Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

Användningen av fullmakterna upphör

Det går inte längre att använda Katso-auktoriseringarna från och med 1.1.2021. Om du sköter skatteärenden på någon annans vägnar med Katso-auktoriseringar ska du ansöka om nödvändiga Suomi.fi-fullmakter i stället för dem. Katso-auktoriseringar ändras inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter.

När du använder Suomi.fi-fullmakter ska du logga in i e-tjänsterna med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Mobilcertifikatet eller certifikatkortet kan också vara ett sådant som organisationen erbjuder.

Så här flyttar du över till att använda tjänsten Suomi.fi

Du kan ge ett ombud fullmakt att sköta dina personliga eller ditt företags skatteärenden på dina vägnar. Ombudet kan vara exempelvis en bokföringsbyrå eller en annan person. Du behöver inte någon fullmakt om du sköter ärenden för ditt minderåriga barn eller om du är verkställande direktör och sköter företagets ärenden.

Ge fullmakten i Suomi.fi. Företagskunder kan också använda Katso-auktoriseringar till och med 31.12.2020. Observera att gamla Katso-auktoriseringar inte automatiskt ändras till nya Suomi.fi-fullmakter.

I tabellen visas vilken fullmakt går att använda i vilken e-tjänst och i vilken servicekanal

Suomi.fi-fullmakt för att sköta alla skatteärenden

Det finns olika Suomi.fi-fullmakter för att sköta skatteärenden:

Fullmakten Hantering av skatteärenden motsvarar Katso-behörigheterna MinSkatt för personer och företag och Företagets MinSkatt.

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade hantera fullmaktsgivarens alla skatteärenden och få skatteuppgifter som gäller fullmaktsgivaren.

 • Organisationens skatteärenden.
 • När det gäller en enskild näringsidkare både personliga skatteärenden och skatteärenden som relaterar till näringsverksamheten.
 • När det gäller en person omfattar fullmakten personliga skatteärenden.

Ombudet har också tillgång till skatteuppgifterna i MinSkatt. Exempelvis en bokförare kan sköta ett företags alla skatteärenden.

Fullmaktshavaren kan sköta ärenden på kundserviceställen, per telefon, i MinSkatt, i e-tjänsterna Ilmoitin.fi och Lomake.fi samt i framtida servicekanaler. Fullmakten kan inte användas för att sköta ärenden i Palkka.fi eller för att lämna anmälningar till inkomstregistret. Det finns särskilda fullmakter för inkomstregistret.

Fullmakten Skatteärenden kan användas av

 • privatpersoner
 • näringsidkare (firmaföretagare)
 • öppna bolag och kommanditbolag
 • aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag.

Så här ger du fullmakt – läs anvisningarna som lämpar sig i din situation

Rörelseidkare eller yrkesutövare, fullmaktshavaren har också tillgång till dina personliga skatteuppgifter

Med hjälp av fullmakten Skatteärenden får bokföringsbyrån tillgång till både ditt företags uppgifter och dina personliga skatteuppgifter i MinSkatt.

Fullmaktshavaren ser bland annat följande uppgifter i MinSkatt

 • uppgifter om inkomstskatter och arvs- och gåvoskatter
 • förhandsavgöranden, omprövningsbegäranden och omprövningsbeslut som gäller inkomstbeskattningen
 • Skatteförvaltningens och skatterättelsenämndens omprövningsbeslut
 • brev och beslut som gäller beskattningen
 • skatterevisionsberättelser som gäller företagsverksamheten
 • beslut om förhandsavgöranden som fattats i MinSkatt.

Insiderinformation enligt marknadsmissbruksförordningen visas inte i MinSkatt.

Observera att med fullmakten Skatteärenden kan ombudet inte ändra företagets kontonummer i MinSkatt om bolagsformen är aktiebolag, publikt aktiebolag eller ideell förening.

Med fullmakten Skatteärenden kan man söka uppgifter om näringsidkarnas skatteskulder i skatteskuldsregistret. Man kan söka uppgifter om företagens och samfundens skatteskulder utan fullmakt.

Suomi.fi-fullmakt för att sköta ett enskilt skatteärende

Fullmakten Skattedeklarering motsvarar Katso-behörigheterna

 • Inkomstskattedeklaration
 • Mervärdesskatt
 • Arbetsgivarprestationer
 • Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
 • Kontoförande institut.

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar som hör till hanteringen av skatteärenden. Med fullmakten Skattedeklarering kan man också söka uppgifter om näringsidkarnas skatteskulder i skatteskuldsregistret. Man kan söka uppgifter om företagens och samfundens skatteskulder utan fullmakt.

Med denna fullmakt går det att skicka deklarationer på fullmaktsgivarens vägnar i e-tjänsterna Lomake.fi och Ilmoitin.fi.

Observera att man med hjälp av denna fullmakt inte kan använda MinSkatt, där kundens beskattningsuppgifter också alltid visas.

Så här ger du fullmakt – läs anvisningarna som lämpar sig i din situation

Fullmakten Hantering av fastighetsbeskattningsärenden motsvarar Katso-behörigheten Lämnare av fastighetsuppgifter.

Fullmaktshavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar granska och komplettera de fastighetsuppgifter som utgör grunden för fastighetsbeskattningen och begära förlängd tidsfrist för att lämna fastighetsskattedeklarationen samt begära omprövning av fastighetsbeskattningen.

Så här ger du fullmakt – läs anvisningarna som lämpar sig i din situation

 

Fullmakten Anmälningar om byggande och begäranden om skattenummer motsvarar Katso-behörigheten Lämnare av jämförelseuppgifter.

Fullmaktshavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar

 • anmäla, läsa och redigera de entreprenad- och arbetstagaruppgifter som gäller byggarbete samt bygganmälningar för hushåll
 • begära uppgifter om skattenummer.

Fullmakten Bygganmälningar och skattenummerbegäran kan användas av

 • privatpersoner
 • näringsidkare
 • öppna bolag och kommanditbolag
 • aktiebolag
 • bostadsaktiebolag
 • andelslag.

Så här ger du fullmakt – läs anvisningarna som lämpar sig i din situation


Vilka uppgifter ser fullmaktsinnehavaren i MinSkatt?

Fullmaktshavaren ser

 • uppgifterna om alla bygganmälningar som har lämnats med den uppgiftsskyldiges beteckning – oavsett vem som har lämnat anmälningarna
 • brev som anknyter till innehållet i anmälningarna om byggande
 • uppgiften om att ett skattenummer är eller inte är i det offentliga skattenummerregistret för byggbranschen.

När företaget registrerar personer med personbeteckning i det offentliga skattenummerregistret för byggbranschen får företaget även uppgifterna om de registrerades skattenummer.

Fullmaktshavaren ser inte

 • försummelseavgifter för anmälningar om byggande
 • brev om försummelseavgifter
 • omprövningsbegäranden
 • brev om annat än anmälningar om byggande.

Fullmakten Ansökan om återbäring av moms till andra EU-länder motsvarar Katso-behörigheten Utlänningsåterbetalningssökande.

Fullmaktshavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar skapa och bearbeta återbäringsansökningar för moms som skickas till andra EU-länder samt läsa delgivningar.

Så här ger du fullmakt – läs anvisningarna som lämpar sig i din situation

Vilka uppgifter ser fullmaktsinnehavaren i MinSkatt?

Fullmaktshavaren kan sköta alla ärenden som gäller återbäringsansökningar:

 • göra en ansökan
 • följa upp ansökans status
 • läsa meddelanden och beslut som offentliggörs i MinSkatt.

Fullmaktshavaren ser inte i MinSkatt några uppgifter om fullmaktsgivarens andra skatteärenden, till exempel om betalningen av skatter.

Du kan också använda Katso-koder

Du kan även logga in i MinSkatt med de nuvarande Katso-koderna ännu under 2020.

Exempelvis utländska personer ska tills vidare använda Katso-auktorisering eftersom de inte ännu kan ge fullmakt med Suomi.fi-fullmakter.

Med en Katso-auktorisering kan du sköta ärenden som gäller både M1SS och ALVEU.

 

Fullmakten Anmälningar om den särskilda ordningen för moms motsvarar Katso-behörigheten Utlänningsåterbetalningssökande.

Fullmaktsinnehavaren kan på fullmaktsgivarens vägnar

 • ansöka om registrering i den särskilda ordningen för moms
 • sköta skatteärenden som hör samman med den särskilda ordningen

Så här ger du fullmakt – läs anvisningarna som lämpar sig i din situation

Vilka uppgifter ser fullmaktsinnehavaren i MinSkatt?

Fullmaktshavaren

 • kan lämna, se och redigera momsdeklarationer för den särskilda ordningen för moms
 • ser skattebeloppet som ska betalas, referensnumret och kontonumret då hen lämnar deklarationen men inte skatternas betalningsläge
 • kan svara på en begäran om utredning
 • ser påminnelser om de betalningar och deklarationer samt de utredningsbegäranden och beslut som anknyter till den särskilda ordningen
 • ser registreringsuppgifterna i den särskilda ordningen och kan redigera dem
 • kan göra en nedläggningsanmälan i den särskilda ordningen.

Fullmaktsinnehavaren ser inte i MinSkatt

 • några uppgifter om fullmaktsgivarens andra skatteärenden
 • några saldo- eller betalningsuppgifter om skatterna
  Fullmaktsinnehavaren ser dock det skattebelopp som har angetts i deklarationen för den särskilda ordningen och som ska betalas.

Du kan också använda Katso-koder

Du kan även logga in i MinSkatt med de nuvarande Katso-koderna ännu under 2020.

Exempelvis utländska personer ska tills vidare använda Katso-auktorisering eftersom de inte ännu kan ge fullmakt med Suomi.fi-fullmakter.

Med en Katso-auktorisering kan du sköta ärenden som gäller både M1SS och ALVEU.

Fullmakten Ansökan om källskattekort och återbäring av källskatt motsvarar Katso-behörigheten Källskattekort och återbäring av källskatt.

En fullmaktshavare kan för fullmaktsgivarens räkning ansöka om

 • återbäring av källskatt  på dividender, räntor och ja royalties som tagits ut till ett för stort belopp eller utan grund i Finland,
 • en utländsk samfunds källskattekort för dividend-, ränte- och royaltyinkomst.

Fullmakten används i Ilmoitin.fi.

Så här ger du fullmakt - läs anvisningarna som lämpar sig i din situation

Fullmakten Hantering av bilskatteärenden motsvarar Katso-behörigheterna Skatteförvaltningens Bilbeskattning och Bilbeskattning (Tullen).

Företag kan använda Suomi.fi-fullmakter i e-tjänsten för bilskattedeklarationer.

Fullmaktsinnehavaren kan på det auktoriserande företagets vägnar sköta sådana beskattningsärenden som gäller de fordon som registreras för första gången eller tas i bruk i Finland, såsom

 • lämna bilskattedeklarationer och svara på begäranden om tilläggsutredning
 • granska beskattningsbeslut
 • betala bilskatt
 • ansöka om återbäring av bilskatt vid utförsel
 • lämna anmälningar om ibruktagande av demonstrationsfordon.

Så här ger du fullmakt – läs anvisningarna som lämpar sig i din situation

Fullmakten Hantering av punktskatteärenden motsvarar Katso-behörigheten Skatteförvaltningens Punktbeskattning.

Med denna fullmakt kan fullmaktshavaren på fullmaktsgivarens vägnar i MinSkatt

 • lämna punktskattedeklarationer
 • ansöka om skatteåterbäring 
 • beräkna och ställa en punktskattegaranti som gäller en enskild transport, och på att betala garantin få en tillfällig registrering i kraft för flyttningar inom EMCS-systemet
 • läsa tidigare beskattnings- eller återbäringsbeslut
 • sköta ärenden som gäller stödmottagarregistret för punktskatt (VATU)
 • ansöka om tillstånd som behövs inom punktbeskattningen och registrera sig.

Med fullmakten Hantering av punktskatteärenden kan man inte på någon annans vägnar

 • sköta betalningsärenden i MinSkatt. Företaget som fått fullmakten kan då betala skatter, andra betalningar och säkerheter i nätbanken. För betalningen behöver man de uppgifter om skattebeloppet, kontonumret och referensnumret för skatter på eget initiativ som finns i MinSkatt.

Med fullmakten Hantering av punktskatteärenden kan man i e-tjänsten Punktskattedeklaration sköta nästan samma skatteärenden som i MinSkatt

Du kan dock inte

 • ansöka om skatteåterbäring för energiintensiva företag
 • ansöka om punktbeskattningens tillstånd på någon annans vägnar.

I e-tjänsten Punktskattedeklaration kan du beräkna och betala en punktskattesäkerhet för en enskild transport.

Punktskatteärenden kan skötas i MinSkatt från ingången av 2021.

Punktskattedeklarationen för december 2020 ska man dock ännu lämna i e-tjänsten Punktskattedeklaration i januari 2021.

Så här ger du fullmakt – läs anvisningarna som lämpar sig i din situation

Fullmakten Anmälan om skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt motsvarar Katso-behörigheten Skatteförvaltningens Punktbeskattning.

Med denna fullmakt kan fullmaktshavaren agera på fullmaktsgivarens vägnar i ärenden som gäller flyttningar inom ramen för ett uppskovsförfarande för punktskattepliktiga produkter.

E-tjänsten EMCS (Anmälan om skattefria flyttningar av punktskattepliktiga produkter) överförs till MinSkatt 2023.

Så här ger du fullmakt – läs anvisningarna som lämpar sig i din situation

Så här ger du fullmakt

Välj anvisningen på basis av om du agerar som privatperson eller om du representerar ett företag eller en organisation.

Finländska privatpersoner

Rörelseidkare, yrkesutövare, jord- eller skogsbruksidkare

Aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, kommanditbolag eller öppna bolag

Offentliga samfund, sammanslutningar, samfällda förmåner, stiftelser samt vissa föreningar, företag, väglag och dödsbon

Föreningar

Utländska privatpersoner eller företag

Alla kan ännu inte ge fullmakter

 • Intressebevakare kan ännu inte ge fullmakter.
 • Ett dödsbo kan tills vidare inte använda Suomi.fi-fullmakter om dödsboet inte har ett FO-nummer.
 • Företag och organisationer kan inte använda Suomi.fi-fullmakter om de inte har ett FO-nummer.

Vanliga frågor

I Skatteförvaltningens samtliga servicekanaler kan ett företags ärenden skötas av

 • den verkställande direktören och hens ställföreträdare
 • styrelseordföranden
 • en likvidator
 • disponenten
 • näringsidkaren (behöver inte vara införd i handelsregistret)
 • en ansvarig bolagsman och en bolagsman
 • en person som har rätt att företräda (ensam firmateckningsrätt)
 • en prokurist.

På ett företags vägnar kan Suomi.fi-fullmakter ges av

 • den verkställande direktören
 • näringsidkaren
 • en person som har rätt att företräda (ensam firmateckningsrätt)
 • en person som i e-tjänsten Suomi.fi har fått fullmakt för denna uppgift av någon av de ovannämnda
 • alla de styrelseledamöter i företaget tillsammans som finns antecknade i handelsregistret
 • ordföranden och en styrelseledamot tillsammans enligt de i handelsregistret antecknade bestämmelserna om företrädande
 • två styrelseledamöter tillsammans enligt de i handelsregistret antecknade bestämmelserna om företrädande.

Aktiebolag och bostadsaktiebolag kan bevilja fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter för andra personer eller företag för att sköta skatteärenden på bolagets vägnar även om flera personer tillsammans skulle ha firmateckningsrätten. Detta betyder att de aktiebolag och bostadsaktiebolag vars firmateckningsrätt i handelsregistret är ”två eller flera personer tillsammans” kan ge Suomi.fi-fullmakter.

Man kan ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter om firmateckningsregeln enligt bolagsordningen är

 • styrelsen för aktiebolaget eller bostadsaktiebolaget tillsammans
 • två styrelseledamöter i aktiebolaget eller bostadsaktiebolaget tillsammans
 • ordföranden och en styrelseledamot tillsammans.

Flera personer med firmateckningsrätt kan ge fullmakter tillsammans om det finns uppgifter i handelsregistret om firmateckningsregeln för aktiebolaget eller bostadsaktiebolaget och personerna har finländska personbeteckningar.

Ge fullmakt som företag eller organisation (suomi.fi)

 

Om du är en privat intressebevakare kan du tills vidare inte sköta ärenden i MinSkatt eller i andra Skatteförvaltningens e-tjänster på en annan persons vägnar om personen som du företräder inte har möjlighet att identifiera sig elektroniskt och bevilja fullmakter. 

Du får i Suomi.fi mer information om de situationer i vilka man kan och inte kan sköta ärenden på någon annans vägnar

När uppgiften om att företagsverksamheten har upphört kommer till handelsregistret förblir den Suomi.fi-fullmakt i kraft som företaget tidigare beviljat. Företaget kan dock inte längre bevilja fullmakter självständigt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och inte heller sköta ärenden, eftersom rätten att sköta ärenden baserar sig på att det finns uppgifter i handelsregistret om företagets representant. Fullmaktshavaren kan fortfarande sköta företagets ärenden.

Exempel: Ett aktiebolag har gett en bokföringsbyrå fullmakt. När aktiebolagets företagsverksamhet har upphört, kan den verkställande direktören i aktiebolaget inte längre ändra bolagets fullmakter. Den bokföringsbyrå som har fått fullmakten kan dock fortfarande sköta ärenden på aktiebolagets vägnar.

I dessa situationer kan bolagets verkställande direktör ansöka om fullmaktsrätt genom att göra en fullmaktsansökan. När hen har fått fullmaktsrätten kan hen sköta ärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och ge ärendefullmakten antingen sig själv eller någon annan. Därefter kan den som har fått en fullmakt till exempel ta bort sådana fullmakter som aktiebolaget gett tidigare.