Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Deklarering och betalning av punktskatt – anvisningar för dem som deklarerar regebundet eller sporadiskt

Punktskatterna är skatter som ska betalas på eget initiativ. Tidtabellen för deklarering och betalning av punktskatt beror på om företaget är regelbundet eller sporadiskt punktskatteskyldigt.

Regelbundet skattskyldiga vid punktbeskattningen är

 • godkända upplagshavare
 • registrerade mottagare
 • skatterepresentanter
 • de som registrerat sig som punktskatteskyldiga dvs.
  • elnätsinnehavare, elproducenter och småskaliga elproducenter
  • användare av bränntorv och tallolja
  • tillverkare av biobrännolja.
  • gasnätsinnehavare och de som använder natur- eller biogas för ett skattefritt ändamål
   • De aktörer som använder naturgas eller biogas för ett skattefritt ändamål kan registrera sig som registrerade användare av gas. Också en distributionsnätsinnehavare kan registrera sig som skattskyldig och få ett skattefritt distributionsnät för gas på samma sätt som ett överföringsnät. Registreringen är dock inte obligatorisk.
  • certifierade mottagare
  • de aktörer som bedriver gruvdrift 

Regelbundet skattskyldiga behöver ett tillstånd till sin verksamhet eller de är skyldiga att registrera sig som skattskyldiga.

Tillstånd relaterade till punktbeskattning

Registreringsskyldiga

Deklarations- och betalningsanvisningar för regelbundet skattskyldiga

Ett företag har alltid inte sådan regelbunden verksamhet att det borde registrera sig som punktskatteskyldigt eller ansöka om punktskattetillstånd. Då är företaget inte regelbundet skattskyldigt i punktbeskattningen. Företaget är dock sporadiskt skattskyldigt när det till exempel för in ett enskilt parti punktskattepliktiga produkter.

Sporadiskt skattskyldiga är:

 • tillfälligt registrerade mottagare
  • Produkterna flyttas under ett punktskatteuppskov genom att använda EMCS, det vill säga systemet för flyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor.
 • distansköpare
  • En privatperson som har för avsikt att köpa på distans. Detta gäller i situationer där en privatperson beställer eller tar emot sådana produkter som frisläppts för konsumtion och som omfattas av den i EU harmoniserade punktskatten, såsom alkohol eller tobak, och arrangerar transporten själv. 
 • mottagare av produkter som omfattas av nationell punktskatt
  • Till exempel en privatperson som beställer eller tar emot läskedrycker. Med denna roll ska en förhandsanmälan också lämnas om dryckesförpackningarna.
 • distansförsäljare
  • En distansförsäljare är en säljare i en annan EU-medlemsstat som säljer punktskattepliktiga produkter till privatpersoner i Finland och ordnar transporten av produkterna till Finland. Distansförsäljaren kan leverera produkterna antingen själv eller köpa tjänsten av en speditionsfirma eller ett transportbolag.
  •  
 • tillfälligt certifierade mottagare
  • Flyttningen av redan beskattade produkter, alltså produkter som frisläppts för konsumtion, görs genom att använda EMCS (systemet för flyttning och kontroll av punktskattepliktiga produkter).
 • tillfälligt certifierade avsändare
  • lämnar inte en skattedeklaration

Anvisningar till sporadiskt skattskyldiga om att deklarera och betala

Att deklarera och betala punktskatt i MinSkatt

Du kan deklarera och betala punktskatterna i MinSkatt

I vissa fall ska det för punktskatter redan i förväg betalas en säkerhet av engångsnatur. Säkerheten kan betalas i MinSkatt.

Kontrollera att du betalar skatterna på rätt konto

Om du betalar punktskatter i nätbanken ska du observera att skatterna ska betalas till Skatteförvaltningens konto i Danske Bank eller Nordea. Kontonumren finns exempelvis i MinSkatt.

Från och med februari betalas punktskatterna med referensnumret för skatter på eget initiativ. Du kan också betala mervärdesskatt med samma referensnummer. Referensnumret är kundspecifikt och det förblir detsamma alltid när du betalar skatter på eget initiativ.  Kontrollera din referens för skatter på eget initiativ i MinSkatt.

Så här hittar du kontonumren och referensnumren

Med hjälp av rätt referensnummer allokeras inbetalningen till skatter på eget initiativ. Du kan inte välja att du betalar just punktskatt utan inbetalningen används till alla skatter på eget initiativ från den äldsta till den senaste. Inbetalningen kan också användas till andra obetalda skatter.

Användningen av betalningar till olika skatter

Så här betalar du skatter i MinSkatt

Skattedeklarationen ska lämnas elektroniskt

Punktskattedeklarationerna ska lämnas i MinSkatt. Tjänsten handleder dig att fylla i deklarationen på rätt sätt. Du kan lämna deklarationen på en pappersblankett endast om du har en särskild orsak till det. Pappersblanketten kan användas exempelvis då det på grund av tekniska hinder är omöjligt att deklarera elektroniskt eller då en privatperson eller en utländsk uppgiftslämnare inte har tillgång till sådan teknik som behövs för att logga in eller deklarera. Orsaken behöver inte anmälas separat till Skatteförvaltningen.

Så här loggar du in i e-tjänster

För att sköta dina egna eller företagets skatteärenden måste du vara inloggad i våra e-tjänster.

Så här loggar du in i MinSkatt och andra e-tjänster

Så här ger du fullmakt för skötsel av skatteärenden

Du kan ge ett ombud fullmakt att sköta dina personliga eller ditt företags skatteärenden på dina vägnar. Obs. Om du sköter punktskatteärenden på någon annans vägnar och har fullmakten Hantering av punktskatteärenden kan du inte betala i MinSkatt utan betalningen ska skötas i nätbanken.

Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

Anmäl ändringar i och nedläggning av verksamheten

Skatteförvaltningen ska utan dröjsmål underrättas om ändringar i de anmälda tillståndsuppgifterna och om att den verksamhet som kräver registrering upphör.

Tillstånd och registreringar relaterade till punktbeskattning

Om du deklarerar eller betalar överlåtelseskatt för sent

Om punktskattedeklarationen eller betalningen blir försenad

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 15.1.2024