Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Tobaksskatt – för vilka produkter ska skatt betalas och hur mycket?

Tobaksprodukternas tillverkare och importörer ska betala punktskatt (accis) på tobak för produkter som tillverkas i Finland eller tas emot från andra EU-länder eller områden utanför EU. Skatt ska betalas när produkterna importeras till Finland eller frisläpps för konsumtion från det så kallade uppskovsförfarandet

När tobaksprodukter frisläpps för konsumtion i Finland ska detaljhandelsförpackningen förses med detaljhandelspriset. Priset påverkar beloppet av tobaksskatten.

Skattepliktiga produkter

Skattepliktiga produkter är

 • cigaretter
 • cigarrer och cigariller, även då de delvis har tillverkats av annat än tobak
 • pip- och cigarettobak
 • cigarettpapper, även cigaretthylsor som hör till varukod 4813 i tulltariffen
 • andra produkter som helt eller delvis är tillverkade av tobak och som är avsedda att rökas, sniffas, sugas på eller tuggas
 • finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter, s.k. rulltobak
 • sådan obearbetad råtobak i detaljhandeln som säljs direkt till konsumenterna
 • cigarrer och cigariller, även då de delvis har tillverkats av annat än tobak
 • produkter som kan jämställas med cigaretter eller pip- och cigarettobak och som helt eller delvis är tillverkade av annat än tobak, men som ändå enligt lagen är tobaksprodukter
 • vätskor för elektroniska cigaretter (nikotinhaltiga och nikotinfria).
 • tobaksprodukter avsedda för upphettning
 • rökfria nikotinprodukter i vätskeform
 • andra än rökfria nikotinprodukter i vätskeform, till exempel nikotinpåsar

Tobaksskattens storlek

Tobaksskatten fastställs enligt tabellen över punktskatt på tobak.

 • Skatt betalas på basis av detaljhandelspriset på produkten.
 • Skatt betalas därutöver som skatt per enhet för cigaretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarettobak, finskuren tobak som rullas till cigaretter och för andra än rökfria nikotinprodukter i vätskeform.
 • Skattebeloppet på cigaretter, cigarrer, cigariller, finskuren tobak som rullas till cigaretter och för andra än rökfria nikotinprodukter i vätskeform är dock minst minimiskatten enligt skattetabellen.
 • För vätskor för elektroniska cigaretter, tobaksprodukter avsedda för upphettning och rökfria tobaksprodukter i vätskeform betalas endast skatt per enhet.
 • På andra produkter som innehåller tobak och på cigarettpapper betalas skatt endast per enhet enligt detaljhandelspriset.
 • Tobaksskattebeloppet och skattetabellen 

Exempel: Ett företag importerar 25 kg piptobak till Finland 1.1.2024. Detaljhandelspriset är 10 000 euro. Skatt per enhet: 25 kg x 107,50 euro/kg = 2 687,50 euro. Skatt som baserar sig på detaljhandelspriset: 10 000 euro x 0,48 = 4 800 euro. Skattebeloppet är sammanlagt 7 487,50 euro.

Termer som används i tobaksbeskattningen

 • detaljhandelspris: det pris för vilket ett företag säljer produkten till sina kunder i Finland och som inkluderar alla pristillägg och skatter. Företaget kan fritt bestämma detaljhandelspriset.
 • skatt per enhet: den del av skatten som beräknas på produkten enligt antal, kilogram eller milliliter.
 • värdebaserad skatt: den del av skatten som har detaljhandelspriset som grund.
 • minimiskatt (minimiaccis): den skatt som betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller, finskuren tobak som rullas till cigaretter och för andra än rökfria nikotinprodukter i vätskeform är dock alltid minst minimiskatten enligt skattetabellen.
 • Det beskattningsvärde som fastställts av Skatteförvaltningen: det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset eller det genomsnittliga detaljhandelspriset. Beskattningsvärdet används till exempel på produkter som förts in i landet för annat ändamål än kommersiell försäljning om motsvarande produkter inte säljs i Finland. Detta gäller produkter som privatpersoner för in i landet eller beställer till Finland.

Skattefria produkter

Du behöver inte betala punktskatt för exempelvis dessa produkter:

 • tobaksprodukter som används till att tillverka tobaksprodukter
 • tobaksprodukter som har överlåtits som prover till myndigheterna
 • andra produkter som innehåller tobak samt cigarettpapper som en godkänd upplagshavare levererar för konsumtion någon annanstans inom EU-området än i Finland.

Punktskatt behöver inte betalas när produkter

 • flyttas under ett uppskovsförfarande
 • hänförs till tullagrings- eller exportförfarandet
 • är avsedda för försäljning eller konsumtion på fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik (s.k. proviantering, dvs. fartygsleverans)
 • överlåts till diplomater, konsuler och internationella organisationer på basis av diplomatiska förbindelser (s.k. diplomatförsäljning).

Hur ska skatten betalas?

Du kan lämna in en förhandsanmälan och betala punktskatt i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Du kan också deklarera på en pappersblankett men endast om det finns ett särskilt skäl till det. Det ska vara fråga om situationer där det rimligen inte kan förutsättas att en elektronisk skattedeklaration lämnas in. Det är fråga om en dylik situation då det på grund av tekniska hinder är omöjligt att deklarera elektroniskt. Det särskilda skälet behöver inte anmälas till Skatteförvaltningen.

Deklarationsblanketter för punktskatt

Punktskatt på tobak betalas för rökfria nikotinprodukter

I lagen om tobaksaccis (punktskatt på tobak) läggs det till nya produktgrupper från och med den 1 januari 2024: nikotinprodukter i vätskeform och andra än rökfria nikotinprodukter i vätskeform. Dessa omfattar så kallade nikotinpåsar och sådana produkter som eventuellt senare kommer ut på marknaden.

Med rökfria nikotinprodukter avses produkter för användning via mun eller näsa vilka inte innehåller tobak och till vilka nikotin har tillsatts. Rökfria nikotinprodukter på vilka läkemedelslagen tillämpas ska inte betraktas som tobaksprodukter.

Punktskatt på tobak ska betalas för rökfria nikotinprodukter från och med den 1 januari 2024.

Obs! Punktskatt på tobaksprodukter ska betalas för andra än rökfria nikotinprodukter i vätskeform också då de har förts in i landet efter den 9 oktober 2023 och de finns i försäljning ännu den 1 juli 2024 eller därefter. Skatten gäller produkter utanför uppskovsförfarandet. Den punktskatteskyldige är i dessa fall säljaren som har produkterna i sin besittning den 1 juli 2024. Skatten deklareras och betalas i samband med att punktskatten på tobak betalas för skatteperioden 7/2024.

Punktskattebeloppen på nikotinprodukter

Skatten fastställs enligt Tobaksskattetabellen (tobaksaccistabell).

För andra än flytande produkter ska det betalas en värderelaterad skatt på 10 procent av detaljhandelspriset på produkten samt en skatt per enhet vilken är 10 cent per gram år 2024. Skattebeloppet ska alltid vara minst 14 cent per gram.

För rökfria nikotinprodukter i vätskeform betalas endast skatt per enhet, dvs. 30 cent per milliliter år 2024.

Punktskattetillstånd för tillverkare och importörer

Tillverkaren eller importören av produkter behöver ett punktskattetillstånd som Skatteförvaltningen beviljar. Tillståndet behövs för att fungera under ett uppskovsförfarande och som regelbundet skattskyldig i punktbeskattningen.

Du kan lämna ansökan om tillstånd i MinSkatt. Gå till MinSkatt

Inget punktskattetillstånd?

Importörer, tillverkare och säljare som inte har ett punktskattetillstånd är sporadiskt skattskyldiga för alla produkter som de tar emot eller tillverkar från och med den 1 januari 2024. Säljaren betalar tobaksskatt till exempel då hen efter den 1 juli 2024 säljer 9.10–31.12.2023 importerade rökfria nikotinprodukter som inte är i vätskeform och för vilka skatt ännu inte har betalats.

Priset ska anges på förpackningen

Förpackningarna med rökfria nikotinprodukter ska ha prisuppgifterna synliga på samma sätt som andra tobaksprodukter. Detta gäller också rökfria nikotinprodukter som förts in i landet eller tillverkats här 9.10.2023–31.12.2023 och för vilka punktskatt ska betalas från och med den 1 juli 2024.

Vätskor för elektroniska cigaretter är skattepliktiga

Man ska betala tobaksskatt på vätskor för elektroniska cigaretter. Skatt betalas för produkter som är avsedda att användas i elektroniska cigaretter antingen som sådana eller som en blandning med andra vätskor.

Skatt betalas för nikotinhaltiga och nikotinfria färdigvätskor, basvätskor (exempelvis propylenglykol och vegetabiliskt glycerin eller en kombination av dessa) samt smakvätskor.

Skatt ska betalas för nikotinfria bas- och smakvätskor om de är avsedda att användas som vätskor i elektroniska cigaretter.

Tobaksskatten fastställs enligt tabellen över punktskatt på tobak. På vätskorna för elektroniska cigaretter betalas 30 cent per milliliter i skatt.

Förhandsanmälan ska också lämnas om vätskor för elektroniska cigaretter, rökfria nikotinprodukter och cigarettpapper

En förhandsanmälan ska lämnas till Skatteförvaltningen om import av produkter som omfattas av nationella punktskatter och som frisläppts för konsumtion i en annan EU-medlemsstat. Skyldigheten att lämna förhandsanmälan gäller till exempel tillfällig import eller mottagning av cigarrettpapper och vätskor för elektroniska cigaretter samt rökfria nikotinprodukter.

Du kan lämna in en förhandsanmälan och betala punktskatt i MinSkatt.

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 22.3.2024