Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteåterbäring av bränsle för luftfartyg

Punktskatt och försörjningsberedskapsavgifter ska betalas på bränsle för luftfartyg i privat bruk, om bränslet använts för privat nöjesflygning, till exempel för sportflygverksamhet. Däremot är bränsle som använts till exempel för kommersiell flygverksamhet eller myndighetsflygningar befriat från punktskatt, och inte heller försörjningsberedskapsavgifter behöver betalas för sådant bränsle.

Luftfartyg får med andra ord använda bränsle skattefritt, om de transporterar till exempel betalande passagerare, frakter eller post. Skattefritt bränsle får användas också till exempel för forsknings-, flygfotograferings- och fallskärmshoppningsflygningar och olika räddnings- och övervakningsflygningar.

Luftfartyg utgörs av flygplan, helikoptrar och autogiron, segelflygplan och motordrivna segelflygplan, luftfartyg som är lättare än luften och ultralätta flygplan, vilka är införda i det luftfartygsregister som administreras av Transport- och kommunikationsverket Traficom eller i ett motsvarande register.

I allmänhet ska bränsle för luftfartyg köpas inklusive skatt, och återbäring av punktskatt och försörjningsberedskapsavgifter kan ansökas i efterskott av Skatteförvaltningen. Återbäring kan fås för flygbensin, motorbensin, dieselolja, lätt brännolja och flytgas. Återbäring kan ansökas av ägare, innehavare eller användare av luftfartyg vilka införts i luftfartygsregistret.

Flygpetroleum levereras å sin sida punktskattefritt för luftfartsanvändning. Om flygpetroleum används för nöjesflygning, det vill säga för ett skattepliktigt ändamål, ska en skattedeklaration lämnas in vad beträffar användningen.

Ansök om återbäring av punktskatt från MinSkatt

Du kan också använda pappersblankett. Pappersblanketter kan användas om det är omöjligt att lämna uppgifterna elektroniskt exempelvis på grund av tekniska hinder.

Läs anvisningarna för ifyllande av ansökan.

När kan återbäring ansökas?

Du kan ansöka om återbäring av punktskatt på en gång före hela året eller separat för januari−juni och juli−december. Ansök om återbäring för de bränslen som använts för ett skattefritt användningsändamål under denna tid. Återbäring kan ansökas då ansökningsperioden gått ut.

Ansökan ska göras till Skatteförvaltningen senast inom tre år från det att ansökningsperioden gått ut. Den utsatta tiden för återbäring börjar från och med början av det kalenderår som följer efter ansökningsperioden. I MinSkatt kan du göra en gemensam ansökan för alla dina fartyg, men det bränsle som använts ska specificeras enligt luftfartyg i ansökan.

Använt bränsle

Den använda bränslemängden räknas utifrån flygtiden och luftfartygets genomsnittliga förbrukning: flygtiden x den genomsnittliga förbrukningen = det bränsle som använts under flygningen. Den bränslemängd som räknats på detta sätt får dock inte överstiga den faktiska mängden på det anskaffade bränslet.  

Kommersiella luftfartyg kan partiellt användas för privata ändamål. Eftersom det inte är möjligt att få punktskatteåterbäring för bränsle som förbrukats i privatbruk, är det i ansökan om återbäring nödvändigt att utreda en eventuell andel för privat nöjesflygning.

Återbäring betalas endast på anskaffningen av skattepliktigt bränsle. Återbäring betalas inte på bränsle som tankats utomlands.

De uppgifter om flygtid och syftet med flygningarna som använts i beräkningen ska grunda sig på anteckningarna i luftfartygets resedagbok.

Hur mycket återbäring kan fås?

De betalda punktskatterna och försörjningsberedskapsavgifterna fås som återbäring på flygbensin som använts på luftfartyg. Vad gäller andra bränslen än flygbensin fastställer Skatteförvaltningen separat återbäringsnivån för punktskatt, det vill säga i vilken mån skatt och försörjningsberedskapsavgifter återbärs per liter bränsle. Återbäringsnivån fastställs halvårsvis: från januari–juni och från juli–december.

Återbäringsbeloppet räknas utifrån skatten, försörjningsberedskapsavgiften och återbäringsnivån vid anskaffningstidpunkten för bränslet. Den undre gränsen för återbäring är 330 euro, lägre belopp återbärs inte.

Om skatteåterbäringen senare visar sig vara ogrundad, återkrävs den skatt som återburits till ett för stort belopp genom att rätta återbäringsbeslutet och påföra mottagaren av återbäringen att betala skatten.

Handlingar ska förvaras i sex kalenderår

Sökanden ska på skattemyndighetens begäran visa upp betalningsverifikat, avtal och andra handlingar som visar att flygningarna skett i kommersiellt syfte, kopior av bränslefakturor eller av andra leverans- eller anskaffningsverifikat samt anteckningarna i resedagboken. Av de flygningar som skett på myndighetsuppdrag ska uppdragsordern eller en motsvarande redogörelse visas upp på begäran.

Det ovan nämnda materialet och övriga handlingar som utgör grunden för återbäringen ska förvaras i sex kalenderår. Den som bedriver luftfart ska vid behov till skattemyndigheten också lämna andra uppgifter om användningen av luftfartyget och återbäringen på skatt.

Punktbeskattning av bränslen som används i luftfart 

Sidan har senast uppdaterats 20.6.2022