Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Säkerheter i punktbeskattningen

En kund som vill ansöka om att bli en tillståndskund i enlighet med punktskattelagen ska ställa Skatteförvaltningen en säkerhet. Skatteförvaltningens övriga skatter omfattas inte av motsvarande förfarande för säkerheter.

Säkerhet för punktskatter

Enligt punktskattelagen ska godkända upplagshavare, registrerade mottagare, registrerade avsändare, certifierad mottagare och skatterepresentanter ställa den säkerhet som Skatteförvaltningen krävt för att trygga skattefordringarna.

Villkoren för och beloppet av säkerheten när en kund registrerar sig som certifierad mottagare

Skatteförvaltningen kräver en säkerhet av kunder som registrerar sig som certifierade mottagare. När Skatteförvaltningen prövar beloppet av säkerheten beaktas endast omfattningen av kundens (företagets) verksamhet och inte exempelvis kundens pålitlighet eller likviditet.

Säkerhetsbeloppet är punktskattedebiteringen för en månad enligt registreringsansökan. Minimibeloppet av säkerheten är 5 000 euro.

Villkoren för och beloppet av säkerheten när kunden har ett punktskattetillstånd eller söker ändring i tillståndet

Verksamhet som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare och skatterepresentant kräver ett tillstånd av Skatteförvaltningen som ska vara i kraft när verksamheten inleds och medan den pågår. Ett villkor för tillståndet är att kunden ställer den säkerhet som Skatteförvaltningen kräver.

Vid prövningen av storleken på säkerheten beaktar Skatteförvaltningen tillståndssökandens tillförlitlighet, verksamhetens omfattning och lönsamhet samt sökandens soliditet, likviditet och övriga ekonomiska förutsättningar att svara för skatterna.

När man fastställer säkerheten för punktskatter beaktar man beloppet av kundens genomsnittliga punktskatteskuld enligt kundens garantiklass. Utgångspunkten är den genomsnittliga punktskattefaktureringen under 12 veckor. Storleken på punktskattesäkerheten beror också på mängden punktskattepliktiga produkter som flyttas samt på mängden produkter som lagras i skatteupplaget. Som utgångspunkt används det genomsnittliga beloppet av skatteintresset vid skattefria flyttningar under en vecka samt 30 % av skatteupplagets genomsnittliga skatteintresse.

En säkerhet krävs endast om tillståndet gäller produkter som omfattas av den harmoniserade punktbeskattningen. Dessa produkter är exempelvis tobaksprodukter, alkohol och alkoholdrycker samt flytande bränslen. Det krävs ingen säkerhet för produkter som omfattas av den nationella punktbeskattningen även om tillståndet innehåller flyttningar inom EU.

I säkerhetklass A krävs säkerhet endast för skattefria flyttningar.

I enskilda fall kan man kräva en högre säkerhet än de ovannämnda, till exempel som förberedelse för stora säsongsvariationer eller för att säkra att skatter betalas. När tillståndet omfattar punktskatter som harmoniserats genom direktiv, krävs alltid en säkerhet på minst 5 000 euro.

Säkerhetbeloppet kan ändras om det sker en väsentlig förändring i storleken på kundens fakturering, i betalningsbeteendet, i den ekonomiska situationen eller i andra uppgifter som uppgetts vid tidpunkten för ansökan.

Behovet av säkerhet för punktskatt i de olika säkerhetsklasserna:

 

 Skatteintresse

A

B

C

D

Punktskattefakturering 12 veckor 0 % 30 % 50 % 100 %
Skattefria flyttningar          
a) flyttningar inom Finland 1 vecka 0 % 30 % 50 % 100 %
b) flyttningar inom EU 1 vecka 30 % 50 % 100 % 100 %
Skatteupplag

30 % av genomsnittlig värde

0 % 30 % 50 %

100 %

Säkerhetsklasser och tillhörande krav

Säkerhetsklass 

Självförsörjningsgrad

Tillräckliga resurser

Betalningsbeteende

A ≥ 10 % Ja Godtagbart
B 5 % - 9,9 % Ja Godtagbart
C 0 % - 4,9 % Ja Godtagbart
D negativ Nej Allvarliga eller upprepade betalningsanmärkningar

När man bedömer kundens ekonomiska situation och självförsörjningsgrad är utgångspunkten kundens bokslut. Om företaget är moderbolag i en koncern, bedöms den ekonomiska situationen utifrån moderbolagets koncernbokslut.

För att vara berättigad till lägre säkerheten får kunden inte ha allvarliga betalningsstörningar eller kreditupplysningsanteckningar. Allvarliga betalningsstörningar kan vara t.ex. konkurs-, sanerings- eller utsökningsärenden samt upprepade eller långa betalningsdröjsmål som är stora i relation till storleken på kunden eller säkerhetsbeloppet.

I säkesrhetsklasserna A, B och C ska kunden ha tillräckliga resurser i förhållande till skattebeloppet
 (=genomsnittlig punktskattefakturering under 12 veckor + genomsnittligt belopp av skatteintresset vid skattefria flyttningar under en vecka + 30 % av skatteupplagets genomsnittliga skatteintresse). Från beloppet av skatt dras av de säkerheten som kunden ställt till Skatteförvaltningen och beloppet av skatt utan säkerhet jämförs med kundens balansomslutning.

Säkerheter är tillräckliga när balansomslutningen är minst hälften av referensbeloppet utan säkerhet:

(beloppet av skatt – säkerhet) / balansomslutning ≤ 2.

I säkesrhetsklass A har kravet på tillräckliga resurser graderats enligt självförsörjningsgrad på så sätt att då självförsörjningsgraden ökar, uppfylls kravet på tillräckliga resurser med en mindre balansomslutning.

Kraven på tillräckliga resurser i de olika säkerhetsklasserna:

Säkerhetsklass

Säkerhetsklassens krav på självförsörjningsgrad

Maximalt referensbelopp utan säkerhet jämfört med balansräkningen *)

A ≥ 50 % 10
A ≥ 35 % 7
A ≥ 25 % 5
A ≥ 10 % 2
B ≥ 5 % 2
C ≥ 0 % 2
D negativ -

*) (Skattebeloppet - säkerheter) / balansomslutning

Säkerhetsformer

Som säkerhet kan godkännas följande säkerhetsformer eller kombinationer av dessa:

  • bankgaranti/borgensgaranti
  • pantsättning av bankkonto.

Inteckningar i företag, fartyg, bilar och apparatur eller insättningar på Skatteförvaltningens konto godkänns inte som säkerhet. Företag inom en koncern kan om de så vill ställa en gemensam samlad säkerhet.

Säkerheten ska vara giltig tills vidare.

Skatteförvaltningen fastställer alltid vilken form av säkerhet och vilka säkerhetsdokument som godkänns och kontaktar kunden innan säkerheten ställs. Kontakta Skatteförvaltningens Skatteuppbördsenhet för ytterligare information.

Nedanstående mallar för bankgaranti och pantsättning av konto gäller säkerheter som ställs i Finland. Säkerheten ska motsvara dokumentmallen och den kan vara finsk- eller svenskspråkig.

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 28.2.2023