Så här ger du en fullmakt

Auktoriseringarna för skatteärenden ändras. I fortsättningen görs auktoriseringen via Suomi.fi:s fullmaktstjänst. Fullmakter kan ansökas om i tjänsten redan nu, men fullmakten fungerar i Skatteförvaltningens servicekanaler först fr.o.m. november 2018.

Lägg märke till att Katso-auktorisering fungerar normalt till slutet av 2019 med undantag för rörelseidkare eller yrkesutövare. Du kan läsa närmare uppgifter specifika för de olika bolagsformerna i punkten ”Kommande ändringar i auktoriseringen"

När den auktoriserade har utfärdats Suomi.fi-fullmakter för att uträtta skatteärenden loggar hen in på Skatteförvaltningens e-tjänster med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller med certifikatkort och kan uträtta ärenden på någon annans vägnar.

Läs mer om tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Två olika fullmakter

Det finns två fullmakter för att uträtta skatteärenden: skatteärenden eller deklarering.

Skatteärenden ger den auktoriserade parten behörighet att uträtta alla skatteärenden på auktoriserarens vägnar i alla Skatteförvaltningens servicekanaler.

Med fullmakten Deklarering kan ombudet endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen på auktoriserarens vägnar. Auktoriseringen kan inte heller användas i varje servicekanal, t.ex. inte i MinSkatt.

Ändringarna gäller inte alla kundgrupper, och vid sidan av Suomi.fi-fullmakterna förblir Katso-koderna i bruk för vissa kunder under övergångstiden till utgången av 2019.

Kommande ändringar i auktorisering

Man kan ge eller begära fullmakt

En företagare kan på eget initiativ ge fullmakt till sin bokförare i e-tjänsten Suomi.fi. Alternativt kan bokföraren begära fullmakt i e-tjänsten. Observera att det endast är verkställande direktören eller en person med firmateckningsrätt som kan skicka fullmaktsbegäran före oktober.

När bokföraren har begärt fullmakt kan kundföretagets verkställande direktör, en person med firmateckningsrätt eller en anställd som har fullmakt av dem godkänna bokföringsbyråns begäran. Sedan träder fullmakten i kraft. Om kundföretaget ger bokföringsbyrån fullmakt träder den i kraft utan särskilt godkännande av bokföringsbyrån.

Efter att ett kundföretag har beviljat sin bokförare en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden kan bokföraren logga in i Skatteförvaltningens e-tjänster med sina personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort för att sköta ärenden för kundens räkning.

Inom bokföringsbyrån går det att ge en så kallad representationsfullmakt med vilken alla bokförare på bokföringsbyrån kan sköta skatteärenden för byråns alla kundföretag som har gett fullmakt till detta. Observera att om du vill allokera kundföretagens fullmakter till olika bokförare, är det möjligt i Suomi-fi först i oktober.

Ytterligare information och anvisningar för fullmakter:

Vilka fullmakter kan användas i de olika tjänsterna?

I tabellen ser du vilken fullmakt du behöver för att sköta ärenden för någon annans räkning i Skatteförvaltningens e-tjänster och andra tjänster.

Om du är bokförare och lämnar deklarationer eller anmälningar för en kunds räkning i Ilmoitin.fi eller Lomake.fi, kan du alltid logga in med en personidentifierare oavsett i vilkendera e-tjänsten (Suomi.fi-fullmakter eller Katso) fullmakten har getts.

Vi rekommenderar att rörelseidkare och yrkesutövare tar Suomi.fi-fullmakter i bruk före november 2018

Skatteförvaltningen rekommenderar att rörelseidkare och yrkesutövare samt jord- och skogsbruksidkare som har ett ombud tar Suomi.fi-fullmakter i bruk före november 2018. Det lönar sig att börja använda Suomi.fi-fullmakter i synnerhet om en bokförare sköter kundens ärenden i MinSkatt.

Om man vill fortsätta använda Katso i MinSkatt, måste man ansöka om en ny behörighet för detta: MinSkatt för personer och företag. Denna behörighet är avsedd enbart för skötsel av ärenden för rörelseidkares och yrkesutövares räkning, och den fungerar endast i MinSkatt från och med november 2018.

Det lönar sig att ansöka om den nya Katso-behörigheten om

 • ombudets bolagsform är någon annan än aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag eller firma (exempelvis förening eller näringssammanslutning)
 • den kund för vars räkning man sköter skatteärenden inte använder elektronisk identifiering (personliga bankkoder, EID-kort eller mobilcertifikat).

Du kan ta i bruk en Suomi.fi-fullmakt

Du kan auktorisera en annan person eller ett företag att sköta skatteärenden på dina vägnar i Suomi.fi:s fullmaktstjänst på adressen suomi.fi/fullmakter.

Kom ihåg att Suomi.fi-fullmakten fungerar i Skatteförvaltningens servicekanaler först fr.o.m. 1.11.2018 även om den utfärdats tidigare.

Välj fullmakten skatteärenden

Om du använder tjänsten MinSkatt, välj fullmakten skatteärenden. I Suomi.fi:s fullmaktstjänst kan du antingen be om en fullmakt åt dig själv eller ge en fullmakt åt en annan person eller ett företag.

Förutom i MinSkatt fungerar fullmakten skatteärenden i alla andra Skatteförvaltningens servicekanaler, t.ex. i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i skattebyråer och telefonservice.

Observera att när ombudet har auktoriserats har hen tillgång till auktoriserarens alla skatteuppgifter. Ombudet kan se, korrigera eller anmäla auktoriserarens uppgifter och hen har rätt att ta emot t.ex. brev och beslut som angår auktoriserarens beskattning.

Att uträtta ärenden på ett minderårigt barns vägnar

Du kan uträtta skatteärenden på ditt minderåriga barns vägnar automatiskt fr.o.m. november 2018. Fullmaktstjänsten kontrollerar i befolkningsdatasystemet huruvida du har vårdnadshavares rättighet att uträtta ärenden på ett minderårigt barns vägnar.

Gå till Suomi.fi:s fullmaktstjänst

Du kan ta i bruk en Suomi.fi-fullmakt

De som sköter ärenden för rörelseidkares och yrkesutövares räkning kan använda en Suomi.fi-fullmakt eller en ny Katso-behörighet i e-tjänsten MinSkatt från och med november 2018.

Rörelseidkare och yrkesutövare kan dock även i fortsättningen logga in i tjänsten med sina nätbankskoder.

I Minskatt finns endast en Suomi.fi fullmakt: skatteärenden. Om du sköter skatteärenden för någon annans räkning i MinSkatt, ska du i Suomi.fi:s fullmaktstjänst ansöka om fullmakten Skatteärenden.

Förutom i MinSkatt fungerar fullmakten skatteärenden i alla andra Skatteförvaltningens servicekanaler, t.ex. i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i skattebyråer och telefonservice.

Observera att när ombudet har auktoriserats kan hen se, korrigera eller anmäla både företagets och auktoriserarens personliga beskattningsuppgifter. Också Skatteförvaltningens och skatterättelsenämndens omprövningsbeslut visas i MinSkatt.

Du kan be om eller utfärda en fullmakt

Så här ber du om fullmakt

Du kan be om fullmakt att sköta skatteärenden för rörelseidkaren eller yrkesutövaren som du representerar i Suomi.fi:s fullmaktstjänst på adressen suomi.fi/fullmakter. Fullmakten träder i kraft genast när fullmakten har godkänts av båda parter.

Så här auktoriserar du någon

Om du har registrerats som näringsidkare i Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ/FODS) kan du auktorisera en person eller ett företag att uträtta ärenden på dina vägnar.

Kom ihåg att Suomi.fi-fullmakten fungerar först i november 2018 även om du har tagit den i bruk redan tidigare

Gå till Suomi.fi:s fullmaktstjänst

Ta i bruk den nya Katso-behörigheten om du vill fortsätta att sköta ärenden med Katso i MinSkatt

Om du även framöver vill använda Katso för att sköta ärenden i MinSkatt, måste du bevilja ditt ombud den nya Katso-behörigheten MinSkatt för personer och företag, som är avsedd för rörelseidkare och yrkesutövare. Den nya Katso-behörigheten fungerar från november 2018 endast i MinSkatt.

Ta den nya Katso-behörigheten i bruk om

 • ditt ombuds bolagsform är någon annan än aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag eller firma (exempelvis förening eller näringssammanslutning).
 • du inte kan använda elektronisk identifiering när du sköter skatteärendena (personliga bankkoder, EID-kort eller mobilcertifikat).

Läs mer om Katso-koder

Om du endast uträttar ärenden i tjänsterna Ilmoitin.fi eller Lomake.fi

Det finns två Suomi.fi-fullmakter för att sköta skatteärenden i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi: Skatteärenden och Deklarering.

Om du sköter skatteärenden för någon annans räkning endast i tjänsterna Ilmoitin.fi eller Lomake.fi kan du välja Deklarering som fullmakt. Med fullmakten Deklarering kan du endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen för den rörelseidkare eller yrkesutövare som du representerar.

Observera att fullmakten Deklarering inte fungerar i MinSkatt.

Om du redan har någon Katso-behörighet som du sköter skatteärenden med kan du fortsätta att använda Katso-kod för det i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi.

Fr.o.m. 1.11.2018 kan du utöver Katso-koden logga in i Ilmoitin.fi och Lomake.fi också med dina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort och uträtta skatteärenden för den rörelseidkare eller yrkesutövare som du representerar med behörigheten som du fått i Katso-tjänsten.

Observera att om du har uträttat skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-behörigheten i tjänsterna AlvEU, M1SS eller Fastighetsuppgifter på nätet kan du inte använda en Suomi.fi-fullmakt i tjänsterna, utan du behöver Katso-koden också i fortsättningen.

Du kan ta i bruk en Suomi.fi-fullmakt

De som sköter ärenden för jord- eller skogsbruksidares räkning kan använda en Suomi.fi-fullmakt eller en ny Katso-behörighet i e-tjänsten MinSkatt från och med november 2018.

Jord- eller skogsbruksidare kan dock även i fortsättningen logga in i tjänsten med sina nätbankskoder.

I Minskatt finns endast en Suomi.fi fullmakt: skatteärenden. Om du sköter skatteärenden för någon annans räkning i MinSkatt, ska du i Suomi.fi:s fullmaktstjänst ansöka om fullmakten Skatteärenden.

Förutom i MinSkatt fungerar fullmakten skatteärenden i alla andra Skatteförvaltningens servicekanaler, t.ex. i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i skattebyråer och telefonservice.

Observera att när ombudet har auktoriserats kan hen se, korrigera eller anmäla både företagets och auktoriserarens personliga beskattningsuppgifter. Också Skatteförvaltningens och skatterättelsenämndens omprövningsbeslut visas i MinSkatt.

Du kan be om eller utfärda en fullmakt

Så här ber du om fullmakt

Du kan be om fullmakt att sköta skatteärenden för jord- eller skogsbruksidare som du representerar i Suomi.fi:s fullmaktstjänst på adressen suomi.fi/fullmakter. Fullmakten träder i kraft genast när fullmakten har godkänts av båda parter.

Så här auktoriserar du någon

Om du har registrerats som näringsidkare i Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ/FODS) kan du auktorisera en person eller ett företag att uträtta ärenden på dina vägnar.

Kom ihåg att Suomi.fi-fullmakten fungerar först i november 2018 även om du har tagit den i bruk redan tidigare

Gå till Suomi.fi:s fullmaktstjänst

Ta i bruk den nya Katso-behörigheten om du vill fortsätta att sköta ärenden med Katso i MinSkatt

Om du även framöver vill använda Katso för att sköta ärenden i MinSkatt, måste du bevilja ditt ombud den nya Katso-behörigheten MinSkatt för personer och företag, som är avsedd för jord- eller skogsbruksidare. Den nya Katso-behörigheten fungerar från november 2018 endast i MinSkatt.

Ta den nya Katso-behörigheten i bruk om

 • ditt ombuds bolagsform är någon annan än aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag eller firma (exempelvis förening eller näringssammanslutning).
 • du inte kan använda elektronisk identifiering när du sköter skatteärendena (personliga bankkoder, EID-kort eller mobilcertifikat).

Läs mer om Katso-koder

Om du endast uträttar ärenden i tjänsterna Ilmoitin.fi eller Lomake.fi

Det finns två Suomi.fi-fullmakter för att sköta skatteärenden i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi: Skatteärenden och Deklarering.

Om du sköter skatteärenden för någon annans räkning endast i tjänsterna Ilmoitin.fi eller Lomake.fi kan du välja Deklarering som fullmakt. Med fullmakten Deklarering kan du endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen för den jord- eller skogsbruksidare som du representerar.

Observera att fullmakten Deklarering inte fungerar i MinSkatt.

Om du redan har någon Katso-behörighet som du sköter skatteärenden med kan du fortsätta att använda Katso-kod för det i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi.

Fr.o.m. 1.11.2018 kan du utöver Katso-koden logga in i Ilmoitin.fi och Lomake.fi också med dina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort och uträtta skatteärenden för den jord- eller skogsbruksidare som du representerar med behörigheten som du fått i Katso-tjänsten.

Observera att om du har uträttat skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-behörigheten i tjänsterna AlvEU, M1SS eller Fastighetsuppgifter på nätet kan du inte använda en Suomi.fi-fullmakt i tjänsterna, utan du behöver Katso-koden också i fortsättningen.

Du kan ta i bruk en Suomi.fi-fullmakt eller fortsätta att sköta ärenden med Katso-kod

De som uträttar ärenden för aktiebolag kan vid behov övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter. För närvarande går det dock att sköta ärenden i Skatteförvaltningens servicekanaler med Katso-kod.

Lämnar du uppgifter på aktiebolags vägnar i MinSkatt?

I MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Du kan uträtta ärenden i MinSkatt utan auktorisering med roller som antecknats i handelsregistret

Att sköta ärenden för aktiebolaget som du representerar går automatiskt med följande roller om du har en av de följande ställningar som har antecknats i handelsregistret eller YTJ:

 • verkställande direktör
 • styrelseordförande
 • person med firmateckningsrätt
 • prokurist
 • likvidator

De som kan ge fullmakt på organisationens vägnar är:

 • verkställande direktör
 • person med firmateckningsrätt
 • person som har fått rättighet för den här uppgiften av den verkställande direktören eller personen med firmateckningsrätt

Om registerutdraget för ditt företag visar att styrelsen, bolagsmännen eller verkställande direktören är registrerade före 1994, har personbeteckningarna inte antecknats i handelsregistret. Lämna in din personbeteckining till handelsregistret.

Behöver du auktorisering för MinSkatt?

Om du behöver auktorisering och du använder MinSkatt, välj fullmakten Skatteärenden. I MinSkatt finns endast en Suomi.fi-fullmakt: Skatteärenden

Förutom i MinSkatt fungerar fullmakten skatteärenden i alla andra Skatteförvaltningens servicekanaler, t.ex. i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i skattebyråer och telefonservice.

Fr.o.m. januari 2019 ska uppgifter om arbetsgivarprestationer lämnas till inkomstregistret. Du kan lämna uppgifter i inkomstregistret på bostadsaktiebolagets vägnar med Suomi.fi-fullmakter eller med Katso-fullmakter.

Behörighetskoder för inkomstregistret kan hämtas från Suomi.fi:s fullmaktstjänst fr.o.m. 2018. Läs mer om inkomstregistret.

Gå till Suomi.fi:s fullmaktstjänst

Lämnar du uppgifter på aktiebolags vägnar i Ilmoitin.fi eller Lomake.fi?

Det finns två fullmakter för att sköta skatteärenden i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi: Skatteärenden och Deklarering.

Om du sköter skatteärenden för någon annans räkning endast i tjänsterna Ilmoitin.fi eller Lomake.fi kan du välja Deklarering som fullmakt.

Med fullmakten Deklarering kan du endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen för aktiebolaget som du representerar.

Observera att fullmakten Deklarering inte fungerar i MinSkatt.

Du kan också fortsätta att sköta dina ärenden med Katso

Om du redan har någon Katso-behörighet som du sköter skatteärenden med kan du fortsätta att använda Katso-kod för det i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi.

Fr.o.m. 1.11.2018 kan du utöver Katso-koden logga in i Ilmoitin.fi och Lomake.fi med dina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort och uträtta skatteärenden för aktiebolaget som du representerar med Katso-behörigheten.

Observera att om du har uträttat skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-behörigheten i tjänsterna AlvEUM1SS eller Fastighetsuppgifter på nätet kan du inte använda en Suomi.fi-fullmakt i tjänsterna, utan du behöver Katso-koden också i fortsättningen.

Du kan ta i bruk en Suomi.fi-fullmakt eller fortsätta att sköta ärenden med Katso-kod

De som uträttar ärenden för bostadsaktiebolag kan vid behov övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter. För närvarande går det dock att sköta ärenden i Skatteförvaltningens servicekanaler med Katso-kod.

Lämnar du uppgifter för ett bostadsaktiebolag i MinSkatt?

I MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Du kan uträtta ärenden i MinSkatt utan auktorisering med roller som antecknats i handelsregistret

Att uträtta ärenden för bostadsaktiebolaget som du representerar går automatiskt med följande roller om du har en av de följande ställningar som har antecknats i handelsregistret eller YTJ:

 • styrelseordförande
 • disponent
 • person med firmateckningsrätt

De som kan ge fullmakt på organisationens vägnar är:

 • person med firmateckningsrätt
 • person som har fått rättighet för den här uppgiften av personen med firmateckningsrätt

Om registerutdraget för ditt företag visar att styrelsen, bolagsmännen eller verkställande direktören är registrerade före 1994, har personbeteckningarna inte antecknats i handelsregistret. Lämna in din personbeteckining till handelsregistret.

Behöver du auktorisering för MinSkatt?

Om du behöver auktorisering och du använder MinSkatt, välj fullmakten Skatteärenden. I MinSkatt finns endast en Suomi.fi-fullmakt: Skatteärenden

Förutom i MinSkatt fungerar fullmakten skatteärenden i alla andra Skatteförvaltningens servicekanaler, t.ex. i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i skattebyråer och telefonservice.

Fr.o.m. januari 2019 ska uppgifter om arbetsgivarprestationer lämnas till inkomstregistret. Du kan lämna uppgifter i inkomstregistret på bostadsaktiebolagets vägnar med Suomi.fi-fullmakter eller med Katso-fullmakter.

Läs mer om inkomstregistret.

Gå till Suomi.fi:s fullmaktjänst

Lämnar du uppgifter på aktiebolags vägnar i Ilmoitin.fi eller Lomake.fi?

Det finns två fullmakter för att sköta skatteärenden i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi: Skatteärenden och Deklarering.

Om du sköter skatteärenden för någon annans räkning endast i tjänsterna Ilmoitin.fi eller Lomake.fi kan du välja Deklarering som fullmakt.

Du kan med denna fullmakt endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen för bostadsaktiebolaget som du representerar.

Observera att fullmakten Deklarering inte fungerar i MinSkatt.

Du kan också fortsätta att sköta dina ärenden med Katso

Om du redan har någon Katso-behörighet som du sköter skatteärenden med kan du fortsätta att använda Katso-kod för det i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi.

Fr.o.m. 1.11.2018 kan du utöver Katso-koden logga in i Ilmoitin.fi och Lomake.fi med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort och uträtta skatteärenden för bostadsaktiebolaget som du representerar med Katso-behörigheten.

Observera att om du har uträttat skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-behörigheten i tjänsterna AlvEUM1SS eller Fastighetsuppgifter på nätet kan du inte använda en Suomi.fi-fullmakt i tjänsterna, utan du behöver Katso-koden också i fortsättningen.

Du kan ta i bruk en Suomi.fi-fullmakt eller fortsätta att sköta ärenden med Katso-kod

De som uträttar ärenden för andelslag kan vid behov övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter. För närvarande går det dock att sköta ärenden i Skatteförvaltningens servicekanaler med Katso-kod.

Lämnar du uppgifter på andelslags vägnar i MinSkatt?

I MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Du kan uträtta ärenden i MinSkatt utan auktorisering med roller som antecknats i handelsregistret

Att sköta ärenden för andelslag som du representerar går automatiskt med följande roller om du har en av de följande ställningar som har antecknats i handelsregistret eller YTJ:

 • verkställande direktör
 • styrelseordförande
 • person med firmateckningsrätt
 • prokurist
 • likvidator

De som kan ge fullmakt på organisationens vägnar är:

 • verkställande direktör
 • person med firmateckningsrätt
 • person som har fått rättighet för den här uppgiften av den verkställande direktören eller personen med firmateckningsrätt

Behöver du auktorisering för MinSkatt?

Om du behöver auktorisering och du använder MinSkatt, välj fullmakten Skatteärenden. I MinSkatt finns endast en Suomi.fi-fullmakt: Skatteärenden.

Förutom i MinSkatt fungerar fullmakten skatteärenden i alla andra Skatteförvaltningens servicekanaler, t.ex. i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i skattebyråer och telefonservice.

Fr.o.m. januari 2019 ska uppgifter om arbetsgivarprestationer lämnas till inkomstregistret. Du kan lämna uppgifter i inkomstregistret på andelslags vägnar med Suomi.fi-fullmakter eller med Katso-fullmakter.

Behörighetskoder för inkomstregistret kan hämtas från Suomi.fi:s fullmaktstjänst fr.o.m. 2018. Läs mer om inkomstregistret.

Gå till Suomi.fi:s fullmaktstjänst

Lämnar du uppgifter på andelslags vägnar i Ilmoitin.fi eller Lomake.fi?

Det finns två fullmakter för att sköta skatteärenden i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi: Skatteärenden och Deklarering.

Om du sköter skatteärenden för någon annans räkning endast i tjänsterna Ilmoitin.fi eller Lomake.fi kan du välja Deklarering som fullmakt.

Med fullmakten Deklarering kan du endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen för andelslaget som du representerar.

Observera att fullmakten Deklarering inte fungerar i MinSkatt.

Du kan också fortsätta att sköta dina ärenden med Katso

Om du redan har någon Katso-behörighet som du sköter skatteärenden med kan du fortsätta att använda Katso-kod för det i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi.

Fr.o.m. 1.11.2018 kan du utöver Katso-koden logga in i Ilmoitin.fi och Lomake.fi med dina personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort och uträtta skatteärenden för andelslaget som du representerar med Katso-behörigheten.

Observera att om du har uträttat skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-behörigheten i tjänsterna AlvEU, M1SS eller Fastighetsuppgifter på nätet kan du inte använda en Suomi.fi-fullmakt i tjänsterna, utan du behöver Katso-koden också i fortsättningen.

Du kan ta i bruk en Suomi.fi-fullmakt eller fortsätta att sköta ärenden med Katso-kod

De som uträttar ärenden för kommanditbolag kan vid behov övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter. För närvarande går det dock att sköta ärenden i Skatteförvaltningens servicekanaler med Katso-kod.

Lämnar du uppgifter för ett kommanditbolag i MinSkatt?

I MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Du kan uträtta ärenden i MinSkatt utan auktorisering med roller som antecknats i handelsregistret

Att sköta ärenden för kommanditbolaget som du representerar går automatiskt med följande roller om du har en av de följande ställningar som har antecknats i handelsregistret eller YTJ:

 • verkställande direktör
 • styrelseordförande
 • person med firmateckningsrätt
 • prokurist
 • ansvarig bolagsman
 • likvidator

De som kan ge fullmakt på organisationens vägnar är:

 • verkställande direktör
 • person med firmateckningsrätt
 • person som har fått rättighet för den här uppgiften av personen med firmateckningsrätt

Om registerutdraget för ditt företag visar att styrelsen, bolagsmännen eller verkställande direktören är registrerade före 1994, har personbeteckningarna inte antecknats i handelsregistret. Lämna in din personbeteckining till handelsregistret.

Behöver du auktorisering för MinSkatt?

Om du behöver auktorisering och du använder MinSkatt, välj fullmakten Skatteärenden. I MinSkatt finns endast en Suomi.fi-fullmakt: Skatteärenden. 

Förutom i MinSkatt fungerar fullmakten skatteärenden i alla andra Skatteförvaltningens servicekanaler, t.ex. i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i skattebyråer och telefonservice.

Fr.o.m. januari 2019 ska uppgifter om arbetsgivarprestationer lämnas till inkomstregistret. Du kan lämna uppgifter i inkomstregistret på kommanditbolagets vägnar med Suomi.fi-fullmakter eller med Katso-fullmakter.

Behörighetskoder för inkomstregistret kan hämtas från Suomi.fi:s fullmaktstjänst fr.o.m. 2018. Läs mer om inkomstregistret.

Gå till Suomi.fi:s fullmaktjänst

Lämnar du uppgifter på aktiebolags vägnar i Ilmoitin.fi eller Lomake.fi?

Det finns två fullmakter för att sköta skatteärenden i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi: Skatteärenden och Deklarering.

Om du sköter skatteärenden för någon annans räkning endast i tjänsterna Ilmoitin.fi eller Lomake.fi kan du välja Deklarering som fullmakt.

Med fullmakten Deklarering kan du endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen för kommanditbolaget som du representerar.

Observera att fullmakten Deklarering inte fungerar i MinSkatt.

Du kan också fortsätta att sköta dina ärenden med Katso

Om du redan har någon Katso-behörighet som du sköter skatteärenden med kan du fortsätta att använda Katso-kod för det i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi.

Fr.o.m. 1.11.2018 kan du utöver Katso-koden logga in i Ilmoitin.fi och Lomake.fi med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort och uträtta skatteärenden för kommanditbolaget som du representerar med Katso-behörigheten.

Observera att om du har uträttat skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-behörigheten i tjänsterna AlvEUM1SS eller Fastighetsuppgifter på nätet kan du inte använda en Suomi.fi-fullmakt i tjänsterna, utan du behöver Katso-koden också i fortsättningen.

Du kan ta i bruk en Suomi.fi-fullmakt eller fortsätta att sköta ärenden med Katso-kod

De som uträttar ärenden för ett öppet bolag kan vid behov övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter. För närvarande går det dock att sköta ärenden i Skatteförvaltningens servicekanaler med Katso-kod.

Lämnar du uppgifter för ett öppet bolag i MinSkatt?

I MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Du kan uträtta ärenden i MinSkatt utan auktorisering med roller som antecknats i handelsregistret

Att sköta ärenden för det öppna bolaget som du representerar går automatiskt med följande roller om du har en av de följande ställningar som har antecknats i handelsregistret eller YTJ:

 • verkställande direktör
 • styrelseordförande
 • person med firmateckningsrätt
 • prokurist
 • bolagsman
 • likvidator

De som kan ge fullmakt på organisationens vägnar är:

 • verkställande direktör
 • person med firmateckningsrätt
 • person som har fått rättighet för den här uppgiften av personen med firmateckningsrätt

Om registerutdraget för ditt företag visar att styrelsen, bolagsmännen eller verkställande direktören är registrerade före 1994, har personbeteckningarna inte antecknats i handelsregistret. Lämna in din personbeteckining till handelsregistret.

Behöver du auktorisering för MinSkatt?

Om du behöver auktorisering och du använder MinSkatt, välj fullmakten Skatteärenden. I MinSkatt finns endast en Suomi.fi-fullmakt: Skatteärenden. 

Förutom i MinSkatt fungerar fullmakten skatteärenden i alla andra Skatteförvaltningens servicekanaler, t.ex. i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i skattebyråer och telefonservice.

Fr.o.m. januari 2019 ska uppgifter om arbetsgivarprestationer lämnas till inkomstregistret. Uppgifter kan lämnas in till inkomstregistret på det öppna bolagets vägnar med Suomi.fi-fullmakter eller Katso-fullmakter.

Läs mer om inkomstregistret.

Gå till Suomi.fi:s fullmaktjänst 

Lämnar du uppgifter på aktiebolags vägnar i Ilmoitin.fi eller Lomake.fi?

Det finns två fullmakter för att sköta skatteärenden i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi: Skatteärenden och Deklarering.

Om du sköter skatteärenden för någon annans räkning endast i tjänsterna Ilmoitin.fi eller Lomake.fi kan du välja Deklarering som fullmakt.

Ombudet kan med denna fullmakt endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar för beskattningen på det öppna bolagets vägnar.

Observera att fullmakten Deklarering inte fungerar i MinSkatt.

Du kan också fortsätta att sköta dina ärenden med Katso

Om du redan har någon Katso-behörighet som du sköter skatteärenden med kan du fortsätta att använda Katso-kod för det i tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi.

Fr.o.m. 1.11.2018 kan du utöver Katso-koden logga in i Ilmoitin.fi och Lomake.fi med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort och uträtta skatteärenden för det öppna bolaget som du representerar med Katso-behörigheten.

Observera att om du har uträttat skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-behörigheten i tjänsterna AlvEUM1SS eller Fastighetsuppgifter på nätet kan du inte använda en Suomi.fi-fullmakt i tjänsterna, utan du behöver Katso-koden också i fortsättningen.

Du kan fortsätta att uträtta ärenden med Katso-koden

De som uträttar ärenden på näringssammanslutnings vägnar använder tills vidare Katso-kod i Skatteförvaltningens servicekanaler. Att hantera skatteärenden med Suomi.fi-fullmakt är inte möjligt.

Observera att i MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Läs mera om Katso-koden

Du kan fortsätta att uträtta ärenden med Katso-koden

De som uträttar ärenden på en beskattningssammanslutnings vägnar använder tills vidare Katso-kod i Skatteförvaltningens servicekanaler. Att hantera skatteärenden med Suomi.fi-fullmakt är inte möjligt.

Observera att i MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Läs mera om Katso-koden

Du kan fortsätta att uträtta ärenden med Katso-koden

De som uträttar ärenden på ett dödsbos vägnar använder tills vidare Katso-kod i Skatteförvaltningens servicekanaler. Att hantera skatteärenden med Suomi.fi-fullmakt är inte möjligt.

Observera att i MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Läs mera om Katso-koden

Du kan fortsätta att uträtta ärenden med Katso-koden

De som uträttar ärenden en samfälld förmåns vägnar använder tills vidare Katso-kod i Skatteförvaltningens servicekanaler. Att hantera skatteärenden med Suomi.fi-fullmakt är inte möjligt.

Observera att i MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Läs mera om Katso-koden

Du kan fortsätta att uträtta ärenden med Katso-koden

De som uträttar ärenden en stiftelses vägnar använder tills vidare Katso-kod i Skatteförvaltningens servicekanaler. Att hantera skatteärenden med Suomi.fi-fullmakt är inte möjligt.

Observera att i MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Läs mera om Katso-koden

Du kan fortsätta att uträtta ärenden med Katso-koden

De som uträttar ärenden på näringssammanslutnings vägnar använder tills vidare Katso-kod i Skatteförvaltningens servicekanaler. Att hantera skatteärenden med Suomi.fi-fullmakt är inte möjligt.

Observera att i MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Läs mera om Katso-koden

Du kan fortsätta att uträtta ärenden med Katso-koden

De som uträttar ärenden på en offentlig organisations vägnar använder tills vidare Katso-kod i Skatteförvaltningens servicekanaler. Att hantera skatteärenden med Suomi.fi-fullmakt är inte möjligt.

Observera att i MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Läs mera om Katso-koden

Du kan fortsätta att uträtta ärenden med Katso-koden

De som uträttar ärenden på en utländsk aktörs vägnar använder tills vidare Katso-kod i Skatteförvaltningens servicekanaler. Att hantera skatteärenden med Suomi.fi-fullmakt är inte möjligt.

Observera att i MinSkatt kan man inte längre uträtta ärenden med Katso-behörigheter fr.o.m. 1.11.2018: inkomstskattedeklaration och uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Du kan sköta ärenden i tjänsten fr.o.m. november endast med följande Katso-behörigheter:

 • företagets huvudanvändare
 • företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag

Läs mera om Katso-koden