Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

Du kan ge ett ombud fullmakt att sköta dina personliga eller ditt företags skatteärenden på dina vägnar. Ombudet kan vara exempelvis en bokföringsbyrå eller en annan person.

Ge fullmakten i Suomi.fi. Företagskunder kan också använda Katso-auktoriseringar ännu under 2020. Observera att gamla Katso-auktoriseringar inte automatiskt ändras till nya Suomi.fi-fullmakter.

I tabellen visas vilken fullmakt går att använda i vilken e-tjänst och i vilken servicekanal

Suomi.fi-fullmakt för att sköta alla skatteärenden

Det finns olika Suomi.fi-fullmakter för att sköta skatteärenden:

Ett ombud som fått denna fullmakt kan sköta fullmaktsgivarens alla skatteärenden, såväl hens personliga skatteärenden som hens företags skatteärenden. Ombudet har också tillgång till skatteuppgifterna i MinSkatt. Exempelvis en bokförare kan sköta ett företags alla skatteärenden.

Fullmaktshavaren kan sköta ärenden på kundserviceställen, per telefon, i MinSkatt, i webbtjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i framtida e-tjänster och andra servicekanaler. Fullmakten kan inte användas för att sköta ärenden i Palkka.fi eller lämna anmälningar till inkomstregistret. Det finns särskilda fullmakter för inkomstregistret. 

Fullmakten Skatteärenden kan användas av

 • privatpersoner
 • näringsidkare (firmor)
 • öppna bolag och kommanditbolag
 • aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag.

Så här ger du fullmakt – läs anvisningarna som lämpar sig i din situation

Rörelseidkare eller yrkesutövare, fullmaktshavaren har också tillgång till dina personliga skatteuppgifter

Med fullmakten Skatteärenden får bokföringsbyrån tillgång till både ditt företags uppgifter och dina personliga skatteuppgifter i MinSkatt.

Fullmaktshavaren ser bland annat följande uppgifter i MinSkatt

 • uppgifter om inkomstskatter och arvs- och gåvoskatter
 • förhandsavgöranden, omprövningsbegäranden och omprövningsbeslut som gäller inkomstbeskattningen
 • Skatteförvaltningens och skatterättelsenämndens omprövningsbeslut
 • brev och beslut som gäller beskattningen
 • skatterevisionsberättelser som gäller företagsverksamheten
 • beslut om förhandsavgöranden som fattats i MinSkatt.

Insiderinformation enligt marknadsmissbruksförordningen visas inte i MinSkatt. Observera att ett ombud inte kan ändra ett företags kontonummer i MinSkatt med fullmakten Skatteärenden.

Suomi.fi-fullmakt för att sköta ett enskilt skatteärende

Med fullmakten Deklarering kan fullmaktshavaren endast lämna skattedeklarationer och andra uppgifter som hänför sig till att sköta skatteärenden på fullmaktsgivarens vägnar.

Med denna fullmakt går det att skicka uppgifter på fullmaktsgivarens vägnar i e-tjänsterna Lomake.fi och Ilmoitin.fi.

Observera att man med hjälp av denna fullmakt inte kan använda MinSkatt, där kundens beskattningsuppgifter också alltid visas.

Så här ger du fullmakt – läs anvisningarna som lämpar sig i din situation

Fullmaktsinnehavaren kan för fullmaktsgivaren granska och komplettera de fastighetsuppgifter som utgör grunden för fastighetsbeskattningen och be om förlängd tidsfrist för att lämna fastighetsskattedeklarationen samt begära omprövning av fastighetsbeskattningen.

Fullmakten kan inte ännu allokeras exempelvis till en enskild bokförare. Fullmakten fungerar i MinSkatt från och med november 2019.

Fullmaktsinnehavaren kan för fullmaktsgivaren anmäla, läsa och bearbeta entreprenad- och arbetstagaruppgifter som gäller byggarbete samt bygganmälningar för hushåll och även begära uppgifter om skattenummer.

Fullmakten kan inte ännu allokeras exempelvis till en enskild bokförare. Fullmakten fungerar i MinSkatt från och med november 2019.

Fullmaktsinnehavaren kan för fullmaktsgivaren skapa och bearbeta återbäringsansökningar för moms som skickas till andra EU-länder och läsa delgivningar.

Fullmakten kan inte ännu allokeras exempelvis till en enskild bokförare. Fullmakten fungerar i MinSkatt från och med november 2019.

Fullmaktsinnehavaren kan för fullmaktsgivaren skapa en registreringsansökan för den särskilda ordningen för moms och sköta skatteärenden som gäller den särskilda ordningen.

Fullmakten kan inte ännu allokeras exempelvis till en enskild bokförare. Fullmakten fungerar i MinSkatt från och med november 2019.

Så här ger du fullmakt

För närmare anvisningar enligt bolagsform, se nedan.

Du kan ge fullmakt till en annan person eller ett företag för att sköta skatteärendena för din räkning. Ge fullmakten i Suomi.fi. Välj i e-tjänsten Suomi.fi den fullmakt som du vill ge.

Obs! När du har gett fullmakt Skatteärenden till ett ombud kan hen se, korrigera och deklarera alla dina beskattningsuppgifter i Skatteförvaltningens samtliga servicekanaler (MinSkatt, skattebyråerna, telefonservicen). Ombudet kan också ändra fullmaktsgivarens kontonummer i MinSkatt.

Sköta ärenden för ett minderårigt barns räkning

Du kan automatiskt sköta ditt minderåriga barns skatteärenden i MinSkatt utan fullmakt. Fullmaktstjänsten kontrollerar i befolkningsdatasystemet om du har rätt att som vårdnadshavare sköta ärenden för ett minderårigt barns räkning.

Skriftlig fullmakt

Om du har skött ärenden på en annan persons vägnar med en fullmakt på papper, kan du under slutet av 2020 be en handläggare på en skattebyrå skapa dig en Suomi.fi-fullmakt för skötsel av skatteärenden. Ta med fullmakten till skattebyrån. Därefter kan du som ombud sköta den andra personens skatteärenden elektroniskt i MinSkatt.

Ett ombud kan sköta skatteärendena på dina vägnar om du ger ombudet en fullmakt för det.

Observera!

 • När du har gett en Suomi.fi-fullmakt kan fullmaktshavaren se, korrigera och deklarera alla dina beskattningsuppgifter som gäller företagsverksamheten och din personliga beskattning. Gör så här om du inte vill att din bokförare eller ditt ombud ska se dina personliga beskattningsuppgifter:
  • Gå till Suomi.fi och ge din bokförare fullmakten Deklarering som ger hen rätt att lämna skattedeklarationer för din räkning.
  • Logga in i MinSkatt med dina bankkoder, kopiera där de uppgifter som behövs och skicka dem till din bokförare.
 • Fullmakt med FO-nummer eller personbeteckning: Vi rekommenderar att fullmakter ges med FO-nummer. Om du ger fullmakt med din personbeteckning, ser ombudet inte dina uppgifter i kundlistan i MinSkatt och får inte heller det månatliga sammandraget.

Näringsidkare kan ge fullmakter i Suomi.fi även om de inte är införda i handelsregistret.

Om du själv sköter ditt bolags skatteärenden och du har en roll i bolaget som har antecknats i handelsregistret, kan du sköta ärenden för bolagets räkning utan fullmakt. Du loggar in i Skatteförvaltningens e-tjänster med dina bankkoder.

Om du vill ge ett ombud fullmakt att sköta ärenden för ditt företags räkning, gör så här:

 • När du ger en ny fullmakt, gör det i Suomi.fi.
  • Anvisning i Suomi.fi: Ge fullmakt som företag
  • Anvisning i Suomi.fi: Begär fullmakt som företag
  • Obs! Ett ombud som har fått fullmakt kan inte ändra företagets kontonummer i MinSkatt. Det är endast en person med en i handelsregistret antecknad roll i bolaget, dvs. en representant för företaget eller andelslaget, som kan göra ändringen.
 • Om du har en Katso-auktorisering i bruk: Du kan ge en ny Suomi.fi-fullmakt eller fortsätta med Katso-auktoriseringen ännu under 2020.

Om du fortsätter att använda Katso-auktoriseringen

Även om Katso-auktoriseringen ännu är tillgänglig under 2020, lönar det sig att byta till Suomi.fi-fullmakt i god tid. Observera att du endast kan sköta ärenden med följande Katso-behörigheter:

 • Företagets huvudanvändare
 • Företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag.

Följande Katso-behörigheter har tagits ur bruk:

 • Inkomstskattedeklaration
 • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Läs mer om Katso-auktorisering

De som sköter ärenden på ovan nämndas vägnar ska tills vidare använda Katso-koder och Katso-auktorisering i Skatteförvaltningens servicekanaler. De kan inte sköta skatteärenden med Suomi.fi-fullmakter.

Observera att man inte längre från och med 1.11.2018 har kunnat sköta ärenden i MinSkatt med Katso-behörigheterna Inkomstskattedeklaration och Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ. Du kan använda endast följande Katso-behörigheter för att sköta ärenden i MinSkatt:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag.

Läs mer om e-tjänsten Katso


Detaljerade anvisningar för att ge fullmakt i Suomi.fi

Företag – du får följande anvisningar i Suomi.fi:

 • Hur ger jag som företag fullmakt till ett annat företag?
 • Hur ger jag ärendefullmakt till ett annat företag?
 • Hur ger jag min arbetstagare fullmakt att sköta ärenden enligt de fullmakter som företaget fått?
 • Hur ger jag min arbetstagare fullmakt att administrera de fullmakter som företaget fått?
 • Hur godkänner jag som företag en fullmaktsbegäran?

Anvisningar för företag för att ge fullmakt i Suomi.fi

Person – du får följande anvisningar i Suomi.fi:

 • Hur ger jag en annan person ärendefullmakt?
 • Hur godkänner jag en fullmaktsbegäran?

Anvisningar för personer för att ge fullmakt i Suomi.fi

Vanliga frågor

I Skatteförvaltningens samtliga servicekanaler kan ett företags ärenden skötas av

 • den verkställande direktören och hens ställföreträdare
 • styrelseordföranden
 • en likvidator
 • disponenten
 • näringsidkaren (behöver inte vara införd i handelsregistret)
 • en ansvarig bolagsman och en bolagsman
 • en person som har rätt att företräda (ensam firmateckningsrätt)
 • en prokurist.

På ett företags vägnar kan Suomi.fi-fullmakter ges av

 • den verkställande direktören
 • näringsidkaren
 • en person som har rätt att företräda (ensam firmateckningsrätt)
 • en person som i e-tjänsten Suomi.fi har fått fullmakt för denna uppgift av någon av de ovannämnda.

Firmateckningsrätt två tillsammans: Företag som har ”Firmateckningsrätt två tillsammans” kan för närvarande inte ge en Suomi.fi-fullmakt. Det kommer dock inom en snar framtid att bli möjligt att ge fullmakt även om flera personer tillsammans har firmateckningsrätt.

Enmansaktiebolag: Du kan ge din bokförare fullmakt i Suomi.fi. Du kan också själv sköta ärenden på ditt företags vägnar om du loggar in i MinSkatt med en personlig identifierare.

 

Oberoende av dina nya kunders företagsform ska du be dem om Katso-auktorisering. De så kallade direkta förbindelserna som Tyvi-tjänsteleverantörerna tillhandahåller kräver fortfarande Katso-auktorisering. Det här kommer att ändras under 2020. Skatteförvaltningen informerar närmare om ändringstidpunkten under 2020.

Suomi.fi-fullmakter kan endast användas i situationer där en bokföringsbyrå inte har en direkt förbindelse från sin programvara till Skatteförvaltningen utan exempelvis använder MinSkatt för deklarationer eller laddar upp filer från sin programvara i Ilmoitin.fi.

Om du är en privat intressebevakare kan du tills vidare inte uträtta ärenden i MinSkatt för en annan persons räkning om personen som du företräder inte kan identifiera sig elektroniskt och bevilja fullmakter. För tillfället stöder tjänsten Suomi.fi-fullmakter bara att man identifierar sig elektroniskt för att ge en fullmakt till ett ombud att uträtta ärenden för en annan persons räkning.

Uträttandet av ärenden blir möjligt efter att tjänsten Suomi.fi-fullmakter möjliggör att intressebevakaren uträttar ärenden för personen som är under intressebevakning.

Du får mer information i Suomi.fi om i vilka situationer man kan uträtta ärenden för någon annan