Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteåterbäring inom industriell produktion och oljeförädlingsprocessen

Det är inte nödvändigt att betala punktskatt och inte heller försörjningsberedskapsavgifter, om bränsle används

  • i industriell produktion som råvara eller hjälpprodukt
  • i industriell produktion i tillverkningen av en vara på så sätt att det handlar om direkt första användning av bränslet
  • som energikälla inom oljeförädlingsprocessen.

Om sådant bränsle skaffats som punktskattepliktigt bränsle, kan användaren av bränslet i efterskott ansöka om återbäring av punktskatt och försörjningsberedskapsavgifter från Skatteförvaltningen.

Återbäring kan fås för lätt brännolja, tung brännolja, flytgas, produkter som ersätter dessa samt naturgas och biogas. Det är också möjligt att få återbäring för stenkol, men inte för stenkol som använts i oljeförädlingsprocessen.

Ansök om återbäring av punktskatt från MinSkatt

Du kan också använda pappersblankett. Pappersblanketter kan användas om det är omöjligt att lämna uppgifterna elektroniskt exempelvis på grund av tekniska hinder.

Läs anvisningarna för ifyllande av ansökan.

Vad är industriell produktion?

Med industriell produktion avses i praktiken sådan verksamhet som enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning (TOL 2008) hör till huvudgruppen C (industri) eller B, (gruvverksamhet och brytning). Därtill kan skatteåterbäring för industriell produktion fås för yrkesmässig växthusodling.

Industri är också sådan verksamhet som hör till gruppen 38320 (återvinning av källsorterat material) som finns under huvudgruppen E.  Kontrollera näringsgrensindelningarna på Statistikcentralens webbplats.

Definitionen av industri gäller endast skatteåterbäringar för den lägre elskatteklassen och energiintensiva företag. Definitionen gäller inte andra skattestöd.

Användningssyftet för bränslet

Skattefritt bränsle får användas i industriell verksamhet enbart för dessa syften:

  • Som råvara: bränslet eller en komponent i den denna ingår i den slutliga produkten.
  • Som hjälpprodukt: bränslet används direkt för tillverkning av produkten eller så kan produkten inte tillverkas utan det.
  • I direkt första användning i tillverkning av en vara: den låga eller de rökgaser som uppkommer då bränslet förbränns kommer i beröring med den produkt som tillverkas i något skede av tillverkningen.

Den första användningen avgör bränslets skattefrihet

Det avgörande för bränslets skattefrihet är för vad bränslet används under den första användningsgången. Om den första användningen i industriell produktion uppfyller förutsättningarna för skattefrihet, ändras inte bränslet till skattepliktigt bränsle på grund av att den uppkomna värmen tas till vara efter processen för annan nyttoanvändning. På motsvarande sätt, om bränslet först används för värmeproduktion som skattepliktigt bränsle och rökgaserna först i ett senare skede inkluderas i en annan process för tillverkning av en produkt, ändras inte den skattepliktiga värmeproduktionen till skattefri värmeproduktion utifrån denna grund.

Läs mer i den detaljerade anvisningen: Skattefrihet för bränsle i industriell användning

När kan återbäring ansökas?

Du kan ansöka om återbäring av punktskatt på bränsle på en gång för hela året eller separat för januari−juni och juli−december. Ansök om återbäring för de bränslen som använts under denna tid för ett skattefritt användningsändamål. Återbäring kan ansökas då ansökningsperioden gått ut.

Ansökan ska göras till Skatteförvaltningen senast inom tre år efter ansökningsperiodens slut. Den utsatta tiden för att ansöka om återbäring börjar från början av det kalenderår som följer efter ansökningsperioden. Specificera de använda bränslena enligt produktionsanläggning.

Hur mycket återbäring är det möjligt att få?

Återbäringsbeloppet påverkas av bränslet och dess sammansättning, mängden och anskaffningstidpunkten. Den punktskatt som ingått i bränslepriset fås som återbäring. Om bränslets exakta sammansättning inte är känd, används dock de återbäringsnivåer som Skatteförvaltningen fastställt som grund för återbäringen. De räknas utifrån ett medelvärde av de bränslen som överlåtits för konsumtion. Återbäringsnivåerna fastställs halvårsvis på så sätt att återbäringsnivån för januari–juni fastställs i oktober och återbäringsnivån för juli–december i mars.

Återbäringen fastställs utifrån den tidpunkt då bränslet köpts.

MinSkatt räknar återbäringen automatiskt antingen utifrån bränslets exakta sammansättning eller återbäringsnivån. Om du använder pappersblanketten, räkna återbäringsbeloppet själv.

Den undre gränsen för återbäring är 330 euro, lägre belopp återbärs inte.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022