Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Punktskatt på bränntorv, stenkol och tallolja

Punktskatt på bränntorv

Användaren av bränntorv betalar punktskatt på den bränntorv som hen använt för uppvärmning. Om mindre än 10 000 MWh torv används för uppvärmning per kalenderår är den använda bränntorven skattefri. Om användningen av bränntorv överstiger 10 000 MWh ska skatt betalas på den överstigande andelen. Gränsen för skattefri användning är specifik för varje användningsplats, det vill säga varje kraftverk eller värmeanläggning kan använda upp till 10 000 MWh torv skattefritt per kalenderår. Användningsmängderna ska dock anmälas även upp till 10 000 MWh.

Den förbrukning av bränntorv som understiger gränsen är alltid skattefri. Detta är en ändring från det tidigare förfarandet då det också skulle betalas skatt på den andel som understeg användningsgränsen efter att gränsen gått över. Gränsen är specifik för varje användningsplats.

Exempel: Företag X har tre olika användningsplatser för torv: A, B och C. På användningsplats A används 9 000 MWh torv, på användningsplats B 12 000 MWh och på användningsplats C 8 000 MWh. Användningen är skattefri på användningsplatserna A och C. Eftersom användningsplatsen B använder mer än 10 000 MWh torv ska en skattedeklaration för den lämnas och skatt betalas för användningsmängden 2 000 MWh. På användningsplatsen (kraftverket) B är 10 000 MWh skattefria också i värmeproduktion.

Användaren av torv ska registrera sig som skattskyldig hos Skatteförvaltningen. Varje anläggning ska registrera sig separat.

Privathushåll, jordbruksenheter och andra som producerar värme för eget bruk behöver inte registrera sig.

Den årliga gränsen för användning av skattefri torv för uppvärmning är 10 000 MWh 20222026
Gränsen för den skattefria mängden av bränntorv som används för uppvärmning steg från och med början av 2022. År 2021 var användningsgränsen 5 000 MWh per kalenderår medan gränsen är 10 000 MWh åren 2022–2026. Gränsen sjunker till 8 000 MWh per kalenderår 2027–2029. År 2030 återgår gränsen för skattefri användning tillbaka till 5 000 MWh per kalenderår.

Också användare av skattefri bränntorv ska registrera sig

Anläggningar som använder bränntorv ska registrera sig som skattskyldiga även om de inte överstiger gränsen för skattefri användning.

Om användningen av bränntorv understiger gränsen för skattefri användning under kalenderåret ska anläggningen registrera sig som småanvändare av bränntorv. Små användare lämnar en skattedeklaration av sin skattefria användning en gång per år, senast den 12 februari. Deklarationen ska lämnas för hela det föregående året. Små användare ska ansöka om registrering senast den 30 juni 2022.

Privathushåll, jordbruksenheter och andra som producerar värme för eget bruk behöver inte registrera sig.

Golvprismekanism i beskattningen av bränntorv

En golvprismekanism fastställdes för bränntorv från och med ingången av 2022. Syftet med mekanismen är att halvera användningen av torv som energi fram till 2030.

Golvpriset innebär att skatten och priset på utsläppsrätten sammanlagt ska vara minst 18,63 euro/MWh. Om till exempel priset på en utsläppsrätt enligt den nuvarande skattenivån (5,70 euro/MWh) sjunker till mindre än 21,20 euro per koldioxidton (12,93 euro/MWh) kommer en tilläggsskatt att tas i bruk. Tilläggsskatten kommer då att träda i kraft genom statsrådets förordning.

Punktskatt på stenkol

Godkända upplagshavare, registrerade mottagare eller sporadiska mottagare som tar emot produkter som frisläppts för konsumtion betalar punktskatt på stenkol.

Skatten för godkända upplagshavare fastställs utifrån de mängder som enligt upplagshavarens bokföring frisläppts för skattepliktig förbrukning under skatteperioden och de mängder som upplagshavaren under skatteperioden tagit för egen förbrukning.

Registrerade mottagare får endast ta emot punktskattepliktiga produkter inom ramen för uppskovsförfarandet. Registrerade mottagare får alltså inte lagra produkter eller vidarebefordra dem inom ramen för uppskovsförfarandet.

Punktskatt på tallolja

De som bedriver industriell produktionsverksamhet betalar punktskatt på den tallolja de använt för uppvärmningsändamål. Användaren ska registrera sig i MinSkatt. Varje anläggning ska registrera sig separat.

Mer information:

Sidan har senast uppdaterats 27.6.2023