Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här registrerar du dig som skattskyldig, stödmottagare eller småproducent inom punktbeskattningen

Gör en registreringsanmälan till Skatteförvaltningen om du bedriver sådan punktskattepliktig verksamhet för vilken du enligt punktskattelagen ska registrera dig som skattskyldig, stödmottagare, småskalig tillverkare eller småproducent. Skatteförvaltningen ger ett överklagbart beslut om registreringen.

Du kan i MinSkatt göra en registreringsanmälan till Skatteförvaltningens register.

Om företagets verksamhet är regelbunden kan det registrera sig som en certifierad mottagare eller avsändare.

Så här gör du en registreringsanmälan inom punktbeskattningen i MinSkatt

Gå till MinSkatt

Vem ska lämna en registreringsanmälan?

En del aktörer ska endast lämna en registreringsanmälan till Skatteförvaltningen. Och en del ska efter registreringen också lämna en skattedeklaration för varje skatteperiod. Läs mer: 

Registreringsskyldiga i punktbeskattningen

När ska jag lämna en registreringsanmälan?

Du ska lämna en anmälan om registrering innan den punktskattepliktiga verksamheten börjar.

Registrering på myndighetsinitiativ

Registreringen kan också göras på myndighetsinitiativ om det i punktskattelagen har föreskrivits om en skyldigheten att registrera sig och den registreringsskyldiga inte själv har lämnat en registreringsanmälan.

Registreringstidpunkten

De skattskyldiga antecknas i registret från och med den tidpunkt då den punktskattepliktiga verksamheten börjar.

Stödmottagare och småproducenter förs in i registret från och med inledningstidpunkten för den verksamhet som berättigar till stödet. Stödmottagare och småproducenter kan dock inte föras in i registret retroaktivt, utan den första dagen för registreringen kan infalla tidigast vid tidpunkten för registreringsbeslutet.

Om verksamheten i företaget ändras under skatteperioden

Om de uppgifter som du lämnat i registreringsanmälan ändras eller om den verksamhet som förutsätter registrering upphör, ska du utan dröjsmål anmäla detta till Skatteförvaltningen. Du ska lämna en anmälan genast när du vet tidpunkten för en ändring i verksamheten eller att den upphör, men senast under den skatteperiod då verksamheten ändrats eller upphört.

Du ska anmäla en ändring till exempel om elproducenten efter registreringen börjar bedriva verksamhet i ett annat kraftverk än det som införts i registret.

Skatteförvaltningen gör ändringarna i registreringen eller avregistrerar den skattskyldige, stödmottagaren, småskaliga tillverkaren eller småproducenten från och med den tidpunkt då den verksamhet som är en förutsättning för registreringen ändrats eller upphört.

Även en registrerad användare av gas ska återkalla registreringen om den skattefria användningen upphör. En registrerad användare av gas stryks ur registret från och med att begäran om avregistrering har lämnats.

Det lönar sig för småskaliga el- och biogasproducenter samt för småanvändare av bränntorv att i början av året uppskatta omfattningen av verksamheten och sin roll i registreringen.

Exempel 1: Ett kraftverk har registrerat sig som småskalig elproducent. Kraftverket lägger ned verksamheten i sin helhet under kalenderåret. Skatteperioden går ut samma dag som verksamheten läggs ned. Företaget ska lämna skattedeklarationen för skatteperioden senast på den allmänna förfallodagen i den andra månaden efter nedläggningsmånaden. Till exempel om nedläggningsmånaden är mars ska skattedeklarationen lämnas den 12 maj.

Exempel 2: Ett kraftverk har registrerat sig som småskalig elproducent. Om verksamheten ändras under skatteperioden så att elproduktionen under kalenderåret överstiger 800 000 kWh ska kraftverket registrera sig som elproducent. Skatteförvaltningen registrerar kraftverket som producent av elström från inledningen av kalenderåret. Företaget ska lämna skatteperiodspecifika skattedeklarationer retroaktivt också för början av året. Företaget ska även betala en förseningsavgift och dröjsmålsränta. Skatteförvaltningen registrerar kraftverket som producent av elström från inledningen av kalenderåret. Företaget ska lämna skatteperiodspecifika skattedeklarationer retroaktivt också för början av året. Företaget ska även betala en förseningsavgift och dröjsmålsränta.

Exempel 3: Ett kraftverk har registrerat sig som elproducent. Verksamheten ändras under skatteperioden så att den inte överskrider gränsen på 800 000 kWh för småskalig produktion. Skatteförvaltningen registrerar kraftverket som småskalig elproducent från ingången av innevarande år. Företaget korrigerar de skattedeklarationer som det lämnat i början av året genom att lämna ersättande skattedeklarationer (så kallade nolldeklarationer) i MinSkatt. På basis av korrigeringarna returnerar Skatteförvaltningen de överbetalade skatterna.

Exempel 4: Användningen av torv i värmeproduktionen. Kraftverket ska på förhand i samband med registreringen uppskatta hur mycket bränntorv det använder under kalenderåret. Om kraftverket uppskattar att det använder över 10 000 MWh torv för värmeproduktionen under kalenderåret, ska kraftverket från och med ingången av kalenderåret registrera sig som registrerad användare av bränntorv. I annat fall ska kraftverket registrera sig som småanvändare av bränntorv.  Om användningen av torv överstiger 10 000 MWh är den överstigande delen skattepliktig.

Detaljerade anvisningar och beslut

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas vid registrering av punktskattskyldighet

Energibeskattning

Avfallsbeskattning

Statligt stöd som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i punktbeskattningen

Sidan har senast uppdaterats 20.6.2024