Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Sporadiskt skattskyldig: så här sköter du punktskatterna, förhandsanmälan och säkerheten av engångsnatur

Om du i punktbeskattningen är sporadiskt skattskyldig lämna skattedeklarationen senast den 12:e i den kalendermånad som följer efter skatteperioden. Skatteperioden är alltid en kalendermånad. 

En skattedeklaration ska endast lämnas om det har förekommit punktskattepliktig verksamhet under skatteperioden.

Exempel: Den som importerat läskedrycker sporadiskt lämnar en skattedeklaration om de under skatteperioden 1/2024 mottagna produkterna och betalar punktskatterna 12.2.2024.

Sporadiskt skattskyldiga ska lämna en förhandsanmälan om nationellt punktskattepliktiga produkter och om det gäller produkter som omfattas av punktskatter som harmoniserats inom EU ska också en säkerhet av engångsnatur som motsvarar punktskatten betalas.

Vad är punktskatt?

Förhandsanmälan och säkerhet av engångsnatur.

Gör så här:

1

Lämna en förhandsanmälan och ställ en säkerhet av engångsnatur vid behov

Lämna en förhandsanmälan om varupartiet i MinSkatt.

Om det är fråga om kationellt punktskattepliktiga produkter, får du ett punktskattenummer på basis av en förhandsanmälan som du lämnat.

ELLER:

Om det är fråga om produkter som omfattas av punktskatter som harmoniserats inom EU, ska du lämna en förhandsanmälan och ställa en säkerhet av engångsnatur.

Lämna en förhandsanmälan om varupartiet och ställ en säkerhet i MinSkatt.

Obs! När punktskattesäkerheten av engångsnatur betalas är det viktigt att använda det specifika referensnumret för säkerheten av engångsnatur.

Gå till MinSkatt

När Skatteförvaltningen har behandlat förhandsanmälan syns säkerhetens belopp och Skatteförvaltningens kontonummer i MinSkatt. När du betalar via MinSkatt överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. Betalningsdagen är alltid den innevarande dagen som inte går att ändra.

När vi har tagit emot säkerheten fastställer vi ett punktskattenummer. Vid behov kan du skicka punktskattenumret till avsändaren.

2

Deklarera och betala punktskatterna

Lämna skattedeklarationen och betala punktskatterna senast den 12:e i den kalendermånad som följer efter skatteperioden.

Om förfallodagen är en lördag eller en helgdag kan du deklarera och betala skatten följande vardag.

Deklarera och betala punktskatterna i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Punktskatter är skatter som ska betalas på eget initiativ. Därför får du inte en separat giroblankett för betalningen.

Om du betalar skatten t.ex. direkt i nätbanken, hämta kontonumret och referensnumret från MinSkatt eller skattesammandraget.

Om du betalar i MinSkatt finns uppgifterna färdigt ifyllda på betalningsunderlaget, dvs.

  • referensnumret
  • kontonumret
  • betalningsdagen (är alltid den innevarande dagen som du inte kan ändra)
  • beloppet som ska betalas. Skattebeloppet räknas utgående från de punktskattedeklarationer och andra anmälningar och deklarationer om skatter på eget initiativ som du lämnat. Beloppet består av saldot för innevarande dag inklusive alla skatter på eget initiativ. I saldot ingår eventuell dröjsmålsränta. Vid behov kan du ändra summan.

Du får använda pappersblanketter endast av särskilda skäl, till exempel om det är omöjligt att deklarera elektroniskt på grund av ett tekniskt hinder.

Blankettanvisning: förhandsanmälan och säkerhet av engångsnatur

Så här lämnar du en förhandsanmälan och ställer en säkerhet av engångsnatur i MinSkatt eller på en pappersblankett

Anvisningar för ifyllning av punktskattedeklarationen

Så här fyller du i punktskattedeklarationen i MinSkatt eller på en pappersblankett

Vanliga frågor:

Rätta ett fel i skattedeklarationen genom att lämna en ny ersättande deklaration för samma skatteperiod. Om du gör det inom 45 dagar från den ursprungliga förfallodagen påförs ingen förseningsavgift. 

Observera att du inte får ett separat beslut om rättelse av punktskattedeklarationen.

Hur rättas uppgifter i punktskattedeklarationen?

Punktskattedeklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för att konstatera hur stort skatteuttaget ska vara samt uppgifter om skattefria leveranser och skattefri användning per produktgrupp. Produktantalet måste anges med två decimalers noggrannhet utan att beakta den överskjutande delen. Decimaler anges dock inte i fråga om tobaksprodukter, avfall, gruvmineraler eller stenkol.

Om det inom samma skatteslag under samma skatteperiod bedrivs både regelbunden och sporadisk punktskattepliktig verksamhet ska du lämna endast en skattedeklaration för skatteslaget. Den utsatta dagen för deklarationen är då den 12:e dagen i den andra månaden efter skatteperioden. Ange i skattedeklarationen separat uppgifterna om den regelbundna verksamheten och den sporadiska verksamheten.

Om du inom samma skatteslag är både regelbundet skattskyldig med en kalendermånad som deklarationsperiod (månadsdeklarant) och regelbundet skattskyldig med ett kalenderår som deklarationsperiod (årsdeklarant) är den utsatta dagen för skattedeklarationen av sporadisk verksamhet den 12:e dagen i den andra månaden efter skatteperioden för årsdeklaranten.

Exempel: En godkänd upplagshavare för alkoholdrycker tar i januari 2024 (under skatteperioden 1/2024) emot ett provparti viner som har frisläppts för konsumtion i ett annat EU-land. Den godkända upplagshavaren lämnar en skattedeklaration för skatteperioden 1/2024 den 12 mars 2024. Upplagshavaren lämnar uppgifterna om både den regelbundna och den sporadiska verksamheten, också uppgifterna om provpartiet av viner.

Exempel: Ett företag är en regelbundet skattskyldig småskalig elproducent. I februari 2024 har det också skaffat elström enligt skatteklass II även om det inte är berättigat till skatteklassen. Företaget lämnar skattedeklarationen för småskaliga elproducenter för skatteperioden 2024 senast den 12 februari 2025. I skattedeklarationen anger företaget utöver småskalig elproduktion också den sporadiska verksamhet som omfattas av punktskatt på elström, alltså den elström enligt skatteklass II som har skaffats i februari.

Exempel: Ett företag är en regelbundet skattskyldig elproducent och regelbundet skattskyldig småskalig elproducent. I mars 2024 har det också skaffat elström enligt skatteklass II även om det inte är berättigat till denna skatteklass. Företaget lämnar skattedeklarationen för småskaliga elproducenter för skatteperioden 2024 senast den 12 februari 2025. I skattedeklarationen anger företaget utöver småskalig elproduktion också sporadisk verksamhet som omfattas av punktskatt på elström, alltså den elström enligt skatteklass II som har skaffats i mars.

Om du har flera tillstånd inom samma punktskatteslag (t.ex. tillstånd för godkänd upplagshavare och tillstånd för skatterepresentant) ska du i skattedeklarationen lämna uppgifterna per tillstånd. Även uppgifter som gäller olika registreringar ska lämnas separat.

Dessutom ska elproducenter och småskaliga elproducenter lämna uppgifterna per kraftverk. De som idkar gruvdrift ska å sin sida lämna uppgifterna per gruva. Småanvändare av bränntorv ska för sin del lämna uppgifterna per användningsplats.

Exempel: Den godkända upplagshavaren lämnar en skattedeklaration för skatteperioden 1/2024, dvs. skattedeklarationen för januari och betalar punktskatterna senast 12.3.2024.

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 11.6.2024