Punktskatten ska deklareras och betalas på eget initiativ - anvisningar för dem som deklarerar regebundet eller sporadiskt

Punktskatterna är skatter som ska betalas på eget initiativ. Tidtabellen för deklarering och betalning av punktskatt beror på om företaget är regelbundet eller sporadiskt punktskatteskyldigt.

Regelbundet skattskyldiga vid punktbeskattningen är

 • godkända upplagshavare
 • registrerade mottagare
 • skatterepresentanter
 • de som registrerat sig som punktskatteskyldiga dvs.
  • elnätsinnehavare, elproducenter och småskaliga elproducenter
  • användare av bränntorv och tallolja
  • naturgasnätsinnehavare och de som använder naturgas för skattefritt ändamål (registrerade användare av naturgas)
  • tillverkare av biobrännolja.

Regelbundet skattskyldiga behöver ett tillstånd till sin verksamhet eller de är skyldiga att registrera sig som skattskyldiga.

Också en registrerad användare av naturgas är regelbundet skattskyldig, men skyldigheten att registrera sig anknyter inte till användningen av naturgas. Tillstånd och registrering relaterade till punktbeskattning.

Deklarations- och betalningsanvisningar för regelbundet skattskyldiga

Företaget har inte alltid sådan regelbunden verksamhet att det borde registrera sig som punktskatteskyldigt eller ansöka om punktskattetillstånd. Då är företaget inte regelbundet skattskyldigt i punktbeskattningen. Företaget är dock sporadiskt skattskyldigt när det till exempel för in ett enskilt parti punktskattepliktiga produkter.

Deklarations- och betalningsanvisningar för sporadiskt skattskyldiga

Att deklarera och betala punktskatt i MinSkatt

Du kan deklarera och betala punktskatterna i MinSkatt

I vissa fall ska det för punktskatter redan i förväg betalas en säkerhet av engångsnatur. Säkerheten kan betalas i MinSkatt..

Avdrag:  Från och med skatteperioden 1/2021 kan kunden ansöka om avdrag som återbäringar i MinSkatt. Om det inte går att göra avdraget till fullt belopp i skattedeklarationen för skatteperioden 12/2020 kan skatteåterbäringen ansökas enligt det belopp som inte dragits av. Återbäring ska ansökas inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket rätten till avdrag uppkommit.

 Kontrollera att du betalar skatterna på rätt konto

Om du betalar punktskatter i nätbanken ska du observera att skatterna ska betalas till Skatteförvaltningens konto i Danske Bank eller Nordea. Kontonumren finns exempelvis i MinSkatt.

Kontrollera att du använder rätt kontonummer när du betalar skatter. Om du betalar med ett gammalt kontonummer kommer inbetalningen inte nödvändigtvis fram till Skatteförvaltningen. På skatten ackumuleras då dröjsmålsränta från och med dagen efter förfallodagen.

Från och med februari betalas punktskatterna med referensnumret för skatter på eget initiativ. Du kan också betala mervärdesskatt med samma referensnummer. Referensnumret är kundspecifikt och det förblir detsamma alltid när du betalar skatter på eget initiativ. Tidigare har det funnits olika referensnummer i varje beskattningsbeslut. Kontrollera din referens för skatter på eget initiativ i MinSkatt.

Så här hittar du referensnumret och kontonumret i MinSkatt

Med hjälp av rätt referensnummer allokeras inbetalningen till skatter på eget initiativ. Du kan inte välja att du betalar just punktskatt utan inbetalningen används till alla skatter på eget initiativ från den äldsta till den senaste. Inbetalningen kan också användas till andra obetalda skatter.

Läs mer: Användningen av betalningar till olika skatter

Skattedeklarationen ska lämnas elektroniskt

Punktskattedeklarationerna ska lämnas i MinSkatt. Tjänsten handleder dig att fylla i deklarationen på rätt sätt. Du kan lämna deklarationen på en pappersblankett endast om du har en särskild orsak till det. Pappersblanketten kan användas exempelvis då det på grund av tekniska hinder är omöjligt att deklarera elektroniskt eller då en privatperson eller en utländsk uppgiftslämnare inte har tillgång till sådan teknik som behövs för att logga in eller deklarera. Orsaken behöver inte anmälas separat till Skatteförvaltningen.

Så här loggar du in i e-tjänster

För att sköta dina egna eller företagets skatteärenden måste du vara inloggad i våra e-tjänster.

Så här loggar du in i MinSkatt och andra e-tjänster

Så här ger du fullmakt för skötsel av skatteärenden

Du kan ge ett ombud fullmakt att sköta dina personliga eller ditt företags skatteärenden på dina vägnar. Obs. Om du sköter punktskatteärenden på någon annans vägnar och har fullmakten Hantering av punktskatteärenden kan du inte betala i MinSkatt utan betalningen ska skötas i nätbanken.

Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

Anmäl ändringar i och nedläggning av verksamheten

Skatteförvaltningen ska utan dröjsmål underrättas om ändringar i de anmälda tillståndsuppgifterna och om att den verksamhet som kräver registrering upphör.

Tillstånd och registreringar relaterade till punktbeskattning

Om du deklarerar eller betalar överlåtelseskatt för sent

Om punktskattedeklarationen eller betalningen blir försenad

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 18.1.2023