Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Regelbundet skattskyldig: Så här deklarerar och betalar du punktskatter

Du är regelbundet skattskyldig när ditt företag har registrerats som skattskyldigt eller ditt företag har punktskattetillstånd. Du ska regelbundet lämna skattedeklarationen för skatteperioden även om ditt företag inte haft någon punktskattepliktig verksamhet under perioden.

Anmäl och betala punktskatten i MinSkatt. 

Gå till MinSkatt

När ska du deklarera och betala?

Förfallodagen för deklarering och betalning av punktskatt är samma. Tidtabellen beror på skatteperiodens längd och om företaget är regelbundet eller sporadiskt skattskyldigt.

Den allmänna förfallodagen för deklaration och betalning är den 12:e dagen i månaden eller om dagen inte är en vardag, den följande vardagen.

1

Deklarering av punkskatt

Anvisning för ifyllande av punktskattedeklaration

Lämna deklarationen senast den 12:e i den andra kalendermånaden som följer efter skatteperioden. Skatteperioden är i allmänhet en kalendermånad. Skatteperioden för huvudmannen för en avstjälpningsplats är dock tre månader och för en småproducent av elström och biogas, en småanvändare av bränntorv och en aktör som bedriver gruvdriftett kalenderår.  Deklarations- och betalningsdagen för gruvmineralskatt är den 12:e mars under året efter skatteperioden.

Skatteperioder, deklarationsdagar och betalningsdagar

2

Betalning av punkskatt

Punktskatter är skatter som ska betalas på eget initiativ. Därför får du inte en separat giroblankett för betalningen.

Om du betalar skatten t.ex. direkt i nätbanken, hämta kontonumret och referensnumret från MinSkatt eller skattesammandraget.

Om du betalar i MinSkatt finns uppgifterna färdigt ifyllda på betalningsunderlaget, dvs.

  • referensnumret
  • kontonumret
  • betalningsdagen (är alltid den innevarande dagen som du inte kan ändra)
  • beloppet som ska betalas. Skattebeloppet räknas utgående från de punktskattedeklarationer och andra anmälningar och deklarationer om skatter på eget initiativ som du lämnat. Beloppet består av saldot för innevarande dag inklusive alla skatter på eget initiativ. I saldot ingår eventuell dröjsmålsränta. Vid behov kan du ändra summan.

Om du ska lämna en förhandsanmälan och betala en säkerhet av engångsnatur

I vissa fall ska det för punktskatter redan i förväg lämnas en förhandsanmälan och samtidigt betalas en säkerhet av engångsnatur. Säkerheten anmäls i MinSkatt där den också kan betalas.

Punktskattesäkerheten av engångsnatur betalas med ett referensnummer som är specifikt för säkerheten och på samma konto som till exempel momsen till Skatteförvaltningen. Referensnumret och bankkontot syns i MinSkatt. Betalningen visas i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

Vanliga frågor:

Rätta ett fel i skattedeklarationen genom att lämna en ny ersättande deklaration för samma skatteperiod. Om du gör det inom 45 dagar från den ursprungliga förfallodagen påförs ingen förseningsavgift. 

Observera att du inte får ett separat beslut om rättelse av punktskattedeklarationen.

Hur rättas uppgifter i punktskattedeklarationen?

Lämna en punktskattedeklaration för varje skatteperiod även då verksamheten av någon orsak har avbrutits (en s.k. anmälan om ingen verksamhet). Du kan deklarera i förväg för högst sex månader. Med det att verksamheten avbryts avses att företaget inte alls bedriver punktskattepliktig verksamhet. Om företaget exempelvis tar emot, överför eller använder produkter inom ramen för ett uppskovsförfarande är det inte fråga om att verksamheten avbryts.

Om det inom samma skatteslag under samma skatteperiod bedrivs både regelbunden och sporadisk punktskattepliktig verksamhet ska du lämna endast en skattedeklaration för skatteslaget. Den utsatta dagen för deklarationen är då den 12:e dagen i den andra månaden efter skatteperioden. Ange i skattedeklarationen separat uppgifterna om den regelbundna verksamheten och den sporadiska verksamheten.

Om du inom samma skatteslag är både regelbundet skattskyldig med en kalendermånad som deklarationsperiod (månadsdeklarant) och regelbundet skattskyldig med ett kalenderår som deklarationsperiod (årsdeklarant) är den utsatta dagen för skattedeklarationen av sporadisk verksamhet den 12:e dagen i den andra månaden efter skatteperioden för årsdeklaranten.

Exempel: En godkänd upplagshavare för alkoholdrycker tar i januari 2024 (under skatteperioden 1/2024) emot ett provparti viner som har frisläppts för konsumtion i ett annat EU-land. Den godkända upplagshavaren lämnar en skattedeklaration för skatteperioden 1/2024 den 12 mars 2024. Upplagshavaren lämnar uppgifterna om både den regelbundna och den sporadiska verksamheten, också uppgifterna om provpartiet av viner.

Exempel: Ett företag är en regelbundet skattskyldig småskalig elproducent. I februari 2024 har det också skaffat elström enligt skatteklass II även om det inte är berättigat till skatteklassen. Företaget lämnar skattedeklarationen för småskaliga elproducenter för skatteperioden 2024 senast den 12 februari 2025. I skattedeklarationen anger företaget utöver småskalig elproduktion också den sporadiska verksamhet som omfattas av punktskatt på elström, alltså den elström enligt skatteklass II som har skaffats i februari.

Exempel: Ett företag är en regelbundet skattskyldig elproducent och regelbundet skattskyldig småskalig elproducent. I mars 2024 har det också skaffat elström enligt skatteklass II även om det inte är berättigat till denna skatteklass. Företaget lämnar skattedeklarationen för småskaliga elproducenter för skatteperioden 2024 senast den 12 februari 2025. I skattedeklarationen anger företaget utöver småskalig elproduktion också sporadisk verksamhet som omfattas av punktskatt på elström, alltså den elström enligt skatteklass II som har skaffats i mars.

Om du har flera tillstånd inom samma punktskatteslag (t.ex. tillstånd för godkänd upplagshavare och tillstånd för skatterepresentant) ska du i skattedeklarationen lämna uppgifterna per tillstånd. Även uppgifter som gäller olika registreringar ska lämnas separat.

Dessutom ska elproducenter och småskaliga elproducenter lämna uppgifterna per kraftverk. De som idkar gruvdrift ska å sin sida lämna uppgifterna per gruva. Småanvändare av bränntorv ska för sin del lämna uppgifterna per användningsplats.

Exempel: Den godkända upplagshavaren lämnar en skattedeklaration för skatteperioden 1/2024, dvs. skattedeklarationen för januari och betalar punktskatterna senast 12.3.2024.

Punktskattedeklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för att konstatera hur stort skatteuttaget ska vara samt uppgifter om skattefria leveranser och skattefri användning per produktgrupp. Produktantalet måste anges med två decimalers noggrannhet utan att beakta den överskjutande delen. Decimaler anges dock inte i fråga om tobaksprodukter, avfall, gruvmineraler eller stenkol.

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 11.6.2024