Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Återbäring av punktskatt ska alltid ansökas

Obs! Handläggningen av ansökningarna om återbäring är överbelastad.

Återbäring av punktskatt kan fås, om punktskatt betalats på produkter, men de till exempel använts eller överlåtits (t.ex. sålts) för ett skattefritt ändamål.

Det nödvändigt att göra en separat ansökan om återbäring för återbäring av punksatt.

Ansök om återbäring av MinSkatt

Du kan också använda pappersblankett. Pappersblanketter kan användas om det är omöjligt att lämna uppgifterna elektroniskt exempelvis på grund av tekniska hinder.

Läs anvisningarna för ifyllande av ansökan.

Det är inte nödvändigt att göra en ansökan om återbäring, om punktskattebeloppet ändras därför att du ursprungligen anmält för mycket skatt i skattedeklarationen. Rätta i så fall den felaktiga skattedeklarationen. I sådana fall gottgörs det skatt som betalats till för högt belopp utan en separat återbäringsansökan.

Gör en ansökan om återbäring nu också i dessa situationer:

  • produkter har returnerats till ett skatteupplag (till exempel alkoholskatt och punktskatt på flytande bränslen)
  • produkter har överlåtits för konsumtion, men de har förstörts fullständigt eller i övrigt oåterkalleligen gått förlorade (till exempel alkoholskatt och punktskatt på läskedrycker)
  • punktskatt på elström har betalats till ett för högt belopp på grund av fel skattenivå
  • kolväte har samlats upp från motorbensin (punktskatt på flytande bränslen och försörjningsberedskapsavgifter)
  • avfall har förts bort från en avstjälpningsplats (avfallsskatt)

Ansök därtill om återbäring till exempel i dessa fall: 

  • punktskattepliktiga bränslen har använts i kommersiell fartygstrafik eller i flygtrafik, i industriell första användning eller i elproduktion
  • energiprodukter har använts i energiintensiv industri
  • punktskattepliktiga produkter har överlämnats för export eller till ett annat EU-land

När kan återbäring ansökas?

Återbäring av punktskatt kan i allmänhet ansökas enligt eget val antingen för ett kalenderår eller för en kortare period. Den kortare ansökningstiden är för olika punktskatter antingen en kalendermånad eller ett halvt år (januari–juni, juli–december).

I de flesta ansökningar om återbäring är den utsatta tiden tre år och den börjar räknas från slutet av det kalenderår under vilket grunden för återbäringen uppkommit. Ansök med andra ord om återbäring inom tre från utgången av det kalenderår under vilket du fått rätt till återbäring, till exempel om produkten användes för ett skattefritt ändamål eller sändes till ett annat EU-land.

Exempel 1: Cigariller och deras förpackningar skadades i en butiksbrand 15.3.2022 på så sätt att de inte längre kan säljas till konsumenterna. En registrerad mottagare som betalat punktskatt på tobak kan ansöka om återbäring av punktskatt på tobak för tiden 1.3–31.3.2022. Återbäring ska ansökas senaste 31.12.2025. 

Exempel 2: Lemonad som överlåtits för konsumtion returneras från en detaljhandel tillbaka till ett skatteupplag flera gånger per månad under år 2022. Den godkända upplagshavare som betalat punktskatten kan ansöka om skatteåterbäring för varje kalendermånad separat eller samlat för hela kalenderåret 2022. Återbäring ska ansökas senast 31.12.2025.

Bilagor behövs inte för ansökan, men förvara kvitton och verifikationer

Det är inte nödvändigt att foga inköpskvitton, fraktbrev eller andra leveransverifikationer till en ansökan om återbäring av punktskatt. Skatteförvaltningen kan dock separat be om dessa. Förvara verifikationerna i 6 år, liksom också annat bokföringsmaterial.


Vi ger också råd till företagen i punktskatteärenden per telefon: 029 497 154 (Punktbeskattning, samtalsavgift lna/msa)

Läs mer:

Tabeller på återbäringsnivåer och -belopp för flytande bränslen

 

Sidan har senast uppdaterats 28.12.2022