Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Tillstånd relaterade till punktbeskattning

Lämna en tillståndsansökan eller registrera dig som punktskattepliktig i MinSkatt. Också en ansökan om ändringar i och avslutningar av tillstånd och registreringar ska göras i MinSkatt. Läs mer om registreringsskyldiga i punktbeskattningen

En godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare och skatterepresentant behöver för sin verksamhet ett tillstånd som Skatteförvaltningen beviljat. Man ansöker om tillstånd i elektroniskt. Tillståndet ska vara giltigt medan den punktskattepliktiga verksamheten pågår.

Innan tillståndet beviljas ska sökanden ställa den säkerhet som Skatteförvaltningen fastställt för betalning av punktskatter. En säkerhet krävs i regel när tillståndet gäller sådana produkter vars punktskatt är harmoniserad inom EU. Sådana produkter är exempelvis alkohol, flytande bränslen och en del av tobaksprodukterna. Skatteförvaltningen fastställer storleken på och arten av säkerheten.

Du kan lämna din ansökan om tillstånd i MinSkatt. Handläggningen av tillståndsansökan tar i allmänhet flera månader. Tillståndsbeslutet är avgiftsbelagt.

Lämna tillståndsansökan i MinSkatt

I tillståndsbeslutet fastställer Skatteförvaltningen de för övervakningen och beskattningen nödvändiga villkor som tillståndshavaren ska iaktta.

Hurdana tillstånd finns det inom punktbeskattningen?

Punktbeskattningen har fyra olika tillståndstyper:

Sporadiska mottagare behöver inte tillstånd – de ska dock betala en säkerhet av engångskaraktär

Om du tar emot punktskattepliktiga produkter sporadiskt i din förvärvsverksamhet behöver du inte punktskattetillstånd för din verksamhet. Du ska dock innan produkterna skickas till Finland lämna en förhandsanmälan och betala en säkerhet av engångskaraktär för varje importparti av produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt. Sådana produkter är alkohol, tobak och flytande bränslen.

Om du tar emot produkter under ett uppskovsförfarande ska du lämna förhandsanmälan som en tillfälligt registrerad mottagare.

Om du tar emot produkter som frisläppts för konsumtion, det vill säga produkter på vilka punktskatt redan betalats, agerar du som tillfälligt certifierad mottagare. Läs mer: 

Certifierad och tillfälligt certifierad mottagare

Så här registrerar du dig inom punktbeskattningen

Du ska lämna en förhandsanmälan för nationellt punktskattepliktiga produkter men du behöver inte betala någon säkerhet för dem. Sådana produkter är exempelvis läskedrycker, dryckesförpackningar, cigaretterpapper och vätskor för elektroniska cigaretter.

Du kan lämna förhandsanmälan och ställa säkerheten i MinSkatt.

Lämna en förhandsanmälan och ställ en säkerhet i MinSkatt

Du kan också lämna förhandsanmälan och ställa säkerheten med en pappersblankett om det inte går att anmäla elektroniskt exempelvis på grund av tekniska hinder.

Länk till pappersblanketter

När du tagit emot produkterna ska du lämna en skattedeklaration i MinSkatt.

Allmänna förutsättningar för tillståndet

Skatteförvaltningen beviljar tillstånd till de sökanden som har skött sina skatterelaterade skyldigheter utan försummelser och ställt en säkerhet för tillståndet. Tillståndet ska vara giltigt medan företaget bedriver punktskattepliktig verksamhet.

Tillståndet beviljas inte om sökanden

  • har ett näringsförbud
  • är ett samfund eller en sammanslutning där en person i ledningen har ett näringsförbud
  • väsentligt försummat sina skyldigheter i bokföringen eller beskattningen eller på grund av sina tidigare försummelser kan antas försumma sina skyldigheter
  • har försatts i konkurs.

Sökanden ska ha uppnått myndighetsålder och hens handlingsbehörighet får inte heller ha begränsats.

Om ansökan gäller alkoholprodukter ska sökanden också kontakta Valvira för att få de tillstånd som alkohollagstiftningen kräver.

Tillståndsvillkoren kan ändras

Skatteförvaltningen kan vid behov ändra tillståndsvillkoren. Tillståndshavaren ska informera Skatteförvaltningen om de uppgifter som hen angett i sin ansökan ändras väsentligt.

Om innehavaren av punktskattetillståndet låter bli att sköta tillståndsrelaterade skyldigheter, uppmanar Skatteförvaltningen först att korrigera försummelserna. Om tillståndshavaren oavsett uppmaningen inte sköter sina skyldigheter, kan Skatteförvaltningen påföra en försummelseavgift på högst 5 000 euro. Om försummelserna fortsätter kan Skatteförvaltningen också återkalla tillståndet.

Återkallelse av punktskattetillstånd

Skatteförvaltningen kan återkalla ett punktskattetillstånd om tillståndshavaren inte längre uppfyller villkoren för beviljande av tillståndet. Även tillståndshavaren själv kan be om återkallelse av punktskattetillståndet.

Om Skatteförvaltningen har för avsikt att återkalla tillståndet ombes tillståndshavaren först att lämna en redogörelse för sin situation. Tillståndshavaren ges också tillfälle att inom utsatt tid rätta till bristfälligheterna eller försummelserna.

Skatteförvaltningen ger alltid ett beslut om att tillståndet återkallas. Efter att Skatteförvaltningen återkallat tillståndet, returneras säkerheten om den inte används till att betala skatter.

Punktskattetillståndet upphör om tillståndshavaren försätts i konkurs.

Mer information:

Att deklarera och betala punktskatt

Prislista över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda tjänster

Säkerheter inom punktbeskattningen

Registreringsskyldiga 

Distansförsäljning av punktskattepliktiga produkter till Finland

Sidan har senast uppdaterats 10.6.2024