Så här ger du fullmakt för skötsel av skatteärenden

Du kan ge ett ombud fullmakt att sköta dina personliga eller ditt företags skatteärenden för din räkning. Ombudet kan vara t.ex. en bokföringsbyrå eller en annan person.

Ge fullmakten i Suomi.fi. Företagskunder kan också använda Katso-auktoriseringar till slutet av 2019.

Obs! Gamla Katso-auktoriseringar ändras inte automatiskt till nya Suomi.fi-fullmakter.

Suomi.fi-fullmakter för skatteärenden

Det finns olika Suomi.fi-fullmakter för att sköta skatteärenden:

Ett ombud som fått denna fullmakt kan sköta fullmaktsgivarens alla skatteärenden, såväl hens personliga skatteärenden som hens företags skatteärenden. Ombudet har också tillgång till skatteuppgifterna i MinSkatt. Exempelvis en bokförare kan sköta ett företags alla skatteärenden.

Fullmaktshavaren kan sköta ärenden på kundserviceställen, per telefon, i MinSkatt, i webbtjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i framtida e-tjänster och andra servicekanaler. Fullmakten kan inte användas för att sköta ärenden i Palkka.fi eller lämna anmälningar till inkomstregistret. Det finns särskilda fullmakter för inkomstregistret. 

Fullmakten Skatteärenden kan användas av

 • privatpersoner
 • näringsidkare (firmor)
 • öppna bolag och kommanditbolag
 • aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag.

Rörelseidkare eller yrkesutövare, fullmaktshavaren har också tillgång till dina personliga skatteuppgifter

Med fullmakten Skatteärenden får bokföringsbyrån tillgång till både ditt företags uppgifter och dina personliga skatteuppgifter i MinSkatt.

Fullmaktshavaren ser bland annat följande uppgifter i MinSkatt

 • uppgifter om inkomstskatter och arvs- och gåvoskatter
 • förhandsavgöranden, omprövningsbegäranden och omprövningsbeslut som gäller inkomstbeskattningen
 • Skatteförvaltningens och skatterättelsenämndens omprövningsbeslut
 • brev och beslut som gäller beskattningen
 • skatterevisionsberättelser som gäller företagsverksamheten
 • beslut om förhandsavgöranden som fattats i MinSkatt.

Insiderinformation enligt marknadsmissbruksförordningen visas inte i MinSkatt. Observera att ett ombud inte kan ändra ett företags kontonummer i MinSkatt med fullmakten Skatteärenden.

Med fullmakten Deklarering kan fullmaktshavaren endast lämna skattedeklarationer och andra uppgifter som gäller skötseln av skatteärenden för fullmaktsgivarens räkning.

Med denna fullmakt går det att skicka uppgifter för fullmaktsgivarens räkning i webbtjänsterna Lomake.fi och Ilmoitin.fi.

Observera att denna fullmakt inte medger användning av MinSkatt, där kundens skatteuppgifter också alltid visas.

Fullmaktsinnehavaren kan för fullmaktsgivaren granska och komplettera de fastighetsuppgifter som utgör grunden för fastighetsbeskattningen och be om förlängd tidsfrist för att lämna fastighetsskattedeklarationen samt begära omprövning av fastighetsbeskattningen.

Fullmakten fungerar i MinSkatt från och med november 2019.

Fullmaktsinnehavaren kan för fullmaktsgivaren skapa och bearbeta återbäringsansökningar för moms som skickas till andra EU-länder och läsa delgivningar.

Fullmakten fungerar i MinSkatt från och med november 2019.

Fullmaktsinnehavaren kan för fullmaktsgivaren anmäla, läsa och bearbeta entreprenad- och arbetstagaruppgifter som gäller byggarbete samt bygganmälningar för hushåll och även begära uppgifter om skattenummer.

Fullmakten fungerar i MinSkatt från och med november 2019.

Fullmaktsinnehavaren kan för fullmaktsgivaren skapa en registreringsansökan för den särskilda ordningen för moms och sköta skatteärenden som gäller den särskilda ordningen.

Fullmakten fungerar i MinSkatt från och med november 2019.

Så här ger du fullmakt

För närmare anvisningar enligt bolagsform, se nedan.

Du kan ge fullmakt till en annan person eller ett företag för att sköta skatteärendena för din räkning. Ge fullmakten i Suomi.fi. Välj fullmakten Skatteärenden.

Obs! När du har gett fullmakt till ett ombud kan hen se, korrigera och deklarera alla dina beskattningsuppgifter i Skatteförvaltningens samtliga servicekanaler (MinSkatt, skattebyråerna, telefonservicen). Ombudet kan också ändra fullmaktsgivarens kontonummer i MinSkatt.

Sköta ärenden för ett minderårigt barns räkning

Du kan automatiskt sköta ditt minderåriga barns skatteärenden i MinSkatt utan fullmakt. Fullmaktstjänsten kontrollerar i befolkningsdatasystemet om du har rätt att som vårdnadshavare sköta ärenden för ett minderårigt barns räkning.

Skriftlig fullmakt

Om du har skött ärenden för en annan persons räkning med en fullmakt på papper, kan du mot slutet av 2019 be en handläggare på en skattebyrå skapa dig en Suomi.fi-fullmakt för skötsel av skatteärenden. Ta med fullmakten till skattebyrån. Därefter kan du som ombud sköta den andra personens skatteärenden elektroniskt i MinSkatt.

Ett ombud kan sköta skatteärendena för din räkning om du ger ombudet fullmakt för det.

Observera:

 • När du har gett en Suomi.fi-fullmakt kan fullmaktshavaren se, korrigera och deklarera alla dina beskattningsuppgifter som gäller företagsverksamheten och din personliga beskattning. Gör så här om du inte vill att din bokförare eller ditt ombud ska se dina personliga beskattningsuppgifter:
  • Gå till Suomi.fi och ge din bokförare fullmakten Deklarering som ger hen rätt att lämna skattedeklarationer för din räkning.
  • Logga in i MinSkatt med dina bankkoder, kopiera där de uppgifter som behövs och skicka dem till din bokförare.
 • Fullmakt med FO-nummer eller personbeteckning: Vi rekommenderar att fullmakter ges med FO-nummer. Om du ger fullmakt med din personbeteckning, ser ombudet inte dina uppgifter i kundlistan i MinSkatt och får inte heller det månatliga sammandraget.

Näringsidkare kan ge fullmakter i Suomi.fi även om de inte är införda i handelsregistret.

Om du själv sköter ditt bolags skatteärenden och du har en roll i bolaget som har antecknats i handelsregistret, kan du sköta ärenden för bolagets räkning utan fullmakt. Du loggar in i Skatteförvaltningens e-tjänster med dina bankkoder.

Om du vill ge ett ombud fullmakt att sköta ärenden för ditt företags räkning, gör så här:

Om du fortsätter att använda Katso-auktoriseringen

Katso-auktoriseringarna tas ur bruk i slutet av 2019, så det lönar sig att övergå till Suomi.fi-fullmakter i god tid. Observera dock att du endast kan sköta ärenden med följande Katso-behörigheter:

 • Företagets huvudanvändare
 • Företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag.

Följande Katso-behörigheter har tagits ur bruk:

 • Inkomstskattedeklaration
 • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ.

Ytterligare information om Katso-auktorisering

De som sköter ärenden för ovan nämndas räkning ska tills vidare använda Katso-kod och Katso-auktorisering i Skatteförvaltningens servicekanaler. De kan inte sköta skatteärenden med Suomi.fi-fullmakter.

Observera att man inte längre fr.o.m. 1.11.2018 har kunnat sköta ärenden i MinSkatt med Katso-behörigheterna Inkomstskattedeklaration och Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ. Endast följande Katso-behörigheter kan användas för att sköta ärenden i MinSkatt:

 • Företagets huvudanvändare
 • Företagets sekundära huvudanvändare
 • MinSkatt för företag.

Läs mer om e-tjänsten Katso

Problem med fullmakterna eller auktoriseringen?

Har du inte tillgång i MinSkatt till det företags eller den persons uppgifter som har gett dig fullmakt? Du kan reda ut orsaken till problemet på sidan Problem med inloggningen till MinSkatt.

Vanliga frågor

Firmateckningsrätt två tillsammans: Företag som har ”Firmateckningsrätt två tillsammans” kan för närvarande inte att ge en Suomi.fi-fullmakt. Det kommer emellertid inom en snar framtid att bli möjligt att ge fullmakt även om företagets firma ska tecknas av flera personer tillsammans.

Enmansaktiebolag: Du kan ge din bokförare fullmakt i Suomi.fi. Du kan också själv sköta ärenden för ditt företags räkning om du loggar in i MinSkatt med en personlig identifierare.

Oberoende av dina nya kunders företagsform ska du be dem om Katso-auktorisering. De så kallade direkta förbindelserna som Tyvi-tjänsteleverantörerna tillhandahåller kräver fortfarande Katso-auktorisering. Det här kommer att ändras under 2019. Skatteförvaltningen informerar närmare om ändringstidpunkten under början av året.

Suomi.fi-fullmakter kan endast användas i situationer där en bokföringsbyrå inte har en direkt förbindelse från sin programvara till Skatteförvaltningen utan exempelvis använder MinSkatt för deklarationer eller laddar upp filer från sin programvara i Ilmoitin.fi.

Om du är en privat intressebevakare kan du tills vidare inte uträtta ärenden i MinSkatt för en annan persons räkning om personen som du företräder inte kan identifiera sig elektroniskt och bevilja fullmakter. För tillfället stöder tjänsten Suomi.fi-fullmakter bara att man identifierar sig elektroniskt för att ge en fullmakt till ett ombud att uträtta ärenden för en annan persons räkning.

Uträttandet av ärenden blir möjligt efter att tjänsten Suomi.fi-fullmakter möjliggör att intressebevakaren uträttar ärenden för personen som är under intressebevakning.

Du får mer information i Suomi.fi om i vilka situationer man kan uträtta ärenden för någon annan