Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Fördjupat kundsamarbete

Fördjupat kundsamarbete är en verksamhetsmodell som OECD rekommenderar för föregripande handledning och övervakning av storföretag. I denna samarbetsmodell har parterna ett gemensamt intresse att sköta beskattningen i realtid och tidsmässigt effektivt. Samarbetet baserar sig på ömsesidigt förtroende, samförstånd och transparens.

De bolag som deltar i verksamhetsmodellen har enligt kundupplevelserna varit nöjda med det fördjupade samarbetet. I samarbetet har det varit viktigt för kunderna att det till exempel finns kontaktpersoner som utsetts enligt skatteslag, fungerande informationsutbyte, öppen interaktion och förutsägbarhet.

Målgruppen för fördjupat kundsamarbete är storföretag. Skatteförvaltningen väljer de bolag med vilka samarbetet inleds. Läs mer om vad vi förväntar oss av de bolag som deltar i samarbetet:

 1. Kundbolaget informerar på förhand om situationer som lämnar rum för tolkning, i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar och handledning
 2. Med kundbolaget förs dialog på förhand om enskilda skatteärenden och skattefrågor för att öka beskattningens förutsägbarhet och rättssäkerhet
 3. Skatteplaneringen i kundbolaget baserar sig på faktiska behov som uppstår från företagets affärsverksamhet

Målsättningen och fördelen med fördjupat kundsamarbete

Målet är att beskattningen ska bli mera förutsägbar och rättssäker då beskattningsförfarandet sker flexibelt och i realtid.  

Kundbolaget presenterar öppet sin skattestrategi och sina målsättningar (tax control framework) i fråga om beskattningen samt eventuella skatterisker och tolkningsfrågor omedelbart när de upptäcker sådana. På motsvarande sätt förbinder sig Skatteförvaltningen att öppet redogöra för syftet och bakgrunden med frågorna som ställs beträffande skattekontroll samt att diskutera med kundbolaget om lösningar i de tolkningsfrågor som bolaget lyft fram.

Fördjupat kundsamarbete i praktiken

Utredningen av möjligheten till fördjupat kundsamarbete inleds med en diskussion mellan kundbolaget och Skatteförvaltningen. Om samarbetet kan inledas utförs en kartläggning (Compliance Scan) av skatteprocesserna. Därefter kan det egentliga samarbetet inledas och principerna för det fördjupade kundsamarbetet kan börja tillämpas i praktiken.

Först diskuterar Skatteförvaltningen och bolaget om möjligheten att inleda samarbete. Diskussionen kan ordnas antingen på Skatteförvaltningens eller på bolagets initiativ:

 • Skatteförvaltningen kan kontakta vissa bolag och erbjuda dem att delta i verksamhetsmodellen.
 • Bolag kan också vid behov kontakta Skatteförvaltningen på eget initiativ. Kontaktuppgifterna finns här.

Om man efter det inledande samtalet konstaterar att det är möjligt att inleda samarbetet gör man sedan en noggrannare kartläggning av bolagets skatteprocesser. I Compliance Scan-skedet sker en genomgång av processer som anknyter till kundbolagets beskattning, kontaktytor, vem som rapporterar vad och ansvarsområden via skriftliga frågebatterier och intervjuer. Det här skedet kräver ömsesidigt aktivt intresse och bolaget bör också reservera tillräckliga resurser för kartläggning av processerna.

Målsättningen med Compliance Scan är att ge en helhetsbild av processer som anknyter till kundbolagets beskattning och utreda bolagets skattekontrollsnivå och säkerställa riktigheten av den myndighetsinformation som bolaget producerar. I det här skedet märker man hur intresserat bolaget är. 

I samförståndsprotokollet kommer man överens om att inleda samarbetet

Genom att underteckna samförståndsprotokollet kommer Skatteförvaltningen och kundbolaget överens om principerna, verksamhetssätten och målsättningarna för fördjupat kundsamarbete. Det är fråga om bägge parternas skriftliga viljeyttring om fördjupat kundsamarbete och att agera enligt principerna för det. Samförståndsprotokollet utgör inte ett avtalsrättsligt dokument.

Enligt samförståndsprotokollet är kundbolagets och Skatteförvaltningens förpliktelser följande:

Kundbolaget

 • strävar efter att hålla kvaliteten på interna och externa revisioner minst på den nivå och enligt det innehåll som man kommit överens om i Compliance Scan;
 • framför på eget initiativ sin egen uppfattning om väsentliga omständigheter som påverkar beskattningen till Skatteförvaltningen i ett så tidigt skede som möjligt.

Skatteförvaltningen

 • anpassar formen och nivån på övervakningen av kundbolaget så att den håller en tillräcklig nivå med hänsyn till bolagets interna övervakningar, kvaliteten på den interna och den externa revisionen;
 • ger sin tolkning av de skattemässiga påföljderna utan dröjsmål efter att ha tagit emot kundbolagets uppfattning och utreder vid behov ärendet tillsammans med bolaget innan beslut fattas;
 • diskuterar väsentliga fiskala och andra frågor (speciellt sådana som lämnar rum för tolkning) med kundbolaget.

När man kommit överens om att samarbetet ska inledas börjar det genomföras i praktiken. I detta skede understryks samarbete och kontinuerlig växelverkan mellan Skatteförvaltningen och kundbolaget. Detta innebär exempelvis att

 • båda tillämpar principerna för verksamhetssättet och spelreglerna
 • övervakningen sker i realtid med tyngdpunkt på föregripande handledning
 • aktuella skattefrågor som gäller bolaget tas upp i realtid
 • regelbundna möten ordnas för att hållas ajour med händelser i bolaget
 • Compliance Scan-skedet vid behov görs på nytt exempelvis i fråga om ett visst skatteslag eller ett visst ärende.

Fördjupat kundsamarbete är frivilligt och gäller tills vidare. Skatteförvaltningen och kundbolaget utvärderar förutsättningarna för fördjupat kundsamarbete vid behov. Om ena parten vill avsluta det fördjupade kundsamarbetet, förs diskussion och överenskoms om fortsatta åtgärder.

Principerna för beskattningen

I fördjupat kundsamarbete avviker principerna för beskattningen inte från de allmänna principerna för beskattningen: fördjupat kundsamarbete ökar eller minskar alltså inte parternas rättigheter eller skyldigheter som följer av lagstiftningen. Det viktigaste är att alla kunder behandlas skattemässigt jämlikt och konsekvent. Att man deltar i fördjupat kundsamarbete hindrar inte att tillitsskydd (skydd för berättigade förväntningar) tillämpas.

Hur kommer man med i fördjupat kundsamarbete?

När ett storföretag är intresserat av att utreda möjligheten till fördjupat kundsamarbete med Skatteförvaltningen, kontakta:

 • yhteistyo(a)vero.fi
Sidan har senast uppdaterats 25.8.2023