Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Godkänd upplagshavare och skatteupplag i punktbeskattning

En godkänd upplagshavare kan tillverka punktskattepliktiga produkter och bearbeta, inneha, ta emot och avsända dem i systemet för uppskovsförfarande. Verksamheten sker i ett skatteupplag och punktskatten ska deklareras och betalas först senare när produkterna frisläpps från upplaget för konsumtion. Den godkända upplagshavaren är skattskyldig också för det svinn som konstateras i upplaget.

Tillverkaren av punktskattepliktiga produkter behöver i regel ett tillstånd att verka som godkänd upplagshavare. Småskaliga producenter av läskedrycker och dryckesförpackningar behöver inte ett tillstånd.

En pålitlig partiaffär kan få ett tillstånd att verka som godkänd upplagshavare om partiaffären bedriver regelbunden affärsverksamhet med punktskattepliktiga produkter. Efter att ha fått tillståndet kan partiaffären ha ett skatteupplag. Även taxfree-butikerna på flygfälten ska ansöka om ett tillstånd för skatteupplag.

En godkänd upplagshavare kan bedriva tillståndsenlig verksamhet endast i skatteupplaget. Tillståndet för skatteupplag beviljas samtidigt som upplagshavaren ansöker om ett tillstånd att verka som godkänd upplagshavare.

Om den godkända upplagshavaren går i konkurs är den skattskyldig som efter försättande i konkurs överlåter varor från upplaget för konsumtion, alltså i regel konkursboet.

Vem kan beviljas tillstånd att verka som godkänd upplagshavare?

Förutsättningen för att beviljas tillståndet att verka som godkänd upplagshavare är att den sökande i sin förvärvsverksamhet

 • tillverkar eller bearbetar produkter som är punktskattepliktiga
 • bedriver kontinuerlig och omfattande grosshandel med punktskattepliktiga produkter
 • kontinuerligt och i en betydande omfattning använder punktskattepliktiga produkter för ändamål som enligt punktskattelagen är skattefria eller levererar produkterna till skattefri användning
 • har en butik för skattefria varor
 • hyr ut lagerlokaler och lagringstjänster för sådan verksamhet för vilket tillståndet kan beviljas.

Tillståndet kan beviljas också för annan verksamhet om den är liknande som de alternativ som beskrivs i förteckningen.

För hurdana upplag kan tillstånd för skatteupplag beviljas?

Tillstånd för skatteupplag kan beviljas om

 • upplaget, lokalen eller området är i tillståndssökandens besittning och kan övervakas av myndigheten
 • upplaget lämpar sig för sådan verksamhet för vilken sökanden har beviljats tillståndet att verka som godkänd upplagshavare, och upplaget också används för denna verksamhet
 • tillståndssökanden har ett godtagbart och motiverat behov att hålla upplaget.

Allmänna förutsättningar för tillståndet 

Skatteförvaltningen beviljar tillstånd till de sökanden som har skött sina skatterelaterade skyldigheter utan försummelser och ställt en säkerhet för tillståndet. Tillståndet ska vara giltigt medan företaget bedriver punktskattepliktig verksamhet.

Tillståndet beviljas inte om sökanden

 • har ett näringsförbud
 • är ett samfund eller en sammanslutning där en person i ledningen har ett näringsförbud
 • väsentligt försummat sina skyldigheter i bokföringen eller beskattningen eller på grund av sina tidigare försummelser kan antas försumma sina skyldigheter
 • har försatts i konkurs.

Sökanden ska ha uppnått myndighetsålder och hens handlingsbehörighet får inte heller ha begränsats.

Om ansökan gäller alkoholprodukter ska sökanden också kontakta Valvira för att få de tillstånd som alkohollagstiftningen kräver.

Säkerhet för betalning av punktskatter

Innan tillståndet beviljas ska sökanden ställa den säkerhet som Skatteförvaltningen fastställt för punktskatten. Säkerheten krävs i regel när tillståndet gäller sådana produkter vars punktskatt är harmoniserad inom EU. Dessa produkter är exempelvis alkoholprodukter, flytande bränslen och en del av tobaksprodukterna.

Tillståndsbeslutet är avgiftsbelagt

I tillståndsbeslutet fastställer Skatteförvaltningen de för övervakningen och beskattningen nödvändiga villkor som tillståndshavaren ska iaktta. Beslutet är avgiftsbelagt.

För alkoholdrycker behövs det också andra tillstånd. Valvira ger uppgifter om dessa.

Hur ansöker man om tillstånd? 

Ansök i MinSkatt om tillståndet att verka som godkänd upplagshavare och för skatteupplag. 
Handläggningen av tillståndsansökan tar i allmänhet flera månader.

Så här ansöker du om att bli godkänd upplagshavare i MinSkatt

Ansök om tillstånd i MinSkatt

Mer information

Direkt leverans

Prislista över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda tjänster

Att deklarera och betala punktskatt

Sidan har senast uppdaterats 2.2.2022