Valmisteverotus

Valmisteverot ovat välillisiä veroja, jotka kohdistuvat tiettyjen tuotteiden kulutukseen tai käyttöön. Valmisteveroja kannetaan valtiontaloudellisista syistä, mutta niihin yhdistetään myös mm. sosiaali- ja terveyspoliittisia sekä ympäristö- ja energiapoliittisia tavoitteita. Valmisteveroja kannetaan sekä Suomessa valmistetuista tuotteista että Suomeen tuotavista tuotteista.

Valmisteverotus on tuotekohtaista verotusta, maksettavien verojen määrä perustuu verollisessa käytössä kulutettujen tai siihen toimitettujen ns. kulutukseen luovutettujen, tuotteiden määriin. Valmisteverot ovat joko direktiiveillä yhdenmukaistettuja tai kansallisia. Yhdenmukaistaminen tarkoittaa sitä että, tuotteet ovat valmisteverollisia koko EU:ssa ja niille on asetettu mininimiverotaso. Osasta valmisteveroista on säädetty kansallisesti.

Yhdenmukaistetut valmisteverot:

  • Tupakkavero
  • Alkoholivero
  • Nestemäisten polttoaineiden vero
  • Sähkön ja eräiden polttoaineiden vero

Kansalliset valmisteverot ja valmisteveronluonteiset maksut:

  • Virvoitusjuomavero
  • Juomapakkausvero
  • Jätevero
  • Öljyjätemaksu
  • Öljysuojamaksu
  • Huoltovarmuusmaksu

Kutakin edellä mainittua ryhmää koskevat säännökset ovat omissa verolaeissaan. Kaikkien verolajien verotusmenettelystä säädetään valmisteverotuslaissa.

Yhdenmukaistetut valmisteverot

Alkoholi

Alkoholi- ja alkoholijuomaveroa kannetaan oluesta, viinistä, muista käymisteitse valmistetuista alkoholijuomista, välituotteista ja etyylialkoholista. Verotettaviksi tuotteiksi luokitellaan yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät, nautittavaksi tarkoitetut alkoholijuomat ja etyylialkoholi sekä yli 0,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävä olut.

Tupakka

Verotettavia tupakkavalmisteita ovat savukkeet, sikarit, pikkusikarit, piippu- ja savuketupakka sekä savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka. Myös muista tupakkaa sisältävistä tuotteista sekä muusta kuin tupakkakasvista valmistetuista tupakkavalmisteisiin rinnastettavista tuotteista kannetaan tupakkaveroa. Valmisteveroa kannetaan kansallisesti myös savukepaperista. 1.1.2017 alkaen valmisteveroa kannetaan myös sähkösavukenesteistä.

Nestemäiset polttoaineet

Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa kannetaan moottori- ja lämmityspolttoaineista, kuten moottoribensiinistä, dieselöljystä, kevyestä ja raskaasta polttoöljystä, biopolttoaineista, nestekaasusta ja lentopetrolista. 

Sähkö ja eräät polttoaineet

Valmisteveroa kannetaan sähköstä ja eräistä polttoaineista, kuten kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta ja mäntyöljystä. Sähkövero on porrastettu alempaan (II) ja korkeampaan (I) veroluokkaan. Alempaa veroa maksetaan teollisuudessa, konesaleissa tai ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytettävästä, erikseen mitatusta sähköstä.

Kansalliset valmisteverot ja niiden kaltaiset maksut

Virvoitusjuomat

Virvoitusjuomista kannetaan kansallista valmisteveroa. Verollisia tuotteita ovat mm. vedet, mehut sekä erilaiset juomien valmistukseen tarkoitetut tiivisteet ja jauheet. Veronalaisia tuotteita ovat myös eräät erityisruokavaliovalmisteet, urheilujuomat, energiageelit, sekä soija- ja kaurajuomat.

Juomapakkausvero

Kansallista valmisteveroa kannetaan myös alkoholijuomien ja virvoitusjuomien vähittäismyyntipakkauksista. Juomapakkausveron avulla pyritään ohjaamaan juomapakkausten käyttöä ympäristöystävälliseen suuntaan. Pakkaukset, jotka kuuluvat panttiin perustuvaan toimivaan palautusjärjestelmään ja jotka ovat uudelleen täytettäviä tai raaka-aineena hyödynnettäviä, ovat kuitenkin verottomia. Nestepakkauskartonkipakkauksista ei kanneta juomapakkausveroa.

Öljyjätemaksu

Öljyjätehuollosta aiheutuvien menojen rahoittamiseksi voiteluöljyistä ja -valmisteista kannetaan valmisteveron luonteista öljyjätemaksua. Öljyjätemaksua ei kanneta moottori- ja lämmityspolttoaineista, sillä niistä ei synny öljyjätettä.

Öljysuojamaksu

Suomeen maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetettavasta öljysuojamaksullisesta öljystä kannetaan öljysuojamaksua. Öljysuojamaksua kerätään öljysuojarahastoon. Öljysuojarahasto korvaa maa- ja vesialueilla tapahtuvien öljyvahinkojen ja niiden torjunnan kustannukset silloin, kun vahingon aiheuttajaa ei tiedetä tai aiheuttaja ei kykene korvaamaan kustannuksia.

Jätevero

Jäteveroa suoritetaan kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä. Verollisia jätteitä ovat ne jätteet, joille on olemassa vakiintunut kierrätys- tai hyödyntämistapa. Verovelvollisia ovat kaatopaikan pitäjät. Maankaatopaikat ja jätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikat eivät ole verollisia kaatopaikkoja.

Huoltovarmuusmaksu

Sähkön, kivihiilen, maakaasun ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverojen yhteydessä kerätään huoltovarmuusmaksua Huoltovarmuuskeskukselle. Huoltovarmuusmaksua keräämällä turvataan poikkeusolojen varalta väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot.

Verollisuus ja väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmä

Valmisteveroa maksetaan tuotteista, jotka valmistetaan Suomessa, vastaanotetaan toisesta jäsenvaltiosta tai tuodaan Suomeen unionin ulkopuolelta. Valmisteveron alaisia tuotteita voidaan valmistaa, jalostaa, pitää hallussa ja siirtää veroa suorittamatta väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Verottomuusjärjestelmän tarkoituksena on helpottaa tuotteiden vapaata liikkumista jäsenvaltioiden välillä. Tuotteita voidaan siirtää väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä ainoastaan luvanhaltijoiden välillä. Luvanhaltijoita ovat valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja sekä rekisteröity lähettäjä. Lisäksi väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja voi vastaanottaa tietyn tuote-erän verottomuusjärjestelmässä. Veron suorittamisvelvollisuus syntyy silloin, kun valmisteveron alainen tuote luovutetaan kulutukseen Suomessa. Kulutukseen luovutus tapahtuu silloin, kun tuotteet poistuvat väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä.

Löydät yksityiskohtaisempaa tietoa valmisteverotusta ja asianomaisia valmisteveroja koskevista syventävistä ohjeista.

Onko toimintasi valmisteverotuksen alaista?

Jos kaupallinen toimintasi on valmisteveron alaista, voit hakea Verohallinnolta lupaa toimia valtuutettuna varastonpitäjänä, rekisteröitynä vastaanottajana, rekisteröitynä lähettäjänä tai veroedustajana etämyynnissä.

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka voi ansiotoiminnassaan vastaanottaa tietyn määrän valmisteveron alaisia tuotteita tietyltä lähettäjältä, tiettynä ajankohtana, toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Väliaikaisesti rekisteröidyksi vastaanottajaksi rekisteröidytään sähköisessä Valmisteveroilmoituspalvelussa.

Siirry palveluun

Lisätietoa