Vad är punktskatt?

Punktskatter är indirekta skatter på konsumtion eller användning av vissa produkter. Punktskatter uppbärs av statsekonomiska skäl, men även bl.a. social- och hälsopolitiska mål samt miljö- och energipolitiska mål förknippas med dem. Punktskatter uppbärs både på produkter som har tillverkats i Finland och på produkter som införs till Finland.

Punktbeskattning är produktspecifik beskattning; skattebeloppet baserar sig på mängden produkter som konsumerats eller som frisläppts för skattebelagd konsumtion.

Punktskatterna är antingen harmoniserade genom direktiv eller nationella. Med harmonisering avses att produkterna är punktskattepliktiga inom hela EU och har en miniminivå. Om vissa punktskatter föreskrivs nationellt.

Punktskatter som är harmoniserade genom direktiv:

  • Punktskatt på tobak
  • Punktskatt på flytande bränslen
  • Punktskatt på elström och vissa bränslen
  • Punktskatt på stenkol, bränntorv, naturgas och tallolja

Nationella punktskatter:

  • Punktskatt på läskedrycker
  • Punktskatt på dryckesförpackningar
  • Avfallsskatt
  • Oljeskyddsavgift

Enligt regeringens proposition hör punktskatterna till skatter på eget initiativ från och med den första skatteperioden för 2021. Med skatter på eget initiativ avses skatter som Skatteförvaltningen inte separat påför, utan vars belopp betalaren själv räknar ut, deklarerar och betalar. Tidsfristerna för deklaration och betalning föreskrivs i lagen.

Läs mer

Sidan har senast uppdaterats 7.9.2020