Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Gruvmineralskatt

Gruvmineralskatten träder i kraft den 1 januari 2024. Gruvmineralskatten är en ny skatt. Syftet med skatten är att styra ersättning till finska staten för användningen av icke-förnybara naturresurserna.

Skatten ska betalas på de i gruvlagen avsedda gruvmineral som brutits i Finland, med undantag för de gruvmineral som har hittats i samband med guldvaskning.

Idkare av gruvdrift ska registrera sig som skattskyldiga

Sådana aktörer som bedriver gruvdrift ska registrera sig hos Skatteförvaltningen innan de inleder verksamheten som omfattas av gruvmineralskatt. De aktörer som bedriver gruvdrift den 1 januari 2024 ska dock registrera sig senast den 1 mars 2024.

Till registret ska anmälas alla gruvor där det finns gruvmineralskattepliktig verksamhet. Också ändringar i uppgifterna eller nedläggning av verksamheten ska anmälas till Skatteförvaltningen.

Du kan registrera dig som idkare av gruvdrift redan från och med den 20 november 2023.

Registrera dig i MinSkatt

Vem ska betala gruvmineralskatt?

Den som har brutit gruvmineral och som förutsätts ha ett sådant tillstånd att bedriva gruvdrift som avses i gruvlagstiftningen ska betala gruvmineralskatt. Skatten gäller sådana aktörer som har eller borde ha ett sådant tillstånd. Gruvbolaget som har ett tillstånd av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är i regel den skattskyldige.

Den aktör som brutit gruvmineral är alltid den skattskyldige förutom då ett tillstånd överförs till en annan aktör innan anrikningsprocessen för metallmalm inleds. Då ska mottagaren av överföringen betala gruvmineralskatt.

Hur och när ska gruvmineralskatt betalas?

Idkaren av gruvdrift lämnar in deklarationen och betalar skatten på eget initiativ för varje skatteperiod på ett kalenderår senast på den allmänna förfallodagen i mars följande år. Uppgifterna ska lämnas i MinSkatt separat för varje gruva.

Exempel: Deklarationen för skatteperioden 2024 lämnas in och skatten betalas senast den 12 mars 2025.

En aktör som registrerat sig som idkare av gruvdrift ska också lämna in en deklaration för en sådan skatteperiod då det inte förekommit verksamhet.

Skatt på metallmalmer

Metallmalmer är bly, guld, kobolt, koppar, krom, litium, nickel, palladium, platina, silver, uran och zink. Metallmalmerna har förtecknats i en bilaga till lagen om gruvmineralskatt.

Skatten på metallmalmer fastställs utifrån den mängd metall som gruvmineralet innehåller samt metallens beskattningsvärde. Skatten fastställs enligt den tidpunkt då den skattskyldige levererar gruvmineralet till anrikningsprocessen första gången. Skatt betalas på alla metallmalmer för vilka anrikningsprocessen inletts.

Skatten på metallmalmer är 0,6 procent av beskattningsvärdet av den metall som gruvmineralet innehåller.

Beskattningsvärdet för metallmalmerna grundar sig bland annat på de internationella marknadspriserna på metaller. Om prisuppgifterna föreskrivs genom statsrådets förordning. Skatteförvaltningen fastställer metallmalmernas beskattningsvärden för varje år i början av kalenderåret utifrån prisuppgifterna från det föregående året.  Skatteförvaltningens beslut kommer att publiceras på vero.fi senast den 1 februari. 

Skatt på andra gruvmineral 

För andra gruvmineral än metallmalmer fastställs skatten utifrån volymen brutna gruvmineral. Skatten fastställs utifrån den tidpunkt då gruvmineralet bryts ur marken.

Skatten på andra gruvmineral är 0,20 euro per ton malm eller nyttosten.

Andra gruvmineral än metallmalmer är:

  • i fråga om grundämnen: aktinium, aluminium, antimon, arsenik, barium, beryllium, bor, cesium, fluor, fosfor, gallium, germanium, hafnium, indium, iridium, järn, kadmium, kalium, kalcium, kvicksilver, lantanoider, magnesium, mangan, molybden, natrium, niob, osmium, radium, renium, rodium, rubidium, rutenium, selen, skandium, strontium, svavel, tallium, tantal, tellur, tenn, titan, torium, vanadin, vismut, volfram, yttrium och zirkonium samt sådana mineral som innehåller dessa grundämnen
  • i fråga om mineral: andalusit, apatit, asbestmineral, baryt, bauxit, bentonit, beryll, diamant, dolomit, flogopit, fluorit, fältspat, grafit, granat, ilmenit, kalcit, kaolin, korund, kvarts, kyanit, leucit, magnesit, muskovit, nefelin, olivin, pyrofyllit, rutil, sillimanit, skapolit, talk, vermikulit, wollastonit och andra ädelstenar
  • i fråga om bergarter: marmor och täljsten.

Skatt ska även betalas på sådan bruten malm eller nyttosten som innehåller ovan nämnda andra gruvmineral och som sänds för anrikning. Då ska mängden av de metaller som ingår i malmen eller nyttostenen (bly, guld, kobolt, koppar, krom, litium, nickel, palladium, platina, silver, zink och/eller uran) dras av från mängden av bruten malm eller nyttosten.

Överföring av gruvtillstånd

Om en aktör överför sitt tillstånd för att bedriva gruvdrift till en annan aktör, ska mottagaren av överföringen betala gruvmineralskatt. Skatt betalas för sådana metallmalmer som tidigare tillståndshavare brutit och för vilka anrikningsprocessen inleds första gången efter överföringen av tillståndet.

Överföringsmottagaren ska också registrera sig hos Skatteförvaltningen innan brytningen eller anrikningsprocessen inleds. Den tidigare tillståndshavaren ska i sin tur lämna anmälan om ändringar i sina registreringsuppgifter.

Gruvmineralskatteintäkterna går till kommunerna och staten

Gruvmineralskatteintäkterna fördelas så att statens andel är 40 procent och andelen för de kommuner där gruvan ligger är 60 procent. Skatteintäkterna redovisas till de kommuner där gruvorna ligger.

Om gruvan ligger inom området för fler än en kommun, fördelas andelen i förhållande till kommunernas andel av gruvområdets areal. Den kommun där gruvan ligger samt arealen fastställs i enlighet med ett sådant lagakraftvunnet tillstånd som avses i gruvlagstiftningen. I redovisningen beaktas inte arealen för gruvans hjälpområde.

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 29.1.2024