Uppskovsförfarande i punktbeskattning

Under ett uppskovsförfarande kan produkter som tillverkats i unionen och produkter som importerats dit lagras och flyttas mellan medlemsstaterna skattefritt så att skatterna uppbärs först i den medlemsstat i vilken produkterna konsumeras. Produkterna ger upphov till skattefordran i medlemsstaten först när produkterna frisläpps för konsumtion från detta system.

Lagring och flyttning

För punktskattepliktiga produkter har det inrättats skatteupplag mellan vilka produkter kan flyttas under ett punktskatteuppskov. Sådana skatteupplag administreras av godkända upplagshavare, som av Skatteförvaltningen har fått tillstånd att i sin affärsverksamhet tillverka, bearbeta, förvara och ta emot punktskattepliktiga produkter i ett skatteupplag eller flytta dem under ett uppskovsförfarande. Med uppskovsförfarande avses ett system som tillämpas på tillverkning, bearbetning, förvaring eller flyttning av punktskattepliktiga produkter under ett punktskatteuppskov.

  • Produkter kan flyttas under ett uppskovsförfarande endast mellan innehavare av punktskattetillstånd. I Finland beviljas tillstånden av Skatteförvaltningen.

Produkter kan flyttas under ett uppskovsförfarande endast mellan innehavare av punktskattetillstånd. I Finland beviljas tillstånden av Skatteförvaltningen. Riskerna relaterade till flyttning av produkter täcks med den garanti som den avsändande godkända upplagshavaren eller mottagaren av produkterna ställer till Skatteförvaltningen.

Frisläppande för konsumtion

När en punktskattepliktig produkt frisläpps för konsumtion i Finland uppstår skyldigheten att betala skatt. Frisläppande för konsumtion kan ske på flera grunder, till exempel när produkterna tas emot i Finland eller släpps fria för konsumtion från ett skatteupplag. 

Utöver godkända upplagshavare kan även registrerade mottagare och tillfälligt registrerade mottagare ta emot produkter enligt ett uppskovsförfarande.

Vid flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande används EMCS-tjänsten. För att använda EMCS-tjänst måste man identifiera sig.

Öppna EMCS-tjänsten

Mera information

Sidan har senast uppdaterats 11.6.2021