Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Internprissättning

Med internprissättning avses prissättningen för transaktioner mellan bolag som tillhör samma koncern (transaktioner i intressegemenskap). Vid internprissättning utgörs objektet för skattemässig bedömning i princip av alla transaktioner mellan koncernbolag, såsom handel med varor och tjänster, ersättning för nyttjande av immateriell egendom och finansiering. Internprissättningen är av väsentlig betydelse i inkomstbeskattningen av koncernbolag, eftersom det pris som använts vid transaktioner mellan koncernbolag inverkar på den beskattningsbara inkomstens eller förlustens belopp för dessa koncernbolag.

Förutom att internprissättningen inverkar på den beskattningsbara inkomstens eller förlustens belopp för en enskild skattskyldig har den i allmänhet också en vidare internationell dimension. Ur inkomstbeskattningens synvinkel inverkar internprissättningen på i vilken stat inkomsterna och utgifterna för en internationell koncern genereras samt i vilken stat den beskattningsbara inkomsten kan beskattas. Sålunda finns det typiskt reglering som gäller internprissättning förutom i nationella internprissättningsbestämmelser även i skatteavtal mellan stater, där det finns bestämmelser om staters beskattningsrätt i anknytning till transaktioner i intressegemenskap (exempelvis en bestämmelse som motsvarar artikel 9 i OECD:s modellskatteavtal).

Internprissättning kräver fallspecifik bedömning

Målet med informationen på dessa sidor är att hjälpa företagen att identifiera de internprissättningsärenden som de ska beakta i sin verksamhet. Bedömningen av internprissättningsfrågor är dock alltid starkt kopplad till företagets affärsverksamhet och de individuella förhållandena.

Internprissättningen ska vara marknadsmässig

Eftersom koncernbolag är en del av samma helhet, fastställs i allmänhet inte villkoren för koncerninterna transaktioner enligt normalt marknadsbeteende. Priset på och övriga villkor för olika transaktioner fastställs ofta centraliserat inom koncernen. Villkoren för koncerninterna transaktioner ska dock vara marknadsmässiga. Med andra ord ska man vid koncerninterna transaktioner använda samma prissättningsvillkor och andra villkor som i liknande förhållanden skulle användas vid transaktioner mellan oberoende företag. Målet med tillämpningen av principen om marknadsmässiga villkor är att inkomst flyter in och skatt betalas i rätt stat.

Bestämmelser om principen om marknadsmässiga villkor finns i 31 § i lagen om beskattningsförfarande och sådana bestämmelser finns också i de skatteavtal som Finland har slutit (typiskt i artikel 9).

I transaktioner mellan koncernbolag är det inte nödvändigt att bestämma priset på transaktionerna med samma metod som används för att utreda och verifiera marknadsmässigheten för beskattningen. Med tanke på beskattningen ska ett företag dock genom att använda godtagbara metoder kunna visa att de priser som använts inom koncernen motsvarar priserna och de andra villkoren mellan oberoende parter. Flera olika metoder är tillgängliga för att kunna visa att internprissättningen är marknadsmässig. Dessa har beskrivits i OECD:s riktlinjer för internprissättning. OECD:s riktlinjer är en viktig internationellt och nationellt godkänd tolkningskälla då principen om marknadsmässiga villkor tillämpas.

Principen om marknadsmässiga villkor ska också iakttas i transaktioner mellan ett företag och dess fasta driftställen.

Koncernbolag bedöms i beskattningen enligt principen om separata bolag

Hörnstenen i principen om marknadsmässiga villkor är principen om separata bolag. Enligt principen om separata bolag bedöms koncernbolag i beskattningen som om de vore separata bolag.

Kontakta Skatteförvaltningen i internprissättningsärenden

Skatteförvaltningen rekommenderar att företagen aktivt kontaktar Skatteförvaltningen i internprissättningsfrågor som det behöver hjälp för att lösa. En kontaktbegäran eller frågor kan skickas till Skatteförvaltningens e-postadress siirtohinnoittelu(a)vero.fi. E-postförbindelsen är inte en krypterad e-postförbindelse. Företaget kan per e-post be om att få använda krypterad e-postförbindelse, innan den egentliga korrespondensen inleds per e-post. Skatteförvaltningens internprissättningsfunktion svarar på de frågor som företag har om internprissättning.

Bekanta dig närmare med OECD:s anvisningar om internprissättning

Sidan har senast uppdaterats 16.2.2024