmoniserade punktskatter

Alkohol

Skatt på alkohol och alkoholdrycker tas ut för öl, vin, andra alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning, mellanprodukter och för etylalkohol. Som skattepliktiga produkter räknas etylalkohol och alkoholdrycker som är avsedda att förtäras och innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol samt öl som innehåller mer än 0,5 volymprocent alkohol.

Tobaksskatt

Skattepliktiga tobaksprodukter är cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och cigarrettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter. Också andra produkter som innehåller tobak samt produkter som kan jämställas med tobaksprodukter men som tillverkats av andra växter än tobaksväxten är skattepliktiga. Punktskatt tas ut nationellt också för cigarrettpapper. Från och med 1.1.2017 tas punktskatt ut också för vätskor till e-cigaretter.

Flytande bränslen

Punktskatt på flytande bränslen tas ut bl.a. för motor- och uppvärmningsbränslen, såsom motorbensin, dieselolja, lätt och tung brännolja, biobränslen, flytgas samt för flygbensin och flygpetroleum. 

Elström och vissa bränslen

Punktskatt tas ut också för elström och för vissa bränslen, t.ex. för stenkol, naturgas, bränntorv och tallolja. Skatten på elström är indelad i en lägre (II) och i en högre (I) skatteklass. Lägre skatt betalas för elström som används i industri eller vid yrkesmässig växthusodling och som mäts separat.

Nationella punktskatter och avgifter av punktskattekaraktär

Läskedrycker

Nationell punktskatt tas ut för läskedrycker. Skattepliktiga produkter är bl.a. vatten, saft samt olika koncentrat och pulver avsedda för tillverkning av drycker. Skattepliktiga är också vissa livsmedel för särskilda näringsändamål, sportdrycker, energigeler samt soja- och havredrycker.

Skatt på dryckesförpackningar

Nationell punktskatt tas ut också för alkohol- och läskedryckers detaljhandelsförpackningar. Med hjälp av skatten på dryckesförpackningar strävar man efter att styra användningen av dryckesförpackningar i en miljövänligare riktning. Förpackningar som hör till ett pantbaserat fungerande retursystem och som kan fyllas på nytt eller återvinnas som råmaterial är dock skattefria. Skatt på dryckesförpackningar i kartong tas inte ut.

Oljeavfallsavgift

För att finansiera de kostnader som förorsakas av oljeavfallsservicen uppbärs för smörjolja och smörjmedel en oljeavfallsavgift av punktskattekaraktär. Oljeavfallsavgift tas inte ut för motor- eller uppvärmningsbränslen, såvida de inte producerar oljeavfall.

Oljeskyddsavgift

Oljeskyddsavgift uppbärs för oljeskyddsavgiftsbelagd olja som importeras till eller transporteras genom Finland. Oljeskyddsavgiften betalas till oljeskyddsfonden. Oljeskyddsfonden ersätter kostnaderna för oljeskador på land och till sjöss och bekämpningen av dem då förorenaren är okänd eller oförmögen att ersätta kostnaderna.

Avfallsskatt

Avfallsskatt uppbärs för avfall som förs till avstjälpningsplats. Skattepliktigt avfall är avfall för vilket det finns en etablerad återvinnings- eller återanvändningsmetod. Skattskyldiga är huvudmännen för avstjälpningsplatserna. Sådana områden där endast jord- och berggrundsmaterial deponeras eller där avfall återvinns är inte skattepliktiga avstjälpningsplatser.

Försörjningsberedskapsavgift

I samband med punktskatter på elström, stenkol, naturgas och flytande bränslen tar man ut en försörjningsberedskapsavgift till Försörjningsberedskapscentralen. Syftet med försörjningsberedskapsavgiften är att i undantagsförhållanden trygga de ekonomiska funktioner som är oumbärliga för befolkningens utkomst, landets ekonomi och försvaret.

Skattskyldighet och uppskovsförfarande

Punktskatt betalas på produkter som tillverkas i Finland, tas emot i en annan medlemsstat eller importeras till Finland utanför unionen. Produkter som är belagda med punktskatt i ett skatteupplag kan tillverkas, bearbetas, förvaras och flyttas, mottas eller avsändas. Syftet med uppskovsförfarandet är att underlätta produkters fria rörlighet mellan medlemsstaterna. Produkter kan flyttas under ett uppskovsförfarande endast mellan tillståndshavare. Tillståndshavare är godkända upplagshavare, registrerade mottagare och registrerade avsändare. Dessutom kan en tillfälligt registrerad mottagare ta emot ett visst produktparti under ett uppskovsförfarande. Skyldigheten att betala skatt uppstår när den punktskattepliktiga produkten frisläpps för konsumtion i Finland. Frisläppande för konsumtion sker när produkterna inte längre finns i skatteupplagen.

Detaljerad information om punktbeskattningoch punktskatter finns i de Detaljerade anvisningarna.

Är din verksamhet punktskattepliktig?

Om din kommersiella verksamhet är punktskattepliktig, kan du hos Skatteförvaltningen ansöka om tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare eller skatterepresentant vid distansförsäljning.

En tillfälligt registrerad mottagare är en fysisk eller juridisk person som i sin affärsverksamhet vid en viss tidpunkt från en viss avsändare kan ta emot en viss kvantitet punktskattepliktiga produkter som förflyttas under ett uppskovsförfarande från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland. Man registrerar sig som tillfälligt registrerad mottagare i den elektroniska tjänsten Punktskattedeklaration.

Öppna tjänsten

Ytterligare information

Tillstånd relaterade till punktbeskattning