Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ålands särställning vid punktbeskattning

Landskapet Åland är en del av EU:s tullområde och tullunion. Åland hör dock inte till Europeiska unionens mervärdeskatte- eller punktskatteområde.

Landskapet Ålands särställning möjliggör skattefri försäljning till passagerarna på fartyg och luftfartyg i internationell trafik som gör ett uppehåll på Åland.

På försäljning och flyttning av varor mellan EU:s skatteområde och landskapet Åland tillämpas samma exportbestämmelser som vid handel med tredje länder. På import av varor från övriga Finland, en annan medlemsstat eller ett land utanför EU till landskapet Åland samt på import av varor från landskapet Åland till övriga Finland tillämpas bestämmelserna om import av varor i punktskattelagen och den åländska speciallagen.

På Åland och i övriga Finland tillämpas samma punktskattesystem.

Flyttning av beskattade produkter över skattegränsen – du kan ansöka om återbäring av punktskatt

När punktskattepliktiga produkter förs in över skattegränsen från Åland till Finland eller från Finland till Åland, ska punktskatt betalas på produkterna också på destinationsorten.

Export kan vid behov påvisas med fraktsedel och faktura.

På basis av exporten kan säljaren av produkterna (exportören) ansöka om återbäring av den betalda punktskatten hos Skatteförvaltningen.

Köparen (mottagaren) på andra sidan skattegränsen ska lämna en skattedeklaration för produkterna. Produkterna ska deklareras senast den tolfte dagen i den kalendermånad som följer efter att produkterna tagits emot.

Du kan betala skatten och ansöka om återbäring i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Ansökan om återbäring

Flyttning av obeskattade produkter över skattegränsen

När produkter som omfattas av den harmoniserade beskattningen flyttas mellan skattefria lager på Åland och det finländska fastlandet kan EMCS-systemet tillämpas, på samma sätt som vid flyttningar inom det finländska fastlandet.

Vid flyttningar mellan skatteupplag är det också möjligt att använda ett s.k. förenklat förfarande där en godkänd upplagshavare i stället för EMCS-systemet använder en fraktsedel eller faktura som innehåller följande uppgifter:

  1. de produkter som flyttas och deras kvantiteter fördelade på skatteslag
  2. avsändarens och mottagarens namn, adress och punktskattenummer
  3. datum då produkterna avsändes och leveransadressen
  4. det avsändande och det mottagande upplagets punktskattenummer samt
  5. referensnummer varmed försändelsen kan specificeras i avsändarens och mottagarens bokföring.

Det här förenklade förfarandet är endast möjligt mellan två skatteupplag. Det förenklade förfarandet ska ändå alltid användas när nationellt punktskattepliktiga produkter flyttas skattefritt mellan två skatteupplag.

Läs mer om EMCS-systemet

Gå till EMCS-tjänsten

Läs mer om när det är obligatoriskt att använda EMCS: Skattegränsen på Åland i punktbeskattningen

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 29.12.2016