Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Återbäring av punktskatt på elström

Om ett företag har rätt att använda elström av skatteklass II, men skatt av skatteklass I ingått i inköpspriset på den elström som företaget köpt, fås differensen mellan skatteklasserna tillbaka som skatteåterbäring. En ansökan om återbäring ska göras till Skatteförvaltningen.

Tidigare gottgjordes differensen mellan skatteklasserna på så sätt att elleverantören anmälde den som ett avdrag i sin elskattedeklaration. Från och med den första skatteperioden för år 2021 är det inte längre möjligt att i punktbeskattningen göra avdrag, utan en separat återbäringsansökning ska alltid uppgöras rörande differensen mellan skatteklasser.

Slutanvändare av elström kan ansöka om återbäring för elström som använts efter den 01.01.2021. Endast överlåtare av elström kan ansöka om återbäring för skatt på elström som erlagts före år 2021.

Ansök om återbäring av punktskatt på elström från MinSkatt

Du kan också använda pappersblankett. Pappersblanketter kan användas om det är omöjligt att lämna uppgifterna elektroniskt exempelvis på grund av tekniska hinder.

Läs anvisningarna för ifyllande av ansökan.

Obs! Om ditt företag har permanent rätt till elskatteklass II, var i kontakt med leverantören av elström på din hemort, det vill säga i allmänhet elnätsbolaget. Elleverantören ändrar skatteklassen för ditt företag och du får skattefördelen redan i samband med faktureringen.

När ska återbäring ansökas?

Du kan ansöka om återbäring av punktskatt på elström inom tre år från utgången av det kalenderår till vilket ansökningsperioden hör. Du kan ansöka om återbäring antingen för en kalendermånads- eller kalenderårsperiod. Gör en separat ansökan för varje år eller månad. 

En skattefördel av punktskatt på elström är statsstöd – uppgifterna införs i stadsstödsregistret för punktbeskattningen

Differensen mellan skatteklasserna I och II för punktskatt på elström (det vill säga återbäring av punktskatt vilken betalas utifrån denna) är statsstöd för slutanvändaren av elström. Skatteförvaltningen antecknar stödmottagaren, det vill säga den som ansökt om återbäring, i stadsstödsregistret för punktbeskattningen. En del av statsstödsuppgifterna är offentliga. Du kan granska ditt företags stöduppgifter i MinSkatt.

Observera att statsstöd kan beviljas enbart för företag som inte har ekonomiska svårigheter enligt den allmänna gruppundantagsförordningen. Om ett företag har ekonomiska svårigheter, beviljas inte stöd och ett stöd som eventuellt redan beviljats återkrävs. 

Återbäringsgrunder och -belopp

En skattefördel av skatteklass II kan fås enbart om elström enligt skatteklassen mätts separat i förhållande till den övriga elkonsumtionen och elströmmen använts 

  • i industriell eller datorhallsverksamhet
  • för värmepumpar, elpannor och geotermiska värmeanläggningar med cirkulationsvattenpumpar
  • i yrkesmässig växthusodling.

Det är möjligt att få en lägre skatteklass för elström för datorhallar, enbart om den huvudsakliga affärsverksamheten utgörs av informationstjänster, databehandling, hosting o.d. Dessutom ska företaget för sin verksamhet ha en datorhall med en IT-effekt som överstiger 0,5 megawatt.

De värmepumpar har rätt till den lägre skatteklassen II

  • som producerar värme till fjärrvärmenät,
  • som producerar kyla till fjärrvärmenät
  • eller vars sammanlagda installerade tillförda effekt är minst 0,5 megawatt.

Till skatteklass II hör också el använd i de värmepumpar på geometriska värmeanläggningar och elpannor som producerar värme till fjärrvärmenätet.

Återbäringen utgörs av differensen mellan elskatteklasserna I–II/kilowattimme. Du kan granska de årliga skattenivåerna för olika elskattesklasser i Skatteförvaltningens anvisning Punktskatt på elström och vissa bränslen. Observera att differensen mellan skatteklasserna räknas enbart vad gäller punktskatteandelen. Till exempel momsandelen beaktas inte.

Vad är industriell produktion?

Med industriell produktion avses i praktiken sådan verksamhet som enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning (TOL 2008) hör till huvudgruppen C (industri) eller B, (gruvverksamhet och brytning). Därtill kan skatteåterbäring för industriell produktion fås för yrkesmässig växthusodling.

Industri är också sådan verksamhet som hör till gruppen 38320 (återvinning av källsorterat material) som finns under huvudgruppen E.  Kontrollera näringsgrensindelningarna på Statistikcentralens webbplats.

Definitionen av industri gäller endast skatteåterbäringar för den lägre elskatteklassen och energiintensiva företag. Definitionen gäller inte andra skattestöd.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2022