Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Punktskatt på dryckesförpackningar – när måste man betala skatt på en förpackning?

Punktskatt på dryckesförpackningar betalas av tillverkare, importörer och förpackare av alkoholdrycker och läskedrycker. Skatten betalas för detaljhandelsförpackningar för drycker, som innehåller drycker, till exempel flaskor och dryckesburkar. Med en detaljhandelsförpackning avses en förpackning på högst 5 liter.

Punktskatt på dryckesförpackningar är 51 cent per liter färdig dryck.

Punktskattepliktiga förpackningar

För en förpackning måste man betala punktskatt på dryckesförpackningar om förpackningen innehåller drycker som dricks som sådana och som som ingår i kapitel 22 i tulltariffen.

Punktskatt ska t.ex. betalas för förpackningar som innehåller

 • alkoholdrycker
 • maltdrycker
 • vatten
 • läskedrycker
 • saft eller saftdrycker
 • kaffe- eller tedrycker
 • sportdrycker
 • andra alkoholfria drycker.

Produktens nummer påverkar om punktskatt måste betalas på förpackningen. Punktskattepliktiga förpackningar kan exempelvis vara av glas, plast eller aluminium.

Punktskattefria förpackningar

Man behöver inte betala punktskatt på dryckesförpackningar om förpackningen

 • innehåller en pant och ingår i ett retursystem, och förpackningen kan återanvändas eller användas för råvaruåtervinning
 • har framställts av vätskekartong
 • fylls med dryck precis före försäljningen, och dess innehåll är avsett att drickas omedelbart efter inköpet.

När kan man få skattefrihet utgående från pant?

Man behöver inte betala punktskatt på pantförsedda dryckesförpackningar om följande villkor uppfylls:

 • retursystemet har godkänts och införts i producentregistret som upprätthålls av Birkalands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM)
 • företaget har registrerats som medlem i producentsammanslutningen
 • en enskild produkt har godkänts i retursystemet.

Åland har ett eget motsvarande producentregister.

Förhandsanmälan ska lämnas om dryckesförpackningar

En förhandsanmälan ska lämnas till Skatteförvaltningen om import av nationellt punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion i en annan EU-medlemsstat. Förhandsanmälan ska lämnas vid import eller mottagning av dryckesförpackningar som innehåller dryck.

Läs mer om förhandsanmälan

Du kan lämna in en förhandsanmälan i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Deklarera och betala skatter

Du kan deklarera och betala punktskatt på dryckesförpackningar i MinSkatt.

Så här deklarerar och betalar du punktskatten på dryckesförpackningar

Gå till MinSkatt

Du kan också lämna uppgifterna via API-gränssnittet.

Läs mer om API-gränssnittet

Du får endast i undantagsfall använda en pappersblankett.

Skattedeklarationsblankett

Småtillverkare behöver inte betala punktskatt på dryckesförpackningar

Tillverkaren eller producenten av produkter behöver inte betala punktskatt på dryckesförpackningar om den

 • är juridiskt och ekonomiskt oberoende av andra tillverkare inom samma bransch
 • under ett kalenderår frisläpper för konsumtion
  • drickfärdiga drycker till en mängd av högst 70 000 liter
  • dryckesförpackningar av vilka en enskild förpackning har en volym på högst fem liter och volymen av alla förpackningar är sammanlagt högst 70 000 liter.

Tillverkaren ska uppvisa en tillförlitlig utredning av att den är oberoende och av produktionsmängden under ett kalenderår, om Skatteförvaltningen ber om det.

En importör av produkter behöver inte heller betala punktskatt på dryckesförpackningar, om denne kan påvisa att det är fråga om produkter som tillverkas av en småtillverkare.

Småtillverkare ska registrera sig och lämna en anmälan som småtillverkare till Skatteförvaltningen 

Småtillverkare behöver inte betala punktskatt på dryckesförpackningar, men de ska registrera sig som småtillverkare och lämna en anmälan som småtillverkare till Skatteförvaltningen. För att få stödet ska kunden anmäla sig som småproducent varje år genom att lämna en anmälan före utgången av februari.

Registrera dig och lämna en anmälan som småtillverkare på MinSkatt.

Varför ska småtillverkare lämna en anmälan om stöd?

Skattefrihet för småskalig produktion är statligt stöd i enlighet med EU-lagstiftningen. Skatteförmånen betraktas dock som stöd av mindre betydelse enligt de minimis-förordningen. Totalbeloppet av stöd som olika myndigheter beviljat ett företag får inte överstiga 300 000 euro under tre på varandra följande skatteår.

Därför ska småproducenten anmäla till Skatteförvaltningen stöd som företaget fått från andra myndigheter under det innevarande skatteåret och de två föregående skatteåren.

Småtillverkaren får besked från Skatteförvaltning om det stöd som Skatteförvaltningen beviljat.

Läs mer om stöd av mindre betydelse dvs. de minimis-stöd (ANM)

Mera information

Tabell över punktskatt på dryckesförpackningar

Skattedeklarationsblankett

Suomen palautuspakkaus (Palpa) 

Punktbeskattning – hantering av inventarieskillnader

Småproducenter

Birkalands NTM-central (ely-keskus.fi)

Producentansvar 

Sidan har senast uppdaterats 30.5.2024